Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI

IP/97/1017

Bruxelles, den 19. november 1997

DET INDRE MARKED: den første resultattavle viser stærke og svage sider i gennemførelsen

Den første resultattavle for det indre marked, der blev offentliggjort i dag, viser, at de direktiver, der endnu ikke er blevet gennemført, vil blive gennemført i hele EU inden 1. april 1998, hvis medlemsstaterne overholder de tidsfrister, de selv har fastsat. Resultattavlen bekræfter endvidere, at størstedelen af medlemsstaterne har oprettet de strukturer, der giver borgerne og virksomhederne muligheder for at søge hjælp, når de står over for problemer i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder på det indre marked. Resultattavlen afslører imidlertid også alarmerende forsinkelser i medlemsstaternes reaktioner på de formelle overtrædelsesprocedurer og viser, at nogle medlemsstater helt undlader at reagere. Resultattavlen er et nyt instrument for borgerne, de økonomiske aktører, medlemsstaterne og EU-institutionerne til at vurdere, hvorledes det indre markeds regler fungerer med hensyn til gennemførelsen af direktiver, udestående overtrædelsesprocedurer og gennemførelsen af handlingsplanen for det indre marked (se IP/97/478). Som meddelt i handlingsplanen, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Amsterdam, vil resultattavlen blive offentliggjort to gange om året og forelagt EU's Ministerråd (det indre marked) og Det Europæiske Råd.

"En effektiv gennemførelse af direktiverne om det indre marked, som medlemsstaterne har lovet, vil betyde en væsentlig forskel for borgerne og de økonomiske aktører i betragtning af, at over 25% i øjeblikket endnu ikke er gennemført i en eller flere medlemsstater, hvilket betyder, at det indre marked stadig langtfra er gennemført fuldstændig" kommenterede Mario Monti, kommissær for det indre marked. "Det vil imidlertid kræve en stor politisk indsats af medlemsstaterne at overholde de frister, de selv har fastsat, og jeg vil iværksætte overtrædelsesprocedurer i alle de tilfælde, hvor foranstaltningerne ikke gennemføres til tiden. Med hensyn til overtrædelsesprocedurerne viser resultattavlen, at mange medlemsstater har en uacceptabel slap holdning, idet de undlader at overholde overtrædelsesprocedurernes frister eller helt undlader at reagere. Det er vigtigt at overtrædelsesprocedurerne fremskyndes og gøres mere effektive".

Resultattavlen udarbejdes, fordi en effektiv anvendelse af det indre markeds regler er en forudsætning for, at det indre marked kan realisere sit potentiel med hensyn til at fremme beskæftigelsen, konkurrenceevnen og varig vækst. Den store betydning af en effektiv anvendelse af det indre markeds regler blev understreget i handlingsplanen og er netop blevet bekræftet på ny i den markedsundersøgelse, der er gennemført for Kommissionen, og som ledsager resultattavlen (se MEMO/97/ ). Resultattavlen giver mulighed for at overvåge forskellige aspekter af gennemførelsen af reglerne om det indre marked.

Gennemførelse af direktiver

Den 1. november 1997 var der stadig 359 af 1 339 direktiver om det indre marked, der endnu ikke var gennemført i alle medlemsstater, dvs. ca. 25% af det samlede antal direktiver. Den samlede procentsats for den manglende gennemførelse varierer fra ca. 3% i Danmark og Nederlandene til ca. 8% i Tyskland og ca. 10% i Østrig. De sektorer, hvor den manglende gennemførelse i en eller flere medlemsstater er det største problem, er transport (60%), offentlige indkøbsaftaler (55,6%) og intellektuel ejendomsret (50%). Nogle medlemsstater (Frankrig og Spanien) er i gennemsnit ca. 2 år eller mere forsinkede i overholdelsen af fristerne.

Procentsats for manglende gennemførelse af regler om det indre marked, 1.11.1997

%

BDKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Alle direktiver8.53.28.54.77.57.45.47.66.53.510.15.94.36.24.626.7
Grunddirektiver7.02.37.44.66.35.65.16.35.42.910.24.8 3.72.84.022.8

Alle direktiver: direktiverne om det indre marked defineres som de foranstaltninger, der bidrager mest direkte til det indre markeds oprettelse og funktion. En liste ajourføres regelmæssigt og tilsendes medlemsstaterne. Tallene omfatter ikke direktiver, der ikke er meddelt vedrørende Gibraltar og Ålandsøerne.

Grunddirektiver: alle direktiver om det indre marked bortset fra direktiver, der ændrer tidligere direktiver.

Alle medlemsstater har imidlertid nu for første gang indsendt detaljerede tidsplaner for gennemførelsen af de udestående direktiver om det indre marked som krævet i handlingsplanen. Selv om der ikke er fremlagt detaljerede tidsplaner for alle de udestående direktiver (98% for Sverige og blot 19% for Italien), konkluderes det i resultattavlen, at størstedelen af de udestående direktiver vil være gennemført inden 1. april 1998, hvis de meddelte tidsplaner for lovgivningsarbejdet overholdes. Hvis de lovgivningsprogrammer, der er indsendt af medlemsstaterne, gennemføres fuldt ud og rettidigt, er målet om fuldstændig gennemførelse af direktiverne om det indre marked den 1. januar 1999 inden for rækkevidde. Overholdelse af tidsplanerne vil dog kræve en meget væsentlig fremskyndelse af lovgivningsprocedurerne. Desværre er der endnu ikke fastsat nogen frist for gennemførelsen af ca. 15% af de udestående direktiver, og nogle medlemsstater har meddelt, at de for nogen direktivers vedkommende ikke vil være i stand til at overholde fristen den 1.1.1999. I de kommende udgaver af resultattavlen vil Kommissionen derfor holde øje med den faktiske gennemførelsesgrad.

