Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

IP/96/1042

Brussel, 20 november 1996

Mededeling inzake het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

De Europese Commissie heeft een mededeling inzake het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij goedgekeurd. In de mededeling, die een follow up is van het Groenboek van juli 1995, zijn de wetgevende initiatieven welke noodzakelijk zijn om in de gehele Unie een gelijke auteursrechtelijke bescherming te bewerkstelligen in het kader van de Europese interne markt, uiteengezet en gepresenteerd in een samenhangende context. Een gelijke behandeling is van cruciaal belang voor het welslagen van de informatiemaatschappij in de Europese Unie aangezien de inhoud van de meeste nieuwe interactieve diensten beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht. De communautaire maatregelen welke in de eerste helft van 1997 zullen worden voorgesteld, zullen voornamelijk betrekking hebben op reproductie, on line communicatie en verspreiding van beschermd materiaal alsook op de bescherming tegen het ontwijken van voorzieningen ter bestrijding van het kopiëren en vergelijkbare voorzieningen. Deze maatregelen zullen sporen met de wereldwijde maatregelen waarover momenteel internationale onderhandelingen aan de gang zijn.

De voor de interne markt bevoegde commissaris, Mario MONTI, op wiens initiatief de mededeling werd goedgekeurd, heeft verklaard dat de voorwaarden dienen te worden tot stand gebracht om van de informatiemaatschappij een succes te maken voor de investeerders, de houders van rechten, de gebruikers en de consumenten. Hierbij moeten de verworvenheden van de interne markt veilig worden gesteld en de lopende multilaterale initiatieven op mondiaal gebied worden gerespecteerd.

In haar mededeling behandelt de Commissie alle punten welke te berde zijn gebracht in het Groenboek en onderkent zij in de onderstaande gebieden vier prioriteiten op wetgevingsgebied met het oog op het wegwerken van concurrentievervalsingen tussen Lid Staten en/of belangrijke belemmeringen van het verkeer van goederen en diensten welke onder de bescherming van het auteursrecht:

* Het reproductierecht: Het reproductierecht heeft altijd een essentiële rol gespeeld in de auteursrechtelijke bescherming. Deze rol zal nog toenemen in de nieuwe informatiemaatschappij. Zodra beschermd materiaal is omgezet in elektronische vorm en digitaal wordt doorgestuurd, is het veel kwetsbaarder voor kopiëring dan in het verleden.

 In het licht van de ontwikkeling van nieuwe reproductievormen, zoals scanning van drukwerk, of het overbrengen van gedigitaliseerd materiaal (onder meer tekst, muziek en video) naar en/of opslaan ervan in een computergeheugen of een ander elektronisch systeem, dient duidelijk te worden gedefinieerd wat precies beschermd is en dient een gelijkwaardig beschermingsniveau te worden ingevoerd in de gehele Unie.

 De Commissie zal derhalve voorrang geven aan een verdere harmonisering van het reproductierecht. Daarbij is een harmonisering van de beperkingen/uitzonderingen van het reproductierecht van uitermate groot belang.

 Zoals verder wordt uiteengezet in de mededeling, moet het huidige verschil in de wetgeving of rechtspraak van de Lid Staten, meer bepaald tussen onbeperkte uitsluitende reproductierechten, het beperken van het uitsluitende recht tot een recht op vergoeding (wettelijke licentie) en de toelating van bepaalde vormen van reproductie zonder vergoeding ("fair use" uitzondering), opnieuw worden onderzocht en verder worden geharmoniseerd in het licht van de nieuwe elektronische omgeving.

* Het openbare mededelingrecht: De markt van de diensten "op aanvraag" wordt beschouwd als één van de grootste groeimarkten met verdere technologische vooruitgang in de toekomst. Diensten "op aanvraag" worden digitaal opgeslagen (teksten, films, fonogrammen, software of gegevensbestanden) en aan het publiek of aan individuen medegedeeld op dusdanige wijze dat zij tot deze gegevens toegang kunnen hebben en de transmissie ervan met betrekking tot tijdstip en plaats individueel kunnen aanvragen.

 Aangezien de exploitatie van werken en ander beschermd materiaal in de context van diensten "op aanvraag" in grote mate zal afhangen van markten die de gehele Unie omvatten en van een duidelijk en samenhangend beschermingsniveau van deze activiteiten in de Lid Staten, dient voorrang te worden gegeven aan de harmonisering van het recht dat van toepassing is op transmissies "op aanvraag".

 De Commissie stelt voor dat digitale transmissies "op aanvraag" worden beschermd op grond van een verder geharmoniseerd openbaar mededelingsrecht. Dit recht zal het openbaar beschikbaar stellen van een individuele toegang tot werken en ander beschermd materiaal omvatten. De geharmoniseerde maatregelen zullen tevens de beperkingen van dit recht aangeven in overeenstemming met de bij de harmonisering van het reproductierecht uitgezette lijnen.

* Rechtsbescherming van anti-kopieersystemen: De digitalisering brengt niet alleen nieuwe risico's voor de houders van auteursrechten en naburige rechten met zich mee, maar biedt tevens de mogelijkheid op een beter beheer en een betere controle van de exploitatie door middel van toegangcontrole, identificatie en anti-kopieersystemen.

 Een succesvolle grootschalige invoering van dergelijke systemen of toestellen - welke momenteel worden ontwikkeld of reeds zijn ontwikkeld door de particuliere sector - hangt af van de tenuitvoerlegging van maatregelen die voorzien in de rechtsbescherming tegen onder meer ontwijking, schending of manipulatie van deze systemen.

 Communautaire wetgeving is derhalve noodzakelijk om de rechtsbescherming van de technische identificatie- en beschermingssystemen te harmoniseren.

* Verspreidingsrecht: De auteur van een werk kan op grond van het verspreidingsrecht eisen dat geen materiële kopieën van zijn werk worden verspreid zonder zijn instemming. Tussen de Lid Staten bestaan belangrijke verschillen met betrekking tot de juiste vorm van dit recht en de uitzonderingen erop, meer bepaald "de uitputting van het recht". Het verspreidingsrecht wordt geacht te zijn uitgeput met betrekking tot materiële kopieën van een werk zodra de houder van het recht erin heeft toegestemd dat zij in het verkeer worden gebracht.

 In sommige gevallen is in bepaalde Lid Staten helemaal geen sprake van uitputting van het verspreidingsrecht terwijl in andere Lid Staten dit recht is uitgeput bij de eerste rechtmatige verspreiding buiten de Europese Unie ("internationale uitputting"). Het gebrek aan geharmoniseerde voorschriften voor de meeste categorieën werken belemmert het vrije verkeer van goederen aanzienlijk aangezien de houders van een verspreidingsrecht, in bepaalde omstandigheden, de invoer van kopieën van hun werk uit een Lid Staat die de "internationale uitputting" toepast, kunnen tegenhouden.

 Om die reden is de Commissie voornemens het verspreidingsrecht voor auteurs te harmoniseren met betrekking tot alle categorieën werken. Elk initiatief op dit gebied moet tevens bevestigen dat het beginsel van de uitputting slechts van toepassing is op de distributie van goederen en niet op het verstrekken van diensten, inclusief on-line-diensten.

 Ten aanzien van andere evenzeer fundamentele kwesties met betrekking tot de exploitatie van het auteursrecht in de informatiemaatschappij (in verband met het uitzendrecht, de toepasselijke voorschriften en de toepasselijke tenuitvoerlegging ervan, het beheer van rechten, morele rechten) zijn verder onderzoek en/of maatregelen noodzakelijk alvorens besluiten kunnen worden genomen. Dit houdt onder meer in dat verdere relevante marktontwikkelingen moeten worden onderzocht via studies en/of contacten met de belanghebbenden en de Lid Staten. Sommige van deze initiatieven zijn reeds opgestart, andere zullen later in het jaar op gang worden gebracht.

Het auteursrecht, de informatiemaatschappij en de interne markt

De mededeling is gebaseerd op de bevindingen van de raadplegingen welke in 1995 werden aangevat bij de goedkeuring van het Groenboek van de Commissie betreffende het auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij (zie IP(95)798). In het Groenboek werd de gedachtenwisseling met de andere communautaire instellingen, de Lid Staten, de industrie, de rechthebbenden, de gebruikers en alle andere belanghebbenden toegespitst op de uitdagingen van de nieuwe technologieën ten aanzien van het auteursrecht en de naburige rechten. Na de publikatie van het Groenboek kwamen meer dan 350 reacties van belanghebbenden binnen. Met de Conferentie van Florence van juni 1996 (zie IP(96)479) werd deze uitgebreide raadpleging welke bijna twee jaar in beslag nam, beëindigd.

Vele belanghebbenden benadrukten het belang van een interne markt voor de succesvolle ontwikkeling en commerciële levensvatbaarheid van de nieuwe produkten en diensten van de informatiemaatschappij. De interne markt dient inzonderheid geschikte en vaste investeringsvoorwaarden alsook rechtszekerheid te bieden in de gehele Europese Unie en mag niet worden gefragmenteerd door verschillende regelingen in verschillende Lid Staten.

In de mededeling is bepaald dat de verdere harmonisering het bestaande rechtskader inzake auteursrecht en naburige rechten moet aanpassen en aanvullen waar dit noodzakelijk is met het oog op de goede werking van de interne markt en de totstandbrenging van een gunstige omgeving waarin creativiteit en innoverende activiteiten in de Lid Staten worden beschermd en gestimuleerd. Aldus moet het niveau van de auteursrechtelijke bescherming, dat in Europa traditioneel hoog is, worden gehandhaafd en verder ontwikkeld op Europees en internationaal vlak. Tegelijkertijd moet een juist evenwicht tussen rechten en belangen van de verschillende categorieën rechthebbenden en tussen rechthebbenden en gebruikers veilig worden gesteld.

De mededeling inzake het auteursrecht maakt deel uit van de inspanningen van de Commissie met het oog op de invoering van een flexibel regulerend kader om een interne markt voor diensten van de informatiemaatschappij veilig te stellen (zie Memo/96/94). Er zijn reeds een aantal richtlijnen vastgesteld, onder meer de gegevensbeschermingsrichtlijn (95/46/EG) en de richtlijn inzake de rechtsbescherming van gegevensbestanden (96/9/EG). Voorts zullen wetgevende initiatieven worden genomen op andere gebieden (onder meer de Groenboeken van de Commissie inzake gecodeerde diensten, commerciële communicatie en de bescherming van minderjarigen met betrekking tot audiovisuele diensten, en de voorgestelde richtlijn inzake een "doorzichtigheidsmechanisme").

De internationale aspecten van de informatiemaatschappij

Tevens moet op internationaal niveau vooruitgang worden geboekt met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten. Een geïsoleerde reactie van de Europese Unie zal niet volstaan. Aangezien de informatiemaatschappij van mondiale aard is, zijn mondiale antwoorden noodzakelijk althans op de meest cruciale kwesties welke verband houden met de digitale omgeving. Van 2 tot 21 december zal een diplomatieke conferentie worden gehouden onder auspiciën van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) inzake de eventuele sluiting van drie internationale verdragen - een protocol bij de Berner Conventie, een nieuw instrument voor de bescherming van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen en eventueel een instrument voor de sui generis - bescherming van databestanden. De Commissie benadrukt in haar mededeling het belang van het welslagen van deze conferentie aangezien zij een geschikte en unieke gelegenheid biedt om overeenstemming te bereiken inzake internationale minimum beschermingsnormen. Dergelijke overeenkomsten kunnen het gevaar voor uiteenlopende benaderingen in wetgeving en piraterijparadijzen aanzienlijk verminderen.


Side Bar