Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI

IP/97/1017

Brussel, 19 november 1997

Interne markt: het eerste Scorebord belicht sterke en zwakke punten

De interne-marktrichtlijnen die nog niet zijn omgezet zullen per 1 april 1998 in de gehele EU van toepassing zijn indien de lidstaten de tijdschema's in acht nemen die zij voor zichzelf hebben vastgesteld, zoals blijkt uit de eerste uitgave van het Scorebord van de interne markt dat onlangs is verschenen. Bovendien wordt in het Scorebord bevestigd dat de grote meerderheid van de lidstaten structuren tot stand hebben gebracht waar burgers en bedrijven snel terecht kunnen wanneer zij bij de uitoefening van hun interne-marktrechten op problemen stuiten. Het Scorebord brengt echter tevens verontrustend trage reacties van de lidstaten aan het licht op officiële inbreukprocedures; sommige lidstaten antwoorden zelfs helemaal niet. Het Scorebord is een nieuw instrument voor burgers, bedrijven, lidstaten en de instellingen van de EU om de toepassing van de interne-marktregels te beoordelen wat de tenuitvoerlegging van richtlijnen, de lopende inbreukprocedures en de vooruitgang bij de toepassing van het Actieprogramma voor de interne markt betreft (zie IP/97/478). Zoals in het Actieprogramma, dat door de Europese Raad van Amsterdam werd gesteund, werd aangekondigd zal het Scorebord tweemaal per jaar worden gepubliceerd, met name ten behoeve van de Raad van Ministers belast met de interne markt en de Europese Raad.

"De daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de interne-marktrichtlijnen zoals door de lidstaten is toegezegd, zal voor burgers en bedrijven een aanzienlijk verschil maken aangezien op dit moment meer dan 25% van deze richtlijnen in één of meer lidstaten nog niet ten uitvoer is gelegd, zodat de interne markt nog verre van volledig is" merkte Commissaris voor de Interne markt, Mario Monti, op. "Er is evenwel een grote politieke inspanning van de lidstaten nodig om de uiterste termijnen waartoe zij zich hebben verbonden, in acht te nemen, en ik zal elke keer wanneer maatregelen niet op tijd ten uitvoer zijn gelegd inbreukprocedures inleiden. Wat deze procedures betreft blijkt uit het Scorebord dat de houding van veel lidstaten onaanvaardbaar laks is omdat zij zich niet houden aan de vastgestelde termijnen of in het geheel niet reageren. Het is van wezenlijk belang dat inbreukprocedures sneller verlopen en doeltreffender worden gemaakt."

Het Scorebord is opgesteld omdat een doeltreffende toepassing van interne-marktregels van wezenlijk belang is wil de interne markt haar potentieel inzake het bevorderen van werkgelegenheid, concurrentievermogen en duurzame groei kunnen benutten. Het cruciale belang van een effectieve toepassing van de interne-marktregels werd in het Actieprogramma onderstreept en is onlangs opnieuw bevestigd door de bedrijfsenquête die voor de Commissie is gehouden als aanvulling op het Scorebord (zie MEMO/97/....). Aan de hand van het Scorebord kunnen verschillende aspecten van de toepassing van de interne-marktregels worden gecontroleerd.

De tenuitvoerlegging van richtlijnen

Op 1 november 1997 waren er nog 359 van de 1339 interne-marktrichtlijnen nog niet in alle lidstaten ten uitvoer gelegd; dit is circa 25% van het totaal. Het totale percentage niet-tenuitvoerlegging loopt uiteen van circa 3% in Denemarken en Nederland tot ongeveer 8% in Duitsland en 10% in Oostenrijk. De sectoren waar niet-tenuitvoerlegging in één of meer lidstaten het grootste probleem vormt zijn vervoer (60%), overheidsopdrachten (55,6%) en intellectuele en industriële eigendom (50%). Een aantal lidstaten (Frankrijk en Spanje) hebben een achterstand van gemiddeld twee jaar of meer op de uiterste data voor tenuitvoerlegging.

