Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

"Det er nærmest blevet en kliché at sige, at et eller andet er gaet galt i
de transatlantiske forbindelser, at EU og USA har mistet interessen for
hinanden og har fundet mere interessante opgaver andre steder. Dette er
efter min opfattelse stærkt overdrevet og simplificeret. De anses stadigvæk
af begge parter for at være de vigtigste internationale forbindelser, men de
ændrede politiske og økonomiske omstændigheder kræver, at vi beskæftiger os
med dem og finder ud af, hvilke tilpasninger der er behov for".

I en tale til The American Club of Brussels forsøger Europa-Kommissionens
næstformand Sir Leon Brittan, der er ansvarlig for forbindelserne med
Nordamerika, at afklare situationen en smule omkring drøftelserne af,
hvordan Europa skal forbedre forbindelserne med De Forenede Stater. Han
foreslar en treleddet strategi: at vi bygger op fra bunden pa basis af de
nuværende forbindelser; at vi fylder  hullerne ud ved at  udvide de
parlamentariske og erhvervsmæssige kontakter; og at vi gar i gang med at
udarbejde et eventuelt fremtidigt initiativ, idet vi omhyggeligt analyserer
fordele og ulemper ved en lang række af de idéer, der for nyligt har været
fremme, som f.eks. idéen om et frit handelsomrade eller en ny transatlantisk
traktat.

De nye forbindelser skal omfatte sikkerhed, økonomiske forbindelser og
amerikansk  og europæisk  fælles engagement  i resten  af verden. Om
sikkerhedsspørgsmalet siger Sir Leon Brittan: "Jeg kan spore en forstaelig
utalmodighed fra USA's side over for EU, som er i gang med at udvikle en
sammenhængende udenrigs- og sikkerhedspolitik, der svarer til EU's samlede
optræden i handelsspørgsmal. Vi er nødt til i de kommende maneder at finde
ud af, hvilken rolle den europæiske søjle spiller i forholdet til USA".

"Det er op til EU at finde løsninger, der er internt acceptable. Men de skal
ogsa være operationelt troværdige for vore handelspartnere. Myten, om at De
Forenede Stater er imod oprettelsen af et fælles europæisk forsvar, er
langlivet. Men da et europæisk forsvar ogsa ville skulle bruge NATO's
logistik og materiel, nar det opererer uden for NATO-sammenhæng, har USA en
legitim interesse i, om vi er i stand til at skabe en europæisk søjle, i
henhold til hvilken der kan træffes reelle beslutninger, og som udstyres med
en politisk, administrativ og militær struktur til at gennemføre dem".

Sir Leon Brittan forklarer, hvorledes de økonomiske relationer vil komme til
at sta mere i forgrunden og pa et tidspunkt komme til at svare til de gamle
sikkerhedsmæssige relationer. Pa samme made vil forholdet til USA i stadig
højere grad være præget af et ønske om  at forfølge fælles mal pa
verdensplan:

"Dem, der tror, at der kan blive tale om en amerikansk tilbagevenden til
fortidens isolationisme, tager fejl. Europa og USA har vist, at vi kan
arbejde godt sammen ude i verden. Det er ikke et spørgsmal om at rotte sig
sammen mod resten af verden for at fa de andre til at følge trop. Vi skal
derimod bruge vores ressourcer til at yde et 
mere effektivt fælles bidrag til de mest presserende problemer i verden".

Hvor bevæger vi os hen?

Det er nødvendigt at give forholdet til USA ny betydning og nye impulser og
sørge for, at vi far opstillet nye mal, og vi ma acceptere, at det kan tage
adskillige ar, før vi opnar resultater, forklarer Sir Leon Brittan. Hvis vi
ikke gør det, risikerer vi, at der i mellemtiden opstar et farligt vakuum.

Vi starter fra bunden: "Europa og USA har behov for et gremium, der imellem
topmøderne kan følge de spørgsmal op, der først og fremmest rejses af
erhvervskredse. Vi ma overveje, om vi har de rigtige institutioner til at fa

forholdet til USA til at udvikle sig. F.eks. havde vi tidligere møder pa
kabinetsplan  mellem  amerikanske ministre  og  medlemmer  af  Europa-
Kommissionen. Denne praksis er ophørt. Det er pa tide at fa sadanne møder i
gang igen. Maske har vi brug for en gruppe af repræsentanter for EU, som kan
mødes med amerikanske repræsentanter regelmæssigt, saledes at man kan na
igennem en stor fælles dagsorden".

