Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DA ES IT PT EL

De Commissie heeft op voorstel van de heer Franz FISCHLER, commissaris voor
landbouw en plattelandsontwikkeling, besloten om 318 landbouwprodukten en
levensmiddelen te registreren op grond van de door de Raad aangenomen
regelgeving inzake de bescherming van geografische aanduidingen (BGA's) en
oorsprongsbenamingen (BOB's). Deze registratie houdt in dat het gebruik van
de geregistreerde namen alleen  is toegestaan voor de  produkten van
producenten in een bepaald gebied die zich houden aan nauwkeurig omschreven
regels en criteria voor de betrokken produktie..

Als een levensmiddel buiten zijn gebied van herkomst erg bekend raakt, kan
het op de markt concurrentie ondervinden van namaakprodukten die onder
dezelfde naam worden  verkocht. Een dergelijke oneerlijke concurrentie
schaadt niet alleen de producent of fabrikant die zich moeite heeft getroost
om die goede reputatie te verwerven, maar leidt ook tot verwarring bij de
consument, die zich afvraagt welk produkt nu echt en welk produkt maar een
kopie is. Alle Lid-Staten hebben gepoogd produktaanduidingen te beschermen,
en  wel  op  uiteenlopende  manieren  (bescherming  van handelsmerken,
appellations d'origine, wettelijke maatregelen, erkenning op basis van
gewoonterecht, enz.).

Om op dit gebied enige duidelijkheid te scheppen en de belangen van
producenten en consumenten te  beschermen heeft de Europese Unie  op
14 juli 1992   regelgeving  inzake   geografische  aanduidingen  en
oorsprongsbenamingen  vastgesteld  die  de  betrokken  bescherming  op
communautair niveau moet harmoniseren voor alle andere levensmiddelen dan
wijn en gedistilleerde dranken, welke laatste produkten reeds onder eerdere
regelgeving van de Gemeenschap vallen.

Met de nieuwe regelgeving worden velerlei doeleinden nagestreefd, maar het
gaat er toch vooral om de ontwikkeling te bevorderen van levensmiddelen met
een toegevoegde waarde die van hoge kwaliteit zijn en een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan de plattelandsontwikkeling en ook aan de
diversificatie in de  landbouw. Tevens beschermt deze  regelgeving de
consument doordat een bepaalde kwaliteit wordt gegarandeerd en het minder
scrupuleuze producenten onmogelijk wordt gemaakt om namaakprodukten van
lagere kwaliteit onder dezelfde naam te verkopen.

In dit verband dient erop te worden gewezen dat de communautaire regelgeving
inzake geografische  aanduidingen en  oorsprongsbenamingen weliswaar de
mogelijkheid biedt namen te beschermen, maar de vervaardiging en verkoop van
soortgelijke produkten onder een andere naam niet verbiedt op voorwaarde dat
geen schade wordt berokkend aan de beschermde naam.

Registratie houdt in dat de betrokken produkten op communautair niveau
worden beschermd tegen concurrentie die  op namaak of misleiding  is
gebaseerd. Daarmee wordt precies dezelfde bescherming geboden als die welke
voortvloeit uit vormen van bescherming van industriële eigendom zoals een
octrooi of handelsmerk.  Met andere woorden : zodra  een geografische
aanduiding of oorsprongsbenaming  is geregistreerd, mag die  naam nog
uitsluitend worden gebruikt door producenten in een bepaald gebied die zich
houden aan de strikte produktievoorschriften van het produktdossier.

               Overgangsperiode

Op grond van de verordening van de Raad betreffende de BOB's en BGA's mogen
de Lid-Staten gedurende een overgangsperiode van vijf jaar op bepaalde
voorwaarden een geregistreerde naam blijven gebruiken voor produkten die
niet aan de registratiecriteria voldoen. Deze overgangsperiode is ingegaan
op de datum waarop de verordening is bekendgemaakt, dat is op 24 juli 1992,
en zal dus op 25 juli 1997 verstrijken. De Commissie stelt nu aan de Raad
voor de verordening op dit punt te wijzigen.

Het eerste voorstel om geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen te
registreren kon immers pas in maart 1996 worden gepresenteerd en inmiddels
is de overgangsperiode grotendeels verstreken. Om nog steeds het effect te
bereiken dat oorspronkelijk met de overgangsperiode werd beoogd, zou deze
moeten  ingaan op  de datum  waarop  de betrokken  produktnaam wordt
geregistreerd. Voor deze overgangsregeling komen echter alleen alleen die
namen in aanmerking die vóór de registratie reeds in een of meer andere
Lid-Staten enige bescherming genoten, en de echte geografische oorsprong van
het produkt moet duidelijk op het etiket worden vermeld.

