Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT

Τρεις μόλις εβδομάδες μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας και δέκα
ημέρες μετά τη διάσκεψη κορυφής των βιομηχανικών κρατών στη Νάπολη, η
Επιτροπή αντιδρά σήμερα με την έκδοση σχεδίου δράσης (Η πορεία της Ευρώπης
προς  την  Κοινωνία  των  Πληροφοριών:  σχέδιο  δράσης)  στο  οποίο
συγκεκριμενοποιείται ο πολιτικός προσανατολισμός που καθορίστηκε από τους
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς
και της ομάδας G7.

"Άρχισε ένας αγώνας δρόμου σε παγκόσμιο επίπεδο", είπε ο κ. Bangemann. "Οι
χώρες που θα προσαρμοστούν γρηγορότερα θα θέσουν τα τεχνολογικά πρότυπα
για εκείνες που θα ακολουθήσουν". Επίσης, ζήτησε τη δημιουργία κατάλληλων
μηχανισμών συντονισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα στον τομέα της
τυποποίησης, της πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας των δεδομένων.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης Bangemann, η οποία δημοσιεύθηκε το
Μάιο, είναι πολύ πιθανό ότι οι βασικές πρωτοβουλίες του σχεδίου δράσης θα
επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και ζούμε στην
Ευρώπη. Οι πρωτοβουλίες αυτές καλύπτουν τη νομοθετική και νομική πλευρά
του τομέα των επικοινωνιών στην Ευρώπη, προχωρούν στην πραγματοποίηση
διευρωπαϊκών δικτύων, υπηρεσιών και εφαρμογών καθώς και στην εξέταση
κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων.

Δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος

Μια βασική σύσταση της έκθεσης Bangemann είναι η μεγιστοποίηση των
δυνάμεων της αγοράς και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Προκειμένου να
δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και
σταθερότητα της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή αναλαμβάνει να εφαρμόσει μια
σειρά μέτρων. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών:

   Η Επιτροπή θα επιδιώξει τη συμφωνία των κρατών μελών για τον καθορισμό
 συγκεκριμένης προθεσμίας για την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών
 υποδομών. Αυτή η ενέργεια ανταποκρίνεται στην απόφαση του Συμβουλίου, το
 προηγούμενο έτος, να απελευθερωθεί η φωνητική τηλεφωνία μέχρι το 1998.

   Η Επιτροπή θα διοργανώσει, το Νοέμβριο, ένα σημαντικό εργαστήριο για
 την τυποποίηση, τη διασύνδεση των δικτύων και τη διαλειτουργικότητα των
 υπηρεσιών  ως προϋπόθεση  για  την ανάπτυξη  ευρωπαϊκής  υποδομής
 πληροφοριών.

   Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση, πριν από τον Ιανουάριο του 1996,
 σχετικά  με την  εξασφάλιση  μιας παγκόσμιας  υπηρεσίας  και της
 χρηματοδότησής της.

Η Επιτροπή θα κινήσει διαδικασίες παράβασης κατά των κρατών μελών που δεν
μετέφεραν την ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τις τιμολογιακές διαρθρώσεις
στην εθνική τους νομοθεσία. Τα τιμολόγια για γραμμές που αποτελούν
αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει να καθορίζονται με βάση το
κόστος και  τα συστήματα  λογιστικής του κόστους  πρέπει να  είναι
επαληθεύσιμα.

   Τους επόμενους μήνες θα καταρτιστεί Πράσινη Βίβλος για τα δικαιώματα
 πνευματικής ιδιοκτησίας.

   Καταρτίζεται ήδη  Πράσινη Βίβλος  για τη νομική  προστασία των
 κωδικοποιημένων εκπομπών.

   Σύντομα θα εκδοθεί ανακοίνωση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην
 Πράσινη Βίβλο για τον "πλουραλισμό και τη συγκέντρωση των μέσων
 ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά". Η οδηγία του 1989 σχετικά με την
 "τηλεόραση δίχως σύνορα" θα αναθεωρηθεί το φθινόπωρο.

