Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

Europa-Kommissionen    har   vedtaget   en   meddelelse   om   ophavsret   og
ophavsretsbeslægtede rettigheder  i informationssamfundet. Meddelelsen er  en
opfølgning af grønbogen fra juli  1995 og fremstiller de  lovinitiativer, der
er nødvendige for  at sikre en  ensartet ophavsretlig  beskyttelse inden  for
rammerne af  det indre marked,  på en  sammenhængende måde. Det  er afgørende
for  udviklingen  af informationssamfundet  i  EU,  at  der sikres  ensartede
betingelser,  idet  de  fleste  nye  interaktive   tjenesters  indhold  nyder
ophavsretlig beskyttelse. De  EU-foranstaltninger, der vil blive  foreslået i
første halvdel  af 1997, vil  fokusere på reproduktion,  online-kommunikation
og  spredning  af  beskyttet  materiale  samt  beskyttelse  mod  omgåelse  af
kopispærringer osv.  Disse foranstaltninger vil  blive truffet, samtidig  med
at der indføres  foranstaltninger på internationalt niveau, der  i øjeblikket
diskuteres i internationale forhandlinger.

Mario Monti,  kommissær for det  indre marked,  der har  taget initiativ  til
meddelelsen,  sagde:  "Vi  skal sikre,  at  informationssamfundet  bliver  en
succes for investorer, rettighedshavere, brugere og  forbrugere, samtidig med
at  vi  overholder   principperne  for  det  indre  marked  og  de  nuværende
multilaterale internationale initiativer".

Meddelelsen behandler  alle  de  spørgsmål, der  blev  rejst i  Kommissionens
grønbog,  og  nævner  fire  prioriterede  områder,  hvor  der  skal  indføres
foranstaltninger for  at fjerne konkurrenceforvridning mellem medlemsstaterne
og/eller  betragtelige  hindringer for  handel  med  ophavsretligt beskyttede
varer og tjenester:

* Retten  til   reproduktion:  Reproduktionsretten  har   altid  spillet  en
  væsentlig rolle i forbindelse med  ophavsretlig beskyttelse. Denne ret vil
  spille  en   endnu  vigtigere  rolle   i  informationssamfundet.  Når  det
  beskyttede materiale  foreligger i  elektronisk form  og kan transmitteres
  digitalt, vil det være meget mere udsat for kopiering end hidtil.

  I  betragtning af udviklingen  af nye former for  reproduktion, som f.eks.
  scanning  af  trykte værker,  loading  og/eller  lagring  af digitaliseret
  materiale  (som f.eks.  tekster, musik og video)  i en  computers eller et
  andet elektronisk  systems hukommelse,  vil  der være  behov for  en  klar
  definition  af,  hvad   der  præcist   er  beskyttet,  samt   et  ensartet
  beskyttelsesniveau i hele EU.

  Det er derfor Kommissionens hensigt at prioritere en fortsat harmonisering
  af  reproduktionsretten.  I den  henseende  vil det  være af  allerstørste
  betydning at harmonisere de indskrænkninger og undtagelser, der gælder for
  reproduktionsretten. 
  Det  præciseres  endvidere i  meddelelsen,  at de  nuværende  forskelle  i
  medlemsstaternes  lovgivning eller retspraksis,  herunder især  hvad angår
  eneretten  til  reproduktion,  indskrænkninger  i  eneretten til  vederlag
  (legal  licens) samt  tilladelse til  visse  former for  reproduktion uden
  vederlag (undtagelsen vedrørende loyal brug), skal revideres og yderligere
  harmoniseres i lyset af den elektroniske udvikling.

* Tilgængeliggørelse  for  almenheden:   Markedet  for  bestillingstjenester
  betragtes som et  af de mest vækstpotente, hvor  der vil ske en yderligere
  teknologisk udvikling. Bestillingstransmissioner  indebærer, at materiale,
  der er  lagret  i  digitalt  format  (f.eks. tekster,  film,  fonogrammer,
  software og  databaser), gøres tilgængelige  for almenheden generelt eller
  enkeltpersoner,  således  at  de  får  adgang hertil  og  kan  bestille en
  transmission på individuelt valgte tidspunkter og steder.

