Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

  De Commissie hecht haar goedkeuring aan zes operationele programma's ter
  ontwikkeling  van  het menselijk kapitaal en stimulering  van  de
  werkgelegenheid in de nieuwe deelstaten.

  Op voorstel van de heer Flynn, Commissaris belast met Werkgelegenheid en
  Sociale Zaken, heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gehecht aan
  zes operationele programma's ter ontwikkeling van het menselijk kapitaal
  en ter stimulering van de werkgelegenheid in de nieuwe deelstaten: een
  door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gesubsidieerd federaal programma
  voor alle nieuwe deelstaten en Oost-Berlijn en een door het ESF beheerd
  programma voor elke deelstaat, met uitzondering van Berlijn.

  Het hiermee gemoeide bedrag beloopt 3.619 miljard ECU; meer dan 25%
  hiervan is afkomstig uit de Structuurfondsen van de Europese Unie onder
  het op 29 juli 1994 goedgekeurde communautair bestek.

  De middelen zullen als volgt over de zes programma's (met een looptijd
  van zes jaar (1994-1999)) worden verdeeld:

                          miljoen ECU

                    Totaal    ESF    EFRO

  Mecklenburg - Vorpommern       362.176  314.390  47.786

  Brandenburg              471.912  396.666  75.246

  Sachsen-Anhalt            590.598  540.062  50.536

  Thüringen               457.880  401.536  56.344

  Sachsen                659.812  334.007 325.805

  Federaal programma          1076.241  1076.241

  Deze  programma's  zullen  een  blijvende  verbetering  in  de
  werkgelegenheidssituatie teweegbrengen en het arbeidspotentieel  tot
  ontwikkeling brengen.

  De middelen van de Structuurfondsen voor deze operationele programma's
  zullen  vooral  worden gebruikt  voor  arbeidsmarktmaatregelen  ter
  verbetering  van het concurrentievermogen, ter bestrijding van  de
  werkloosheid en ter verbetering van de arbeidsmarktintegratie van groepen
  die hierbij bijzondere moeilijkheden ondervinden. Onder dit laatste
  aspect vallen maatregelen ter verbetering van de toegang tot de initiële
  opleiding en van de overgang naar de arbeidsmarkt voor  jongeren
  (inclusief Youthstart-maatregelen), maatregelen ter verbetering  van
  werkgelegenheids-  en  kwalificatiekansen  van  moeilijk  plaatsbare
  werklozen, langdurig werklozen en degenen die met uitsluiting van de
  arbeidsmarkt  worden  bedreigd  en  ter  verbetering  van  de
  beroepskwalificaties en de (her)integratie van vrouwen in alle sectoren.

  In samenhang met deze maatregelen zullen ook vernieuwende maatregelen
  zoals  proef- en demonstratieprojecten op de  arbeidsmarkt  worden
  ondersteund, en technische bijstandsmaatregelen worden genomen  ter
  ondersteuning van het beheer van het programma en de evaluatie van de
  gesubsidieerde maatregelen.

  In dit verband zal het Europees Sociaal Fonds de volgende maatregelen
  stimuleren:
  - aanpassing van kwalificaties
  - maatregelen ter ondersteuning van het ontplooien van activiteiten als
   zelfstandige
  - subsidies voor aanwerving van personeel en werkervaringsstages
  - advies, scholing en begeleiding van jongeren in verband met de
   arbeidsmarkt
  - scholing van interne en externe opleiders, inclusief degenen in het
   beroepsopleidingsstelsel
  - begeleiding, advies, nascholing en omscholing van werklozen, met name
   langdurig werklozen
  - combinaties van werken en scholing
  - kwalificatie- en werkgelegenheidsmaatregelen voor vrouwen, inclusief
   kinderopvang en andere ondersteuningsmaatregelen.

  Daarbij  zullen  middelen uit het Europees Fonds  voor  Regionale
  Ontwikkeling (EFRO) in afzonderlijke deelstaten worden gebruikt ter
  bevordering van de ontwikkeling van het arbeidspotentieel, in het
  bijzonder voor het creëren van:

  - scholingsplaatsen in handel en industrie
  - scholingsworkshops en gelijksoortige faciliteiten in ondernemingen
  - scholings-, bijscholings- en omscholingsfaciliteiten die door een
   aantal ondernemingen kunnen worden gebruikt
  - door plaatselijke overheden of non-profit overheidsinstellingen te
   beheren vakscholen
  - beroepsopleidingsinstellingen.

  Het gecoördineerde en op elkaar afgestemde gebruik van de middelen uit de
  beide Structuurfondsen in de nieuwe deelstaten moet onder  andere
  bijdragen tot het vergroten van de doeltreffendheid van de middelen en
  blijvender steun voor structurele ontwikkeling verlenen.

  Voor de vijf operationele programma's voor de afzonderlijke deelstaten
  wordt gebruik gemaakt van middelen uit het ESF én het EFRO; het
  horizontale  federale programma wordt echter alleen uit  het  ESF
  medegefinancierd. Dit programma moet namens de federale overheid worden
  uitgevoerd  door voornamelijk de Bundesanstalt für Arbeit via  de
  arbeidsbureaus in de deelstaten in nauwe samenwerking met de bevoegde
  overheden van de deelstaat. De belangrijkste programmapunten zullen
  waarschijnlijk worden uitgevoerd buiten het normale bereik van de
  maatregelen   onder   de   Wet    Werkgelegenheidsbevordering
  (Arbeitsförderungsgesetz) en daarom extra steun betekenen voor het
  arbeidsmarktbeleid  van  de  federale  en  lagere  overheid.  Deze
  maatregelenhebben vooral betrekking op sociale en onderwijsbegeleiding,
  stimulering van vreemde-talenonderwijs in de beroepsopleiding, stages in
  andere Lid-Staten in samenhang met scholingsmaatregelen, scholing in
  sociale vaardigheden en op andere gebieden.

  Ten slotte dient erop te worden gewezen dat de Commissie onlangs andere
  door het EFRO of het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds (EOGFL)
  beheerde geïntegreerde programma's heeft goedgekeurd; ook in  deze
  programma's worden aanzienlijke middelen van het ESF gebruikt ter
  ondersteuning van de andere doelstellingen van het commuanutair bestek op
  het gebied van produktieve investeringen, steun voor het MKB, stimulering
  van  onderzoek  en ontwikkeling, verbetering van  het  milieu  en
  plattelandsontwikkeling. In totaal wordt omstreeks 75% van de ca. 4,1
  miljard ECU aan ESF-middelen uitgetrokken voor de vandaag goedgekeurde
  programma's; de resterende 25% wordt besteed via de EFRO- of, in mindere
  mate, de EOGFL-programma's.

  De heer Flynn betoonde zich verheugd over de goedkeuring van de
  operationele programma's en verklaarde dat "de ontwikkeling van het
  menselijk kapitaal zal bijdragen tot de totstandkoming van een flexibeler
  arbeidsmarkt, en zal leiden tot grotere produktiviteit en, op de langere
  termijn, meer werkgelegenheid en economische groei in de oostelijke
  deelstaten".

                   * * *

Side Bar