Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT EL

De Europese Commissie heeft vandaag een Mededeling over  illegale en
schadelijke inhoud op het Internet en een Groenboek over de bescherming van
minderjarigen  en  de  menselijke  waardigheid  in  audiovisuele  en
informatiediensten goedgekeurd.  In de Mededeling worden  beleidsopties
uiteengezet voor onmiddellijke actie ter bestrijding  van illegale en
schadelijke inhoud op het Internet, terwijl het Groenboek het probleem
horizontaal benadert en wil aanzetten tot een alle elektronische media
omvattend debat over de middellange en lange termijn. In beide documenten
wordt gepleit voor een nauwere samenwerking tussen de Lid-Staten en op
internationaal  niveau,  het  gebruik  van  filtreerprogrammatuur  en
beoordelingssystemen en  voor bevordering  van zelfregulering door  de
aanbieders van toegang. De documenten van de Commissie zijn een antwoord op
de resolutie die op 27 september 1996 door de Telecommunicatieraad werd
aangenomen met betrekking tot het voorkomen van de verspreiding van illegale
inhoud en met name kinderpornografie op het Internet. De Raad verzocht de
Commissie om nog vóór de volgende Telecommunicatieraad op 28 november 1996
praktische maatregelen voor te stellen.

De twee documenten die op initiatief van de heer Martin Bangemann, lid van
de   Commissie  verantwoordelijk   voor  informatietechnologie   en
telecommunicatie, en de heer Marcelino  Oreja, lid van de  Commissie
verantwoordelijk voor culturele en audiovisuele zaken, worden voorgesteld
vullen elkaar zowel wat timing als reikwijdte betreft perfect aan. In de
Mededeling worden maatregelen  voor de korte termijn  voorgesteld die
noodzakelijk zijn om specifieke vraagstukken in verband met het Internet,
die verder gaan dan de bescherming van minderjarigen en van de menselijke
waardigheid, aan te pakken. Het Groenboek heeft tot doel een debat over de
middellange en lange termijn op gang te brengen. Het omvat onderwerpen die
specifiek  verband houden met de bescherming van minderjarigen en de
menselijke waardigheid in nieuwe audiovisuele en informatiediensten in het
algemeen.

De Mededeling: illegale en schadelijke inhoud op het Internet

Het Internet is uitgegroeid tot een gewichtige factor op sociaal, educatief
en cultureel gebied, die burgers en opvoeders ongekende mogelijkheden biedt,
de drempels voor het voortbrengen en verspreiden van inhoud verlaagt en
universele toegang biedt tot steeds rijkere bronnen van digitale informatie.

In overeenstemming met deze mogelijkheden bestaat het overgrote deel van de
Internet-inhoud uit informatie voor volledig legitieme  (en vaak zeer
productieve)  zakelijke  of  privé-doeleinden. Zoals  via  elke andere
communicatietechnologie  kan via  het Internet  echter ook  potentieel
schadelijke of illegale inhoud worden overgebracht of kan het worden
misbruikt als een medium voor criminele activiteiten. Hoewel het statistisch
gezien om een beperkt verschijnsel gaat, zijn deze aspecten toch te
belangrijk om te worden genegeerd.

Wat de verspreiding van illegale inhoud op het Internet betreft, is het
duidelijk dat de Lid-Staten verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de
bestaande wetten, bij voorbeeld op het gebied van het strafrecht, de
intellectuele eigendom en de bescherming van minderjarigen. Voor een goede
werking van  de interne  markt is het  evenwel noodzakelijk dat  de
concurrentieverhoudingen niet worden verstoord, het vrije verkeer van deze
diensten niet wordt belemmerd en dat de  interne markt niet opnieuw
versnippert. Naast gecoördineerde actie op internationaal niveau is dus ook
een gecoördineerde bestrijding van illegale inhoud op EU-niveau gewenst.

Door de technische kenmerken van het Internet, het wereldwijde bereik
hiervan en de onbeperkte toegangsmogelijkheden wordt de toepassing en
handhaving van bestaande regels evenwel bemoeilijkt en zelfs onmogelijk
gemaakt. Voorts is niemand "eigenaar" van het Internet; het kan door
iedereen overal in de wereld worden gebruikt. Bestaande of nieuwe wetgeving
is dus misschien niet het beste of doeltreffendste wapen in de strijd tegen
illegale of schadelijke inhoud.

In haar Mededeling aan het Europees Parlement en de Raad concludeert de
Commissie dat het antwoord op deze uitdaging ligt in een combinatie van
zelfregulering  door  de aanbieders  van  diensten,  nieuwe technische
oplossingen  zoals  beoordelingssystemen   en  filtreerprogrammatuur,
voorlichting  van  gebruikers,  bewustmakingsacties  voor  ouders  en
leerkrachten, informatie over risico's en mogelijkheden deze risico's te
beperken en internationale samenwerking. De voorstellen van de Commissie
zijn dan ook:

1.  De samenwerking tussen de Lid-Staten moet worden versterkt teneinde de
   hand te houden aan de bestaande wetgeving. Er moet stelselmatig worden
   bestudeerd of en wanneer aanvullende regelgeving noodzakelijk is.