Percentage niet omgezette interne-marktrichtlijnen per 1.11.97

%

BDKDEELFIRL I L NL A PFIN SUK EU
Alle richtlijnen8,53,28,54,77,57,45,47,66,53,510,55,94,36,24,626,7
Initiële richtlijnen7,02,37,44,66,35,65,16,35,42,910,24,83,72,84,022,8
Alle richtlijnen: Interne-marktrichtlijnen zijn de maatregelen die het meest rechtstreeks bijdragen tot de totstandbrenging en werking van de interne markt. Een lijst van deze richtlijnen wordt regelmatig bijgewerkt en aan de lidstaten ter beschikking gesteld. De cijfers hebben geen betrekking op richtlijnen die nog niet zijn omgezet in Gibraltar en de

Ålandseilanden.

Initiële richtlijnen: alle interne-marktrichtlijnen met uitzondering van de richtlijnen tot wijziging van eerdere richtlijnen.

Toch hebben alle lidstaten thans voor het eerst gedetailleerde tijdschema's ingediend voor de tenuitvoerlegging van de resterende interne-marktrichtlijnen, zoals in het Actieprogramma wordt verlangd. Hoewel nog niet voor alle richtlijnen gedetailleerde tijdschema's zijn ingediend (van 98% voor Zweden tot slechts 19% voor Italië) concludeert het Scorebord dat het grootste gedeelte van de nog niet omgezette interne-marktrichtlijnen per 1 april 1998 ten uitvoer zal worden gelegd indien de tijdschema's in acht worden genomen. Bovendien is, indien de wetgevingsprogramma's van de lidstaten volledig en tijdig worden nageleefd, de streefdatum van 1 januari 1999 voor de volledige omzetting van de interne-marktrichtlijnen binnen bereik. Anderzijds zal de naleving van de tijdschema's een aanzienlijke bespoediging van de wetgevingsprocedures noodzakelijk maken. Helaas is er voor de tenuitvoerlegging van circa 15% van de richtlijnen nog geen datum vastgesteld, en hebben sommige lidstaten verklaard dat zij voor enkele richtlijnen niet in staat zullen zijn om zich te houden aan de vervaldatum van 1 januari 1999. Daarom zal de feitelijke tenuitvoerlegging in toekomstige uitgaven van het Scorebord worden bijgehouden.

Probleemoplossing en tenuitvoerlegging

De interne markt kan niet doeltreffend werken indien de regels niet volledig worden nageleefd en eventuele problemen snel en efficiënt worden opgelost; daarom werd de noodzaak van snellere en efficiëntere procedures voor het oplossen van problemen zowel in het Actieprogramma als door de Europese Raad van Amsterdam benadrukt. Het Actieprogramma richt zich zowel op formele inbreukprocedures als op informele afspraken inzake samenwerking met betrekking tot tenuitvoerlegging en probleemoplossing tussen de lidstaten. De twee systemen zijn onderling afhankelijk in zoverre een succesvolle en snelle bilaterale/multilaterale oplossing van klachten tussen de lidstaten althans enigermate afhangt van de dreiging van doeltreffende inbreukprocedures.

Teneinde de bestaande samenwerking te versterken en te zorgen voor een snelle, efficiënte oplossing van problemen, werden de lidstaten in het Actieprogramma verzocht coördinatiecentra aan te wijzen, contactpunten op te richten bij nationale overheidsdiensten waar burgers en bedrijven met problemen op het gebied van de interne markt terecht kunnen, en informatie te verstrekken over hun eigen uitvoeringsstructuren en -procedures om de interne-marktregels ten uitvoer te leggen. Het Scorebord geeft aan dat alle lidstaten behalve Griekenland (en in mindere mate Italië en Luxemburg) de nodige details over de contactpunten hebben verstrekt. De opgave is nu om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven op de hoogte zijn met het bestaan van deze contactpunten (een van de functies van de dialoog met het bedrijfsleven en de burgers die in 1998 van start zal gaan is om de bekendheid met de interne-marktrechten te vergroten) en dat de lidstaten gezamenlijk de ontstane problemen oplossen. De situatie met betrekking tot uitvoeringsstructuren en -procedures is volgens het Scorebord minder bemoedigend, aangezien slechts acht lidstaten de totstandbrenging hiervan bij de Commissie hebben aangemeld.

