Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

ip/97/1041

Bρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 1997

Πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του Internet

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα μια πρόταση για ένα πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του Internet. Επισημαίνει τους εξής τέσσερις τομείς όπου απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία και μπορούν να υποστηριχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση: θα ενισχυθεί η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων (γνωστών ως ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές) και θα επιτρέπει στους χρήστες να αναφέρουν το περιεχόμενο που συναντούν κατά τη διάρκεια της εκ μέρους τους χρήσης του Internet και το οποίο θεωρούν παράνομο. Οι πάροχοι πρόσβασης, οι πάροχοι περιεχομένου και οι φορείς δικτύων θα πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα αυτορρύθμισης και παρακολούθησης του περιεχομένου. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διεθνώς συμβατά και διαλειτουργικά συστήματα βαθμολόγησης και φιλτραρίσματος για να προστατεύονται οι χρήστες, και ιδιαίτερα τα παιδιά, από το ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Τέλος, τα μέτρα για την αύξηση της συνειδητοποίησης των γονέων, των διδασκάλων, των παιδιών και άλλων καταναλωτών σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες μπορούν να βοηθήσουν αυτές τις ομάδες να χρησιμοποιούν τα δίκτυα επιλέγοντας το κατάλληλο περιεχόμενο και ασκώντας γονικό έλεγχο σε λογικά όρια. Το πρόγραμμα δράσης θα καλύψει τα έτη 1998-2001.

Το Πρόγραμμα Δράσης συνδέεται στενά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής, συνοδευόμενη από πρόταση Σύστασης, της 19ης Νοεμβρίου 1997, όπου παρουσιάζονται πολιτικά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Τα δύο έγγραφα παρουσιάστηκαν με πρωτοβουλία του Martin Bangemann, Επιτρόπου υπεύθυνου για τη Βιομηχανία, τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και τις Τηλεπικοινωνίες, και τον Marcelino Oreja, Επίτροπο υπεύθυνο για Πολιτιστικά και Οπτικοακουστικά ζητήματα. Τα έγγραφα είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο κάλυψης. Η Σύσταση της 19ης Νοεμβρίου παρουσιάζει μέτρα που θα πρέπει να εξετάσουν τα κράτη μέλη για την καθιέρωση κωδικών καλής συμπεριφοράς στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες καθώς και στο Internet. Το Πρόγραμμα Δράσης περιέχει συγκεκριμένες δράσεις που στοχεύουν στην εξασφάλιση εμπιστοσύνης των χρηστών, στην ενίσχυση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή βιομηχανία του Ιnternet και στην καταπολέμηση του παράνομου και βλαβερού περιεχομένου. Το Πρόγραμμα Δράσης στοχεύει ειδικά σε δράσεις όπου είναι απαραίτητη η οικονομική υποστήριξη της Κοινότητας.

Το Internet έχει καταστεί σημαντικός παράγοντας επιρροής στον κοινωνικό, τον εκπαιδευτικό και τον πολιτιστικό τομέα - παρέχοντας δυνατότητες στους πολίτες και τους εκπαιδευτικούς, χαμηλώνοντας τους φραγμούς για τη δημιουργία και τη διανομή περιεχομένου, προσφέροντας καθολική πρόσβαση σε όλο και πιο πλούσιες πηγές ψηφιακών πληροφοριών. Αντανακλώντας τις ευκαιρίες αυτές, η μεγάλη πλειονότητα του περιεχομένου του Internet προορίζεται για σκοπούς πληροφόρησης για εντελώς νόμιμη (και συχνά πολύ παραγωγική) επιχειρηματική ή ιδιωτική χρήση. Πάντως, όπως κάθε άλλη τεχνολογία επικοινωνιών, το Ιnternet μπορεί να μεταφέρει δυνητικά βλαβερά ή παράνομα περιεχόμενα ή να γίνεται κατάχρησή του ως μέσου για εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε μια ανακοίνωση για το βλαβερό και παράνομο περιεχόμενο στο Internet IP/97/930 - 16 Οκτωβρίου 1996 η Επιτροπή συμπέρανε, τον Οκτώβριο του 1996, ότι η καλύτερη απάντηση για την πρόκληση αυτή θα είναι ένας συνδυασμός αυτοελέγχου των παρόχων υπηρεσιών, νέων τεχνικών λύσεων όπως τα συστήματα βαθμολόγησης και το λογισμικό φιλτραρίσματος και πληροφόρησης των χρηστών, ιδιαίτερα των γονέων και των διδασκάλων.

