Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

1.  Næstformand Henning Christophersen modtog i dag en delrapport fra den
   ekspertgruppe, som Europa-Kommissionen nedsatte i maj 1994 for at
   undersøge de praktiske spørgsmal i forbindelse med indførelsen af
   ECU'en som fælles valuta. Han takkede hr. Maas og medlemmerne af
   gruppen for kvaliteten af det udførte arbejde. Det udgør allerede et
   godt grundlag for det senere arbejde, som vil blive gennemført under
   Yves-Thibault de Silguy.

2.  Gruppen, der er sammensat af fremtrædende repræsentanter for den
   private sektor, har faet til opgave - pa et uafhængigt grundlag - at
   definere en sammenhængende tilgang til overgangen til den fælles
   valuta, der kan accepteres af de vigtigste kategorier af brugere af
   den fremtidige valuta, og som er i overensstemmelse med bestemmelserne
   og tidsplanerne i Maastricht-traktaten.

3.  En af de vigtigste konklusioner i delrapporten er, at de kompetente
   myndigheder og den private sektor straks bør indlede en løbende dialog
   om de tekniske aspekter i forbindelse med ECU-mønter og -sedler og om
   den forventede tidsplan for den fysiske indførelse af disse nye
   pengeenheder. Spørgsmalet om datoen for Den Europæiske Centralbanks
   anvendelse af ECU'en i dens pengepolitiske transaktioner bør hurtigst
   muligt afklares.

4.  Med hensyn til tidsplanen for den fælles valutas indførelse gik
   gruppen klart ind for en hurtig overgang, men erkendte, at det er
   nødvendigt at tage hensyn til visse uomgængelige tilpasninger.

5.  Der viste sig at være en bred konsensus om flere punkter i forbindelse
   med overgangsprocessen hen imod den fælles valuta, bl. a. om følgende:

 - det er nødvendigt at sikre kontinuitet for kontrakter og juridiske
   forpligtelser ved overgangen til tredje fase

 - det er ikke nødvendigt at opretholde eller at genskabe nogen som helst
   form for kurv i forbindelse med overgangen til tredje fase, selv om
   alle medlemsstater ikke umiddelbart deltager i den endelige fase af
   ØMU.

6.  Næstformand Henning Christophersen  noterede med tilfredshed, at
   gruppen i den nærmeste fremtid  agter at afholde høringer med
   repræsentanter for faglige organisationer (banker, SMV, detailhandel
   osv. ...) og forbrugerne. Disse høringer skal give mulighed for at
   teste, om de tekniske optioner, som gruppen i øjeblikket er ved at
   undersøge med hensyn til overgangen til den fælles valuta, er
   gennemførlige, og om de er økonomisk og socialt acceptable.

7.  Gruppen vil senere beskæftige sig med at indkredse et optimalt
   scenario for den praktiske overgang til den fælles valuta og søge at
   anbefale de  forberedelsesforanstaltninger,  som den  anser  for
   nødvendige, hvis overgangen skal blive en succes. Den skal ogsa
   forsøge at beskrive den private sektors forventninger til den made,
   hvorpa den praktiske indførelse af ECU'en kan sikres bedst muligt.

NOGLE PRÆCISERINGER OM DEN PRAKTISKE PROCES FOR OVERGANGEN TIL DEN FÆLLES
VALUTA

I Maastricht-traktaten siges det klart, at Den Europæiske Centralbank
allerede fra den første dag i den tredje fase af ØMU er ansvarlig for den
fælles monetære politik i sin egenskab af en uafhængig institution, og at
omregningskurserne mellem ECU'en og de deltagende  staters nationale
valutaer er uigenkaldeligt fastlast. ECU'en vil derefter ikke længere være
en kurv af medlemsstaternes valutaer, men bliver en selvstændig valuta.
Det er imidlertid ikke strengt nødvendigt at indføre ECU'en som fælles
valuta lige præcis ved begyndelsen af tredje fase.

For at vurdere, hvordan ECU'en kan introduceres over for den brede
offentlighed, har gruppen identificeret to nøglepunkter:

1.  Hvornar vil de kompetente myndigheder være i stand til rent fysisk at
   indføre ECU-mønter og -sedler?

 Dette spørgsmal afhænger ikke blot af tekniske frister vedrørende
 prægning og seddeltrykning osv..., men ogsa af det forberedende arbejde,
 der skal foretages over for borgerne for at sikre, at den nye valuta
 bliver accepteret.

2.  Hvornar  skal  ECU'en  erstatte  de  nationale  valutaer  pa
   kapitalmarkederne?

 Denne udvikling vil i vid udstrækning afhænge af Den Europæiske
 Centralbanks beslutning om, hvornar ECU'en skal anvendes i den fælles
 monetære politik.

At dømme efter de svar, der er givet pa disse spørgsmal, ser der ud til at
være to hovedoptioner med hensyn til indførelsen af den fælles valuta.

Efter den ene hypotese skal disse udviklinger ske samtidigt, hvilket
svarer til et scenario, hvor der er tale om en øjeblikkelig og general
overgang efter en initial forberedelsesperiode.

Efter den anden hypotese skal ECU-mønterne og -sedlerne først indføres en
tid efter, at kapitalmarkederne er gaet over til ECU. Dette vil indebære,
at der indføres en overgangsperiode, i hvilken bankerne og de andre
finansielle institutioner  stadig anvender de  nationale valutaer  i
relationerne med deres privatkunder, samtidig med at de udelukkende
benytter ECU pa finansmarkedet.

Det foreslas i rapporten, at denne periode organiseres pa den made, at den
mest muligt reducerer omkostningerne til dobbeltbogholderi for bankerne. 

Den næste etape i gruppens arbejde bestar i at iværksætte en omfattende
høring af de relevante aktører (repræsentanter for forbrugerne, bankerne,
SMV, detailhandel osv...). Høringerne skal give gruppen mulighed for at
vurdere gennemførligheden af hver af disse to optioner, saledes at man
vælger den option, der indebærer de laveste omkostninger og sikrer, at den
fælles valuta accepteres bedst muligt. Denne øvelse skal ogsa bidrage til
at skabe en bedre forstaelse for ECU'en i de pagældende sektorer og
tilskynde til, at der bliver truffet de nødvendige forberedelser i den
private sektor. 

* * *

Side Bar