Wat de inbreukprocedures betreft onderzoekt het Scorebord in hoeverre de lidstaten aanmaningsbrieven en met redenen omklede adviezen hebben beantwoord (het eerste en het tweede stadium van formele inbreukprocedures ingevolge artikel 169 van het Verdrag). De lidstaten moeten aanmaningsbrieven binnen de hiervoor vastgestelde termijnen beantwoorden; zij zijn hiertoe niet alleen verplicht ingevolge het Actieprogramma dat zij hebben onderschreven, maar zij zijn uit hoofde van het EG-Verdrag wettelijk verplicht om met de Commissie samen te werken. Deze termijnen worden gewoonlijk vastgesteld op twee maanden, maar uit het Scorebord blijkt dat de gemiddelde antwoordtermijn bijna twee keer zo lang is, terwijl sommige lidstaten 150 dagen of meer nodig hebben (Portugal, Italië en België). Bovendien werd 18% van de aanmaningsbrieven en 11% van de met redenen omklede adviezen in het geheel niet beantwoord.

Gemiddelde antwoordtermijn (in dagen) op aanmaningsbrieven en met redenen omklede adviezen in 1996

(in dagen)

BDKDEELFIRL I L NL A PFIN SUK EU
Officiële aanmaningsbrieven7510594114123106136187107126 61166 59 88 77108
Met redenen omklede adviezen150 -127147147106142100 42 70 31237 - - 70114
-

In 1996 werd aan deze landen geen met redenen omkleed advies toegezonden.

De inleiding van een inbreukprocedure betekent niet dat is aangetoond dat het Gemeenschapsrecht is geschonden - alleen het Hof van Justitie kan hierover definitief oordelen. Een inbreukprocedure geeft wel aan dat de Commissie, hetzij op basis van eigen onderzoek of na een klacht, meent dat er sprake zou kunnen zijn van schending. In de periode tussen 1 september 1996 en 1 september 1997 heeft de Commissie in 242 gevallen van incorrecte tenuitvoerlegging en onjuiste toepassing van de interne-marktregels een aanmaningsbrief toegezonden, en in 68 gevallen een met redenen omkleed advies. Verder daagde zij in 27 gevallen lidstaten voor het Hof van Justitie wegens vermeende schendingen van de interne-marktregels. Gedurende de referentieperiode ontvingen Italië (40) en Frankrijk (35) de meeste aanmaningsbrieven en Frankrijk (13) en Spanje (11) de meeste met redenen omklede adviezen. België (6), Frankrijk (5) en Duitsland (4) zijn de landen die het meest voor het Hof zijn gedaagd.

De meeste gevallen van niet-nakoming worden opgelost voordat zij bij het Hof aanhangig worden gemaakt. Van de zaken betreffende interne-marktvoorschriften waarin het Hof in de periode 1 september 1996 tot 1 september 1997 arrest heeft gewezen waren de meeste gericht tegen België (9), gevolgd door Italië (7). In dezelfde periode waren 19 zaken aanhangig gemaakt tegen lidstaten (waarvan 1 voor het Hof) wegens niet-uitvoering van een arrest van het Hof inzake schending van interne-marktregels (5 tegen Ierland, 4 tegen Italië).

De volledige tekst van het Scorebord kan worden geraadpleegd op Internet via Europa World Wide Web site van de EU: http://ec.europa.eu/dg15/


Side Bar