Bijlage :   Lijst  van  de  geografische  aanduidingen  en  de
        oorsprongsbenamingen

BIJLAGE I

NAMEN DIE ZIJN GEREGISTREERD ALS BESCHERMDE GEOGRAFISCHE AANDUIDING (BGA) OF
BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMING (BOB)

A) In bijlage II van het Verdrag vermelde produkten voor menselijke
consumptie

   Vers vlees (en slachtafvallen)

   ESPAÑA
  -  Carne de Avila (BGA)
 - Carne de Morucha de Salamanca (BGA)
 - Pollo y Capón del Prat (BGA)
 - Ternasco de Aragón (BGA)

  FRANCE
 - Agneau du Quercy (BGA)
 - Boeuf de Chalosse (BGA)
 - Veau de l'Aveyron et du Segala (BGA)
 - Dinde de Bresse (BOB)
 - Volaille de Bresse (BOB)
 - Volaille de Houdan (BGA)
 - Agneau de l'Aveyron (BGA)
 - Agneau du Bourbonnais (BGA)
 - Boeuf charolais du Bourbonnais (BGA)
   - Boeuf du Maine (BGA)
   - Veau du Limousin (BGA)
   - Volailles de l'Ain (BGA)
   - Volailles du Gers (BGA)
 - Volailles du Maine (BGA)
   - Volailles de Loué (BGA)
   - Volailles de l'Orleanais (BGA)
   - Volailles de Bourgogne (BGA)
   - Volailles du Plateau de Langres (BGA)
   - Volailles du Charolais (BGA)
   - Volailles de Normandie (BGA)
   - Volailles de Bretagne (BGA)
   - Volailles de Challans (BGA)
   - Volailles de Vendée (BGA)
   - Volailles d'Alsace (BGA)
   - Volailles du Forez (BGA)
   - Volailles du Bearn (BGA)
   - Volailles de Cholet (BGA)
   - Volailles des Landes (BGA)
   - Volailles de Licques (BGA)
   - Volailles d'Auvergne (BGA)
   - Volailles du Velay (BGA)
 -   Volailles du Val de Sèvres (BGA)
   -   Volailles d'Ancenis (BGA)
   -  Volailles de Janzé (BGA)
   -  Volailles du Gatinais (BGA)
   -  Volailles du Berry (BGA)
   -  Volailles de la Champagne (BGA)
   -  Volailles du Languedoc (BGA)

   - Volailles du Lauragais (BGA)
   - Volailles de Gascogne (BGA)
   - Volailles de la Drôme (BGA)

   LUXEMBOURG
   -  Viande de porc, Marque nationale Grand Duché de Luxembourg (BGA)

   PORTUGAL
   -     Borrego de Montemor-o-Novo (BGA)
   -     Borrego Serra da Estrela (BOB)
   -     Cabrito das Terras Altas do Minho (BGA)
   -     Cabrito da Gralheira (BGA)
   -     Cabrito da Beira (BGA)
   -     Vitela de Lafões (BGA)
   -     Borrego da Beira (BGA)
   -     Cabrito de Barroso (BGA)
   -     Borrego Terrincho (BOB)
   -     Carnalentejana (BOB)
   -     Carne Arouquesa (BOB)
   -     Carne Marinhoa (BOB)
   -     Carne Mertolenga (BOB)
   -     Cordeiro Bragançano (BOB)

   UNITED KINGDOM
   -     Orkney Beef (BOB)
   -     Orkney Lamb (BOB)
   -     Scotch Beef (BGA)
   -     Scotch Lamb (BGA)
   -     Shetland Lamb (BOB)

   Vleesprodukten

   BELGIQUE
 -   Jambon d'Ardenne (BGA)

   ESPAÑA
   -     Cecina de León (BGA)
   -     Dehesa de Extremadura (BOB)
   -     Guijuelo (BOB)
   -     Jamón de Teruel (BOB)
   -     Sobrasada de Mallorca (BGA)
    ITALIA

