Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα  μια Ανακοίνωση για το βλαβερό
και παράνομο  περιεχόμενο στο  Internet  και μια  Πράσινη Βίβλο  για
την  προστασία  των  ενηλίκων και  της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας  στο
πλαίσιο  των  νέων  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών.  Ενώ  η  Ανακοίνωση
παρουσιάζει επιλογές πολιτικής  για άμεση δράση για  την καταπολέμηση
του  βλαβερού  και  παράνομου  περιεχομένου  και  επικεντρώνεται  στο
Internet, η  Πράσινη Βίβλος  ακολουθεί μια  οριζόντια προσέγγιση  και
θα ξεκινήσει ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο  προβληματισμό για το
ζήτημα  για  όλα  τα  ηλεκτρονικά  μέσα.  Και  τα  δύο  έγγραφα
υποστηρίζουν την  πιο στενή  συνεργασία μεταξύ των  κρατών μελών και
σε  διεθνές  επίπεδο,  τη  χρήση  λογισμικού  φιλτραρίσματος  και
συστημάτων  βαθμολόγησης, και  την  ενθάρρυνση  της αυτορρύθμισης  των
παρόχων πρόσβασης.  Τα έγγραφα  της Επιτροπής  ακολουθούν το  ψήφισμα
που  εγκρίθηκε στις  27 Σεπτεμβρίου  1996 από  το Συμβούλιο Υπουργών
Τηλεπικοινωνιών,  για την πρόληψη  της διάδοσης παράνομου περιεχομένου
στο  Internet,  και  ιδιαίτερα  παιδικής  πορνογραφίας.  Το  Συμβούλιο
κάλεσε την Επιτροπή  να παρουσιάσει πρακτικά μέτρα  εγκαίρως για  το
επόμενο  Συμβούλιο  τηλεπικοινωνιών που  θα  πραγματοποιηθεί  στις  28
Νοεμβρίου 1996.

Τα δύο έγγραφα, που προτάθηκαν με  πρωτοβουλία του Martin Bangemann,
Επιτρόπου  αρμόδιου  για  τις Τεχνολογίες  των  Πληροφοριών  και  των
Τηλεπικοινωνιών, και του  Marcelino Oreja, Επιτρόπου αρμόδιου  για τα
Πολιτιστικά  Θέματα  και  τον  Οπτικοακουστικό  Τομέα,  είναι  πλήρως
συμπληρωματικά όσον αφορά  τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο  και το  πεδίο
εφαρμογής. Η Ανακοίνωση προτείνει βραχυπρόθεσμα μέτρα  που απαιτούνται
για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά  με το Internet,
τα  οποία υπερβαίνουν  τα  όρια  του  ζητήματος της  προστασίας  των
ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σκοπός  της Πράσινης Βίβλου
είναι  να ενισχύσει  το  διάλογο  σε μεσοπρόθεσμη  και  μακροπρόθεσμη
βάση. Καλύπτει το συγκεκριμένο θέμα της προστασίας  των ανηλίκων και
της ανθρώπινης  αξιοπρέπειας σε  σχέση με  τις νέες  οπτικοακουστικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφόρησης γενικά.

Η Ανακοίνωση: Βλαβερό και παράνομο περιεχόμενο στο Internet

Το  Internet  έχει  γίνει  σημαντικός  παράγοντας  επιρροής  στον
κοινωνικό, τον  εκπαιδευτικό και τον  πολιτιστικό τομέα -  παρέχοντας
νέες  δυνατότητες  στους πολίτες  και  τους διδασκάλους,  υπερνικώντας
τους  φραγμούς  για  τη  δημιουργία  και  τη  διανομή  περιεχομένου,
προσφέροντας  σε  όλους  πρόσβαση  σε  όλο  και  πιο  πλούσιες πηγές
ψηφιακών πληροφοριών.