Το Πρόγραμμα Δράσης που προτείνεται σήμερα είναι αποτέλεσμα εντατικών διαβουλεύσεων, βασισμένων στην Ανακοίνωση της Επιτροπής, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερομένους. Το Πρόγραμμα Δράσης επισημαίνει τους ακόλουθους τομείς στους οποίους θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις:

Ασφαλές περιβάλλον με ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές και αυτορρύθμιση της βιομηχανίας

Σε ορισμένα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, ενώσεις παρόχων πρόσβασης στο Internet έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν, σε μια διεργασία αυτορρύθμισης, κανόνες (κώδικες καλής συμπεριφοράς) για την πρόσβαση σε παράνομο υλικό. Οι ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές αποδείχθηκαν αποτελεσματικό εργαλείο για τη συγκέντρωση πληροφοριών για παράνομο περιεχόμενο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών θα έχουν ζωτική σημασία για την πρόληψη της ανάπτυξης, σε διεθνή δίκτυα, περιεχομένου το οποίο θεωρείται παράνομο υπό τη σημερινή νομοθεσία. Πάντως, λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα του Internet, οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να είναι πανευρωπαϊκές και, μάλιστα, διεθνείς. Το Πρόγραμμα Δράσης προβλέπει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών και διασυνδέσεων μεταξύ του δικτύου αυτού και ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών που λειτουργούν σε τρίτες χώρες, την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και την ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας και καλύτερης πρακτικής. Επιπλέον, προβλέπεται η ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών σε επίπεδο Ευρώπης για κώδικες καλής συμπεριφοράς, για τη δημιουργία συναίνεσης για την εφαρμογή τους, και για την υποστήριξη της υλοποίησής τους.

  • Ανάπτυξη συστημάτων φιλτραρίσματος και βαθμολόγησης

Τα συστήματα βαθμολόγησης περιγράφουν το περιεχόμενο με έναν γενικά αναγνωρισμένο κανόνα (για παράδειγμα, όπου στοιχεία όπως το σεξ ή η βία βαθμολογούνται βάσει μιας κλίμακας) . Υπάρχουν ήδη ορισμένα προγράμματα φιλτραρίσματος και βαθμολόγησης. Όμως, το επίπεδο εξέλιξής τους εξακολουθεί να είναι χαμηλό και κανένα δεν έχει ακόμη επιτύχει την "κρίσιμη μάζα". Η χρήση συστημάτων βαθμολόγησης από τους ευρωπαίους παρόχους περιεχομένου και χρήστες εξακολουθεί να είναι χαμηλή. Τα συστήματα φιλτραρίσματος και βαθμολόγησης πρέπει να είναι διεθνώς συμβατά και διαλειτουργικά και να αναπτύσσονται με πλήρη συνεργασία των εκπροσώπων της βιομηχανίας, των καταναλωτών και των χρηστών. Επομένως, θα πρέπει να αναληφθεί δράση για να ενισχυθεί η χρήση βαθμολόγησης από τους παρόχους περιεχομένου. Θα επιλεγούν σχέδια για την επικύρωση συστημάτων βαθμολόγησης σε σχέση με το ευρωπαϊκό περιεχόμενο, την ενθάρρυνση της ένταξης της βαθμολόγησης στη διεργασία δημιουργίας περιεχομένου και την επίδειξη των οφελών αυτών των τεχνικών λύσεων. Το πρόγραμμα δράσης θα υποστηρίξει σχέδια επίδειξης, θα αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους και θα εξασφαλίσει την πανευρωπαϊκή διάδοση των αποτελεσμάτων τους.

  • Δράσεις συνειδητοποίησης

Το πρόγραμμα δράσης θα ξεκινήσει δράσεις συνειδητοποίησης που θα βασίζονται στη διάδοση των πληροφοριών από παρόχους πρόσβασης προς τους πελάτες και θα αναπτύξουν υλικό για χρήση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ηλεκτρονική διανομή υλικού θα πρέπει να συμπληρώνεται από πιο διαδεδομένους παραδοσιακούς φακέλους πληροφόρησης για χρήση σε σχολεία και βιβλιοθήκες. Οι οργανισμοί με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στα κράτη μέλη - όπως οι φορείς καταναλωτών και άλλες σχετικές ενώσεις - θα βοηθηθούν για την υλοποίηση των δράσεων σε εθνικό επίπεδο. Το κοινό - στόχος είναι οι γονείς και οι διδάσκαλοι και στη δράση θα συμμετέχει η βιομηχανία (πάροχοι υπηρεσιών Internet, πάροχοι περιεχομένου) και οργανισμοί με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, π.χ. ενώσεις καταναλωτών και εκπαιδευτικοί οργανισμοί.

Δεδομένου ότι το Internet καλύπτει όλο τον κόσμο, μια Διεθνής Διάσκεψη θα επιτρέψει την κοινοποίηση της εμπειρίας που θα έχει αποκτηθεί μέσω των γραμμών δράσης σε ενδιαφερόμενους παράγοντες τόσο στην Ευρώπη όσο και ευρύτερα.Η Διάσκεψη αυτή θα συγκεντρώσει ομάδες βιομηχανιών, χρηστών, καταναλωτών και δικαιωμάτων του πολίτη καθώς και κρατικούς φορείς που ασχολούνται με τη ρύθμιση και την επιβολή του νόμου. Μια τέτοια Διάσκεψη μπορεί επίσης να έχει οργανικό ρόλο στη διάδοση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Δράσης.

Το Πρόγραμμα Δράσης βασίζεται στο άρθρο 130 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Αυτό προϋποθέτει ομόφωνη έγκριση από το Συμβούλιο μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Side Bar