   -     Prosciutto di Parma (BOB)
   -     Prosciutto di S. Daniele (BOB)
   -     Prosciutto di Modena (BOB)
   -     Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (BOB)
   -     Salame di Varzi (BOB)
   -     Salame Brianza (BOB)
   -     Speck dell'Alto Adige (BGA)

   LUXEMBOURG
   -     Salaisons fumées, Marque Nationale Grand Duché de Luxembourg
        (BGA)

   PORTUGAL
   -     Presunto de Barroso (BGA)

   Kaas

   DANMARK
   -     Danablu (BGA)
 -      Esrom (BGA)  

 ELLAS
 -  Áíåâáôü (Anevato) (BOB)
 - Ãáëïôýñé ( Galotyri) (BOB)
 - ÃñáâéÝñá ÁãñÜöùí (Graviera Agrafon) (BOB)1
 - ÃñáâéÝñá ÊñÞôçò (Graviera Kritis) (BOB)1
 - ÃñáâéÝñá ÍÜîïõ (Graviera Naxou) (BOB)1
 - ÊáëáèÜêé ËÞìíïõ (Kalathaki Limnou) (BOB)
 - ÊáóÝñé (Kasseri) (BOB)
 - Êáôßêé Äïìïêïý (Katiki Domokou) (BOB)
 - ÊåöáëïãñáâéÝñá (Kefalograviera) (BOB)
 - ÊïðáíéóôÞ (Kopanisti) (BOB)
 - Ëáäïôýñé ÌõôéëÞíçò (Ladotyri Mytilinis) (BOB)
 - Ìáíïýñé (Manouri) (BOB)
 - Ìåôóïâüíå (Metsovone) (BOB)
 - ÌðÜôæïò (Batzos) (BOB)
 - ÎõíïìõæÞèñá ÊñÞôçò (Xynomyzithra Kritis) (BOB)

          

1 De naam "ÃñáâéÝñá" (Graviera) is niet beschermd.

 - Ðç÷ôüãáëï ×áíßùí (Pichtogalo Chanion) (BOB)
 - Óáí Ìé÷Üëç (San Michali) (BOB)
 - ÓöÝëá (Sfela) (BOB)
 - ÖÝôá (Feta) (BOB)
 - ÖïñìáÝëëá Áñ öâáò Ðáñíáóóïý
   (Formaella Arachovas Parnassou) (BOB)

 ESPAÑA
   -     Cabrales (BOB)
   -     Idiazábal (BOB)
   -     Mahón (BOB)
   -     Picón Bejes-Tresviso (BOB)
   -     Queso de Cantabria (BOB)
   -     Queso de La Serena (BOB)
   -     Queso Manchego (BOB)
   -     Queso Tetilla (BOB)
   -     Queso Zamorano (BOB)
   -     Quesucos de Liébana (BOB)
   -     Roncal (BOB)

  

 FRANCE
   -     Beaufort (BOB)
   -     Bleu des Causses (BOB)
   -     Bleu du Haut Jura, de Gex, de Septmoncel (BOB)
   -     Brocciu Corse ou Brocciu (BOB)
   -     Chabichou du Poitou (BOB)2
   -     Crottin de Chavignol ou Chavignol (BOB)3
   -     Epoisses de Bourgogne (BOB)
   -     Laguiole (BOB)
   -     Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (BOB)4
   -     Pouligny St Pierre (BOB)
   -     Picodon de l'Ardèche ou Picodon de la Drôme (BOB)5
   -     Salers (BOB)
   -     Selles sur Cher (BOB)
   -     Ste Maure de Touraine (BOB)6
   -     Tomme de Savoie (BGA)7
   -     Langres (BOB)
   -     Neufchâtel (BOB)
   -     Abondance (BOB)
   -     Camembert de Normandie (BOB)8
   -     Cantal ou Fourme de Cantal ou Cantalet (BOB) 
   -     Chaource (BOB)
   -     Comté (BOB)
   -     Emmental de Savoie (BGA)9
   -     Emmental français est-central (BGA)9
   -     Livarot (BOB)
   -     Maroilles ou Marolles (BOB)
 -   Munster ou Munster-Géromé (BOB)
 -      Pont l'Evêque (BOB)
   -     Reblochon ou Reblochon de Savoie (BOB)
   -     Roquefort (BOB)
   -     Saint-Nectaire (BOB)
   -     Tomme des Pyrénées (BGA)7
   -     Bleu d'Auvergne (BOB)
   -     Brie de Meaux (BOB)10
   -     Brie de Melun (BOB)10
   -     Mont d'Or ou Vacherin du Haut-Doubs (BOB)  

          

2 De naam "Chabichou" is niet beschermd.

3 De naam "Crottin" is niet beschermd.
4 De naam "Brebis Pyrénées" is niet beschermd.
5 De naam "Picodon" is niet beschermd.

