Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

Europa-Kommissionen  har  vedtaget  en  meddelelse  om  ophavsret  og
ophavsretsbeslægtede rettigheder i informationssamfundet. Meddelelsen er en
opfølgning af grønbogen fra juli 1995 og fremstiller de lovinitiativer, der
er nødvendige for at sikre en ensartet ophavsretlig beskyttelse inden for
rammerne af det indre marked, på en sammenhængende måde. Det er afgørende
for udviklingen af informationssamfundet i EU, at der sikres ensartede
betingelser, idet de fleste nye interaktive  tjenesters indhold nyder
ophavsretlig beskyttelse. De EU-foranstaltninger, der vil blive foreslået i
første halvdel af 1997, vil fokusere på reproduktion, online-kommunikation
og spredning af beskyttet materiale samt beskyttelse mod omgåelse af
kopispærringer osv. Disse foranstaltninger vil blive truffet, samtidig med
at der indføres foranstaltninger på internationalt niveau, der i øjeblikket
diskuteres i internationale forhandlinger.

Mario Monti, kommissær for det indre marked, der har taget initiativ til
meddelelsen, sagde: "Vi skal sikre, at informationssamfundet bliver en
succes for investorer, rettighedshavere, brugere og forbrugere, samtidig med
at vi overholder  principperne for det indre marked og de nuværende
multilaterale internationale initiativer".

Meddelelsen behandler alle de spørgsmål, der blev rejst i Kommissionens
grønbog, og nævner fire prioriterede områder, hvor der skal indføres
foranstaltninger for at fjerne konkurrenceforvridning mellem medlemsstaterne
og/eller betragtelige hindringer for handel med ophavsretligt beskyttede
varer og tjenester:

* Retten til  reproduktion: Reproduktionsretten har  altid spillet en
 væsentlig rolle i forbindelse med ophavsretlig beskyttelse. Denne ret vil
 spille en  endnu vigtigere rolle  i informationssamfundet. Når det
 beskyttede materiale foreligger i elektronisk form og kan transmitteres
 digitalt, vil det være meget mere udsat for kopiering end hidtil.

 I betragtning af udviklingen af nye former for reproduktion, som f.eks.
 scanning af trykte værker, loading og/eller lagring af digitaliseret
 materiale (som f.eks. tekster, musik og video) i en computers eller et
 andet elektronisk systems hukommelse, vil der være behov for en klar
 definition af, hvad  der præcist  er beskyttet, samt  et ensartet
 beskyttelsesniveau i hele EU.

 Det er derfor Kommissionens hensigt at prioritere en fortsat harmonisering
 af reproduktionsretten. I den henseende vil det være af allerstørste
 betydning at harmonisere de indskrænkninger og undtagelser, der gælder for
 reproduktionsretten. 
 Det præciseres endvidere i meddelelsen, at de nuværende forskelle i
 medlemsstaternes lovgivning eller retspraksis, herunder især hvad angår
 eneretten til reproduktion, indskrænkninger i eneretten til vederlag
 (legal licens) samt tilladelse til visse former for reproduktion uden
 vederlag (undtagelsen vedrørende loyal brug), skal revideres og yderligere
 harmoniseres i lyset af den elektroniske udvikling.

* Tilgængeliggørelse for almenheden:  Markedet for bestillingstjenester
 betragtes som et af de mest vækstpotente, hvor der vil ske en yderligere
 teknologisk udvikling. Bestillingstransmissioner indebærer, at materiale,
 der er lagret i digitalt format (f.eks. tekster, film, fonogrammer,
 software og databaser), gøres tilgængelige for almenheden generelt eller
 enkeltpersoner, således at de får adgang hertil og kan bestille en
 transmission på individuelt valgte tidspunkter og steder.

 Da udnyttelsen af værker og andet beskyttet materiale i forbindelse med
 bestillingstjenester i høj grad vil kræve et EU-marked og et klart og
 ensartet  beskyttelsesniveau  for  disse  aktiviteter  i  samtlige
 medlemsstater, er det nødvendigt at opprioritere en harmonisering af
 reglerne for bestillingstransmissioner.

 Kommissionen vil foreslå at beskytte digitale bestillingstransmissioner
 ved en yderligere harmonisering af retten til tilgængeliggørelse for
 almenheden. Det vil betyde en generel ret til tilgængeliggørelse for
 almenheden, herunder individuel adgang til værker og andre frembringelser.
 Harmoniseringsforanstaltningerne vil ligeledes fastsætte indskrænkninger i
 denne ret, der stort set vil følge harmoniseringen af reproduktionsretten.

* Retlig beskyttelse af kopispærringer: Digitalisering medfører ikke blot
 nye risici for indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder;
 digitalisering gør det  også potentielt lettere at administrere og
 kontrollere  udnyttelsen  af  værker  takket  være  adgangskontrol,
 identificeringssystemer og kopispærringer.

 En succesfuld generel indførelse af sådanne systemer eller indretninger -
 som den private sektor er ved eller allerede har udviklet - kræver, at der
 gennemføres ledsageforanstaltninger, der sikrer retlig beskyttelse i
 tilfælde af omgåelse, krænkelse eller bearbejdelse af sådanne systemer.

 Det er derfor nødvendigt med EU-lovgivning for at harmonisere den retlige
 beskyttelse af integriteten af de tekniske systemer til identificering og
 beskyttelse.