2.  In sommige Lid-Staten zijn verenigingen van aanbieders van toegang in
   het kader van zelfregulering reeds begonnen met de ontwikkeling van
   regels inzake de toegang tot illegaal materiaal. De Commissie zal de
   uitbreiding van deze activiteiten tot Lid-Staten waar nog niet hieraan
   wordt gewerkt stimuleren. De Commissie zal de discussie aanwakkeren
   over de wijze waarop een optimale efficiëntie van deze zelfregulering
   kan worden bereikt en zij zal het onderzoek naar de technische aspecten
   van dit vraagstuk aanmoedigen.

3.  Er bestaan reeds filtreerprogrammatuur en beoordelingssystemen waarmee
   de toegang tot op de lijst voorkomende boodschappen en programma's kan
   worden geblokkeerd. De Commissie is voorstander van een aanbeveling van
   de Raad om het gebruik van filtreerprogrammatuur en de invoering van
   een of meer Europese beoordelingssystemen aan te moedigen. Door middel
   van  een  initiatief  van  de  Commissie  zullen  nationale
   bewustmakingsacties voor ouders en leerkrachten worden ondersteund.

4.  Daar het Internet een wereldwijd bereik heeft, moeten de acties ter
   bestrijding van illegale inhoud ook een mondiale dimensie hebben. De
   Commissie stelt dus voor een werkvergadering van de G7-landen te
   organiseren teneinde de haalbaarheid van onmiddellijke maatregelen in
   het kader van de bestaande wetgeving te bestuderen en de mogelijkheid
   te bespreken om tot een internationale overeenkomst over illegale en
   schadelijke inhoud te komen. Deze contacten zouden dan kunnen worden
   uitgebreid  tot multinationale  organisaties, zoals  de  OESO, de
   Wereldhandelsorganisatie, de Verenigde Naties e.a.

5.  Tot slot zal de Commissie een site op het World Wide Web creëren met
   informatie over technische, wettelijke en andere oplossingen.

Het Groenboek:  bescherming van  minderjarigen en  van de  menselijke
waardigheid in audiovisuele en informatiediensten

Het Groenboek gaat in op de uitdagingen van onze maatschappij om erop toe te
zien dat deze vraagstukken die van cruciaal openbaar belang zijn voldoende
aandacht krijgen in de zich snel ontwikkelende wereld van audiovisuele en
informatiediensten. Door de overgang van een omroepwereld naar een omgeving
waar er naast de conventionele televisie ook on-line-diensten en gemengde
producten zijn, ontstaan talrijke nieuwe mogelijkheden. Of de verdere
ontwikkeling optimaal zal zijn, hangt af van de mate waarin de maatschappij
erin slaagt het juiste evenwicht te vinden tussen vrijheid van meningsuiting
en het algemeen belang, tussen beleid dat het ontstaan van nieuwe diensten
stimuleert en de noodzaak erop toe te zien dat de ontstane mogelijkheden
niet door een paar personen worden misbruikt ten koste van alle anderen.
Sommige aspecten van deze vraagstukken vereisen een Europese, of zelfs
mondiale oplossing, terwijl andere zaken beter door afzonderlijke landen of
op individueel vlak kunnen worden geregeld. De Commissie is van mening dat
het in dit kader gewettigd en noodzakelijk is om de situatie in haar geheel
te analyseren, zodat kan worden bestudeerd welke de toegevoegde waarde op
elk overheidsniveau moet zijn, waarbij ook speciale aandacht wordt besteed
aan beleidsinitiatieven op EU-niveau.

De bestudeerde problemen - de bescherming van minderjarigen en van de
menselijke waardigheid - staan momenteel hoog op de politieke agenda. Zowel
in het nationaal als communautair beleid is er steeds vanuit gegaan dat dit
kwesties van cruciaal openbaar belang zijn. Uiteraard is bij het uitwerken
van wettelijke en andere maatregelen op dit gebied uitgegaan van de
kenmerken van de traditionele elektronische media (omroeptelevisie en -
radio) die gecentraliseerd  en massacommunicatiemedia zijn.  De nieuwe
diensten die nu opduiken verschillen in twee opzichten fundamenteel van deze
media: zij zijn gedecentraliseerd en zij staan dichter bij individuele dan
bij massacommunicatie. Zelfs al is de eigenlijke inhoud van dergelijke
diensten soms hetzelfde - een film, nieuwsbulletin, documentaire - toch moet
bij  de uitstippeling van het beleid rekening met deze verschillende
kenmerken worden gehouden. Het Groenboek bevat dus een beschrijving van de
ontwikkeling van audiovisuele  en informatiediensten en  analyseert de
bestaande wetgeving en het huidige beleid op  nationaal, Europees en
internationaal niveau alsmede de gevolgen van de ontwikkeling van nieuwe
diensten voor dit  beleid, voor zover dat voor de  twee onderhavige
vraagstukken relevant  is. Er worden  een groot aantal  uiteenlopende
beleidsoptiesbestudeerd,            variërendvan                 regelgevingenzelfregulering                              totbewustmakings-
 en educatieve acties tot de ontwikkeling van systemen voor ouderlijke
controle.