6 De naam "Ste Maure" is niet beschermd.
7 De naam "Tomme" is niet beschermd.
8 De naam "Camembert" is niet beschermd.

9 De naam "Emmental" is niet beschermd.
10  De naam "Brie" is niet beschermd.

 ITALIA
   -     Canestrato Pugliese (BOB)11
   -     Fontina (BOB)
   -     Gorgonzola (BOB)
   -     Grana Padano (BOB)
   -     Parmigiano Reggiano (BOB)
   -     Pecorino Siciliano (BOB)12
   -     Provolone Valpadana (BOB)13
   -     Casciotta d'Urbino (BOB)14
   -     Pecorino Romano (BOB)12
   -     Quartirolo Lombardo (BOB)
   -     Taleggio (BOB)
   -     Asiago (BOB)
   -     Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana (BOB)15
   -     Montasio (BOB)
   -     Mozzarella di Bufala Campana (BOB)16
   -     Murazzano (BOB)

   NEDERLAND
   -     Noord-Hollandse Edammer (BOB)17 18
   -     Noord-Hollandse Gouda (BOB)17 19

   PORTUGAL
   -     Queijo de Nisa (BOB)
   -     Queijo de Azeitão (BOB)
   -     Queijo de Évora (BOB)
   -     Queijo de São Jorge (BOB)
 -      Queijo Rabaçal (BOB)
   -     Queijo Serpa (BOB)
   -     Queijo Serra da Estrela (BOB)
   -     Queijos da Beira Baixa    (Queijo  de  Castelo  Branco,
                       Queijo Amarelo da Beira Baixa,
                       Queijo Picante da Beira Baixa)
                       (BOB)
   -     Queijo Terrincho (BOB)

 

          

11  De naam "Canestrato" is niet beschermd.

12  De naam "Pecorino" is niet beschermd.
13  De naam "Provolone" is niet beschermd.
14  De naam "Casciotta" is niet beschermd.

15  De naam "Formai de Mut" is niet beschermd.
16  De naam "Mozzarella" is niet beschermd.
17  De naam "Noord-Hollandse" is niet beschermd.

18  De naam "Edammer" is niet beschermd.
19  De naam "Gouda" is niet beschermd.

 UNITED KINGDOM
   -     White Stilton cheese (BOB)/Blue Stilton cheese (BOB)
   -     West Country Farmhouse Cheddar cheese (BOB)20 21
   -     Beacon Fell Traditional Lancashire cheese (BOB)22
   -     Swaledale cheese (BOB)/Swaledale Ewes cheese (BOB)
   -     Bonchester cheese (BOB)
   -     Buxton Blue (BOB)
   -     Dovedale Cheese (BOB)
   -     Single Gloucester (BOB)

 Andere produkten van dierlijke oorsprong (eieren, honing, zuivelprodukten
 behalve boter, enz.)
  
 ESPAÑA
   -     Miel de La Alcarria (BOB)

   FRANCE
   -     Crème d'Isigny (BOB)
   -     Crème fraîche fluide d'Alsace (BGA)

   LUXEMBOURG
   -     Miel de Marque Nationale luxembourgeois (BOB)

   PORTUGAL
   -     Mel da Serra da Lousã (BOB)
   -     Mel das Terras Altas do Minho (BOB)
   -     Mel da Terra Quente (BOB)
   -     Mel da Serra de Monchique (BOB)
   -     Mel do Parque de Montesinho (BOB)
   -     Mel do Alentejo (BOB)
   -     Mel dos Açores (BOB)
   -     Mel do Barroso (BOB)
   -     Mel do Ribatejo Norte  (Serra D'aire, Albufeira do Castelo
                    do Bode, Bairro, Alto Nabão) (BOB)

   Oliën en vetten

   BELGIQUE
   -     Beurre d'Ardenne (BOB)

   ELLAS
 Olive oils :