  Da  udnyttelsen af værker  og andet beskyttet materiale  i forbindelse med
  bestillingstjenester  i høj  grad vil  kræve et EU-marked  og et  klart og
  ensartet   beskyttelsesniveau    for   disse    aktiviteter   i   samtlige
  medlemsstater,  er  det nødvendigt  at  opprioritere  en  harmonisering af
  reglerne for bestillingstransmissioner.

  Kommissionen  vil foreslå  at beskytte  digitale bestillingstransmissioner
  ved  en  yderligere harmonisering  af  retten  til  tilgængeliggørelse for
  almenheden.  Det  vil betyde  en  generel ret  til tilgængeliggørelse  for
  almenheden, herunder individuel adgang til værker og andre frembringelser.
  Harmoniseringsforanstaltningerne vil ligeledes fastsætte indskrænkninger i
  denne ret, der stort set vil følge harmoniseringen af reproduktionsretten.

* Retlig beskyttelse  af kopispærringer:  Digitalisering medfører  ikke blot
  nye risici for  indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder;
  digitalisering  gør  det   også  potentielt  lettere  at  administrere  og
  kontrollere   udnyttelsen   af    værker   takket   være   adgangskontrol,
  identificeringssystemer og kopispærringer.

  En succesfuld generel indførelse af sådanne systemer  eller indretninger -
  som den private sektor er ved eller allerede har udviklet - kræver, at der
  gennemføres  ledsageforanstaltninger,  der  sikrer  retlig  beskyttelse  i
  tilfælde af omgåelse, krænkelse eller bearbejdelse af sådanne systemer.

  Det er derfor nødvendigt med EU-lovgivning for at harmonisere den  retlige
  beskyttelse  af integriteten af de tekniske systemer til identificering og
  beskyttelse.

* Retten til  spredning: Retten  til spredning betyder,  at ophavsmænd  skal
  give tilladelse til  enhver form for spredning  af fysiske kopier af deres
  værker. Der er store  forskelle i medlemsstaterne hvad angår undtagelserne
  fra denne  ret, især  med  hensyn til  konsumption. Retten  til  spredning
  betragtes som udtømt, når der er udbudt fysiske kopier  af værket til salg
  med rettighedshaverens samtykke.

  I  nogle  medlemsstater  findes  der  ingen  konsumption  for  retten  til
  spredning    overhovedet,     mens    andre     medlemsstater     anvender
  konsumptionsprincippet, så  snart den første  lovlige spredning har fundet
  sted uden  for  EU (international  konsumption).  Manglende  harmoniserede
  regler  for de  fleste kategorier af værker  hindrer en  fri udveksling af
  varer, da rettighedshaverne i visse situationer kan blokere for import  af
  kopier af  deres værker fra medlemsstater, der anvender det internationale
  konsumptionsprincip.

  Det   er   derfor   Kommissionens  hensigt   at   harmonisere  ophavsmænds
  spredningsret   hvad   angår   alle    kategorier   af   værker.   Ethvert
  lovgivningsinitiativ       skal      udtrykkeligt       præcisere,      at
  konsumptionsprincippet  udelukkende finder  anvendelse  på varer  og  ikke
  omfatter  levering  af   tjenesteydelser,  herunder  heller  ikke  online-
  tjenester.

  Andre  områder, der  er  lige så  vigtige for  udnyttelsen af  ophavsret i
  informationssamfundet  (vedrørende retten  til  radio-  og  tv-udsendelse,
  gældende  ret  og retshåndhævelse,  forvaltning  af  rettigheder  og droit
  moral), kræver yderligere overvejelse  og/eller foranstaltninger, før  der
  kan  træffes  beslutninger.  Det  betyder  bl.a.,  at  det  er  nødvendigt
  yderligere  at  følge  markedsudviklingen  gennem  undersøgelser  og/eller
  kontakt  med  de  berørte  kredse  og  medlemsstaterne.   Nogle  af  disse
  initiativer er allerede iværksat, og andre vil blive lanceret senere i år.