Αντανακλώντας  τις  ευκαιρίες  αυτές,  η  μεγάλη  πλειονότητα  του
περιεχομένου  του  Internet  έχει  σκοπούς  πληροφόρησης  για  απόλυτα
νόμιμη  (και,  συχνά,  άκρως  παραγωγική)  επιχειρηματική  ή  ιδιωτική
χρήση.  Πάντως,  όπως  όλες οι  άλλες  τεχνολογίες  επικοινωνιών,  το
Internet μπορεί να μεταφέρει δυνητικά βλαβερά  ή παράνομα περιεχόμενα
ή  μπορεί  να  του  γίνεται  κατάχρηση  ως  μέσου  για  εγκληματικές
δραστηριότητες.  Αν  και,  στατιστικά,  αυτό  είναι  περιορισμένο
φαινόμενο, τα ζητήματα  αυτά είναι τόσο σημαντικά  ώστε δεν  μπορούν
να αγνοηθούν.

Όσον αφορά  τη διανομή  παράνομου περιεχομένου  στο Internet,  ανήκει
σαφώς στην αρμοδιότητα των κρατών  μελών να εξασφαλιστεί η  εφαρμογή
των υφισταμένων νόμων,  όπως για παράδειγμα της  ποινικής νομοθεσίας,
της  νομοθεσίας  περί  πνευματικής ιδιοκτησίας  και  των  νόμων  περί
προστασίας  των  ανηλίκων.  Πάντως,  για  τη  σωστή  λειτουργία  της
Εσωτερικής  Αγοράς  απαιτείται  να  μην  υπάρχουν  στρεβλώσεις  του
ανταγωνισμού,  εμπόδια  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  των  υπηρεσιών
αυτών, και εκ  νέου κατακερματισμός της Εσωτερικής  Αγοράς. Επομένως,
απαιτείται  συνδυασμένη  δράση  κατά  του  παράνομου  περιεχομένου  σε
επίπεδο ΕΕ, παράλληλα με συντονισμένη διεθνή δράση.

Πάντως,  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  η  παγκόσμια  εμβέλεια  και  η
απεριόριστη προσπελασιμότητα  του Internet καθιστούν την  εφαρμογή και
επιβολή των  υφισταμένων κανόνων όλο και  πιο δύσκολη, ή ακόμη  και
αδύνατη.  Επιπλέον, το  Internet, που  μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  από
οποιονδήποτε σε όλον  τον κόσμο, δεν "ανήκει"  σε κανένα.  Επομένως,
η υφιστάμενη ή η νέα νομοθεσία μπορεί να μην είναι το  καλύτερο ή
το  πιο  αποτελεσματικό  μέσο για  την  καταπολέμηση του  βλαβερού ή
παράνομου περιεχομένου.

Στην Ανακοίνωσή  της, που απευθύνεται  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  και
το  Συμβούλιο, η  Επιτροπή συμπεραίνει ότι  η απάντηση στην πρόκληση
αυτή θα  είναι ένας συνδυασμός  αυτορρύθμισης των παρόχων  υπηρεσιών,
νέων  τεχνικών  λύσεων  όπως  τα  συστήματα  βαθμολόγησης  και  το
λογισμικό  φιλτραρίσματος,    πληροφόρησης  των  χρηστών,  δράσεων
ενημέρωσης  για  γονείς  και  διδασκάλους,   πληροφόρησης  για  τους
κινδύνους  και τις  δυνατότητες περιορισμού  των  κινδύνων αυτών  και
δυνατοτήτων  διεθνούς  συνεργασίας.  Έτσι,  η  Επιτροπή  προτείνει  τα
εξής:

1.  Χρειάζεται να  ενισχυθεί η  συνεργασία μεταξύ  των κρατών  μελών
   έτσι ώστε να  επιβάλλεται η  υπάρχουσα νομοθεσία. Θα  πρέπει να
   εξεταστεί  συστηματικά  εάν,  και  σε  ποιές  περιπτώσεις,  είναι
   απαραίτητες συμπληρωματικές κανονιστικές λύσεις.