          
20  De naam "Cheddar" is niet beschermd.

21  De naam "West Country" is niet beschermd.
22  De naam "Lancashire" is niet beschermd.

 - ÂéÜííïò Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò (Viannos Iraklio Kreta) (BOB)23 24
 - Ëõãïõñéü Áóêëçðéåßïõ (Lygourio Asklipiou) (BOB)
 - Âüñåéïò Ìõëïðüôáìïò Ñåèýìíçò ÊñÞôçò 
   (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kreta) (BOB)24 25
 - ÊñïêåÝò Ëáêùíßáò (Krokees Lakonias) (BOB)26
 - ÐÝôñéíá Ëáêùíßáò (Petrina Lakonias) (BOB)26
 - Êñáíßäé Áñãïëßäáò (Kranidi Argolidas) (BOB)27
 - ÐåæÜ Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò (Peza Iraklio Kreta) (BOB)23 24
 - Áñ÷Üíåò Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò (Archanes Iraklio Kreta) (BOB)23 24
 - Ëáêùíßá (Lakonia) (BGA)
 - ×áíéÜ ÊñÞôçò (Hania Kreta) (BGA)24
 - ÊåöáëïíéÜ (Kefallinia) (BGA)
 - Ïëõìðßá (Olympia) (BGA)
 - ËÝóâïò (Lesbos) (BGA)
 - ÐñÝâåæá (Preveza) (BGA)
 - Ñüäïò (Rhodos) (BGA)
 - ÈÜóïò (Thassos) (BGA)

   ESPAÑA
   -     Baena (BOB)
   -     Les Garrigues (BOB)
   -     Sierra de Segura (BOB)
   -     Siurana (BOB)

   FRANCE
   -     Huile d'olive de Nyons (BOB)
   -     Beurre d'Isigny (BOB)
   -     Beurre Charentes-Poitou - Beurre des Charentes - Beurre des
        Deux Sèvres
        (BOB)

   LUXEMBOURG
   -     Beurre Rose de Marque Nationale Grand Duché de Luxembourg
        (BOB)

   PORTUGAL
   -     Azeite de Moura (BOB)
   -     Azeite de Trás-os-Montes (BOB)
   -     Azeite do Ribatejo (BOB)
   -     Azeites do Norte Alentejano (BOB)
   -     Azeites da Beira Interior   (Azeite da Beira Alta, Azeite
                       da Beira Baixa) (BOB)

          

23  De naam "Çñáêëåßïõ" (Iraklio) is niet beschermd.
24  De naam "ÊñÞôçò" (Kreta) is niet beschermd.
25  De naam "Ñåèýìíçò" (Rethymnis) is niet beschermd.

26  De naam "Ëáêùíßáò" (Lakonias) is niet beschermd.
27  De naam "Áñãïëßäáò" (Argolidas) is niet beschermd.

    Groenten, fruit en granen

   ELLAS
 - Áêôéíßäéï Óðåñ÷åéïý (Kiwivruchten Sperchiou) (BOB)
 - ÅëéÜ ÊáëáìÜôáò (Kalamata-olijven) (BOB)
 - Êåëõöùôü öõóôßêé Öèéþôéäáò (Phtiotida-pistaches) (BOB)
 - Êïõì ÊïõÜô ÊÝñêõñáò (kumquats uit Korfoe) (BGA)
 - ÎåñÜ óýêá Êýìçò   (Kimi gedroogde vijgen) (BOB)
 - ÌÞëá ÆáãïñÜò Ðçëßïõ (Zagora Pilios appelen) (BOB)28
 - Ôóáêþíéêç ÌåëéôæÜíá Ëåùíéäßïõ (Leonidio Tsakoniki-aubergines) (BOB)

   ESPAÑA
   -     Arroz del Delta del Ebro (BGA)
   -     Calasparra (BOB)
   -     Cerezas de la Montaña de Alicante (BGA)
   -     Espárrago de Navarra (BGA)
   -     Faba Asturiana (BGA)
   -     Judias de El Barco de Ávila (BGA)
   -     Lenteja de La Armuña (BGA)
   -     Nísperos Callosa d'En Sarriá (BOB)
   -     Pimientos del Piquillo de Lodosa (BOB)
   -     Uva de mesa embolsada "Vinalopó" (BOB)

   FRANCE
   -     Ail rose de Lautrec (BGA)
   -     Noix de Grenoble (BOB)
   -     Pommes et poires de Savoie (BGA)
   -     Poireaux de Créances (BGA)
   -     Chasselas de Moissac (BOB)
   -     Mirabelle de Lorraine (BGA)
   -     Olives noires de Nyons (BOB)
   -     Pomme de terre de Merville (BGA)

