Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

"Het is bijna een cliché geworden te stellen dat er iets verkeerd is gelopen
in de transatlantische relatie, dat de EU en de VS geen belangstelling meer
hebben voor elkaar en dat zij elders meer stimulerende perspectieven hebben
gevonden.  Volgens  mij  is  dit  een  flagrante  overdrijving  en
oversimplificatie. Deze band blijft voor beide partijen nog steeds de
belangrijkste internationale relatie doch door de veranderende politieke en
economische situatie is het voor ons van essentieel belang dat wij onze
aandacht opnieuw daarop toespitsen en de juiste beleidsmaatregelen en
mechanismen vinden om haar aan die wijzigingen aan te passen".

In een toespraak voor de American Club of Brussels tracht Sir Leon Brittan,
Vice-voorzitter van de Europese Commissie belast met de betrekkingen met
Noord-Amerika, de onduidelijkheid weg te nemen die de discussie over de
wijze waarop Europa zijn betrekkingen met de Verenigde Staten dient te
verdiepen bemoeilijkt. Hij stelt een op drie punten berustende strategie
voor : voortbouwen op de bestaande relatie; opvullen van de leemten door het
stimuleren van parlementaire- en zakencontacten; voorbereidselen treffen
voor een eventueel toekomstig initiatief door een zorgvuldige analyse van de
voor- en nadelen van een aantal recente ideeën zoals een Vrijhandelszone en
een nieuw Transatlantisch Verdrag.

Deze nieuwe relatie moet betrekking hebben op de veiligheid, de economische
betrekkingen en het gezamenlijk optreden van Amerika en Europa in de rest
van de wereld. Wat de veiligheid betreft, verklaarde Sir Leon : "ik bespeur
bij de VS een begrijpelijk ongeduld ten opzichte van de EU die zich inspant
om samenhang te brengen in haar buitenlands- en veiligheidsbeleid naar
analogie met haar eensgezind optreden in handelskwesties. Wij moeten de
komende maanden uitmaken hoe de Europese pijler zich verhoudt ten opzichte
van de VS".

"Het is aan de EU oplossingen te vinden die intern aanvaardbaar zijn. Zij
moeten echter ook operationeel geloofwaardig zijn voor onze partners. Het is
lang een mythe geweest dat de Verenigde Staten gekant zijn tegen de
oprichting van een Europese defensie-identiteit. Aangezien die entiteit bij
operaties die niet door de NAVO zijn opgezet gebruik zal maken van NAVO-
logistiek en -materiaal, hebben de VS er rechtmatig belang bij dat wij een
Europese pijler tot stand kunnen brengen die echte beslissingen kan nemen en
over  de  voor  de  tenuitvoerlegging  daarvan  vereiste  politieke,
administratieve en militaire structuren beschikt".

Sir Leon legt uit waarom de economische relatie meer op de voorgrond zal
treden en te zijner tijd op gelijke voet zal kunnen komen te staan met de
oude relatie op het gebied  van de veiligheid. Bovendien  zullen de
betrekkingen  steeds meer  worden gekenmerkt  door  het verlangen  om
gemeenschappelijke doelstellingen in de wereld na te streven : 

"Zij die een terugkeer van Amerika naar het isolationisme van weleer
voorspellen hebben het verkeerd. Europa en Amerika hebben bewezen dat zij
goed kunnen samenwerken in de wereld. Het is niet de bedoeling om tegen de
rest van de wereld samen te spannen opdat andere landen zich zouden
aansluiten bij een of ander grootschalig plan van de EU en de VS. Wij moeten
de aanzienlijke middelen waarover wij beschikken veeleer gebruiken om een
efficiëntere gemeenschappelijke bijdrage te leveren voor het oplossen van de
meest urgente wereldproblemen".

Wat nu ?

Wij moeten onze relatie een nieuwe doelgerichtheid en een nieuw élan geven,
haar verbeteren met het oog  op de vaststelling van  ruimere nieuwe
doelstellingen,  ook al  duurt het  verschillende  jaren voordat  die
doelstellingen ten volle worden verwezenlijkt, aldus Sir Leon. Doen wij dat
niet dan zouden we intussen met een gevaarlijk vacuum kunnen worden
geconfronteerd.

Voortbouwen op de bestaande relatie : "Amerika en Europa hebben behoefte aan
een op vooruitgang gericht mechanisme tussen de topontmoetingen om de
kwesties te behandelen en te volgen die vooral door het zakenleven zijn
aangegeven. Wij moeten nagaan of wij de juiste instellingen hebben om de
ontwikkeling van de relatie te bevorderen. Zo hadden wij bijvoorbeeld
bijeenkomsten op kabinetsniveau tussen de VS-Ministers en leden van de
Europese Commissie. Deze praktijk is in onbruik geraakt. Het ogenblik is
thans aangebroken om deze ontmoetingen nieuw leven in te blazen. Wij hebben
misschien een groep van persoonlijke vertegenwoordigers van de EU nodig die
geregeld met  de VS-vertegenwoordigers  vergaderen om een  uitgebreide
gemeenschappelijke agenda af te werken".

