Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

- Staatssteun nu N 112/94
- Sector: niet aangemeld: (industrieel conglomeraat)
- Italië

De Commissie heeft heden besloten geen bezwaar te maken tegen een lening
van de staat aan Iri S.p.A., de grootste industriële concernholding in
overheidseigendom van de staat.

De Italiaanse regering had de Commissie in kennis gesteld van  het
wetsbesluit 555/93 waarbij een staatslening van 10 milliard Lire zou
worden verleend aan IRI - in de vorm van obligaties met staatsgarantie -,
voor de terugbetaling van bestaande schulden. Deze maatregel is gericht op
de rationalisering van de schuldpositie van IRI, door haar financiële
risico's jegens externe partijen te verminderen en daardoor de verhouding
tussen korte en middellange/langlopende schulden weer in evenwicht te
brengen, teneinde de financiële lasten die op IRI rusten te verminderen.

IRI  S.p.A. is  de  financiële  moederholding van  een  industrieel
conglomeraat, dat tot de drie grootste in Europa behoort. Zij werd in 1991
van een overheidseenheid (Ente di Gestione) omgezet in een naamloze
vennootschap (S.p.A.), waarvan het aandelenkapitaal volledig in handen van
de staat is. IRI S.p.A. heeft deelnemingen in ondernemingen welke werkzaam
zijn in verschillende uiteenlopende economische sectoren, zoals: Staal;
Produktie van uitrustingsgoederen; Luchtvaart en defensie; Electronische
Automatisering; Engineering en Bouwnijverheid; Scheepsbouw; Zeevervoer;
Telecommunicatie; Luchtvervoer; Omroep- en Financieringsactiviteiten.

IRI behoort tot de ondernemingen waarop tot eind 1996 toezicht zal worden
gehouden  met  betrekking  tot  hun  schuldverminderingsproces,  in
overeenstemming met de overeenkomst Andreatta - Van Miert van juli 1993
betreffende  bepaalde  overheidsondernemingen  in  Italië.  In  deze
overeenkomst wordt bepaald dat, waar het operaties betreft die staatssteun
kunnen inhouden, niet wordt vooruitgelopen op de individuele behandeling
van de maatregelen  ingevolge de regels inzake staatssteun  van de
Gemeenschap.

Inlichtingen betreffende de aard, werking en rechtsgrondslag van de
maatregel zijn verstrekt door de Italiaanse autoriteiten in aansluiting op
de verzoeken van de Commissie.

De Italiaanse autoriteiten hebben uiteengezet dat de betrokken maatregel
moet worden gezien als onderdeel van het schuldverminderingsprogramma van
IRI, dat voorzien is in de bovengenoemde overeenkomst, omdat het bijdraagt
tot het terugbrengen van de schuldpositie van het concern naar het
streefniveau dat voor eind 1996 is vastgesteld.

De maatregel zal IRI in staat stellen te profiteren van een algemene
verbetering van de financiële situatie en in het bijzonder van een
vermindering van de financiële lasten ten gevolge van het huidige lagere
niveau van de marktrente. De operatie kan in feite gezien worden als een
herfinanciering van schulden uit het verleden, waardoor IRI in aanmerking
kan komen voor de huidige gunstige marktcondities. De herfinanciering van
schulden uit het verleden is toegestaan onder de overeenkomst Andreatta -
Van Miert, binnen het door de Commissie goedgekeurde maximumplafond. De
Commissie was bovendien van oordeel dat de maatregel de verlenging van de
staatsgarantie, die reeds over de bestaande schulden was gegeven ingevolge
artikel 2362 van  het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, en die in de
overeenkomst Andreatta - Van Miert was goedgekeurd, niet wijzigt.

De Italiaanse autoriteiten hebben de Commissie ervan verzekerd dat de
operatie beschouwd moet worden als een voorlopige maatregel, waardoor een
geleidelijk herstel wordt verzekerd door middel van de tenuitvoerlegging
van het herorganisatieplan van de groep. De uiteindelijke terugbetaling
van het bedrag aan de staat zal worden gewaarborgd door de inkomsten uit
hoofde van de privatisering van sommige dochterondernemingen van IRI.

De Commissie heeft nota genomen van deze toezegging, dat de positie van de
staat als voornaamste crediteur van IRI alleen voorlopig zal zijn, en dat
de maatregel geen nieuwe vorm van financiële steun zal vormen ter
vervanging van de toekomstige vermindering van het kapitaalaandeel van de
Staat, waarin door de vermelde overeenkomst wordt voorzien. De Commissie
overweegt ook, dat de huidige tenuitvoerlegging van de maatregel en de
verwezenlijking van de gevolgen daarvan voor de financiële structuur van
IRI zullen worden opgevolgd in het kader van het toezicht, dat bij de
overeenkomst Andreatta - Van Miert is ingevoerd.

Concluderend is de Commisssie van oordeel dat de betrokken maatregel niet
voorziet in verdere steun aan IRI in aanvulling op de ingevolge de
overeenkomst Andreatta - Van Miert goedgekeurde steun. De staat profiteert
als enig aandeelhouder van de  verbeterde martktsituatie, door haar
onderneming in staat te stellen een gunstiger financiële situatie te
bereiken en betere prestaties te leveren. Deze verbeterde prestaties
zullen tot uitdrukking komen in de financiële voordelen die IRI aan zijn
staatseigenaar zal doorgeven. Ook is de Commissie van oordeel dat de
maatregel  de  voorwaarden niet  wijzigt waaronder  de bovengenoemde
overeenkomst werd gesloten, en  bijdraagt tot het bereiken van  de
hoofddoelstelling en de voorwaarden daarvan, n.l. de schuldvermindering
van IRI.

***

Side Bar