   ITALIA
   -     Arancia Rossa di Sicilia (BGA)
   -     Cappero di Pantelleria (BGA)
   -     Castagna di Montella (BGA)
   -     Fungo di Borgotaro (BGA)
   -     Nocciola del Piemonte (BGA)

   NEDERLAND
   -     Opperdoezer Ronde (BOB)

   ÖSTERREICH
   -     Wachauer Marille (BOB)
  

          

28  De naam "Ðçëßïõ" (Pilios) is niet beschermd.

 PORTUGAL
   -     Amêndoa Douro (BOB)
   -     Ameixa d'Elvas (BOB)
   -     Ananás dos Açores / São Miguel (BOB)
   -     Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (BOB)
   -     Castanha dos Soutos da Lapa (BOB)
   -     Castanha Marvão-Portalegre (BOB)
   -     Castanha de Pradela (BOB)
   -     Castanha da Terra Fria (BOB)
   -     Citrinos do Algarve (BGA)
   -     Cereja de S. Julião-Portalegre (BOB)
   -     Cereja da Cova da Beira (BGA)
   -     Maçã de Portalegre (BGA)
   -     Maçã da Beira Alta (BGA)
   -     Maçã Bravo de Esmolfe (BOB)
   -     Maçã da Cova da Beira (BGA)
   -     Maçã de Alcobaça (BGA)
   -     Maracujá de São Miguel/Açores (BOB)
   -     Pêssego da Cova da Beira (BGA)

   UNITED KINGDOM
   -     Jersey Royal Potatoes (BOB)

   Andere in bijlage II genoemde produkten

   Cider

   UNITED KINGDOM
   -     Herefordshire Cider/Perry (BGA)
   -     Worcestershire Cider/Perry (BGA)
   -     Gloucestershire Cider/Perry (BGA)

B)  In bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2081/92 genoemde levensmiddelen

   Bier

   UNITED KINGDOM
   -     Newcastle Brown Ale (BGA)
   -     Kentish Ale and Kentish strong Ale (BGA)
   -     Rutland bitter (BGA)

   Natuurlijk mineraalwater en bronwater

   DEUTSCHLAND
   -     Bad Hersfelder Naturquelle (BOB)
   -     Bad Pyrmonter (BOB)
   -     Birresborner (BOB)
   -     Bissinger Auerquelle (BOB)
  

 -   Caldener Mineralbrunnen (BOB)
   -     Ensinger Mineralwasser (BOB)
   -     Felsenquelle Beiseförth (BOB)
   -  Gemminger Mineralquelle (BOB)
   -     Graf Meinhard Quelle Giessen (BOB)
   -  Haaner Felsenquelle (BOB)
   -     Haltern Quelle (BOB)
   -     Katlenburger Burgbergquelle (BOB)
   -     Kißlegger Mineralquelle (BOB)
   -     Leisslinger Mineralbrunnen (BOB)
   -     Löwensteiner Mineralquelle (BOB)
   -     Rhenser Mineralbrunnen (BOB)
   -     Rilchinger Amandus Quelle (BOB)
   -     Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (BOB)
   -     Siegsdorfer Petrusquelle (BOB)
   -     Teinacher Mineralquellen (BOB)
   -     Überkinger Mineralquelle (BOB)
   -     Vesalia Quelle (BOB)
   -     Bad Niedernauer Quelle (BOB)
   -     Göppinger Quelle (BOB)
   -  Höllen Sprudel (BOB)
   -     Lieler Quelle (BOB)
   -     Schwollener Sprudel (BOB)
   -     Steinsieker Mineralwasser (BOB)
   -     Blankenburger Wiesenquelle (BOB)
 -   Wernigeröder Mineralbrunen (BOB)
   -     Wildenrath Quelle (BOB)

   Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren

   ELLAS
     Beschuit
 -   Êñçôéêü ðáîéìÜäé (beschuit uit Kreta) (BGA)

   ESPANA
     Turrón
    -    Jijona (BGA)

 -  Turrón de Alicante (BGA)

 FRANCE
 - Bergamote(s) de Nancy (BGA)

C)  In  bijlage  II  van  Verordening  (EEG)  nr.  2081/92  genoemde
   landbouwprodukten

   Etherische oliën

   FRANCE
   -     Huile essentielle de lavande de Haute Provence (BOB)

***

Side Bar