Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT

1.  Ο αντιπρόεδρος Christophersen έλαβε σήμερα την ενδιάμεση έκθεση της
   Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε το Μάιο του 1994 από την Επιτροπή
   με σκοπό την εξέταση των πρακτικών θεμάτων που σχετίζονται με την
   καθιέρωση του ECU ως ενιαίου νομίσματος. Ευχαρίστησε τον κ. Maas και τα
   μέλη της ομάδας για την ποιότητα των εργασιών τους. Η έκθεση αυτή
   αποτελεί ήδη μια χρήσιμη βάση για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν
   στο μέλλον υπό την αιγίδα του νέου αρμόδιου μέλους της Επιτροπής, κ. de
   Silguy.

2.  Η ομάδα απαρτίζεται από ευρύ φάσμα εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα και
   είναι επιφορτισμένη με τον καθορισμό, σε ανεξάρητη βάση, μιας συνεκτικής
   προσέγγισης για τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα, αποδεκτής από τις
   μεγάλες κατηγορίες χρηστών του μελλοντικού νομίσματος και σύμφωνης με το
   χρονοδιάγραμμα της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

3.  Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα της ενδιάμεσης έκθεσης είναι ότι οι
   αρμόδιες αρχές και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να αρχίσουν αμέσως
   συνεχή διάλογο για τις τεχνικές πτυχές της έκδοσης τραπεζογραμματίων και
   κερμάτων σε ECU και το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής τους. Το θέμα της
   ημερομηνίας κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει να
   χρησιμοποιεί το ECU στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της πρέπει να
   διευκρινιστεί το ταχύτερο δυνατό.

4.  Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα καθιέρωσης του ενιαίου νομίσματος, η ομάδα
   εξέφρασε τη σαφή προτίμησή της για μια ταχεία μετάβαση στο νόμισμα αυτό
   σε περιορισμένο αριθμό φάσεων, δηλαδή για τη σταδιακή δημιουργία όσο το
   δυνατόν πιο κατάλληλων συνθηκών γενικής και ταυτόχρονης μετάβασης στο
   ενιαίο νόμισμα, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη το χρονικό διάστημα που είναι
   αναγκαίο για την αρχική προσαρμογή.

5.  Τα πρώτα συμπεράσματα της ομάδας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ευρείας
   συναίνεσης σχετικά με πολλά σημεία της διαδικασίας μετάβασης στο ενιαίο
   νόμισμα, όπως:

 - η εξασφάλιση της συνέχειας των συμβάσεων και των νομικών υποχρεώσεων
   κατά το χρόνο της μετάβασης στο τρίτο στάδιο 

 - η μη αναγκαιότητα διατήρησης ή δημιουργίας νέου "καλαθιού" νομισμάτων
   στο πλαίσιο της μετάβασης στο τρίτο στάδιο, ακόμα και εάν όλα τα κράτη
   μέλη δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν αμέσως στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ.

6.  Ο αντιπρόεδρος Christophersen εκφράζει την ικανοποίησή του για την
   απόφαση της ομάδας να αρχίσει σύντομα διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους
   των επαγγελματικών οργανώσεων (τράπεζες, ΜΜΕ, έμποροι λιανικής πώλησης,
   κλπ.) και των καταναλωτών. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα επιτρέψουν να
   εξακριβωθεί η εφικτότητα των τεχνικών επιλογών για τη μετάβαση στο
   ενιαίο νόμισμα, οι οποίες εξετάζονται σήμερα από την ομάδα, και να
   εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο είναι αποδεκτές από οικονομική και
   κοινωνική άποψη.