* Retten til spredning: Retten til spredning betyder, at ophavsmænd skal
 give tilladelse til enhver form for spredning af fysiske kopier af deres
 værker. Der er store forskelle i medlemsstaterne hvad angår undtagelserne
 fra denne ret, især med hensyn til konsumption. Retten til spredning
 betragtes som udtømt, når der er udbudt fysiske kopier af værket til salg
 med rettighedshaverens samtykke.

 I nogle medlemsstater findes der ingen konsumption for retten til
 spredning  overhovedet,   mens  andre   medlemsstater   anvender
 konsumptionsprincippet, så snart den første lovlige spredning har fundet
 sted uden for EU (international konsumption). Manglende harmoniserede
 regler for de fleste kategorier af værker hindrer en fri udveksling af
 varer, da rettighedshaverne i visse situationer kan blokere for import af
 kopier af deres værker fra medlemsstater, der anvender det internationale
 konsumptionsprincip.

 Det  er  derfor  Kommissionens hensigt  at  harmonisere ophavsmænds
 spredningsret  hvad  angår  alle  kategorier  af  værker.  Ethvert
 lovgivningsinitiativ    skal   udtrykkeligt    præcisere,   at
 konsumptionsprincippet udelukkende finder anvendelse på varer og ikke
 omfatter levering af  tjenesteydelser, herunder heller ikke online-
 tjenester.

 Andre områder, der er lige så vigtige for udnyttelsen af ophavsret i
 informationssamfundet (vedrørende retten til radio- og tv-udsendelse,
 gældende ret og retshåndhævelse, forvaltning af rettigheder og droit
 moral), kræver yderligere overvejelse og/eller foranstaltninger, før der
 kan træffes beslutninger. Det betyder bl.a., at det er nødvendigt
 yderligere at følge markedsudviklingen gennem undersøgelser og/eller
 kontakt med de berørte kredse og medlemsstaterne.  Nogle af disse
 initiativer er allerede iværksat, og andre vil blive lanceret senere i år.

Ophavsret, informationssamfundet og det indre marked

Meddelelsen tager udgangspunkt i resultatet af høringer, der blev gennemført
i  1995 med  vedtagelsen af  Kommissionens grønbog  om ophavsret  og
ophavsretsbeslægtede rettigheder i informationssamfundet (se IP(95)798).
Grønbogen er koncentreret om debatten med  de andre EU-institutioner,
medlemsstaterne, erhvervslivet, rettighedshaverne, brugerne og alle andre
berørte parter om ophavsret og beslægtede rettigheder i lyset af de nye
teknologier. Efter offentliggørelsen af grønbogen indkom der over 350
tilkendegivelser fra de berørte kredse. Denne omfattende høringsproces, der
varede næsten to år, blev afsluttet på en konference i Firenze i juni 1996
(se IP(96)479).

Mange berørte kredse understregede nødvendigheden af et indre marked for at
sikre  en  succesfuld  udvikling og  en  kommerciel  overlevelse  for
informationssamfundets nye varer og tjenester. Det indre marked skal bl.a.
give gode investeringsbetingelser og retssikkerhed i hele EU og ikke
opsplittes af forskellige regelsæt i medlemsstaterne.

Det fremhæves i meddelelsen, at det er nødvendigt med en yderligere
harmonisering for at tilpasse og supplere de eksisterende retlige rammer,
når det kræves af hensyn til det indre markeds funktion og behovet for at
skabe et gunstigt miljø, der beskytter og fremmer kreativitet og innovative
aktiviteter i alle medlemsstaterne. Det traditionelt høje ophavsretlige
beskyttelsesniveau i Europa skal fastholdes og styrkes yderligere både på
europæisk og internationalt niveau. Der skal samtidig skabes ligevægt mellem
de forskellige rettighedshaveres rettigheder og interesser på den ene side
og mellem rettighedshaverne og brugerne på den anden side.

Meddelelsen om ophavsret er et led i Kommissionens bestræbelser på at sikre
smidige retlige rammer og skabe et indre marked for informationssamfundets
tjenester (se Memo/96/94). Der er allerede vedtaget en række direktiver, som
f.eks. databeskyttelsesdirektivet  (95/46/EF) og  direktivet om  retlig
beskyttelse  af  databaser  (96/9/EF).  På  andre  områder   er
lovgivningsinitiativer under forberedelse (f.eks. Kommissionens grønbøger om
krypterede tjenester, kommerciel kommunikation og beskyttelse af mindreårige
i forbindelse med audiovisuelle tjenester samt direktivforslaget om "åbenhed
i lovgivningen").

Internationale aspekter af informationssamfundet

Det er ligeledes nødvendigt  at udvikle det ophavsretlige  område på
internationalt niveau. Et isoleret svar fra Den Europæiske Union vil ikke
være tilstrækkeligt. Da informationssamfundet er globalt, kræves der globale
svar, i hvert fald på de vigtigste spørgsmål i en digital sammenhæng. Der
vil blive afholdt en diplomatisk konference fra den 2. - 21. december 1996 i
WIPO-regi (World Intellectual Property Organisation) om undertegnelse af tre
internationale traktater, nemlig en protokol til Bernerkonventionen, et nyt
instrument til beskyttelse  af udøvende kunstnere og  fremstillere af
fonogrammer og et eventuelt instrument om sui generis beskyttelse af
databaser. I meddelelsen understreger Kommissionen, at det er vigtigt, at
denne konference får et heldigt udfald, da det er en enestående mulighed for
at nå til international enighed om en minimumsbeskyttelse. Sådanne aftaler
vil i høj grad kunne mindske risikoen for forskellige lovgivningsmæssige
tiltag i medlemsstaterne og en eskalering af piratvirksomhed.

* * *

Side Bar