Håndhævelse og problemløsning

Det indre marked vil ikke fungere effektivt, før reglerne respekteres fuldt ud, og eventuelle problemer løses hurtigt og effektivt. Derfor fremhæver både handlingsplanen og Det Europæiske Råd i Amsterdam behovet for hurtige og effektive procedurer for problemløsning. I handlingsplanen kommer man ind på både de formelle overtrædelsesprocedurer og de uformelle aftaler om samarbejde om håndhævelse og problemløsning mellem medlemsstaterne. De to systemer er indbyrdes afhængige, idet en vellykket og hurtig bilateral/multilateral bilæggelse af klager mellem medlemsstaterne afhænger af, i hvor høj grad medlemsstaterne opfatter overtrædelsesprocedurerne som effektive.

Med henblik på at styrke det eksisterende samarbejde og sikre en hurtig og billig løsning af de problemer, som privatpersoner og virksomheder kommer ud for på det indre marked, krævede handlingsplanen, at medlemsstaterne oprettede koordinationscentre og kontaktpunkter i deres administrationer, hvor privatpersoner og virksomheder kan henvende sig med deres problemer og give oplysninger om deres egne strukturer og procedurer for gennemførelse af reglerne om det indre marked. Resultattavlen viser, at alle medlemsstater bortset fra Grækenland (og i mindre omfang Italien og Luxembourg) har meddelt de nødvendige oplysninger om ovennævnte kontaktpunkter. Opgaven består nu i at sikre, at borgerne og virksomhederne er klar over, at disse kontaktpunkter eksisterer (et af målene med de dialoger, der skal indledes med erhvervslivet og borgerne i 1998, er at udbrede kendskabet til rettighederne på det indre marked), og at medlemsstaterne arbejder sammen om at løse problemerne. Resultattavlen viser, at de fremskridt, der er gjort med disse håndhævelsesstrukturer og procedurer, er mindre opmuntrende, idet kun 8 medlemsstater har givet oplysninger herom.

Med hensyn til overtrædelsesprocedurerne analyserer resultattavlen medlemsstaternes besvarelser af åbningsskrivelser og begrundede udtalelser (henholdsvis første og anden fase i den formelle overtrædelsesprocedure i henhold til traktatens artikel 169). Medlemsstaterne skal besvare de formelle meddelelser om overtrædelser inden for de frister, der er fastsat ikke blot i handlingsplanen, som de har godkendt, men også i medfør af deres forpligtelse under EF-traktaten til at samarbejde med Kommissionen. Disse frister er normalt 2 måneder, men resultattavlen afslører, at den gennemsnitlige besvarelsestid næsten er dobbelt så lang, idet nogle medlemsstater bruger 150 dage eller mere (Portugal, Italien og Belgien). Endvidere undlod medlemsstaterne at besvare åbningsskrivelserne i l8% af tilfældene og de begrundede udtalelser i 11% af tilfældene.

Gennemsnitlig besvarelsestid (i dage) vedrørende åbningsskrivelser og begrundede udtalelser i 1996

(i dage)

BDKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Åbnings-skrivelser751059411412310613618710712661166598877108
Begrundedeudtalelser150-127147147106142100427031237 --70114

Ingen begrundede udtalelser til disse lande i 1996

En overtrædelsesprocedure betyder ikke, at der er bevis for overtrædelse af en fællesskabslov - kun Domstolen kan træffe endelig afgørelse i sagen. En overtrædelsesprocedure viser imidlertid, at Kommissionen enten på grundlag af sine egne undersøgelser eller efter en klage er af den opfattelse, at der kan være tale om en overtrædelse. Mellem 1.9.1996 og 1.9.1997 fremsendte Kommissionen 242 åbningsskrivelser vedrørende ukorrekt gennemførelse og anvendelse af reglerne om det indre marked og 68 begrundede udtalelser. I 27 tilfælde blev medlemsstaterne indklaget for Domstolen for påståede overtrædelse af reglerne for det indre marked. I ovennævnte periode modtog Italien (40) og Frankrig (35) de fleste åbningsskrivelser, og Frankrig (13) og Spanien (11) modtog flest begrundede udtalelser. Belgien (6), Frankrig (5) og Tyskland (4) var de lande, der hyppigst blev indklaget for Domstolen. De fleste overtrædelsessager løses, inden de når frem til Domstolen. Af de sager vedrørende reglerne for det indre marked, som Domstolen afsagde dom om i perioden 1.9.1996 til 1.9.1997 var de fleste mod Belgien (9) efterfulgt af Italien (7). I samme periode verserede der anlagt 19 overtrædelsessager mod medlemsstaterne (inkl. 1 for Domstolen) for manglende opfyldelse af Domstolens dom i sager om overtrædelse af reglerne for det indre marked (5 mod Irland, 4 mod Italien).

Den fuldstændige tekst om resultattavlen findes på Internet via EU's Europa World Wide Web site:

http://ec.europa.eu/dg15/


Side Bar