2.  Σε ορισμένα κράτη  μέλη, ενώσεις παρόχων πρόσβασης  στο Internet
   έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται στο  πλαίσιο μιας διαδικασίας
   κανονισμών  αυτορρύθμισης  σχετικά με  την  πρόσβαση σε  παράνομο
   υλικό. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει την  επέκταση των δραστηριοτήτων
   αυτών στα  κράτη μέλη  στα οποία  δεν έχουν  ακόμη αρχίσει.  Η
   Επιτροπή θα ενισχύσει τη συζήτηση σχετικά με  το πώς μπορεί να
   διοργανωθεί αυτή  η αυτορρύθμιση  έτσι  ώστε  να είναι  όσο  το
   δυνατόν πιο  αποτελεσματική και  θα ενθαρρύνει  την έρευνα  στις
   τεχνικές πλευρές του ζητήματος αυτού.

3.  Υπάρχουν ήδη  λογισμικά φιλτραρίσματος και συστήματα  βαθμολόγησης
   που  επιτρέπουν  να  αποκλειστεί  η  πρόσβαση  σε  μηνύματα  και
   προγράμματα  που περιλαμβάνονται  σε συγκεκριμένους  καταλόγους. Η
   Επιτροπή υποστηρίζει την  έκδοση σύστασης του Συμβουλίου  που θα
   ενθαρρύνει  τη χρήση λογισμικού  φιλτραρίσματος για  την εισαγωγή
   ενός  ή  περισσότερων  ευρωπαϊκών  συστημάτων  βαθμολόγησης.  Μια
   πρωτοβουλία  της  Επιτροπής  θα  ενθαρρύνει  εθνικές  δράσεις
   ενημέρωσης για γονείς και διδασκάλους.

4.  Δεδομένου ότι  το Internet  καλύπτει όλο τον  κόσμο, οι δράσεις
   για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου  πρέπει να έχουν
   παγκόσμια   διάσταση.  Επομένως,  η  Επιτροπή  προτείνει  να
   πραγματοποιηθεί μια   σύνοδος  εργασίας που  θα διοργανωθεί  από
   τις χώρες G/7 για να εξεταστεί η  εφικτότητα των άμεσων μέτρων
   χρησιμοποιώντας  το  υφιστάμενο  νομικό  πλαίσιο  και  για  να
   συζητηθεί η  δυνατότητα διοργάνωσης  μιας διεθνούς διάσκεψης  για
   το  βλαβερό  και  παράνομο  περιεχόμενο.  Οι  επαφές  αυτές  θα
   μπορούσαν να επεκταθούν σε πολυεθνικούς φορείς,  όπως ο ΟΟΣΑ, η
   Παγκόσμια  Οργάνωση Εμπορίου,  ο  Οργανισμός  Ηνωμένων Εθνών  και
   άλλοι.

5.  Τέλος, η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια  διεύθυνση στο World-Wide-
   Web η  οποία θα περιλαμβάνει  πληροφορίες για τεχνικές,  νομικές
   και άλλες λύσεις.

Η  Πράσινη  Βίβλος:  Προστασία  των  ανηλίκων  και  της  ανθρώπινης
αξιοπρέπειας  σε  νέες  οπτικοακουστικές  υπηρεσίες  και  υπηρεσίες
πληροφόρησης

