Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

  Op 24 februari 1994 heeft de heer Manuel Marin, vice-voorzitter van de
  Commissie  met  verantwoordelijkheid  voor  humanitaire  hulp,  de
  kaderovereenkomst voor partnerschap getekend met de heer James N.
  Purcell, directeur-generaal van de Internationale Organisatie  voor
  Migratie (IOM).

  In 1993 heeft het Bureau voor Humanitaire Hulp van de  Europese
  Gemeenschap (ECHO) met de IOM een speciaal medisch programma uitgevoerd,
  dat in voormalig Joegoslavië werd gefinancierd voor een bedrag van
  700.000 ecu : in samenwerking met het Internationale Comité van het Rode
  Kruis en met het Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties voor
  Vluchtelingen heeft de IOM de overbrenging van zieken en gewonden naar
  andere landen georganiseerd, na voor deze mensen te hebben bedongen dat
  zij in hun gastland naar behoren zouden worden behandeld.

  Na de ondertekening wezen vice-voorzitter Manuel Marin en de heer James
  N. Purcell, directeur-generaal van de IOM, erop dat de kaderovereenkomst
  voor partnerschap met ECHO een waarborg en een bewijs is dat de toch al
  hechte banden tussen de Europese Unie en de IOM nog nauwer worden
  aangehaald.

  De kaderovereenkomst voor partnerschap

  Toen de Commissie ECHO oprichtte, beoogde zij vooral de humanitaire
  acties doeltreffender te maken, waarbij zij erop wees dat er een kader
  moest  komen voor de betrekkingen met de NGO's en de ter  zake
  gespecialiseerde internationale organisaties.

  Daarom heeft de Commissie op 5 mei 1993 haar goedkeuring gehecht aan het
  model voor de kaderovereenkomsten voor partnerschap, ter versnelling en
  vereenvoudiging van de besluitvormingsprocedures. De tenuitvoerlegging
  van  de  humanitaire  maatregelen is  daardoor  thans  aanzienlijk
  vereenvoudigd : enerzijds is het namelijk niet meer nodig gevalsgewijs
  over de algemene voorwaarden voor de uitvoering van iedere actie te
  onderhandelen en anderzijds zijn de contracten voor iedere concrete
  maatregel tot de specifiek operationele aspecten daarvan (bedrag, plaats,
  duur) teruggebracht.

  Dit nieuwe instrument beantwoordt dus aan de herhaaldelijk door de
  organisaties die van oudsher als partner van de Commissie optreden geuite
  wensen en maken het haar mogelijk, haar betrekkingen met de NGO en de
  internationale  organisaties die aan de humanitaire  steunverlening
  deelnemen, aan de hand van duidelijke, welbekende regels te structuren en
  te institutionaliseren.

  De kaderovereenkomsten voor partnerschap zijn in september 1993 van
  kracht geworden. Momenteel hebben ongeveer 80 NGO's en internationale
  organisaties kaderovereenkomsten voor partnerschap met de Commissie
  gesloten. Ook de 360 eerste uitvoeringscontracten, die gebaseerd zijn op
  het nieuwe kadermodel voor een partnerschapsverband, zijn getekend.

  Internationale Organisatie voor Migratie

  De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die heden ten dage
  meer dan 90 lid-staten en waarnemende leden telt, neemt sedert meer dan
  40 jaar aan de uitstippeling en uitvoering van de verschillende vormen
  van  internationaal  migratiebeleid deel, in samenwerking  met  de
  Organisatie van de Verenigde Naties en met de Europese Gemeenschap.

  Tot dusver hebben meer dan 5 miljoen mensen rechtstreeks van de diensten
  van de IOM geprofiteerd, zowel in hun land van herkomst als in de landen
  waar zij werden opgevangen.

  Door haar activiteiten draagt de IOM bij tot het democratiseringsproces
  van landen die nog maar nauwelijks bepaalde, ernstig verstoorde politieke
  toestanden te boven zijn (zoals bij voorbeeld de voorbereiding van de
  verkiezingen in Kambodja of in Zuid-Amerika, de oprichting en het beheer
  van  doorgangskampen voor binnenlandse ontheemden in Zaïre of  de
  demobilisatie van de soldaten in Mozambique), en ook tot de economische
  ontwikkeling door te trachten de "hersenvlucht", d.w.z. de migratie van
  het intellect, tegen te gaan of deskundigen op te leiden op het gebied
  van een geharmoniseerd migratiebeleid en migratiedruk (programma's voor
  de economische ontwikkeling in Latijns-Amerika en in het Midden-Oosten,
  repatriëring van Afrikaanse ingezetenen met een beroepskwalificatie, in
  samenwerking met de Europese Commissie).

  Deze activiteiten vormen een aanvulling op de van oudsher door deze
  organisatie op gang gebrachte humanitaire acties - met name op het gebied
  van spoedhulp - die worden gevoerd in nauwe samenwerking met de ter zake
  gespecialiseerde  organisaties van de Verenigde Naties  (het  Hoge
  Commissariaat voor Vluchtelingen, de Wereldgezondheidsorganisatie, het
  Programma van de Verenigde Naties voor Ontwikkeling, de UNICEF en de FAO)
  en met andere internationale organisaties als het Internationale Comité
  van het Rode Kruis, enz.

  Daarenboven doet de IOM stappen bij westerse regeringen, die mensen wier
  asielaanvraag is afgewezen willen terugsturen. De IOM tracht met haar
  programma's de gedwongen uitwijzing van deze asielzoekers te voorkomen
  door programma's voor hun vrijwillige terugkeer uit te voeren, waarbij de
  menselijke waardigheid en de veiligheid van de menselijke persoon worden
  geëerbiedigd.

  Sinds  oktober 1992  worden de activiteiten van de IOM  door  de
  internationale gemeenschap erkend en heeft zij de status van waarneemster
  bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verkregen.

                   * * *

Side Bar