Vi fylder hullerne ud: "Vi har ogsa brug for et nyt forum, i hvilket
repræsentanter for den amerikanske kongres, de nationale parlamenter i EU og
Europa-Parlamentet kunne mødes og drøfte transatlantiske spørgsmal. Det er
ikke meningen, at det skal erstatte de nuværende relationer. Det kunne
f.eks. vedtage resolutioner, som sa senere skulle vedtages af de respektive
nationale og europæiske politiske og lovgivningsmæssige institutioner".

"Vi har ligeledes planer om at iværksætte en høring af erhvervslivet pa
begge sider af Atlanten for at teste reaktionerne pa tanken om at oprette en
"Dialog mellem erhvervslivet pa begge sider af Atlanten". Det er ikke
meningen, at den skal bruges til at forhandle, men til mere langsigtede
projekter som nye former for erhvervsmæssigt samarbejde inden for industri,
om forretningsadfærd samt handel og investering i Østeuropa".

Vi tager et nyt initiativ:  "De idéer, der hyppigst nævnes,  er et
transatlantisk frihandelsomrade,  et økonomisk  samarbejdsomrade og  en
transatlantisk traktat. Jeg forholder mig aben til disse idéer. Det er ikke
for tidligt at afprøve dem nu og begynde at afveje pro og contra. Men vi ma
undga at skabe falske forventninger og heller ikke lade os rive med af
besnærende idéer, som ikke kan omsættes til virkelighed".

"I de kommende maneder vil Kommissionen se pa muligheden af at oprette et
EU-US-frihandelsomrade.  Vi  er  netop  naet  igennem  omfattende
toldnedsættelsesforhandlinger og er nødt til at overveje,  om der er
realistiske udsigter til yderligere nedsættelser. Et frihandelsomrade skal
være i overensstemmelse med WTO, i henhold til hvilken der skal gennemføres
toldnedsættelser pa stort set alle omrader. Landbruget er et følsomt omrade
pa begge sider af Atlanten, og visse andre sektorer som tekstil nyder stadig
beskyttelse i kraft af høje toldtariffer i USA. Jeg tror ikke pa en EU-
aftale, der gar ud pa at afskaffe alle former for told pa landbrugsprodukter
i handelen med USA for at kunne fa en frihandelsaftale igennem. Enhver
ordning skal naturligvis indeholde undtagelser, som selvfølgelig skal være i
overensstemmelse med WTO".

"Ønsker vi et frihandelsomrade alene med USA, eller ville et EU-NAFTA-omrade
være at foretrække? En sadan aftale kunne give yderligere økonomiske
muligheder, men det er politisk set vanskeligere at forhandle med tre
regeringer end med en".

"Idéen om at na ud over toldnedsættelser i retning af afskaffelse af andre
handelsbarrierer og hindringer  for erhvervslivets udvikling  er meget
attraktiv. Et EU-US økonomisk samarbejdsomrade kommer til at række ud over
frihandel og indebære gensidig anerkendelse af standarder og øget samarbejde
pa det konkurrencepolitiske og andre omrader".

"Vi bør, nar alt kommer til alt, nok se alvorligt pa idéen om en EU-US-
traktat. Det kunne være en made at integrere de forskellige omrader af vort
forhold  til USA, som  jeg har  gjort rede  for i dag,  nemlig de
sikkerhedsmæssige,  politiske  og  økonomiske  aspekter.  Før  EU  har
regeringskonferencen  bag sig, og før NATO og EU har udarbejdet den nye
europæiske sikkerhedsstruktur, vil hverken EU eller USA være i stand til at
forhandle  en omfattende  traktat  til  regulering af  de  fremtidige
transatlantiske forbindelser. Nar det er gjort, vil vi bedre være i stand
til at se, om det er rigtigt at indarbejde andre elementer i en ny traktat".

"Jeg haber, at vi med udgangen af det spanske formandskab i det mindste i
store linier kan meddele, hvad vi har tænkt os. I mellemtiden er der nok at
tage sig af".

***

Side Bar