Opvullen van de leemten : "Wij hebben ook een nieuw forum nodig waarin
vertegenwoordigers van het Amerikaans Congres, de nationale parlementen van
de EU en  het Europees Parlement  zouden kunnen  bijeenkomen om  de
transatlantische agenda te bespreken. Dit forum zou niet in de plaats komen
van de bestaande banden. Het zou  resoluties kunnen aannemen waarmee
vervolgens rekening zou worden gehouden bij het uitstippelen van een
respectief nationaal en Europees beleid en regelgeving".

"Evenzo zijn wij van plan om het zakenleven aan beide zijden van de oceaan
te raadplegen om de reacties op de idee van de oprichting van een
Transatlantische Dialoog tussen Ondernemingen te peilen. Dit overleg zou
niet moeten resulteren in een onderhandelingsagenda doch zou zich veeleer
moeten richten op de langere termijn. Het zou betrekking kunnen hebben op
nieuwe domeinen van de samenwerking op het gebied van de industrie, regels
voor het bedrijfsleven en handel en investeringen in Oost-Europa".

Werken aan een nieuw initiatief : "Tot de grote ideeën die het vaakst worden
vermeld behoort een transatlantische vrijhandelszone, een economische ruimte
en een nieuw transatlantisch verdrag. Ik sta open voor deze ideeën. Het is
niet te vroeg om die ideeën thans uit te testen en om de voor- en nadelen
daarvan af te wegen. Wij mogen echter geen valse verwachtingen wekken en ons
evenmin laten meeslepen door verleidelijke ideeën die niet in de praktijk
kunnen worden omgezet". 

"De Commissie  zal de  komende maanden  de  uitvoerbaarheid van  een
Vrijhandelszone tussen de EU en de VS grondig onderzoeken. Wij hebben pas
ambitieuze onderhandelingen over een tariefverlaging afgerond en wij moeten
nagaan of er realistische vooruitzichten zijn voor verdere verlagingen. Een
vrijhandelszone zou verenigbaar moeten zijn met de WTO die voorschrijft dat
een vrijhandelsovereenkomst betrekking dient te hebben op "vrijwel de gehele
handel". Landbouw is voor beide partijen een gevoelige sector en voor een
aantal andere sectoren zoals de textielsector blijven in de VS hoge tarieven
bestaan. Ik zie de EU er nog niet mee instemmen om alle tarieven op haar
handel in landbouwprodukten met de VS af te schaffen omwille van een
vrijhandelsovereenkomst. Een dergelijke regeling zou moeten voorzien in
bepaalde uitzonderingen die op hun beurt verenigbaar zouden moeten zijn met
de WTO".

"Zouden wij een vrijhandelszone wensen met de VS alleen of verdient een EU-
NAFTA-zone de  voorkeur? Laatstgenoemde  zone  zou nieuwe  economische
mogelijkheden opleveren doch  politiek gezien is het  moeilijker te
onderhandelen met drie regeringen dan met één".

"De idee om verder te gaan dan een tariefverlaging en andere barrières en
hinderpalen voor de ontwikkeling van de zakenrelaties op te heffen, ziet er
aantrekkelijk uit. Een economische ruimte tussen de EU en de VS zou verder
reiken dan louter vrijhandel en zou de wederzijdse erkenning van normen
alsook een grotere samenwerking op het vlak van het concurrentiebeleid en
andere sectoren omvatten".

"Tenslotte moeten we de idee van een Verdrag tussen de EU en de VS ernstig
onderzoeken. Dit zou een middel kunnen zijn om de verschillende componenten
van onze relatie waarover ik het vandaag heb gehad, namelijk veiligheid,
politiek en economie, te integreren. Voordat de EU de IGC achter de rug
heeft en voordat de NAVO en de EU de nieuwe Europese veiligheidsstructuur
hebben uitgewerkt zullen waarschijnlijk noch de EU noch de VS in staat zijn
te  onderhandelen over  een  volwaardig  verdrag dat  de  toekomstige
transatlantische betrekkingen regelt. Zodra dat is gebeurd zullen we beter
kunnen nagaan of de integratie daarvan in andere elementen van de relatie in
een nieuw verdrag de juiste weg vooruit is".

"Het onmiddellijke doel bestaat erin dat wij, naar ik hoop, tegen het einde
van het Spaanse voorzitterschap ons uiteindelijke  doel zullen kunnen
aankondigen, althans in algemene bewoordingen. Ondertussen valt er nog een
hele weg af te leggen".

***

Side Bar