Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

ip/97/1041

Bruxelles, den 26. november 1997

Handlingsplan til fremme af sikker anvendelse af Internet

Europa-Kommissionen vedtog i dag et forslag til en handlingsplan til fremme af sikker anvendelse af Internet. Kommissionen har udpeget følgende hovedområder, hvor der er behov for konkrete foranstaltninger, som kan støttes af Den Europæiske Union: Etableringen af et europæisk net af centre (kaldet hotlines), til hvilke brugerne kan anmelde indhold, som de støder på under anvendelsen af Internet, og som de anser for at være ulovligt. Internet-adgangsleverandører, indholdsleverandører og netoperatører skal udvikle selvreguleringssystemer og ordninger til overvågning af indhold. Der skal anvendes internationalt kompatible klassificerings- og filtreringssystemer til at beskytte brugerne, især børn, mod uønsket indhold. Endelig kan foranstaltninger til oplysning af forældre, lærere, børn og andre forbrugere om de muligheder, der findes, hjælpe disse grupper med anvendelsen af nettene, så de kan vælge passende indhold, og forældre kan udøve en rimelig kontrol. Handlingsplanen løber fra 1998 til 2001.

Handlingsplanen er tæt forbundet med Kommissionens meddelelse og forslag til henstilling af 19. november 1997, der omhandler politiske foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed i audiovisuelle tjenester. Disse to dokumenter er foreslået på initiativ af Martin Bangemann, medlem af Kommissionen med ansvar for industri, informationsteknologi og telekommunikation, og Marcelino Oreja, medlem af Kommissionen med ansvar for kulturelle og audiovisuelle anliggender. De supplerer hinanden både hvad angår tidspunkt og rækkevidde. Henstillingen af 19. november omhandler foranstaltninger, der skal tages op af medlemsstaterne, med henblik på at etablere adfærdskodekser i de audiovisuelle tjenester og på Internet. Handlingsplanen omfatter konkrete foranstaltninger med det formål at sikre brugertillid, fremme et gunstigt klima for den voksende europæiske Internet-industri og bekæmpe ulovligt og skadeligt indhold. Handlingsplanen tager specielt sigte på aktioner, der kræver finansiel støtte fra Fællesskabet.

Internet har fået stor betydning på det sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle område - det giver borgere og undervisere større indflydelse, letter adgangen til produktion og formidling af informationsindhold og giver fri adgang til stadigt voksende digitale informationskilder. Disse muligheder udnyttes for størstedelen af Internet-materialets vedkommende til fuldstændigt lovlige (og ofte yderst udbytterige) formål i forbindelse med forretning eller privatliv. Men Internet kan ligesom alle andre kommunikationsteknologier viderebringe skadeligt og ulovligt indhold, og det kan misbruges til at fremme kriminelle aktiviteter.

I sin meddelelse om skadeligt og ulovligt indhold på Internet IP/97/930 - 16. oktober 1996. nåede Kommissionen i oktober 1996 til den konklusion, at den måde, hvorpå man bedst kunne tage denne udfordring op, ville være en kombination af selvregulering fra tjenesteydernes side, nye tekniske løsninger, såsom klassificeringssystemer og filtreringssoftware, samt oplysning af brugerne, især forældre og lærere.

Den i dag foreslåede handlingsplan er resultatet af indgående høringer af Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og alle berørte parter på grundlag af Kommissionens meddelelse. I handlingsplanen påpeges følgende områder, hvor der skal gennemføres foranstaltninger:

  • Sikre rammer ved hjælp af hotlines og selvregulering i industrien

I nogle medlemsstater og tredjelande er sammenslutninger af Internet-adgangsleverandører allerede begyndt at udarbejde selvreguleringsregler (adfærdskodekser) for adgangen til ulovligt materiale. Hotlines har vist sig at være et effektivt værktøj til indsamling af oplysninger om ulovligt indhold. De oplysninger, der indsamles via hotlines, vil få afgørende betydning for at forhindre, at indhold, der i henhold til gældende lovgivning er ulovligt, udbredes på internationale net. Men på grund af Internets globale karakter skal disse initiativer dække hele Europa, ja endog hele verden. I henhold til handlingsplanen skal der etableres et europæisk net af hotlines samt forbindelser mellem dette net og hotlines i tredjelande; der skal udvikles fælles strategier, og overførsel af knowhow og bedste praksis skal fremmes. Herudover agter man at udvikle retningslinjer på europæisk plan for adfærdskodekser, skabe enighed om deres anvendelse og støtte deres iværksættelse.

  • Udvikling af filtrerings- og klassificeringssystemer

I klassificeringssystemer beskrives indhold efter et almindeligt anerkendt princip (hvor emner som f.eks. sex og vold er placeret på en værdiskala). Der findes allerede adskillige filtrerings- og klassificeringssystemer. De er dog endnu ikke særlig veludviklede, og ingen af dem har nået "kritisk masse". Europæiske indholdsleverandører og brugere anvender dem derfor kun i begrænset omfang. Filtrerings- og klassificeringssystemer skal være internationalt kompatible og udviklet i snævert samarbejde med repræsentanter for industrien, forbrugerne og brugerne. Man vil derfor træffe foranstaltninger til fremme af indholdsleverandørers anvendelse af klassificering. Der vil blive udvalgt projekter med henblik på at validere klassificeringssystemer i forhold til europæisk indhold, tilskynde til integrering af klassificering i indholdsskabelsesprocessen og demonstrere fordelene ved disse tekniske løsninger. Under handlingsplanen vil man yde støtte til demonstrationsprojekter, vurdere deres virkninger og sikre formidling af resultaterne i hele Europa.

  • Oplysningsaktiviteter

Som led i handlingsplanen vil der blive igangsat oplysningsaktiviteter på grundlag af formidling af oplysninger fra adgangsleverandører til kunder, og der vil blive udviklet materiale til brug i uddannelsesinstitutioner. Elektronisk udbredelse af materiale skal suppleres med mere bredt formidlede klassiske informationspakker til brug i skoler og biblioteker. Man vil støtte organisationer i medlemsstaterne, der kan give foranstaltningerne en selvforstærkende virkning - såsom forbrugerorganisationer og andre relevante sammenslutninger - med henblik på iværksættelse af foranstaltninger på nationalt plan. Målgruppen er forældre og lærere, og aktionen skal gennemføres med deltagelse af industrien (Internet-tjenesteydere og indholdsleverandører) samt grupper, der kan give foranstaltningerne en selvforstærkende virkning, f.eks. forbruger- og uddannelsesorganisationer.

Da Internet er verdensomspændende, vil erfaringerne med aktionslinjerne kunne meddeles de berørte aktører i Europa og andre dele af verden på en international konference. Her kan industrien, bruger-, forbruger- og borgerrettighedsgrupper og myndigheder, der beskæftiger sig med regulering og retshåndhævelse, mødes. En sådan konference kan også medvirke til at formidle resultaterne af handlingsplanen.

Handlingsplanen er baseret på EF-traktatens artikel 130, stk. 3, der indebærer enstemmig vedtagelse af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet.


Side Bar