Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

Welke soorten opleiding en vaardigheden zijn vereist voor een samenleving
die voortdurend  in beweging  is? Welke  bijdragen kunnen de  nieuwe
informatietechnologieën leveren aan onderwijs en beroepsopleiding? Hoe moet
het leerlingstelsel zich ontwikkelen? Hoe kan het idee van de "tweede-
kansscholen" het best worden verwezenlijkt? Dit zijn enkele van de thema's
waarover 25 Europese specialisten uit de wereld van onderwijs en opleiding
wordt gevraagd een referaat te houden,en zo bij te dragen tot de discussie
die de Commissie voor het eind van het jaar over deze zaken moet houden.
Deze hoog gekwalificeerde groep, waarvan de lijst van deelnemers zojuist
door Edith CRESSON, de Commissaris die verantwoordelijk is voor onderzoek,
onderwijs en beroepsopleiding, heeft zijn eerste bijeenkomst op donderdag 21
september te Brussel gehouden.

De onderwijsstelsels moeten kunnen voldoen aan de toenemende behoeften aan
kwalificaties die vereist zijn op de arbeidsmarkt en daarmee ook effectief
in de strijd voor werkgelegenheid kunnen worden ingezet. Onderwijs en
opleiding nemen dus een prioritaire plaats in bij de werkzaamheden van
deEuropese Unie. Harerzijds wil de Commissie tegen het einde van dit jaar
een Witboek over deze kwesties uitbrengen. Het blijkt overigens absoluut
noodzakelijk,  niet alleen  de bestaande  programma's, zoals  LEONARDO
(beroepsopleiding) of SOCRATES (onderwijs) ten uitvoer te leggen, maar
bovendien onderwijs en opleiding te bevorderen in het kader van diverse
communautaire beleidsvormen die ten doel hebben, de werkgelegenheid en het
concurrentievermogen van de ondernemingen te stimuleren.

Een hoog gekwalificeerde groep ter assistentie van de Commissie

De door de Commissie ingestelde groep heeft tot taak, zich op de volgende
thema's te bezinnen:

* Onderwijs en beroepsopleiding in een samenleving en een economie die op
 kennis gebaseerd zijn, die de gehele onderwijsketen omvat, dus ook de
 voorschoolse fase en het volwassenenonderwijs.

* Een betere herkenning van de behoeften aan opleiding en vaardigheden in
 een steeds meer op concurrentie gerichte samenleving die nieuwe werkvormen
 nodig heeft.

* Het belang van het leerlingstelsel op alle niveaus in een Europese context
 van mobiliteit.

* De  bijdrage  van  de  nieuwe  informatie-technologieën  en  de
 multimediastelsels tot initieel en voortgezet onderwijs en opleiding, in
 het bijzonder de ontwikkeling van onderwijs-software.

* Onderwijs en opleiding voor de informatiemaatschappij.

* De instelling  van soepele  stelsels ter  validering van verworven
 vaardigheden.

* De zogeheten "tweede-kansscholen".

* De ontwikkeling van netwerken tussen universiteiten, opleidingscentra en
 ondernemingen, om de beste ervaringen inzake opleiding en onderwijs in
 Europa meer bekendheid te verschaffen.

* De definitie van Europese "masters" in bepaalde vakken op basis van
 overeenkomsten tussen universiteiten via de mobiliteit van docenten.

* De bijdrage tot specifieke programma's "geconsolideerd sociaal-economisch
 onderzoek" en "opleiding en mobiliteit van onderzoekers" die deel uitmaken
 van het 4e OTO-kaderprogramma.

* De internationale dimensie.

Deze groep - waaraan een mandaat voor de duur van twee jaar werd verleend -
wordt voorgezeten door de heer Jean-Louis REIFFERS, hoogleraar economische
wetenschappen aan de Universiteit van Aix-Marseille. De leden van het bureau
van de groep zijn: de heren Roberto CARNEIRO (President van Televisao
independente S.A.,  Portugal), John COOLAHAN (Professor,  St Patrick's
College, Universiteit van Maynooth, Ierland), David MARSDEN, (Professor,
London School of Economics), Martin TWARDY (Directeur van het Instituut voor
Onderzoek inzake het beroepsonderwijs van de Universiteit van Keulen) en
mevrouw Anna Maria Ginevra CONTI ODORISIO (Hoogleraar Geschiedenis van
vrouwenvraagstukken, Faculteit politieke wetenschappen, Universiteit van
Luiss, Italië).