Επιπλέον, θα πρέπει να ενταθεί ο διεθνής διάλογος, ιδίως με τις ΗΠΑ, την
Ιαπωνία, τον Καναδά, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τις πιο
προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που
ενδιαφέρουν όλους τους εταίρους.

Στη συνεδρίαση της ομάδας G7 στη Νάπολη συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί
στις Βρυξέλλες συνέδριο σχετικά με την παγκόσμια υποδομή των πληροφοριών,
στο οποίο θα συμμετάσχουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Η Επιτροπή θα διοργανώσει
το συνέδριο αυτό το Νοέμβριο του 1994.

Διευρωπαϊκά δίκτυα, υπηρεσίες, εφαρμογές και περιεχόμενο

Ο ιδιωτικός τομέας θα διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην πραγματοποίηση
των κατάλληλων επενδύσεων  για την αντιμετώπιση των  προκλήσεων της
κοινωνίας των πληροφοριών. Η Επιτροπή, από πλευράς της, θα δράσει ως
καταλύτης για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ευκαιρίες
που θα προκύψουν, για την προώθηση των εταιρικών σχέσεων στον ιδιωτικό και
το δημόσιο  τομέα και για την  υποστήριξη διευρωπαϊκών σχεδίων που
απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό.

Οι δράσεις της Επιτροπής θα περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη των
προηγμένων ευρωπαϊκών δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνίας. Η Επιτροπή
προτείνει τη θέσπιση ενός "ευρωπαϊκού φόρουμ για τις βασικές υπηρεσίες" το
οποίο θα θέσει τα θεμέλια για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της εισαγωγής των
βασικών υπηρεσιών όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η μεταφορά αρχείων και
η διαλογική τηλεοπτικογραφία.

Προκειμένου να υποστηριχθούν οι τομείς εφαρμογής που προτείνονται στην
έκθεση Bangemann, θα διοργανωθούν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και
συνέδρια έτσι ώστε να προωθηθούν οι διατομεακές εταιρικές σχέσεις. Η
Επιτροπή θα παράσχει, επίσης, οικονομική υποστήριξη δυνάμει του τετάρτου
προγράμματος-πλαισίου ΕΤΑ και θα καλέσει τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν
πειραματικά σχέδια και υποδομές μέσω των διαρθρωτικών ταμείων.

Σύντομα θα ιδρυθεί "Γραφείο σχεδίων για την Κοινωνία των Πληροφοριών", το
οποίο θα αποτελέσει συνδετικό κρίκο μεταξύ της Επιτροπής και του υπόλοιπου
κόσμου, κυρίως στον τομέα της βιομηχανίας, της έρευνας και της παροχής
υπηρεσιών.

Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
προγραμμάτων, οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν με βάση την Πράσινη
Βίβλο θα αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις, μηχανισμούς προώθησης και τη
σύγκλιση των εθνικών συστημάτων υποστήριξης.

Κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές

Η Κοινωνία των Πληροφοριών αγγίζει όλες τις πτυχές της εργασίας και του
ελεύθερου χρόνου. Έχει σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων
απασχόλησης και βελτίωσης της ποιότητας της ζωής, αλλά θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες κοινωνικές και οικονομικές διαφορές. Για το
σκοπό αυτό θα αναληφθούν διάφορες δράσεις. Η Επιτροπή θα εκπονήσει μελέτες
σε συνεργασία  με άλλους οργανισμούς  όπως ο ΟΟΣΑ  σχετικά με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική και την κοινωνική προσαρμογή
στις νέες τεχνολογίες και τις νέες πηγές απασχόλησης. Θα εξεταστούν επίσης
οι συνέπειες για την περιφερειακή, την οικονομική και την κοινωνική
συνοχή. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1995, η Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση
στην οποία  θα προσδιορίζονται τρόποι αντιμετώπισης του πολιτιστικού
κατακερματισμού και προώθησης των ανερχόμενων βιομηχανιών που βασίζονται
στη γλώσσα.

* * *

Side Bar