Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI

ip/97/1017

Bryssel, 19 november 1997

Inre marknaden: Den första resultatöversikten belyser styrkor och svagheter

Återstående inremarknadsdirektiv kommer att genomföras i hela EU före den 1 april 1998 om medlemsstaterna respekterar de tidsplaner som de själva har fastställt, enligt den första utgåvan av Resultatöversikten för den inre marknaden, som offentliggjordes idag. Resultatöversikten bekräftar också att det stora flertalet av medlemsstaterna har upprättat strukturer för att underlätta för medborgarna och näringslivet att snabbt kunna söka hjälp när de ställs inför problem i samband med utövandet av sina rättigheter på den inre marknaden. Översikten avslöjar emellertid även avsevärda förseningar i medlemsstaternas svar på formella underrättelser i samband med överträdelseförfaranden, samt det faktum att några medlemsstater över huvud taget inte svarar. Resultatöversikten är ett nytt instrument som gör det möjligt för medborgare, marknadens aktörer, medlemsstater och EU:s institutioner att mäta tillämpningen av inremarknadsreglerna efter genomförande av direktiv, oavslutade överträdelseförfaranden och framsteg med förverkligandet av Handlingsplanen för den inre marknaden (se IP/97/478). I enlighet med vad som utlovades i handlingsplanen, vilken fick stöd av Europeiska rådet vid dess möte i Amsterdam, kommer resultatöversikten att ges ut två gånger om året, med EU:s ministerråd (inre marknaden) och Europeiska rådet som viktigaste mottagare.

"Det faktiska genomförandet av inremarknadsdirektiv som har utlovats av medlemsstaterna kommer att innebära en betydande skillnad för medborgare och ekonomiska aktörer, mot bakgrund av att för närvarande mer än 25 % av dessa direktiv fortfarande inte är genomförda i en eller flera medlemsstater, vilket betyder att den inre marknaden fortfarande är långt ifrån fullbordad", sa Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, i en kommentar. "Det kommer dock att behövas en stor politisk ansträngning från medlemsstaternas sida för att uppfylla de tidsfrister för lagstiftning som de har bundit sig för, och jag kommer att inleda överträdelseförfaranden i samtliga fall där åtgärder inte genomförs i tid. Just när det gäller överträdelseförfaranden avslöjar resultatöversikten att många medlemsstater har en oacceptabelt lättsinnig inställning, eftersom de inte respekterar de tidsfrister som är fastställda eller helt underlåter att svara. Det är oumbärligt att överträdelseförfaranden påskyndas och effektiviseras."

Resultatöversikten har inrättats eftersom en effektiv tillämpning av inremarknadsreglerna är avgörande för att den inre marknadens potential att främja sysselsättning, konkurrenskraft och varaktig tillväxt skall kunna utnyttjas. Den stora vikten av effektiv tillämpning av inremarknadsregler speglades i handlingsplanen och har nyligen åter bekräftats genom den företagsenkät som genomfördes för kommissionens räkning för att åtfölja resultatöversikten (se MEMO/97/...). Resultatöversikten gör det möjligt att mäta olika aspekter av tillämpningen av inremarknadsregler.

Genomförande av direktiv

Den 1 november 1997 var fortfarande 359 av 1339 direktiv med anknytning till den inre marknaden ännu inte genomförda i alla medlemsstater, vilket motsvarar cirka 25 %. Andelen ännu icke genomförda direktiv varierar från cirka 3 % i Danmark och i Nederländerna till runt 8 % i Tyskland och runt 10 % i Österrike. De sektorer där andelen icke genomförda direktiv i en eller flera medlemsstater orsakar störst problem är transport (60 %), offentlig upphandling (55,6 %) och immateriell och industriell äganderätt (50 %). Några medlemsstater (Frankrike och Spanien) har förseningar på i genomsnitt två år eller mer när det gäller att uppfylla tidsfrister för genomförande.

Procentuell andel icke genomförda inremarknadsregler, 1.11.1997

%

BDKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Alla direktiv8.53.28.54.77.57.45.47.66.53.510.15.94.36.24.626.7
Primära direktiv7.02.37.44.66.35.65.16.35.42.910.24.8 3.72.84.022.8

Alla direktiv: Inremarknadsdirektiv definieras som de åtgärder som bidrar mest direkt till den inre marknadens uppbyggnad och funktion. En förteckning över dessa uppdateras regelbundet och distribueras till medlemsstaterna. Siffrorna inbegriper inte sådana direktiv som inte har genomförts i Gibraltar och på Åland.

Primära direktiv: Alla inremarknadsdirektiv utom de som utgör ändringar av tidigare direktiv.

Nu har dock samtliga medlemsstater för första gången lämnat detaljerade tidsplaner för när återstående inremarknadsdirektiv ska genomföras, enligt kraven i handlingsplanen. Även om detaljerade tidsplaner inte har tillhandahållits för alla återstående direktiv (det rör sig om mellan 98 % för Sverige och bara 19 % för Italien), så dras i resultatöversikten slutsatsen att det stora flertalet av återstående inremarknadsdirektiv kommer att vara genomförda den 1 april 1998 om de tidsplaner som har anmälts för lagstiftning respekteras. Om de lagstiftningsprogram som medlemsstaterna har lämnat in uppfylls helt och hållet och i rätt tid, kommer även målet att ha genomfört den inre marknaden fullständigt före den 1 januari 1999 att vara inom räckhåll. Å andra sidan kommer det att bli nödvändigt att påskynda lagstiftningsförfarandena högst betydligt om de tidsplaner som har fastlagts skall kunna uppnås. Tyvärr saknas det fortfarande genomförandedatum för cirka 15 % av återstående direktiv och några medlemsstater har meddelat att de för en del direktiv inte kommer att kunna klara tidsfristen 1.1.1999. Framtida utgåvor av resultatöversikten kommer därför att följa upp faktiskt genomförande.

