Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

    Naar aanleiding van het recente arrest van het Hof van Justitie van
    15 juni 1994 dat om procedurele redenen de beschikking van de
    Commissie van 21 december 1988 betreffende het opleggen  van
    geldboeten  aan  PVC-producenten nietig heeft  verklaard  (zie
    IP/94/538)  heeft de Commissie vandaag op voorstel  van  het
    Commissielid Van Miert besloten dezelfde beschikking nogmaals goed
    te keuren.

    Er zij aan herinnerd dat deze beschikking een heimelijk kartel tot
    marktverdeling en prijsvaststelling op het gebied van PVC aan het
    begin van de jaren tachtig betreft. Alle Europese PVC-producenten
    waren betrokken bij een sterk geïnstitutionaliseerd systeem om de
    prijzen te verhogen door een reeks geplande initiatieven. Het kartel
    werkte met een stelsel van volumecontrole waarbij elke producent een
    quotum kreeg toegewezen.

    De  Commissie had op 21 december 1988 geldboeten  voor  een
    totaalbedrag van 23,5 miljoen ecu opgelegd. Zij heeft besloten dat
    de geldboeten voor elke onderneming gelijk zouden blijven aan die
    welke destijds door de Commissie waren vastgesteld. De beschikking
    betreft  de  twaalf  ondernemingen  ten  aanzien  waarvan  de
    oorspronkelijke beschikking was vernietigd. Wat twee ondernemingen
    betreft, Solvay en Norsk Hydro, blijft de beschikking van 1988
    geldig, daar Solvay geen beroep heeft aangetekend en dat van Norsk
    Hydro onontvankelijk is verklaard wegens te late instelling daarvan.

    Pro memorie bedragen de geldboeten:

    1,5 miljoen ecu       BASF
    0,6 miljoen ecu       DSM NV
    3,2 miljoen ecu       Elf Atochem SA
    2,5 miljoen ecu       Enichem SPA
    1,5 miljoen ecu       Hoechst AG
    2,2 miljoen ecu       Huels AG
    2,5 miljoen ecu       Imperial Chemical Industries PLC
    0,75 miljoen ecu       Limburgse Vinyl Maatschappij N.V.
    1,75 miljoen ecu       Montedison SPA
    0,4 miljoen ecu       Société artésienne de vinyl S.A.
    0,85 miljoen ecu       Shell International Chemical Company
                   LTD
    1,5 miljoen ecu       Wacker Chemie GmbH

    De geldboeten voor Solvay en Norsk Hydro waren respectievelijk
    vastgesteld op 3,5 miljoen ecu en 0,75 miljoen ecu.

    HET PVC-KARTEL

    Het PVC-kartel maakt deel uit van een reeks door de Commissie
    ontdekte en bestrafte ernstige schendingen in de jaren tachtig in de
    petrochemische sector: polypropyleen, PVC, LdPE. Het merendeel van
    de bij de onderhavige beschikking veroordeelde ondernemingen nam
    eveneens deel aan twee andere kartels: ATOCHEM, BASF, DSM, ENICHEM,
    HOECHST, ICI, MONTEDISON en SHELL. SOLVAY was eveneens lid van het
    polypropyleenkartel, alsmede van het onderhavige.

    Het PVC-kartel werd begin 1980 tot stand gebracht als een "nieuw
    kader"   ter   vervanging  van   een   reeds   bestaande
    marktverdelingsregeling. Evenals andere door de Commissie ontdekte
    kartels, moest het (volgens de bij ICI door de inspecteurs van de
    Commissie     gevonden     planningsdocumenten)     twee
    vertegenwoordigingsniveaus omvatten: een beperkte "planning"-groep,
    en  een zgn. "operationele" en ruimere groep,  waaraan  alle
    producenten deelnamen. Maandelijks vonden heimelijke vergaderingen
    plaats, normaliter te Zurich. Deze vergaderingen hadden ten doel
    vraagstukken  als het toezicht op de quota, de  maandelijkse
    uitwisseling van verkoopcijfers in elk land, het verkrijgen van een
    gemeenschappelijke  "Europese" prijs, en de regeling voor  de
    prijsinitiatieven te bespreken.

                    * * *

Side Bar