De overige leden van de groep zijn:

De heer Giuseppe AIROLDI I  Vice-voorzitter  voor  opleidingsactiviteiten
               van de Universiteit van Bocconi
             Voormalig  Directeur ontwikkeling  en  menselijk
             kapitaal van SDA-Bocconi
             Lid  van   de  Raad   van  Bestuur   van
             onderzoeksinstituten

Mevrouw Maria AMBROSIO  P  Hoogleraar,  Technische  Universiteit  van
               Lissabon
             Talrijke werken over verbanden tussen opleiding en
             technologische innovering
             Deskundige voor communautaire opleidingsprogramma's
             (EUROTECNET)

De heer Wenceslas    F  Leider van een opleidingsinstantie die
BAUDRILLARD       relaties onderhoudt met een grote industriële groep
             uit de elektronische sector (Thomson)
             Voorheen verantwoordelijk voor het sociaal beleid
             in het kabinet van de Eerste minister

De heer Erhard BUSEK   A  Voormalig  minister  van  Onderwijs  van
               Oostenrijk
             Verantwoordelijk voor de belangrijkste hervormingen
             van het Oostenrijks onderwijsstelsel
             Leider van het instituut IDM

De heer François CORNELIS   B  Directeur van Petrofina
             Leider werkzaamheden  van de  Ronde Tafel  van
             industriëlen over onderwijs en opleiding
             Specialist personeelsbeheer

De heer Stig HAGSTROM  SUE Kanselier, "Swedish University  and College
               System"
               Voorzitter Koninklijke Zweedse Academie van
               Ingenieurswetenschappen
             Lid van het "Research Advisory  Board" van de
             Zweedse regering

De heer Ian JOHNSTON   VK  Vice-Kanselier, Universiteit van Sheffield
             Voormalig  verantwoordelijke voor  onderwijs  en
             opleiding van het ministerie van Werkgelegenheid

Mevrouw Kerstin THOURSIE SUE Deskundige arbeidsmarktvraagstukken

Mevrouw helene LUND DK  Verantwoordelijke op Deens gemeenten-niveau
             Specialiste  relaties  tussen  onderwijs  en
             landstreken
             Talrijke werkzaamheden voor de Raad van Europa over
             volwassenenonderwijs

Mevrouw Beatriz     ES  Hoogleraar, Universiteit van Madrid
MUNOZ-SECA        deskundige economie van het menselijk kapitaal
             Expertisewerkzaamheden voor de  Commissie inzake
             opleiding in de KMO's (FORCE)

Mevrouw Britta NAUMANN  D  Deskundige  voor  arbeidsverhoudingen  en
               collectieve onderhandeling
             Lid van het Europees Comité van vakverenigingen
             Lid van het "Coité Status of  Women" van het
             "Internationaal Onderwijs"
             Directielid van het GEW

De heer Oriol HOMS    ES  Hoogleraar, Barcelona
             Deskundige voor arbeidsverhoudingen  en relaties
             tussen innovatie en kwalificatie
             Talrijke  werkzaamheden in  het  kader van  de
             communautaire programma's, (EUROTECNET - FORCE)
             Coördinatie van onderzoekprojecten en studies
             Expertisewerk  voor  het  Europees Verbond  van
             Vakverenigingen

De heer Nikolaos     GR  Hoogleraar stedelijke en regionale
PLYDORIDES        planning, Universiteit van Patras
             Directeur laboratorium architectonische technologie
             en ruimtelijke ordening
             Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het Nationaal
             Documentatiecentrum
             Verantwoordelijk coördinator van de projecten uit
             hoofde van de programma's VALUE en IMPACT

De heer Paul QUINTAS   VK  Directeur van de "Open University" in het
               Verenigd Koninkrijk
             Deskundige afstandsonderwijs en nieuwe onderwijs-
             communicatietechnologieën

Mevrouw Aino SALLINEN  FIN Filosofe
             Vice-rector, later Rector van de Universiteit van
             Jyvaskyla
             Journalistieke activiteiten
             Hoogleraar communicatiewetenschappen

De heer Walther SCHUSSER D  Vice-president, SIEMENS
             Verantwoordelijk voor het personeel bij SIEMENS
             Voorzitter van een werkgroep van IRDAC - verslag
             over "Quality and relevance"

De heer Claude THELOT  F  Directeur, planning en evaluatie, ministerie
               van Onderwijs
             Deskundige  Statistieken  inzake  onderwijs  en
             vergelijkbaarheid van de gegevens over de stelsels
Mevrouw Sylvia TÓTH NL  Voormalig voorzitster van het Opleidingsinstituut
             van de werkgevers-organisaties in Nederland
             Cliquot-Prijs voor de Zakenvrouw van het  Jaar
             (1985)
             Lid van de Raad van bestuur van NIMA en van
             "Koninklijke Bijenkorf Beheer"
             Voorzitster van "Content Beheer B.V.".

De heer Jean SEYWERT   LUX Directeur    personeelszaken,    Banque
               Internationale te Luxemburg
             Deskundige inzake vraagstukken betreffende gelijke
             kansen.

* * *

Side Bar