Problemlösning och genomdrivande

Inre marknaden kommer inte att kunna fungera effektivt förrän dess regler respekteras fullt ut och eventuella problem som uppstår kan lösas snabbt och effektivt. Det är därför som det både i handlingsplanen och i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Amsterdam betonades hur viktigt det är att finna snabbare och effektivare metoder att lösa problem. I handlingsplanen behandlas både formella överträdelseförfaranden och informella arrangemang för samarbete i fråga om genomdrivande och problemlösning mellan medlemsstater. De två systemen är beroende av varandra på det sättet att framgångsrika och snabba bilaterala eller multilaterala lösningar av tvister mellan medlemsstater åtminstone i viss utsträckning är beroende av att det finns ett hot om effektiva överträdelseförfaranden i bakgrunden.

I syfte att stärka rådande samarbete och att säkerställa att de problem med anknytning till den inre marknaden som drabbar medborgare och företag kan lösas snabbt och kostnadseffektivt, så finns det ett krav i handlingsplanen på att medlemsstaterna ska upprätta samordningscentraler och kontaktpunkter hos sina nationella myndigheter, dit medborgare och företag kan vända sig med problem, samt lämna information om sina egna strukturer och förfaranden för att genomdriva inremarknadsregler. Resultatöversikten visar att alla medlemsstater utom Grekland (och i mindre omfattning även Italien och Luxemburg) har anmält de detaljer som begärts beträffande kontaktpunkterna. Utmaningen består nu i att säkerställa att medborgare och företag blir medvetna om att dessa kontaktpunkter existerar (detta är en av funktionerna för de permanenta dialoger med näringsliv och medborgare som ska påbörjas 1998 för att öka kännedomen om rättigheter på den inre marknaden) och att medlemsstaterna samarbetar för att lösa de problem som uppstår. Den lägesrapport om genomdrivandestrukturer och -förfaranden som ges i resultatöversikten är inte särskilt uppmuntrande, då enbart åtta medlemsstater har anmält någon som helst information om detta till kommissionen.

Vad beträffar överträdelseförfaranden analyseras i resultatöversikten medlemsstaternas resultat hittills när det gäller att svara på formella underrättelser och motiverade yttranden (den första respektive andra etappen av formella överträdelseförfaranden enligt artikel 169 i fördraget). Medlemsstaterna är skyldiga att svara på skrivelser i överträdelseförfaranden, inte bara enligt handlingsplanen, som de alla har godkänt, utan även genom att de har en rättsligt bindande skyldighet enligt EG-fördraget att samarbeta med kommissionen. Tidsfristerna är normalt fastställda till två månader, men resultatöversikten avslöjar att den genomsnittliga svarstiden nästan är dubbelt så lång, och några medlemsstater tar 150 dagar eller ännu längre tid på sig (Portugal, Italien och Belgien). Dessutom uteblev svaret helt på 18 % av de formella underrättelserna och 11 % av de motiverade yttrandena.

Genomsnittlig registrerad svarstid (i dagar) på formella underrättelser och motiverade yttranden under 1996

(i dagar)

BDKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Formella underrättelser751059411412310613618710712661166598877108
Motiverade yttranden150-127147147106142100427031237 --70114

- Inga motiverade yttranden ställdes till dessa länder under 1996.

Att ett överträdelseförfarande inletts behöver inte betyda att ett fördragsbrott har bevisats det är bara domstolen som kan fatta slutgiltigt beslut om detta. Ett överträdelseförfarande visar emellertid att kommissionen, antingen på grundval av sina egna undersökningar eller utredningen av ett klagomål, anser att ett fördragsbrott kan ha ägt rum. Under perioden från den 1 september 1996 till den 1 september 1997 sände kommissionen ut formella underrättelser i 242 ärenden med anledning av bristfälligt genomförande och felaktig tillämpning av inremarknadsregler och motiverade yttranden i 68 ärenden. Kommissionen hänskjöt även 27 ärenden till domstol där medlemsstater anklagades för brott mot inremarknadsregler. Under denna referensperiod mottog Italien (40) och Frankrike (35) det största antalet formella underrättelser och Frankrike (13) och Spanien (11) det största antalet motiverade yttranden. Belgien (6), Frankrike (5) och Tyskland (4) var de länder vilkas ärenden oftast fördes vidare till domstol.

De flesta överträdelseärenden avgörs innan de når domstolen. Av de ärenden med anknytning till den inre marknaden som domstolen fattade beslut om under perioden 1 september 1996 1 september 1997, var de flesta mot Belgien (9) följt av Italien (7). Under samma period fanns det 19 oavgjorda överträdelseärenden mot medlemsstater (inklusive ett inför domstol) för underlåtelse att följa domstolens dom för brott mot inremarknadsregler (5 mot Irland, 4 mot Italien).

Den fulla texten till resultatöversikten finns tillgänglig via Internet på EU:s hemsida Europa:

http://ec.europa.eu/dg15/


Side Bar