Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES PT

De Commissie besliste vandaag de Spaanse staatsholding Teneo toe te staan om
commerciële  redenen  87  miljard  peseta's   in  de  nationale
luchtvaartmaatschappij Iberia  te investeren.  Eind  1994 vroeg  Teneo
toestemming om 130 miljard peseta's aan staatssteun toe te kennen. Maar de
Commissie streeft ernaar subsidies in de luchtvaartsector geleidelijk af te
schaffen en aangezien Iberia in 1992 al 120 miljard peseta's aan staatssteun
ontving, verklaarde de Commissie vorig jaar dat een tweede toelating voor
staatssteun alleen onder zeer strikte voorwaarden mogelijk was. Om Iberia's
financiële situatie te herstellen, trof Teneo maatregelen om aanzienlijke
investeringen  van Iberia in Latijns-Amerika te verkopen en vroeg de
Commissie een kapitaalinjectie om zuiver commerciële redenen te overwegen.
De Commissie deed beroep op het beginsel van een investeerder in een
markteconomie dat in de communautaire wetgeving veel wordt toegepast. Na
grondig onderzoek door onafhankelijke deskundigen besloot de Commissie dat
Teneo, waarvan de strategie  erop gericht is Iberia  op particuliere
participatie  voor te bereiden, de rol  vervult die een particuliere
investeerder  in  gelijkaardige  omstandigheden  zou  vervullen.  Een
kapitaalinjectie van 87 miljard peseta's kan dus worden overwogen op
voorwaarde dat deze  alleen voor strikt commerciële  doeleinden wordt
gebruikt, zoals financiering van vervroegde uittreding en vermindering van
buitensporige schulden, en niet wordt aangewend voor doeleinden die tot
concurrentievervalsing kunnen leiden. 

Achtergrond
De Commissie heeft sinds 1994, toen ze een reeks richtlijnen goedkeurde die
de voorwaarden voor staatssteun in de luchtvaartsector vaststellen, een
beleid gevolgd dat erop is gericht subsidies in  de luchtvaartsector
geleidelijk af te schaffen. 

Staatssteun wordt natuurlijk door nationale begrotingen gefinancierd, niet
door Europese fondsen. Door de toegenomen concurrentie ten gevolge van een
op liberalisering van de luchtvaartsector gericht beleid, moet de Commissie
er echter extra op toezien dat subsidies die de basisdoelstellingen van het
liberaliseringsproces in gevaar kunnen brengen, sterk worden beperkt. 

Maar veel luchtvaartmaatschappijen worden nog geheel of gedeeltelijk door
overheidsinstellingen gecontroleerd. In landen waar dit het geval is, heeft
de regering verklaard dat ze naar gedeeltelijk of geheel particulier beheer
wenst over te gaan. De regeringen van die landen hebben ook publiekelijk de
noodzaak erkend van het tot stand brengen van strategische overeenkomsten
met  andere luchtvaartmaatschappijen  over de  gehele  wereld om  hun
luchtvaartmaatschappijen concurrerend te houden.

Door de toegenomen concurrentie binnen Europa en wereldwijd wordt algemeen
aangenomen dat het aantal luchtvaartmaatschappijen die onafhankelijk op
internationale routes  opereren op middellange termijn aanzienlijk zal
verminderen en is er  een toenemende tendens naar meer  particuliere
participatie.

Door het Verdrag kan de Commissie geen onderscheid maken tussen openbare en
particulier beheerde  ondernemingen; ze  moet beide  op gelijke  voet
behandelen. 

Een kapitaalinjectie door een openbare aandeelhouder om dezelfde commerciële
redenen als een particuliere investeerder in  een markteconomie onder
dezelfde omstandigheden zou doen, is door  de communautaire wetgeving
toegelaten zoals het Hof van Justitie herhaaldelijk heeft bevestigd. 

Neil Kinnock, Commissielid verantwoordelijk voor het vervoerbeleid, noemde
de beslissing "terdege gebaseerd op een grondig professioneel onderzoek van
de  commerciële  en  financiële  situatie  van  Iberia  en  haar
herstructureringsplan". 

Hij voegde eraan toe: "Door zich tijdens de lange onderhandelingen op dit
onderzoek te baseren, heeft de Commissie de luchtvaartmaatschappij ervan
weten te overtuigen dat rentabiliteit alleen kan worden bereikt door
moelijke  commerciële  beslissingen  te nemen  -  het  verkopen  van
kernactiviteiten, zich aan kosten besparende maatregelen houden en het
aantrekken van een particuliere investeerder."

Voor de concurrenten van Iberia had hij de volgende boodschap: "De Commissie
baseert zich bij deze en alle andere beslissingen voor de toepassing van het
beginsel van een investeerder in een markteconomie op transparante en
strikte commerciële criteria. In bepaalde gevallen, zoals bij Iberia, kan
dit leiden tot het verkopen van aandelen. In elk geval zullen bij de
toepassing van dit beginsel de richtlijnen strikt worden toegepast, zullen
de risico's die aan deze sector zijn verbonden erin doorwegen en zal worden
nagegaan of de betrokken onderneming zich aan het herstructureringsplan
houdt  en alle andere bepalingen  vervult die de concurrentie moeten
vrijwaren."