Op grondslag van de in de Mededeling voorgestelde beleidsopties voor de
korte termijn worden in het Groenboek negen vragen (zie bijlage) gesteld die
als basis moeten dienen voor de verdere dialoog en voor toekomstige
beleidsmaatregelen. Deze vragen betreffen drie onderwerpen:

Versterking van de wettelijke bescherming: bepaling van aansprakelijkheid,
proportionaliteit, rechtshandhaving, regelgeving en zelfregulering.

Bevordering van systemen voor ouderlijke controle:  kenmerken van technische
"filters" (V-chip, programmatuur voor toegangsbeperking enz.); problemen
betreffende  gedecentraliseerde beoordelingssystemen  bij  transnationale
diensten; essentiële functies.

Verbetering van internationale samenwerking: vaststelling van prioriteiten;
vaststelling van de werkwijze; vaststellen welke internationale organisaties
het meest geschikt zijn.

Alle betrokkenen wordt vriendelijk om hun bijdragen verzocht, die uiterlijk
28 februari 1997 moeten zijn ontvangen. De Commissie zal tevens het Europees
Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's om advies verzoeken alvorens verdere voorstellen uit te werken.

BIJLAGE

Vraag 1:
Wat zou de aansprakelijkheid moeten zijn van de verschillende deelnemers aan
de inhoudcommunicatieketen -  van inhoudproducent tot  eindgebruiker -
rekening houdend met wat technisch haalbaar en economisch redelijk is? Welke
vormen van aansprakelijkheid - volgens het strafrecht, het burgerlijk recht,
als uitgever - zouden moeten gelden en onder welke voorwaarden zou de
aansprakelijkheid moeten worden beperkt?

Vraag 2:
Hoe moet worden vastgesteld of restrictieve maatregelen evenredig zijn aan
het doel?  Zou onder  andere op Europees  niveau een arbitrage-  of
bemiddelingsmechanisme moeten worden overwogen? Zo ja, wat voor mechanisme?

Vraag 3:
Hoe stellen wij vast wat het juiste evenwicht is tussen bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (inclusief het toestaan dat gebruikers van de
netwerken anoniem blijven) en de noodzaak om iemand voor illegaal gedrag
aansprakelijk te kunnen stellen?

Vraag 4:
Wat verdient de voorkeur met betrekking tot systemen voor ouderlijke
controle  - regelgeving  of  zelfregulering (eventueel  aangevuld door
wetgeving)? Welke maatregelen zouden moeten worden genomen, onder andere op
EU-niveau?

Vraag 5:
In welke gevallen zou een systematisch aanbod van systemen voor ouderlijke
controle moeten worden overwogen (bij welk type dienst, andere criteria)?
Zou een verplicht systeem moeten worden overwogen? Zo ja, in welke vorm en
op welke deelnemers zou het van toepassing moeten zijn? Welke essentiële
functies zouden door dergelijke systemen moeten worden geboden?

Vraag 6:
Hoe  kan  bij  transnationale  audiovisuele en  informatiediensten  de
inhoudsbeoordeling worden gedecentraliseerd, daarbij rekening houdend met de
noodzaak om individuele,  plaatselijke en  nationale gevoeligheden  te
respecteren?

Vraag 7:
Welke elementen  moeten worden genormaliseerd  om op coherente  wijze
inhoudsbeoordelingen in Europa te ontwikkelen, met  name wat digitale
diensten betreft  (normalisatie van  de typen  informatie die  worden
aangeboden, van de codering en decodering van deze informatie enz.)?

Vraag 8:
Hoe zou de administratieve samenwerking in de Europese Unie moeten worden
georganiseerd? Hoe en in welk institutioneel kader zou zij moeten worden
geformaliseerd?

Vraag 9:
Wat zouden op Europees en internationaal niveau de prioriteiten moeten zijn?
In het bijzonder, verdient het de voorkeur oplossingen op Europees niveau te
ontwikkelen en deze dan op internationaal niveau te promoten of moet
tegelijkertijd op Europees en internationaal niveau aan oplossingen worden
gewerkt? Welke internationale organisaties zijn het best geschikt voor
internationale samenwerking  (G7, OESO,  ITU, WTO,  VN of  bilaterale
betrekkingen)?  Hoe  moet  deze  internationale  samenwerking  worden
geformaliseerd?

***

Side Bar