Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

1.  Vice-voorzitter Christophersen heeft vandaag het tussentijds verslag
   ontvangen van de deskundigengroep die in mei 1994 door de Europese
   Commissie werd opgericht om de praktische vragen in verband met de
   invoering van de Ecu als enige munt te onderzoeken. Hij heeft de heer
   Maas en de leden van de groep bedankt voor de kwaliteit van de reeds
   afgeronde werkzaamheden. Dit verslag vormt een goede basis voor de
   verdere werkzaamheden die onder zijn opvolger, de heer de Silguy,
   zullen worden ondernomen.

2.  De groep, die is samengesteld uit een brede waaier van vooraanstaande
   vertegenwoordigers van de particuliere sector, heeft tot taak op
   onafhankelijke basis, een samenhangende aanpak voor de overgang naar
   één  munt te bepalen die zowel aanvaardbaar is voor de grote
   categorieën  van gebruikers  van  de toekomstige  munt als  in
   overeenstemming is met het kader en het tijdschema van het Verdrag van
   Maastricht.

3.  Een van de voornaamste conclusies van het tussentijds verslag luidt
   dat de bevoegde autoriteiten en de particuliere sector onmiddellijk
   een doorlopende dialoog zouden moeten aangaan over de technische
   aspecten in verband met de in Ecu uitgedrukte munten en biljetten en
   over het voorlopige tijdschema voor de daadwerkelijke invoering van
   deze nieuwe munteenheden. Omtrent de datum waarop de Europese Centrale
   Bank de Ecu gaat gebruiken als monetair beleidsinstrument zou zo
   spoedig mogelijk meer duidelijkheid moeten komen.

4.  Wat het tijdschema voor de invoering van één munt betreft, spreekt de
   groep een duidelijke voorkeur uit voor een snelle overgang via een
   klein aantal etappes, hetgeen inhoudt dat de Lid-Staten zoveel
   mogelijk over de gehele linie en tegelijkertijd overschakelen waarbij
   rekening wordt gehouden met de tijd die nodig is voor de aanvankelijke
   aanpassing.

5.  Uit de eerste besprekingen van de groep blijkt dat met name over de
   onderstaande punten van het overgangsproces naar één munt in ruime
   mate overeenstemming bestaat:

 - de bij de overgang naar de derde fase vereiste continuïteit van voor
   contracten en juridische verplichtingen;

 - het feit dat het niet nodig is enige vorm van valutapakket aan te
   houden of opnieuw te creëren in het kader van de overgang naar de
   derde fase, zelfs wanneer niet alle Lid-Staten onmiddellijk zouden
   deelnemen aan de slotfase van de EMU.

6.  Vice-voorzitter Christophersen verheugt zich over het besluit van de
   groep in  de nabije toekomst hoorzittingen  te organiseren met
   vertegenwoordigers  van  beroepsorganisaties (banken,  midden- en
   kleinbedrijf,  kleinhandelaren,  enz.)  en  verbruikers.  Deze
   hoorzittingen maken het mogelijk de haalbaarheid te toetsen van de
   technische opties bij de overgang naar één munt die momenteel door de
   groep worden onderzocht en na te gaan in hoeverre deze economisch en
   sociaal aanvaardbaar zijn.

7.  Later zal de groep een optimaal scenario voor de praktische overgang
   naar één munt moeten vaststellen en de voorbereidende maatregelen
   moeten aangeven die zij onontbeerlijk acht voor het welslagen ervan.
   Tevens zal zij de verwachtingen van de particuliere sector kunnen
   verwoorden ten aanzien van de organisatorische aspecten die de
   praktische invoering van de Ecu kunnen bevorderen.

ENIGE BIJZONDERHEDEN OVER HET PRAKTISCHE PROCES VAN OVERGANG NAAR EEN MUNT

In het Verdrag van Maastricht staat duidelijk vermeld dat op de eerste dag
van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU) de Europese
Centrale Bank  als onafhankelijke instelling bevoegd wordt voor het
monetair beleid en de omrekeningskoersen tussen de Ecu en de nationale
munteenheden van  de  deelnemende  Lid-Staten  onherroepelijk  worden
vastgesteld. De Ecu zal dan niet meer een mand van alle valuta's van de
Lid-Staten zijn, maar een op zichzelf staande munt. De invoering van de
Ecu als enige munt is evenwel niet absoluut noodzakelijk precies bij de
aanvang van de derde fase.

Om te bepalen op welke wijze de Ecu bij het grote publiek zou kunnen
worden ingevoerd, heeft de groep twee essentiële punten vastgesteld:

1.  Wanneer  zullen de  bevoegde autoriteiten  klaar zijn  voor de
   daadwerkelijke invoering van in Ecu uitgedrukte munten en biljetten ?

 Deze kwestie hangt niet alleen af van de termijnen voor het slaan van
 munten  en het drukken  van biljetten, enz., maar  ook van het
 voorbereidend werk dat ervoor moet zorgen dat de burgers met de nieuwe
 munt vertrouwd raken.

2.  Wanneer zal de Ecu de plaats innemen van de nationale munteenheden op
   de kapitaalmarkten ?

 Dit zal in hoge mate afhankelijk zijn van de beslissingen van de
 Europese Centrale Bank met betrekking tot de datum van ingebruikstelling
 van de Ecu voor het gemeenschappelijk monetair beleid.

Al naar gelang het antwoord springen twee opties naar voren met betrekking
tot de invoering van één munt.

In het eerste geval zouden deze ontwikkelingen zich gelijktijdig voordoen,
hetgeen zou leiden tot een vrijwel gelijktijdige algemene omschakeling na
een periode van voorbereiding.

In het tweede geval zou de invoering van in Ecu uitgedrukte munten en
biljetten enige tijd na de omschakeling van de kapitaalmarkten geschieden.
Er zou dan een overgangsperiode worden ingesteld om banken en andere
financiële instellingen in staat te stellen de nationale munt nog te
gebruiken voor hun transacties met particuliere klanten terwijl zij op de
kapitaalmarkt al uitsluitend met Ecu werken.

In het verslag wordt voorgesteld deze periode zodanig te organiseren dat
de noodzaak voor banken om dubbele rekeningen te houden zoveel mogelijk
wordt beperkt.

De volgende etappe in de werkzaamheden van de groep zal erin bestaan de
betrokkenen (vertegenwoordigers van de consumenten,  banken, de KMO,
detailhandelaren, enz.) uitvoerig te raadplegen om haalbaarheid van deze
opties te kunnen beoordelen en uiteindelijk de oplossing te kiezen die het
minst kost en waarbij de nieuwe munt het best aanvaardbaar wordt. Tevens
schept deze raadpleging de mogelijkheid om de betrokken sectoren meer
bewust te maken en het bedrijfsleven ertoe aan te zetten de nodige
voorbereidingen te treffen.

* * *

Side Bar