Η  Πράσινη  Βίβλος  εξετάζει  τις  προκλήσεις  που  αντιμετωπίζει  η
κοινωνία όσον αφορά την εξασφάλιση ότι αυτά  τα ζητήματα πρωτεύοντος
δημοσίου  συμφέροντος  λαμβάνονται  επαρκώς  υπόψη  στον  γρήγορα
εξελισσόμενο κόσμο  των οπτικοακουστικών υπηρεσιών  και των  υπηρεσιών
πληροφόρησης.  Η  μετάβαση  από έναν  κόσμο  ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
προς  ένα περιβάλλον  όπου η  συμβατική τηλεόραση  θα συνυπάρχει  με
τις υπηρεσίες  άμεσης επικοινωνίας  (on-line) καθώς  και με  υβριδικά
προϊόντα  δημιουργεί  πλήθος  ευκαιριών.  Το  πλήρες  δυναμικό  των
εξελίξεων αυτών  θα εξαρτηθεί από το  σε ποιο βαθμό η  κοινωνία ως
σύνολο  θα επιτύχει  τη σωστή  ισορροπία μεταξύ  της ελευθερίας  του
λόγου  και  των  ζητημάτων  δημοσίου  συμφέροντος,  μεταξύ  πολιτικών
σχεδιασμένων για  να ενισχύσουν την εμφάνιση  νέων υπηρεσιών και της
ανάγκης  να  εξασφαλιστεί  ότι  οι  ευκαιρίες  που  δημιουργούν  δεν
γίνονται  αντικείμενο  κατάχρησης  από  τους  λίγους  σε  βάρων  των
πολλών. Ορισμένες πλευρές των ζητημάτων αυτών  απαιτούν ευρωπαϊκές, ή
ακόμη και  παγκόσμιες λύσεις. Άλλες  πλευρές εξακολουθούν να  αφορούν
τα επιμέρους  κράτη ή και  τα ίδια  τα άτομα. Η  Επιτροπή πιστεύει
ότι στο  πλαίσιο αυτό είναι νόμιμο  και απαραίτητο να  αναλυθεί  η
κατάσταση  στο σύνολό  της, έτσι  ώστε να  εξεταστεί η  προστιθέμενη
αξία που προσφέρει το κάθε επίπεδο διοίκησης  ή κυβέρνησης, δίνοντας
παράλληλα  ιδιαίτερη  προσοχή  σε  πρωτοβουλίες  πολιτικής σε  επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ζητήματα  που εξετάζονται  - η  προστασία των  ανηλίκων και  της
ανθρώπινης  αξιοπρέπειας -  έχουν  σήμερα  υψηλή θέση  στην  ημερήσια
διάταξη  των ζητημάτων  πολιτικής. Επίσης, αντιμετωπίζονται συστηματικά
-  από τις  εθνικές  και τις  κοινοτικές  πολιτικές -  ως  ζητήματα
πρωτεύοντος δημοσίου  συμφέροντος. Φυσικά, τα  νομικά και άλλα  μέτρα
στον τομέα  αυτό έχουν  σχεδιαστεί ως  συνάρτηση των  χαρακτηριστικών
των  παραδοσιακών  ηλεκτρονικών  μέσων  (τηλεοπτικές  και  ραδιοφωνικές
εκπομπές) που  είναι συγκεντρωτικά από  τη φύση  τους και  αποτελούν
μέσα μαζικής  επικοινωνίας. Οι νέες  ανερχόμενες υπηρεσίες έχουν  δύο
θεμελιωδώς  διαφορετικά  χαρακτηριστικά  -  είναι  αποκεντρωμένες  και
είναι πιο  κοντά στην  ατομική παρά  στην μαζική  επικοινωνία. Ακόμη
και αν  το ίδιο το περιεχόμενο  των υπηρεσιών αυτών μπορεί  μερικές
φορές να  είναι το  ίδιο -  μια ταινία, ένα  δελτίο ειδήσεων,  ένα
ντοκυμαντέρ  -  αυτά  τα  διαφορετικά  χαρακτηριστικά  πρέπει  να
λαμβάνονται υπόψη κατά το  σχεδιασμό της πολιτικής. Έτσι, η  παρούσα
Πράσινη Βίβλος περιγράφει την  εξέλιξη των οπτικοακουστικών  υπηρεσιών
και των  υπηρεσιών πληροφόρησης,  αναλύει τη  σημερινή νομοθεσία  και
τις  σημερινές πολιτικές  σε εθνικό,  ευρωπαϊκό  και διεθνές  επίπεδο
και τις  συνέπειες της  ανάπτυξης νέων  υπηρεσιών για τις  πολιτικές
αυτές  όσον  αφορά  τα δύο  εξεταζόμενα  ζητήματα. Τα  είδη επιλογών
πολιτικής  που εξετάζονται είναι  ποικίλα και  εκτεταμένα, καλύπτοντας
το  φάσμα  από  τη  ρύθμιση  και  την  αυτορρύθμιση  ως  τα  μέτρα
ενημέρωσης  και  εκπαίδευσης  και  την  ανάπτυξη  συστημάτων  γονικού
ελέγχου.

