Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

  Op initiatief van vice-voorzitter Manuel MARIN en van het Commissielid
  Antonio RUBERTI heeft de Europese Commissie het initiatief genomen om een
  Europees universitair diploma van de derde cyclus voor internationale
  humanitaire hulp in te voeren. Het onderricht in de onder dit diploma
  vallende vakken is dit academisch jaar (1994-1995) op vijf Europese
  universiteiten begonnen, in het kader van het ERASMUS-Programma.

  Daar er zich de laatste jaren zulke belangrijke ontwikkelingen hadden
  voorgedaan voor de internationale humanitaire hulp, werd er naar nieuwe
  middelen gezocht om humanitaire drama's beter op te vangen. Met de
  oprichting van het Bureau voor Humanitaire Hulp van de  Europese
  Gemeenschap (ECHO), in april 1992, heeft men inhoudelijk en concreet op
  deze behoefte willen ingaan, terwijl het operationele reactievermogen van
  de Gemeenschap daardoor veel groter is geworden.

  ECHO is eveneens nagegaan hoe het vóór de rampen kon optreden, hetgeen
  naast de humanitaire hulpverlening op het terrein zelf, ook een van de
  belangrijkste aspecten van de humanitaire actie is. Zo bleek het
  bijvoorbeeld nodig een verband te leggen tussen het internationale
  humanitaire recht - een voortdurend door het Internationale Comité van
  het Rode Kruis verspreide studierichting - en de voorbereiding van de ter
  plaatse uitgezonden humanitaire hulpverleners, die rechtstreeks door de
  organisaties voor humanitaire hulp wordt verzorgd.

  Ook op de universiteiten deed zich steeds duidelijker de behoefte
  gevoelen aan een multidisciplinaire opleiding op hoog niveau in de
  verschillende aspecten van de internationale hulpverlening. Hunerzijds
  hebben  de  verschillende  hulporganisaties  vastgesteld  dat  de
  beroepsopleiding van hun personeel een essentiële voorwaarde voor de
  doeltreffendheid van hun actie was.

  Ervan uitgaande dat er geen enkele volledige, op Europees niveau
  uitgewerkte  en  gegeven opleiding  in  internationale  humanitaire
  hulpverlening bestond, heeft de Europese Commissie, via het Bureau voor
  Humanitaire  Hulp  van de Europese Gemeenschap (ECHO),  in  nauwe
  samenwerking met de diensten van de Task Force Menselijke Hulpbronnen,
  Onderwijs, Opleiding en Jeugdzaken (TFRHE), het initiatief genomen om op
  vijf  universiteiten van de Europese Unie  een  pluridisciplinair,
  universitair diploma van de derde cyclus in te voeren. Die universiteiten
  zijn : Aix-Marseille III (Frankrijk), Bochum (Duitsland), Deusto-Bilbao
  (Spanje), de Université Catholique de Louvain (België), en Oxford
  (Verenigd Koninkrijk).

  Ook het Europacollege te Brugge zal reeds vanaf september 1995 aan dit
  initiatief deelnemen.

  Tijdens het eerste academische jaar zullen ongeveer 100 studenten voor
  dit diploma worden opgeleid aan de vijf universiteiten die aan dit
  programma deelnemen.

  Dit diploma, waarvoor de opleiding in september 1994 is aangevangen,
  omvat  programma's waarin de vijf belangrijkste aspecten  van  de
  internationale  humanitaire hulpverlening worden behandeld :  recht,
  geopolitiek, beheer-logistiek, antropologie en geneeskunde-epidemiologie.

  Voor elk van deze vakrichtingen werd een handleiding opgesteld door
  specialisten van twee verschillende universiteiten uit twee Lid-Staten
  van de Unie. In deze door de diensten van de Europese Commissie
  uitgegeveen handleidingen wordt de inhoud wetenschappelijk uiteengezet en
  toegelicht (methodologie en basisbegrippen), terwijl men er ook een
  aantal geselecteerde referenties en documenten in aantreft.

  Deze studies worden georganiseerd in het kader van een ERASMUS-Programma,
  dat geldt voor de vijf universiteiten van dit samenwerkingsverband
  (uitwisseling van studenten en docenten, een intensief programma en het
  gemeenschappelijk uitwerken van leerstof). Dit programma kreeg de naam
  NOHA ("Network on Humanitarian Assistance").

  Het universitaire studieprogramma van één jaar valt in vier fases
  uiteen :

  a) een intensief programma van twee weken bij een van de universiteiten
   van het Europese samenwerkingsverband, dat door alle studenten van de
   universiteiten van dit samenwerkingsverband gezamenlijk wordt gevolgd;

  b) een algemene opleiding, van 1 oktober tot en met eind januari, bij de
   universiteit van herkomst;

  c) een gespecialiseerde opleiding, van 1 februari tot en met eind april,
   bij één van de universiteiten van het samenwerkingsverband; zoals
   hieronder  aangeduid,  heeft  elk  daarvan  een  verschillende
   vakspecialisatie te bieden;

  d) een beroepsstage van 1 mei tot en met eind juni bij ter zake
   gespecialiseerde internationale organisaties, humanitaire NGO's of de
   betrokken nationale overheidsdiensten.

  Er is voorzien in een systeem van "dubbele" diploma's :

  - een nationaal diploma van de universiteit van herkomst
  - een aanvullend diploma of getuigschrift van de gastuniversiteit voor
   de ERASMUS-opleiding van drie maanden.

  De  specialisatiemogelijkheden  die  iedere  universiteit  voor  de
  ERASMUS-periode te bieden heeft zijn :

  - Universiteit van Aix-Marseille III : rechten
  - Universidad de Deusto, Bilbao : rechten en beheer-logistiek
  - Ruhr - Universität Bochum : rechten en medicijnen
  - Université Catholique de Louvain : geneeskunde en geopolitiek
  - University of Oxford : antropologie.

  De bij het NOHA-Programma betrokken docenten van deze vijf universiteiten
  zullen de verschillende aspecten van de onderwezen studierichtingen te
  Brussel komen toelichten. Die vergadering om degenen die actief zijn en
  beslissingen nemen op humanitair gebied voor te lichten en waarvoor ook
  de  geaccrediteerde  pers  is  uitgenodigd,  heeft  plaats  op
  vrijdag 14 oktober 1994, van 14 uur tot 17 uur, op de UCL Bruxelles-
  Woluwé, Faculteit voor Geneeskunde, gebouw 51, Mounierlaan 51, centrale
  auditoria (centraal auditorium F).

                  *  *  *

Side Bar