De toepassing van het beginsel van een investeerder in een markteconomie op
Iberia 

In het geval van Iberia stelde de Commissie begin 1995 duidelijk dat
aangezien in 1992  al voor 120 miljard peseta's aan staatssteun was
toegestaan, het verzoek voor steun ten bedrage van 130 miljard peseta's
alleen onder zeer strikte voorwaarden kon worden ingewilligd.

Als antwoord op het standpunt  van de Commissie besloot  Iberia een
commerciële oplossing voor haar problemen te zoeken. De onderneming werd via
overeenkomsten  met particuliere banken geherstructureerd; een aanzienlijk
deel van haar luchtvaartactiviteiten in Latijns-Amerika - haar aandelen in
Aerolineas Argentinas,  Austral (een  volledige dochteronderneming  van
Aerolineas Argentinas) en 13 procent van haar aandeel van 38 procent in de
Chileense onderneming Ladeco - werd verkocht aan een nieuw opgerichte
onderneming Andes Holding waarin de particuliere Amerikaanse banken Bankers
Trust en Merrill Lynch een meerderheidsbelang van 58 procent hebben. 

Deze verkoop  van een deel  van Iberia's kernactiviteiten  vermindert
aanzienlijk de aan investeringen in Iberia verbonden commerciële risico's en
de  kans op  verdere  ernstige verliezen.  Deze verkoop  was  daarom
doorslaggevend bij de beslissing van de Commissie; Iberia kan daardoor
stellen dat  een kapitaalinjectie  op zuiver  commerciële gronden  is
gerechtvaardigd. 

Het beginsel van  een investeerder in een markteconomie wordt in de
communautaire rechtspraak veelvuldig toegepast. Volgens het verslag over het
concurrentiebeleid van 1994 werd het in dat jaar alleen al toegepast voor de
Deense telecommunicatie-onderneming TeleDanmark en het Duitse staalbedrijf
Klockner Stahl, waarbij werd besloten dat de Duitse en Deense overheden de
rol van particuliere investeerders vervulden, en in het geval van Neue
Maxhutte Stahlwerke en de Franse computeronderneming Bull, waarbij de
Commissie  van oordeel  was dat  de  voorgestelde subsidies  niet in
overeenstemming  waren met het beginsel van  een investeerder in een
markteconomie. Recent werd het beginsel in de vervoersector toegepast voor
Swissair/Sabena en in het geval van de bijdrage van 1,55 miljard DM van de
Duitse overheid aan het pensioenfonds van Lufthansa. 

De beslissing van de Commissie om een kapitaalinjectie om commerciële
redenen toe te staan, steunt op vijf elementen:

1. Het verkopen van de belangen in Latijns-Amerika. Door haar aandelen in
Aerolineas Argentinas, Austral en Ladeco te verkopen, heeft Iberia een deel
van haar kernactiviteiten in de luchtvaartsector afgestoten en worden de
commerciële risico's van de onderneming beperkt. Het is de eerste keer dat
een luchtvaartonderneming ervan kan worden overtuigd bij het herstellen van
de commerciële levensvatbaarheid een deel van haar kernactiviteit af te
stoten, in plaats van minder belangrijke dochterondernemingen zoals hotels.

Iberia zal een nieuwe onderneming Andes Holding oprichten waarin  de
staatsholding Teneo 42 procent van de aandelen bezit en twee Amerikaanse
investeringsbanken Merrill Lynch en Bankers Trust de onderneming controleren
via een deelneming van 58 procent.
 
Iberia zal 13 procent van haar aandeel van 38 procent in de Chileense
luchtvaartonderneming Ladeco tegen marktprijs aan Andes Holding verkopen en
ook haar  belangen in Aerolineas Argentinas  - met  inbegrip van de
dochteronderneming Austral van deze luchtvaartmaatschappij.

Iberia moet de Commissie op de hoogte brengen van het volledige verloop van
de verkoop. Tot deze verkoop, die over de volgende vier maanden wordt
gespreid, volledig is  uitgevoerd, mag Teneo alleen het deel van de
kapitaalinjectie verschaffen dat met betalingen voor vervroegde uittreding
verband houdt (37 miljard peseta's). 

Iberia heeft gedurende twee jaar de mogelijkheid haar Latijnsamerikaanse
aandelen terug te kopen maar alleen onder de strikte voorwaarden dat er
aanzienlijke particuliere participatie is en dat het volume van de aankoop
beperkt blijft tot hetgeen mogelijk is zonder de financiële structuur
wezenlijk te beïnvloeden.

Na twee jaar moeten de particuliere banken hun Latijnsamerikaanse aandelen
onherroepelijk  binnen het jaar aan derden verkopen en Andes Holding
opheffen.

