Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR ES NL IT PT EL

Kommissionen godkendte i dag et forslag til Radets og Kommissionens afgø-
relse hver med deres eget kompetenceomrade om indgaelse af partnerskabs-
og  samarbejdsaftalen mellem  De  Europæiske  Fællesskaber og  deres
medlemsstater pa den ene side og Hviderusland pa den anden side.

Der har pa basis af de forhandlingsdirektiver, Radet udstedte den 5.
oktober 1992, været ført forhandlinger  med Republikken Hviderusland
igennem 1993 og 1994. Efter tre forhandlingsrunder blev denne aftale
paraferet den 22. december 1994.

Der er  tale om en  blandet aftale omfattende  omrader, hvor bade
Fællesskabet og medlemsstaterne har kompetence, og den indgas for en
indledende periode pa 10 ar.

Ved aftalen etableres der en politisk dialog. Aftalen indeholder desuden
bestemmelser  om  varehandelen, betingelser  vedrørende beskæftigelse,
selskabers etablering og virksomhed, levering af tjenesteydelser over
landegrænserne, betalinger og kapitalbevægelser, konkurrence, beskyttelse
af intellektuel, industriel  og kommerciel ejendomsret,  lovgivnings-
samarbejde,  økonomiske  samarbejde,  kultursamarbejde  og  finansielt
samarbejde.

Aftalen indeholder en bestemmelse, pa grundlag af hvilken aftalen kan
suspenderes, selv ensidigt, i tilfælde  af overtrædelse af aftalens
væsentlige bestemmelser, som er respekten for de demokratiske principper,
menneskerettighederne og de markedsøkonomiske principper.

Ved aftalen oprettes der institutioner, nemlig et samarbejdsrad, et
samarbejdsudvalg og et parlamentarisk samarbejdsudvalg.

I aftalen omtales det, at der i fremtiden vil  kunne oprettes et
frihandelsomrade. I 1998 vil man se nærmere pa situation for at vurdere,
om der kan indledes forhandlinger om et sadant frihandelsomrade.

Nar procedurerne om aftalens indgaelse er afsluttet, vil den kunne
undertegnes af parterne (medlemsstaterne, Fællesskaberne og Republikken
Hviderusland) og træde i kraft.

* * * 

Side Bar