Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Dohoda se Singapurem posílí obchod mezi EU a Asií

Brusel 13. února 2019

Evropský parlament dnes schválil obchodní dohodu a dohodu o investicích mezi EU a Singapurem. Stejně tak posvětil i dohodu o partnerství a spolupráci.

Jedná se o důležitý krok na cestě ke vstupu dohod v platnost, posílení hospodářských vztahů a spolupráce EU se Singapurem a k větší přítomnosti Unie v rychle rostoucím regionu jihovýchodní Asie.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker k tomu uvedl: „Schválení obchodní dohody a dohody o investicích mezi EU a Singapurem Evropským parlamentem představuje historický okamžik. Jde o první dvoustrannou obchodní dohodu mezi Evropskou unií a zemí jihovýchodní Asie a o základní kámen užší spolupráce mezi Evropou a jedním z nejdynamičtějších regionů na světě. Posilujeme hospodářské a politické vazby s přáteli a partnery, kteří stejně jako my věří v otevřený, vzájemný a na pravidlech založený obchod. Jedná se o další oboustranně výhodnou obchodní dohodu, kterou EU vyjednala a která vytvoří nové příležitosti pro evropské výrobce, pracovníky, zemědělce a spotřebitele. Zároveň bude dohoda podporovat spolupráci a multilateralismus.“

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová dodala: „V nejistých dobách potřebujeme takové dohody více než kdy jindy. Napomohou Evropě i Singapuru k větší prosperitě, podpoří náš obchod a posílí naše beztak pevné vztahy. Prospěch z nich budou mít jak pracovníci a zemědělci, tak malé i velké podniky na obou stranách. Dohody obsahují pevný závazek k dodržování lidských a pracovních práv a k ochraně životního prostředí a představují další signál, že otevřený, spravedlivý a na pravidlech založený globální obchod bude pokračovat i nadále.“

Singapur je zdaleka největším obchodním partnerem EU v regionu jihovýchodní Asie. Celkový dvoustranný obchod zbožím dosahuje hodnoty více než 53 miliard eur, v případě obchodu službami je to 51 miliard eur. V Singapuru se usadilo více než 10 000 společností z EU, které využívají tuto zemi jako základnu pro obchodování s celým tichomořským regionem. Singapur je také největším příjemcem evropských investic, jež směřují do Asie, přičemž v posledních letech vykazují vzájemné investice rychlý nárůst: jen v roce 2017 dosáhl jejich objem 344 miliard eur.

Podle obchodní dohody odstraní Singapur všechna zbývající cla uvalená na výrobky z EU a zavazuje se, že pro všechny ostatní produkty z EU zachová stávající bezcelní přístup v nezměněné podobě. Dohoda přináší rovněž nové příležitosti poskytovatelům služeb z EU v odvětvích, jako jsou například telekomunikace, služby v oblasti životního prostředí, inženýrské služby, výpočetní technika a námořní doprava, a zvýší také předvídatelnost podnikatelského prostředí. Singapur také souhlasil s tím, že v klíčových odvětvích odstraní i necelní překážky obchodu. Uzná například unijní bezpečnostní testy automobilů a mnohých elektronických přístrojů nebo bude akceptovat označení, které společnosti z EU používají pro textilní výrobky.

Dohoda o ochraně investic zajistí vysokou úroveň ochrany investic a současně zachová právo EU a Singapuru na regulaci a sledování cílů veřejné politiky, jako je ochrana veřejného zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Dohoda nahradí 12 stávajících dvoustranných dohod o investicích mezi členy EU a Singapurem a poskytne moderní společný rámec ochrany investic, jehož součástí bude vyvážený systém soudů pro urovnávání investičních sporů.

Díky oběma dohodám se EU posouvá o výrazný kus vpřed, pokud jde o nastolování přísných norem a pravidel pro její obchod a investice v rychle rostoucím regionu jihovýchodní Asie. Dohody nabízejí obrovské ekonomické příležitosti a zároveň plně zaručují veřejné služby a právo stran na regulaci. Obchodní dohoda rovněž obsahuje ucelenou kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, která stanoví nejpřísnější normy pracovního práva, bezpečnosti či ochrany životního prostředí a spotřebitelů v oblasti obchodu a investic mezi stranami. Posiluje také společné akce na podporu udržitelného rozvoje a změny klimatu.

Dohoda o partnerství a spolupráci

Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogheriniová prohlásila: „Dnešní schválení dohody převážnou většinou Evropského parlamentu je pro posílení našich vztahů se Singapurem dobrou zprávou. V současném světě potřebujeme podobně smýšlející partnery a přátele. Naše nová dohoda nám umožní jednak stavět na tom, co jsme již vybudovali, jednak dále zintenzivnit naše úsilí o dosažení společných cílů jak v rámci dvoustranných vztahů, tak při řešení globálních výzev.“

Dohoda o partnerství a spolupráci posiluje stávající vztahy mezi Evropskou unií a Singapurem a staví na společném odhodlání prosazovat multilateralismus a mezinárodní řád založený na pravidlech. Vytvoří základ pro účinnější dvoustrannou spolupráci EU a jejích členských států se Singapurem, jelikož posílí politický dialog a spolupráci v četných oblastech, jako je udržitelný rozvoj, demokracie a základní svobody, spravedlnost, bezpečnost, konektivita, mezilidské vazby, informační společnost, vzdělávání a kulturní výměny či zaměstnanost a sociální věci. Umožní posílit vědecko-technickou spolupráci v oblastech, jako je energetika, životní prostředí, boj proti změně klimatu, ochrana přírodních zdrojů, inteligentní města a doprava. Podpoří spolupráci na poli globálních výzev, kde Singapur a EU hrají stále významnější úlohu, a napomůže jejich komplexnějšímu řešení.

Jednání o dohodě o partnerství a spolupráci byla zahájena v roce 2005. Dohodu pak vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová a její protějšek, ministr zahraničních věcí Singapuru Vivian Balakrishnan, podepsali během summitu ASEM dne 19. října 2018. Před vstupem v platnost ji musí ratifikovat všechny členské státy EU. 

Další kroky

EU a Singapur podepsaly obchodní dohodu a dohodu o investicích dne 19. října 2018. Po dnešním hlasování by mohla obchodní dohoda vstoupit v platnost, jakmile Singapur završí své vlastní schvalovací postupy a obě strany dokončí závěrečné formality. Dohodu o ochraně investic budou muset ještě před jejím vstupem v platnost ratifikovat všechny členské státy EU v souladu se svými vnitrostátními postupy.

Po svém schválení budou dohody představovat základní kámen budoucí dohody o meziregionálním obchodu a investicích mezi EU a celým regionem ASEAN.

Další informace

ZPRÁVA: Klíčové prvky dohody o obchodu a dohody o investicích mezi EU a Singapurem

Tematické přehledy

Mapa podniků EU, které obchodují se Singapurem

Dopad dohody na jednotlivé členské státy: Belgie, Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko

Příběhy vývozců

Znění obchodní dohody a dohody o investicích

Více informací o dohodách mezi EU a Singapurem

Internetové stránky delegace EU v Singapuru

Vztahy mezi EU a ASEAN: informativní přehled

IP/19/906

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar