Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ενέκρινε  ανακοίνωση σχετικά  με τα  δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην Κοινωνία της
Πληροφορίας. Η ανακοίνωση αυτή, η οποία αποτελεί συνέχεια του Πράσινου
Βιβλίου του Ιουλίου   1995, σκιαγραφεί  τις απαιτούμενες νομοθετικές
πρωτοβουλίες για την επίτευξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ισότιμων όρων
για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς και τις παρουσιάζει σε ένα ομοιογενές πλαίσιο. Η
ύπαρξη ισότιμων όρων είναι ουσιώδης για την επιτυχία της κοινωνίας της
πληροφορίας στην ΕΕ, δεδομένου ότι το περιεχόμενο των περισσότερων νέων
διαλογικών  υπηρεσιών προστατεύεται από  τη διανοητική  ιδιοκτησία. Οι
ενέργειες της ΕΕ οι οποίες θα προταθούν για το πρώτο εξάμηνο του 1997, θα
εστιάζονται στην αναπαραγωγή, στην επικοινωνία με απευθείας σύνδεση (on-
line) και στη διανομή προστατευόμενουυ υλικού, καθώς και στην προστασία κατά
της καταστρατήγησης συσκευών κατά της αντιγραφής και άλλων σχετικών. Η εν
λόγωδράση θα αναληφθεί εκ παραλλήλου με ενέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο, για
τις οποίες διεξάγονται διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Ο κ. Mario Monti, Επίτροπος αρμόδιος για την Ενιαία Αγορά, με πρωτοβουλία
του οποίου εγκρίθηκε η ανακοίνωση, δήλωσε: Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις
βάσεις ούτως ώστε η κοινωνία της πληροφορίας να σημειώσει επιτυχία για τους
επενδυτές, τους κατόχους δικαιωμάτων, τους χρήστες και τους καταναλωτές,
διασφαλίζοντας την τήρηση της Ενιαίας Αγοράς και των πρόσφατων πολυμερών
πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί σε παγκόσμιο επίπεδο .

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ασχολείται με όλα τα ζητήματα που ανέκυψαν
στο Πράσινο Βιβλίο της, και παραθέτει τέσσερις προτεραιότητες για νομοθετική
δράση που θα καταργήσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών
μελών και/ή σημαντικούς φραγμούς στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών που
προστατεύονται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στους ακόλουθους
τομείς:

* Δικαίωμα αναπαραγωγής: Το δικαίωμα αναπαραγωγής διαδραμάτιζε ανέκαθεν
 σημαντικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο
 ρόλος αυτός θα γίνει ακόμη μεγαλύτερος στο περιβάλλον της νέας κοινωνίας
 της πληροφορίας. Από τη στιγμή που το προστατευόμενο υλικό λαμβάνει
 ηλεκτρονική μορφή και μεταδίδεται ψηφιακά, εκτίθεται σε πολύ μεγαλύτερο
 κίνδυνο εκμετάλλευσης μέσω αντιγραφής σε σχέση με το παρελθόν.

 Λόγω της ανάπτυξης νέων μορφών αναπαραγωγής, όπως η ανίχνευση τυπωμένων
 έργων, ή η φόρτωση και/ή αποθήκευση ψηφιακοποιημένου υλικού (λ.χ.κειμένων,
 μουσικής ή εικόνας) στη μνήμη του υπολογιστή ή άλλου ηλεκτρονικού
 συστήματος, επιβάλλεται ο σαφής καθορισμός του τί ακριβώς προστατεύεται,
 καθώς και αντίστοιχο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Η Επιτροπή θα θέσει επομένως στις προτεραιότητές της την επιδίωξη της
 περαιτέρω εναρμόνισης του δικαιώματος αναπαραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, η
 εναρμόνιση των περιορισμών/εξαιρέσεων όσον αφορά το δικαίωμα αναπαραγωγής
 προσλαμβάνει εξαιρετική σημασία.
 Όπως επεξηγείται στην ανακοίνωση, η παρούσα διαφοροποίηση στη νομοθεσία ή
 τη  νομολογία των  κρατών  μελών, κυρίως  μεταξύ  των απεριόριστων
 αποκλειστικών δικαιωμάτων αναπαραγωγής, ο περιορισμός του αποκλειστικού
 δικαιώματος σε δικαίωμα αμοιβής (νόμιμη άδεια), και η έγκριση  ορισμένων
 πράξεων αναπαραγωγής χωρίς αμοιβή (εξαίρεση θεμιτής χρήσης ) πρέπει να
 επανεκτιμηθούν και  να εναρμονιστούν περαιτέρω στο  νέο ηλεκτρονικό
 περιβάλλον.

* Δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό: η αγορά των  κατ  αίτηση υπηρεσιών
 θεωρείται ένας από τους κύριους τομείς ανάπτυξης, όπου αναμένονται
 περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις. Οι υπηρεσίες αυτές χαρακτηρίζονται από
 το γεγονός ότι το υλικό που αποθηκεύεται σε ψηφιακή μορφή (λ.χ. κείμενα,
 ταινίες, φωνογραφήματα, λογισμικό, ή βάσεις δεδομένων) διατίθενται στο
 κοινό ή σε ορισμένα άτομα με τρόπο ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σ 
 αυτό και να ζητούν τη μετάδοσή του μεμονωμένα επιλέγοντας τον τόπο και το
 χρόνο..

 Δεδομένου ότι η εκμετάλλευση έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού στο
 πλαίσιο των κατ αίτηση υπηρεσιών θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις
 αγορές ολόκληρης της Ένωσης και από το σαφές και ομοιογενές επίπεδο
 προστασίας των εν λόγω δραστηριοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη, προέχει η
 εναρμόνιση του δικαιώματος που εφαρμόζεται στις κατ αίτηση μεταδόσεις. 

 Η Επιτροπή θα προτείνει  την προστασία των  κατ  αίτηση  ψηφιακών
 μεταδόσεων  βάσει ενός περαιτέρω εναρμονισμένου δικαιώματος παρουσίασης
 στο κοινό. Το εν λόγω δικαίωμα θα περιλαμβάνει την παροχή της δυνατότητας
 στα μεμονωμένα άτομα δημόσιας επιμέρους πρόσβασης σε έργα και άλλο
 προστατευόμενο υλικό . Τα μέτρα εναρμόνισης θα οριοθετήσουν επίσης τους
 περιορισμούς ως προς αυτό το δικαίωμα, βάσει των διατάξεων που ισχύουν για
 την εναρμόνιση του δικαιώματος αναπαραγωγής.

* Νομική προστασία των συστημάτων κατά της αντιγραφής: Πέρα από τους νέους
 κινδύνους που επιφυλάσσει για τους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής
 ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, η ψηφιοποίηση καθιστά επίσης
 δυνητικά ευκολότερη τη διαχείριση και τον έλεγχο πράξεων εκμετάλλευσης
 μέσω συσκευών ελέγχου της πρόσβασης, αναγνώρισης και παρεμπόδισης της
 αντιγραφής.

 Η επιτυχημένη ευρείας κλίμακας εισαγωγή τέτοιων συστημάτων ή συσκευών - τα
 οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τον ιδιωτικό τομέα
 - θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή μέτρων που θα εξασφαλίζουν τη νομική
 προστασία σε σχέση με πράξεις όπως η καταστρατήγηση, η παραβίαση ή η
 παραποίηση τέτοιων συστημάτων.

 Επιβάλλεται, κατά συνέπεια, να εναρμονίσει η κοινοτική νομοθεσία  τη
 νομική προστασία του συνόλου των τεχνικών συστημάτων αναγνώρισης και
 προστασίας.

* Δικαίωμα διανομής: Το δικαίωμα διανομής παρέχει στο συγγραφέα ενός έργου
 το δικαίωμα να αξιώνει ως προϋπόθεση τη συγκατάθεσή του για τυχόν διανομή
 υλικών αντιγράφων του έργου του. Σημαντικές διαφορές εμφανίζονται μεταξύ
 των κρατών μελών  όσον αφορά την ακριβή μορφή του δικαιώματος καθώς και
 των σχετικών εξαιρέσεων, ιδίως όσον αφορά την ανάλωσή του. Θεωρείται ότι
 το δικαίωμα διανομής έχει αναλωθεί όσον αφορά τα υλικά αντίγραφα ενός
 έργου, από τη στιγμή που αυτά τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά με τη
 συναίνεση του δικαιούχου. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένα κράτη μέλη δεν προβλέπουν την εξάντληση
 του δικαιώματος διανομής, ενώ άλλα εφαρμόζουν την αρχή της εξάντλησης
 ακόμη και όταν η πρώτη νόμιμη πράξη διανομής έλαβε χώρα εκτός ΕΕ ( διεθνής
 ανάλωση ).  Η έλλειψη  εναρμονισμένων κανόνων για  τις περισσότερες
 κατηγορίες έργων δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο αγαθών,
 δεδομένου ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχουν το
 δικαίωμα να παρεμποδίζουν τις εισαγωγές αντιγράφων του έργου τους από ένα
 κράτος μέλος που εφαρμόζει τις διατάξεις της διεθνούς ανάλωσης .

 Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτίθεται να εναρμονίσει το δικαίωμα διανομής
 για τους συγγραφείς  όσον αφορά όλες τις  κατηγορίες έργων. Τυχόν
 πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στον  τομέα αυτό πρέπει επίσης  να
 διασφαλίζουν ότι η αρχή της εξάντλησης εφαρμόζεται αποκλειστικά στη
 διανομή αγαθών και όχι στην παροχή υπηρεσιών, κυρίως υπηρεσιών απευθείας
 σύνδεσης (on-line).

 Άλλα εξίσου θεμελιώδη ζητήματα όσον αφορά την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων
 πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίας (που σχετίζονται με
 το δικαίωμα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, την εφαρμοστέα νομοθεσία και την
 έννομη προστασία, τη διαχείριση δικαιωμάτων, το ηθικό δίκαιο) απαιτούν
 περαιτέρω εξέταση και/ή δράση πριν από τη λήψη αποφάσεων. Αυτό, μεταξύ
 άλλων, συνεπάγεται την ανάγκη  αξιολόγησης των περαιτέρω εξελίξεων στη
 σχετική αγορά, μέσω μελετών και/ή επαφών με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα
 κράτη μέλη. Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ
 άλλες αναμένεται να αναληφθούν εντός του έτους.

 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η κοινωνία της πληροφορίας και η
 Ενιαία Αγορά

 Η ανακοίνωση βασίζεται στα αποτελέσματα διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν το
 1995 με την έγκριση του Πράσινου Βιβλίου της Επιτροπής για τα δικαιώματα
 πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην Κοινωνία της
 Πληροφορίας (βλέπε ΙΡ(95)798). Το Πράσινο Βιβλίο εστίασε τη δημόσια
 συζήτηση με τα άλλα κοινοτικά όργανα, τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία, τους
 δικαιούχους, τους χρήστες και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στις
 προκλήσεις που αντιπροσωπεύουν οι νέες τεχνολογίες για τα δικαιώματα
 πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα. Μετά τη δημοσίευση
 του Πράσινου Βιβλίου, τα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν περισσότερες από 350
 προτάσεις. Η συνδιάσκεψη της Φλωρεντίας τον Ιούνιο του 1996 (βλέπε
 ΙΡ(96)479) σηματοδότησε το τέλος αυτής της  εκτεταμένης διαδικασίας
 διαβουλεύσεων που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια.

 Πολλά ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν την αναγκαιότητα μιας Ενιαίας Αγοράς για
 την επιτυχή ανάπτυξη και εμπορική βιωσιμότητα των νέων προϊόντων και
 υπηρεσιών της  κοινωνίας της  πληροφορίας. Η  Ενιαία Αγορά πρέπει,
 συγκεκριμένα, να παρέχει επαρκείς και ασφαλείς όρους για επενδύσεις και
 νομική ασφάλεια  σε  ολόκληρη την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  να  μην
 κατακερματίζεται από διαφορετικές συλλογές νομοθετικών διατάξεων στα
 διάφορα κράτη μέλη.

 Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η περαιτέρω εναρμόνιση χρειάζεται να ρυθμίζει
 και να συμπληρώνει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα
 πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, όπου αυτό επιβάλλεται
 για την ορθή λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς και την ανάγκη επίτευξης
 ευνοϊκού  περιβάλλοντος  που θα  προστατεύει  και  θα  εντείνει τη
 δημιουργικότητα και τις καινοτόμες δραστηριότητες σε όλα τα κράτη  μέλη.
 Με τον τρόπο αυτόν, πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί ακόμη
 περισσότερο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο το παραδοσιακά
 υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην
 Ευρώπη. Ταυτόχρονα, πρέπει να διαφυλαχθεί η δίκαιη ισορροπία δικαιωμάτων
 και συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων και μεταξύ των
 τελευταίων και των χρηστών.

 Η ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί μέρος των
 προσπαθειών της Επιτροπής να εξασφαλίσει ένα ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο
 για τη διασφάλιση Ενιαίας Αγοράς για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της
 πληροφορίας (βλέπε Μemo/96/94). Ήδη έχουν εγκριθεί ορισμένες οδηγίες, όπως
 η οδηγία για την προστασία των δεδομένων (95/46/ΕΕ) και η οδηγία για τη
 νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (96/9/ΕΕ). Σε άλλους τομείς, έχουν
 ήδη αναληφθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες, (όπως λ.χ. τα πράσινα βιβλία της
 Επιτροπής για τις κρυπτογραφημένες υπηρεσίες, οι εμπορικές ανακοινώσεις
 και η προστασία των ανηλίκων στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, καθώς και η
 πρόταση οδηγίας για ένα μηχανισμό διαφάνειας ).

 Οι διεθνείς πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας

 Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η δράση όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής
 ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα σε διεθνές επίπεδο. Δεν θα είνα
 επαρκής η μεμονωμένη ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω του καθολικού
 χαρακτήρα της κοινωνίας  της πληροφορίας, απαιτούνται και καθολικές
 απαντήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τα πιο κρίσιμα σημεία που σχετίζονται
 με το ψηφιακό περιβάλλον. Επίκειται η διοργάνωση διπλωματικής συνδιάσκεψης
 από τις 20 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 1996 υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου
 Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για την πιθανή σύναψη τριών
 διεθνών συνθηκών - ενός πρωτοκόλλου για τη σύμβαση της Βέρνης, ενός νέου
 μέσου για την προστασία των εκτελεστών και παραγωγών φωνογραφημάτων και
 ενός πιθανού μέσου για τη sui generis προστασία των βάσεων δεδομένων. Η
 Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, τονίζει τη σημασία της επιτυχούς έκβασης
 της εν λόγω συνδιάσκεψης, δεδομένου ότι παρέχει την επίκαιρη και μοναδική
 ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά τα διεθνή ελάχιστα επίπεδα
 προστασίας. Ανάλογες συμφωνίες θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν σημαντικά
 τους κινδύνους αποκλίσεων όσον αφορά τη νομοθεσία καθώς και τη δημιουργία
 ασύλων για την άσκηση πειρατείας.

***

Side Bar