Βασιζόμενη  στις  βραχυπρόθεσμες  επιλογές  που  προτείνονται  στην
Ανακοίνωση,  η  Πράσινη  Βίβλος  επισημαίνει  εννέα  βασικά  ζητήματα
(βλέπε  παράρτημα)  για  περαιτέρω  συζήτηση  ενόψει  του  σχεδιασμού
μελλοντικών  δράσεων  πολιτικής.  Τα  ζητήματα  αυτά  καλύπτουν  τρεις
θεματικές ενότητες:

Ενίσχυση  της   νομικής  προστασίας:   καθορισμός  της   ευθύνης,
αναλογικότητα, επιβολή, ρύθμιση ή αυτορρύθμιση.

Ενθάρρυνση  των  συστημάτων γονικού  ελέγχου:  χαρακτηριστικά  τεχνικών
"φίλτρων"  (V-chip,  λογισμικό  ελέγχου  πρόσβασης  κτλ)  προβλήματα
αποκεντρωμένων  συστημάτων  βαθμολόγησης  σε  περιβάλλον  διεθνικών
υπηρεσιών  ουσιαστικές λειτουργίες.

Βελτίωση  της  διεθνούς  συνεργασίας:   καθορισμός  προτεραιοτήτων 
διαμόρφωση  μεθοδολογίας  και επισήμανση  των  πιο  κατάλληλων διεθνών
χώρων συζήτησης.

Ζητούνται εισηγήσεις  από  όλα τα  ενδιαφερόμενα μέρη  μέχρι τις  28
Φεβρουαρίου  1997.  Η  Επιτροπή  θα  ζητήσει  επίσης  τη  γνώμη  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  του Συμβουλίου Υπουργών, της Οικονομικής και
Κοινωνικής  Επιτροπής  και  της Επιτροπής  των  Περιφερειών  πριν  να
παρουσιάσει άλλες προτάσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερώτημα 1:
Λαμβάνοντας υπόψη του τί είναι εφικτό από  τεχνική άποψη και εύλογο
από  οικονομική  άποψη,  ποιά  θα πρέπει  να  είναι  η  ευθύνη  των
διαφόρων  φορέων  στην  αλυσίδα  επικοινωνίας  περιεχομένου,  από  το
δημιουργό περιεχομένου  μέχρι τον τελικό χρήστη; Ποιά είδη ευθύνης -
ποινική,  αστική, εκδοτική  - θα  πρέπει να  ισχύει  και υπό  ποιές
συνθήκες θα πρέπει να είναι περιορισμένη η ευθύνη;

Ερώτημα 2:
Πώς θα  πρέπει να  εφαρμόζεται ο  έλεγχος  της αναλογικότητας  τυχόν
περιοριστικών  μέτρων;  Μεταξύ  άλλων,  θα  πρέπει  να  εξεταστεί  η
εφαρμογή ενδεχόμενων  μηχανισμών διαιτησίας ή  συμβιβασμού σε  επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εάν ναί, τί είδους μηχανισμοί;