Ophavsret, informationssamfundet og det indre marked

Meddelelsen tager udgangspunkt  i resultatet af høringer, der blev gennemført
i   1995  med   vedtagelsen  af   Kommissionens  grønbog   om  ophavsret   og
ophavsretsbeslægtede  rettigheder  i  informationssamfundet  (se  IP(95)798).
Grønbogen  er  koncentreret  om  debatten  med   de  andre  EU-institutioner,
medlemsstaterne, erhvervslivet,  rettighedshaverne,  brugerne og  alle  andre
berørte parter  om ophavsret  og beslægtede  rettigheder i  lyset  af de  nye
teknologier.  Efter  offentliggørelsen  af  grønbogen  indkom  der  over  350
tilkendegivelser fra de  berørte kredse. Denne omfattende  høringsproces, der
varede næsten to  år, blev afsluttet på en  konference i Firenze i  juni 1996
(se IP(96)479).

Mange berørte kredse understregede nødvendigheden  af et indre marked  for at
sikre   en   succesfuld   udvikling  og   en   kommerciel   overlevelse   for
informationssamfundets  nye varer og tjenester.  Det indre  marked skal bl.a.
give  gode  investeringsbetingelser  og  retssikkerhed  i  hele  EU  og  ikke
opsplittes af forskellige regelsæt i medlemsstaterne.

Det  fremhæves  i  meddelelsen,  at  det  er  nødvendigt  med  en  yderligere
harmonisering  for at  tilpasse og supplere  de eksisterende  retlige rammer,
når det  kræves af  hensyn til det indre  markeds funktion og  behovet for at
skabe et gunstigt miljø, der  beskytter og fremmer kreativitet  og innovative
aktiviteter  i  alle  medlemsstaterne.  Det  traditionelt høje  ophavsretlige
beskyttelsesniveau i  Europa skal fastholdes  og styrkes  yderligere både  på
europæisk og internationalt niveau.  Der skal samtidig skabes ligevægt mellem
de forskellige  rettighedshaveres rettigheder og  interesser på den ene  side
og mellem rettighedshaverne og brugerne på den anden side.

Meddelelsen om ophavsret er  et led i Kommissionens bestræbelser på  at sikre
smidige retlige  rammer og skabe  et indre marked for  informationssamfundets
tjenester (se Memo/96/94).  Der er allerede vedtaget en række direktiver, som
f.eks.  databeskyttelsesdirektivet   (95/46/EF)  og   direktivet  om   retlig
beskyttelse    af    databaser    (96/9/EF).    På    andre    områder     er
lovgivningsinitiativer under  forberedelse (f.eks. Kommissionens grønbøger om
krypterede  tjenester, kommerciel kommunikation og beskyttelse af mindreårige
i forbindelse med audiovisuelle tjenester samt  direktivforslaget om "åbenhed
i lovgivningen").

Internationale aspekter af informationssamfundet

Det  er  ligeledes  nødvendigt   at  udvikle  det  ophavsretlige   område  på
internationalt niveau. Et  isoleret svar fra  Den Europæiske  Union vil  ikke
være tilstrækkeligt. Da informationssamfundet er globalt,  kræves der globale
svar,  i hvert fald  på de vigtigste spørgsmål  i en  digital sammenhæng. Der
vil blive afholdt en diplomatisk konference fra den 2.  - 21. december 1996 i
WIPO-regi (World Intellectual Property Organisation) om  undertegnelse af tre
internationale traktater, nemlig  en protokol til Bernerkonventionen,  et nyt
instrument  til  beskyttelse   af  udøvende  kunstnere  og   fremstillere  af
fonogrammer  og  et  eventuelt  instrument  om  sui  generis  beskyttelse  af
databaser. I  meddelelsen understreger Kommissionen,  at det  er vigtigt,  at
denne konference får et heldigt udfald, da det er en enestående mulighed  for
at nå  til international enighed  om en minimumsbeskyttelse. Sådanne  aftaler
vil i  høj  grad kunne  mindske risikoen  for forskellige  lovgivningsmæssige
tiltag i medlemsstaterne og en eskalering af piratvirksomhed.

* * *

Side Bar