Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

Kun 3 uger efter Det Europæiske Rads møde pa Korfu og 10 dage efter G7-
topmødet i Napoli har Kommissionen reageret ved i dag at vedtage en
handlingsplan (Europas vej mod informationssamfundet: en handlingsplan),
hvori de politiske retningslinjer, der blev udstukket af stats- og
regeringscheferne pa EU- og G7-plan, konkretiseres.

"Der er et verdensomspændende væddeløb i gang," sagde Martin Bangemann."De
lande, der tilpasser sig hurtigst, vil fastsætte teknologiske standarder
for dem, der følger efter". Han efterlyste i den forbindelse passende
verdensomspændende samord-ningsmekanismer,   navnlig  pa omrader  som
standardisering, intellektuel ejendomsret og databeskyttelse.

Hovedinitiativerne  i  handlingsplanen skal  ses  i  sammenhæng  med
anbefalingerne i Bangemann-rapporten fra maj i ar og kommer sandsynligvis
til at vende op og ned pa den made, vi arbejder og lever pa i Europa. De
dækker  forskriftsmæssige  og  juridiske  aspekter  af  Europas
kommunikationsverden, skridt pa vej mod etablering af transeuropæiske net,
tjenesteydelser og anvendelser samt hensyntagen til samfundsmæssige og
kulturelle spørgsmal.

Etablering af et konkurrencedygtigt miljø

En af  hovedanbefalingerne i  Bangemann-rapporten  var at  maksimere
markedskræfterne og den private sektors engagement.  Kommissionen er
forpligtet til at iværksætte en række foranstaltninger med det formal at
skabe passende rammebetingelser for et konkurrencedygtigt miljø og et
stabilt indre marked:

Kommissionen vil forsøge at fa en aftale i stand med medlemsstaterne om en
skæringsdato for, hvornar infrastrukturerne for telekommunikation skal
være liberaliseret. Disse bestræbelser supplerer Radets afgørelse fra
sidste ar om at liberalisere taletelefonien fra 1998.

Kommissionen  vil  i  november organisere  en  større  workshop  om
standardisering, sammenkobling af net og tjenesters interoperabilitet som
forudsætning for udvikling af en europæisk informationsinfrastruktur.

Inden januar 1996 vil Kommissionen offentliggøre en rapport om sikring af
en universaltjeneste og finansiering heraf.

Kommissionen vil ogsa sagsøge de medlemsstater, som endnu ikke har omsat
direktivet om tarifstrukturer til national lov. Tariffer for leasede
linjer skal være omkostningsorienterede og bogføringssystemerne skal være
gennemsigtige.

Der vil blive udarbejdet en grønbog om intellektuel ejendomsret i de
kommende maneder.

 En grønbog om retsbeskyttelse af krypterede udsendelser er under
 udarbejdelse.

 En  meddelelse som  opfølgning  af Grønbogen  om  "Pluralisme og
 mediekoncentration i det indre marked" vil snart blive præsenteret.
 Direktivet  "Fjernsyn uden grænser" fra 1989 vil blive revideret til
 efteraret.

Desuden skal den internationale dialog intensiveres, navnlig med USA,
Japan, Canada, de central- og østeuropæiske lande og de  udviklingslande,
der har gjort størst fremskridt, med henblik pa at drøfte spørgsmal af
fælles interesse.

Pa G7-mødet i Napoli enedes man om at indkalde til en konference i
Bruxelles  om  en  verdensomspændende  informationsinfrastruktur  med
deltagelse af  de  relevante ministre.  Kommissionen vil  organisere
konferencen i november 1994.

Transeuropæiske net, tjenester, anvendelser og indhold

Den private sektor skal spille en ledende rolle med henblik pa at skaffe
kapital  til  finansiering  af  informationssamfundets  udfordringer.
Kommissionen vil for sin del fungere som  katalysator ved at fremme
offentlighedens bevidsthed om, hvilke muligheder der er til radighed, ved
at stimulere til partnerskabsaftaler i den offentlige og den private
sektor og ved at støtte udvalgte transeuropæiske projekter.

Kommissionens tiltag omfatter videreudvikling af avancerede europæiske
kommunikationsnet og -tjenester. Kommissionen foreslar etablering af et
"Europæisk forum for basale tjenester", der skal bane vej for et europæisk
tiltag med henblik pa indførelse af basale tjenester, sasom e-post,
filoverførsel og interaktiv video.

Der vil blive  organiseret rundbordssamtaler og konferencer  for at
stimulere til parnerskaber pa tværs af sektorer med henblik pa at yde
støtte til  de i  Bangemann-rapporten foreslaede  anvendelsesomrader.
Kommissionen vil ogsa yde økonomisk støtte i henhold til det 4. F&U-
rammeprogram og opfordre medlemsstaterne til at finansiere pilotprojekter
og -infrastrukturer gennem strukturfondene.

Et "Informationssamfundsprojektkontor", der snart vil blive abnet, skal
fungere som grænseflade mellem Kommissionen og den omgivende verden,
navnlig  industrien,  forskningsinstitutioner  og  leverandører  af
tjenesteydelser.

Med henblik pa at øge den europæiske programindustris konkurrenceevne vil
der i opfølgningen af Grønbogen om audiovisuelle midler blive inddraget
forskriftsmæssige  aspekter,  tilskyndelsesmekanismer  og  indbyrdes
tilnærmelse af nationale støtteordninger.

Sociale og kulturelle aspekter

Informationssamfundet vedrører alle aspekter af arbejdstid og fritid. Det
kan medvirke til at skabe nye job og forbedre livskvaliteten, men man skal
sikre sig mod manglende social og økonomisk overensstemmelse. Der vil
blive iværksat en række foranstaltninger for at løse problemer af den art.
Kommissionen  vil  foretage  undersøgelser  i  samarbejde med  andre
organisationer, sasom OECD, vedrørende retningslinjer for økonomisk og
social tilpasning til nye teknologier og nye jobmuligheder. Der vil ogsa
blive foretaget en vurdering af konsekvenserne for regional, økonomisk og
social samhørighed.  I januar 1995  vil Kommissionen præsentere  en
meddelelse med det formal at imødega kulturel opsplitning og stimulere de
nye sprogbaserede erhverv.

* * *

Side Bar