7.  Στις μελλοντικές εργασίες της, η ομάδα θα πρέπει να επιλέξει το βέλτιστο
   σενάριο  μετάβασης  στο  ενιαίο  νόμισμα  και  να  προτείνει  τα
   προπαρασκευαστικά μέτρα που κρίνει απαραίτητα για την επιτυχία του. Θα
   προσπαθήσει επίσης να καταγράψει  τις προτιμήσεις των φορέων του
   ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις οργανωτικές πτυχές που θα μπορούσαν να
   διευκολύνουν την εισαγωγή του ECU στην πράξη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ορίζει σαφώς ότι την πρώτη ημέρα του τρίτου σταδίου
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
αναλαμβάνει την ευθύνη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής ως ανεξάρτητο
όργανο και καθορίζονται αμετάκλητα οι ισοτιμίες μετατροπής μεταξύ του ECU
και των εθνικών νομισμάτων. Κατά συνέπεια, το ECU δεν θα είναι πλέον καλάθι
των νομισμάτων των κρατών μελών, αλλά αυτοτελές νόμισμα.. Ωστόσο, η εισαγωγή
του ECU ως ενιαίου νομίσματος δεν πρέπει κατ'ανάγκη να γίνει κατά το χρόνο
της έναρξης του τρίτου σταδίου.

Όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει η εισαγωγή του
ECU στο ευρύ κοινό, η ομάδα εντόπισε δύο βασικά ερωτήματα:

1.  Πότε  οι  αρμόδιες αρχές  θα  είναι  έτοιμες  για την  εισαγωγή
   τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ECU;

 Το ερώτημα αυτό δεν εξαρτάται μόνον από τις τεχνικές λεπτομέρειες της
 κατασκευής κερμάτων, εκτύπωσης τραπεζογραμματίων κλπ., αλλά και από τις
 προπαρασκευατικές εργασίες που θα γίνουν σε επίπεδο πολιτών για την
 εξοικείωσή τους με το νέο νόμισμα.

2.  Πότε το ECU θα αντικαταστήσει τα εθνικά νομίσματα στις κεφαλαιαγορές;

 Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
 Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία το ECU θα
 αρχίζει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της ενιαίας νομισματικής πολιτικής.

Ανάλογα με τις απαντήσεις σ'αυτές τις δύο ερωτήσεις, φαίνεται ότι υπάρχουν
δύο βασικές επιλογές όσον αφορά την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος.

Στην πρώτη περίπτωση, οι εξελίξεις στους δύο αυτούς τομείς θα είναι
παράλληλες, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα σενάριο που θα
παρουσιάζει παρά πολλές ομοιότητες με τη γενική και ταυτόχρονη μετάβαση στο
ενιαίο νόμισμα, μετά από μια περίοδο αρχικής προετοιμασίας.

Στην δεύτερη εκδοχή, η εισαγωγή κερμάτων και τραπεζογραμματίων σε ECU θα
γίνει  εντός μικρού χρονικού διαστήματος από  την καθιέρωσή του στις
κεφαλαιαγορές. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα τον ορισμό μεταβατικής περιόδου
κατά την οποία οι τράπεζες και οι άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα
μπορούν να χρησιμοποιούν ακόμα εθνικά νομίσματα στις σχέσεις τους με
ιδιώτες, ενώ οι εργασίες τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα διενεργούνται
αποκλειστικά σε ECU.

Η έκθεση προτείνει να οριστεί η περίοδος αυτή κατά τρόπο που να περιορίζει
όσο το δυνατόν περισσότερο την ανάγκη τήρησης διπλών λογαριασμών από τις
τράπεζες.

Το επόμενο στάδιο των εργασιών της ομάδας θα είναι η οργάνωση ευρείας
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς (εκπρόσωποι των καταναλωτών,
τράπεζες, ΜΜΕ, έμποροι λιανικής πώλησης, κλπ.). Οι διαβουλεύσεις αυτές θα
της επιτρέψουν να εκτιμήσει την εφικτότητα καθεμιάς από αυτές τις δύο
επιλογές και να προσδιορίσει εκείνην που συνεπάγεται το χαμηλότερο κόστος
και καθιστά πιο  αποδεκτό το ενιαίο νόμισμα. Θα αυξήσουν επίσης την
ευαισθητοποίηση των φορέων των ενδιαφερόμενων τομέων και θα ενθαρρύνουν τις
προετοιμασίες που πρέπει να γίνουν στον ιδιωτικό τομέα.

*** 

Side Bar