Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

Slechts drie weken na de Europese Raad van Korfoe en tien dagen na de
Top van de industrielanden in Napels heeft de Commissie vandaag
gereageerd met de goedkeuring van een Actieplan (De Europese weg naar
de informatiemaatschappij: een actieplan) om de politieke richting die
door de staats- en regeringshoofden op het niveau van de EU en van de
G7 werd uitgestippeld, concreet gestalte te geven.

Volgens de heer Bangemann "is er een wereldwijde race aan de gang. De
landen die zich het snelst aanpassen, zullen de technologische normen
bepalen voor degene die volgen". Hij wees ook op de noodzaak van
geschikte wereldwijde coördinatiemechanismen, vooral op het gebied van
normalisatie, intellectuele eigendom en gegevensbescherming.

De kerninitiatieven van het actieplan, die zijn gebaseerd op de
aanbevelingen in het Bangemann-rapport van mei dit jaar, zullen
waarschijnlijk onze manier van werken en leven in Europa drastisch
beïnvloeden. Zij omvatten de regel- en wetgevende aspecten van de
Europese communicatiewereld, maatregelen ter verwezenlijking van
transeuropese netwerken, diensten en toepassingen en inachtneming van
maatschappelijke en culturele aspecten.

Een gunstige concurrentiesituatie creëren

Een van de hoofdaanbevelingen uit het Bangemann-rapport was dat de
werking van de marktkrachten en van de particuliere sector moet worden
gemaximaliseerd. Om de geschikte randvoorwaarden voor een gunstige
concurrentiesituatie en de stabiliteit van de interne markt tot stand
te brengen, is de Commissie genoodzaakt onder meer de volgende
maatregelen te nemen:

De Commissie streeft naar een overeenkomst met de Lid-Staten over
een duidelijke termijn voor het liberaliseren van de
telecommunicatie-infrastructuren, ter aanvulling van het besluit
van de Raad van vorig jaar dat de liberalisering van de
spraaktelefonie tegen 1998 beoogt.

De Commissie zal in november een grote workshop organiseren over
normalisatie, interconnectie van netwerken en interoperabiliteit
van diensten als vereiste voor de ontwikkeling van een Europese
informatie-infrastructuur.

De Commissie zal vóór januari 1986 een verslag presenteren over het
garanderen van de universele dienst en de financiering ervan.

De Commissie zal inbreukprocedures instellen tegen de Lid-Staten
die de Europese richtlijn over tariefstructuren niet in de
nationale wetgeving hebben omgezet. De tarieven voor huurlijnen
moeten op de kosten zijn gebaseerd en de kostenberekeningssystemen
moeten controleerbaar zijn.

De komende maanden zal een groenboek over intellectuele
eigendomsrechten worden opgesteld.

Er is een groenboek over de juridische bescherming van
geëncrypteerde uitzendingen in voorbereiding.

Binnenkort zal een mededeling over het vervolg op het groenboek
over "Pluralisme en mediaconcentratie op de interne markt" worden
gepresenteerd. De richtlijn over "Televisie zonder grenzen" zal in
de herfst worden geëvalueerd.

Bovendien moet de internationale dialoog worden bevorderd, in het
bijzonder met de VS, Japan, Canada, Midden- en Oost-Europa en de meest
geavanceerde ontwikkelingslanden voor het bespreken van aangelegenheden
die voor alle partijen van belang zijn.

Op de bijeenkomst van de G7 in Napels werd besloten een conferentie te
houden over de wereldwijde informatie-infrastructuur met deelneming van
de bevoegde ministers. De Commissie zal deze conferentie in november
1994 organiseren.

Transeuropese netwerken, diensten, toepassingen en inhoud

De particuliere sector moet een leidende rol spelen bij het verrichten
van de nodige investeringen om op de uitdagingen van de
informatiemaatschappij een antwoord te bieden. De Commissie zal van
haar kant een katalysatorfunctie vervullen door het publiek van de
geboden kansen bewust te maken, door samenwerkingsverbanden in de
openbare en de particuliere sector te bevorderen en door doelgerichte
transeuropese projecten te subsidiëren.

De Commissie zal maatregelen nemen met het oog op de verdere
ontwikkeling van geavanceerde Europese communicatienetwerken en -
diensten. De Commissie stelt voor een "Europees forum voor
basisdiensten" op te richten dat het pad zal effenen voor een Europese
benadering van de invoering van basisdiensten zoals elektronische post,
bestandsoverdracht en interactieve video.

Ter ondersteuning van de toepassingsgebieden die in het
Bangemann-rapport werden voorgesteld, zullen ronde-tafelbijeenkomsten
en conferenties worden georganiseerd ter bevordering van
sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden. De Commissie zal tevens
financiële steun uit het vierde OTO-kaderprogramma verlenen en zal de
Lid-Staten verzoeken experimenten en infrastructuren in het kader van
de Structuurfondsen te financieren.

Binnenkort zal een "Projectbureau Informatiemaatschappij" worden
opgezet dat zal fungeren als schakel tussen de Commissie en de
buitenwereld, in het bijzonder de industrie, de onderzoekwereld en
dienstenleveranciers.

Met het oog op de versterking van de concurrentiekracht van de Europese
programma-industrie zal het vervolg op het Audiovisueel groenboek
betrekking hebben op regelgevende aspecten, stimuleringsmechanismen en
de convergentie van nationale steunregelingen.

Sociale en culturele aspecten

De informatiemaatschappij heeft met alle aspecten van werk en vrije
tijd te maken. Zij biedt aanzienlijke mogelijkheden voor het scheppen

van nieuwe arbeidsplaatsen en het verbeteren van de levenskwaliteit,
maar er moet voor het ontstaan van sociale en economische discrepanties
worden gewaakt. Een aantal specifieke acties zal op deze aspecten zijn
gericht. De Commissie zal studies laten uitvoeren in samenwerking met
andere organisaties zoals de OESO over richtsnoeren voor economische en
maatschappelijke aanpassing aan de nieuwe technologieën en over nieuwe
bronnen van werkgelegenheid. Ook de gevolgen voor de regionale,
economische en sociale samenhang zullen worden beoordeeld. Tegen
januari 1995 zal de Commissie een mededeling presenteren waarin
methoden worden aangegeven om de culturele versnippering te overwinnen
en de opkomst van taalindustrieën te stimuleren.

* * *

Side Bar