2. Beperking van de kapitaalinjectie. Bij de beoordeling van het bedrag van
de kapitaalinjectie legde de Commissie tot 1999 de verplichting op een
rendementspercentage hoger dan 30 procent te halen - een waarde die hoger is
dan voor de meeste commerciële gevallen wordt aangehouden. Deze voorwaarde
houdt rekening met de investeringsrisico's die aan de luchtvaartsector zijn
verbonden en bovendien met de bijkomende risico's bij Iberia. Het is
gebaseerd op de winst die een investeerder uit zijn investering haalt als er
geen risico's zijn. De Spaanse overheid stelde dit percentage oorsprokelijk
op 23 procent vast, maar de Commissie verhoogde het omdat er bij Iberia nog
investeringsrisico's zijn - het herstructureringsplan is nog niet volledig
uitgevoerd, de gevolgen van de recente arbeidsonrust op het imago van de
onderneming en het totale effect van de derde fase van de liberalisering in
de luchtvaartsector en gronddiensten zijn onbekend.

3. Beperking van het gebruik van middelen. De kapitaalinjectie wordt
uitdrukkelijk beperkt tot betalingen voor vervroegde uittreding en de
vermindering van de buitensporige debt ratio (de verhouding tussen schulden
en eigen vermogen). Alhoewel het herstructureringsplan van Iberia positieve
resultaten oplevert, zoals het rendement van 1995 aantoont, verhinderen de
rentelasten op de buitensporig hoge schulden dat er kasmiddelen beschikbaar
komen die voor lopende zaken kunnen worden aangewend. 

4. Het uitbrengen van verslag en bepalingen over de aanwending van middelen.
Iberia kan de middelen alleen voor de vastgestelde doeleinden gebruiken en
moet in het bijzonder aan de Commissie verslag uitbrengen over de uitvoering
van het programma voor schuldvermindering en de aanwending van middelen die
daardoor beschikbaar komen. Iberia moet zich ertoe verbinden de middelen
niet te gebruiken om belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het
herstructureringsprogramma aan te brengen. Er kunnen meer bepaald geen
belangrijke wijzigingen worden aangebracht in het algemeen tarievenbeleid,
het rationaliseringsbeleid voor de vloot en de met de vakbonden bereikte
overeenkomsten over besparingsmaatregelen. 

Iberia moet zich houden aan: 

Een bevriezing van de lonen in 1995 en 1996 en een vermindering van het
aantal werknemers met 3500 tussen 1994 en 1997 via vrijwillige en vervroegde
uittredingen. De onderneming heeft tussen 1991 en 1993 al 5000 werknemers
laten afvloeien. Globaal moet het personeelsbestand tussen 1991 en 1999 met
28 procent inkrimpen. 

De voorgenomen kostenvermindering;

Een algemene vermindering van het aantal vliegtuigen van 120 in 1993 tot 104
in 1997. 

Een verbetering van programmatuursystemen om de passagierscapaciteit, de
mogelijkheden van het net van verbindingen, enz. optimaal te benutten. 

5. Voorbereiding van Iberia op participatie door particuliere investeerders.
Deze beslissing erkent hoe belangrijk het voor Teneo vanuit strategisch en
commercieel oogpunt is om de waarde van haar aandelen in Iberia zoveel
mogelijk  te  verhogen  door  aanzienlijke  schuldvermindering  en
herstructurering vóór onderhandelingen worden gestart over de participatie
van particuliere partners in Iberia. 

Verdere kapitaalinjecties in 1997
De Commissie heeft ook besloten dat overeenkomstig het beginsel van een
investeerder in een markteconomie in 1997 een verder kapitaalinjectie van
maximaal 20 miljard peseta's om commerciële redenen is gerechtvaardigd. Maar
de Spaanse overheid moet de Commissie haar voornemens ter goedkeuring
voorleggen  en  aan  de  hand  van  rentabiliteitsresultaten  en
produktiviteitsdoelstellingen in Iberia's gecontroleerde resultaten van 1995
en 1996 bewijzen dat Iberia's commerciële prestaties aanzienlijk zijn
verbeterd, in overeenstemming met het herstructureringsplan.

Alhoewel de  Commissie geen  bepaalde commerciële  strategie aan  een
onderneming  kan opleggen, moet  ze erop  toezien dat  de financiële
doelstellingen en het bedrag van de kapitaalinjectie binnen de grenzen
vallen die aan de hand van de risicobeoordeling van diverse particuliere
investeerders zijn vastgesteld. Op grond hiervan besliste de Commissie dat
een kapitaalinjectie van 87 miljard peseta's is gerechtvaardigd, maar dat de
marktomstandigheden de  139 miljard peseta's die oorspronkelijk werden
gevraagd, niet rechtvaardigen (Teneo heeft zijn oorspronkelijk verzoek
tijdens de onderhandelingen verhoogd met het argument dat de kosten van
uittredingen hoger zijn dan oorspronkelijk was geschat). 

***

Side Bar