Ερώτημα 3:
Πώς  καθορίζουμε  τη  σωστή  ισορροπία  μεταξύ  της  προστασίας  της
ιδιωτικής  ζωής   (που  θα  περιλαμβάνει το  να  επιτρέπεται  στους
χρήστες να διατηρούν την ανωνυμία τους στα  δίκτυα) και της ανάγκης
επιβολής της ευθύνης για παράνομη συμπεριφορά;

Ερώτημα 4:
Θα πρέπει  να δοθεί προτεραιότητα σε  μια προσέγγιση ρύθμισης ή  σε
μια  προσέγγιση αυτορρύθμισης  (που ενδεχομένως  θα υποστηρίζεται  από
σχετική  νομοθεσία στη  δεύτερη περίπτωση)  όσον  αφορά τα  συστήματα
γονικού  ελέγχου;  Ποιά  μέτρα  θα  είναι  απαραίτητα,  σε  επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ άλλων;

Ερώτημα 5:
Σε  ποιές  περιπτώσεις  θα  πρέπει  να  εξεταστεί  η  δυνατότητα
συστηματικής παροχής  συστημάτων γονικού  ελέγχου (με  βάση το  είδος
των  υπηρεσιών  ή  άλλα  κριτήρια);  Θα  πρέπει  να  εξεταστεί  η
δυνατότητα εφαρμογής ενός  υποχρεωτικού καθεστώτος; Εάν ναί,  με ποιά
μορφή  και για ποιούς  φορείς θα πρέπει να  ισχύει; Ποιές είναι οι
ουσιαστικές  λειτουργίες που  θα πρέπει  να παρέχουν   τα  συστήματα
αυτά;

Ερώτημα 6:
Πώς  μπορεί  να  υλοποιηθεί  η  αποκέντρωση  της  βαθμολόγησης  του
περιεχομένου,  μεριμνώντας  για  τις ανάγκες  σεβασμού  των  ατομικών,
τοπικών και εθνικών  ευαισθησιών, εφόσον οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες
και οι υπηρεσίες πληροφόρησης είναι διεθνικές;

Ερώτημα 7:
Ποιά  στοιχεία  τυποποίησης  θα  επέτρεπαν  τη  συνεκτική  ανάπτυξη
βαθμολογιών  περιεχομένου  στην  Ευρώπη,  ιδιαιτέρως  στην  περίπτωση
ψηφιακών  υπηρεσιών  (τυποποίηση  των  τύπων  πληροφοριών  που  θα
παρέχονται,   της   κωδικοποίησης  και   αποκωδικοποίησης   τέτοιων
πληροφοριών, κτλ);

Ερώτημα 8:
Με ποιούς τρόπους θα  πρέπει να  υλοποιηθεί η διοικητική  συνεργασία
στην Ευρωπαϊκή  Ένωση; Πώς  και σε ποιό  θεσμικό πλαίσιο θα  πρέπει
να θεσμοθετηθεί; 

Ερώτημα 9:
Ποιές  θα πρέπει  να είναι  οι  προτεραιότητες σε  ευρωπαϊκό επίπεδο
και  σε διεθνές  επίπεδο;  Πιο  συγκεκριμένα,  θα  πρέπει  να  δοθεί
προτεραιότητα στην ανάπτυξη  λύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής  Ένωσης και
στη συνέχεια  στην προώθησή τους σε  διεθνές επίπεδο ή   θα πρέπει
αυτό να  γίνει παράλληλα;  Ποιοί  είναι οι  πιο κατάλληλοι  διεθνείς
χώροι συζήτησης για  τη διεθνή συνεργασία (G7, ΟΟΣΑ, ΔΕΤ,  ΠΟΕ, ΟΗΕ
ή διμερείς σχέσεις);  Πώς θα πρέπει να θεσμοθετηθεί αυτή  η διεθνής
συνεργασία;

***

Side Bar