Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kapitalmarknadsunionen: Överenskommelse om åtgärder för att förbättra EU:s marknad för investeringsfonder

Bryssel den 5 februari 2019

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse som nåddes av Europaparlamentet och EU:s medlemsländer i dag om nya regler för att göra det lättare, snabbare och billigare för kapitalförvaltare i EU att sälja tillgångar till ett större antal investerare.

Investerare i hela EU kommer i sin tur att ha tillgång till ett mycket större urval av aktiefondsprodukter med bättre värde.

Kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, har följande kommentar: – Dagens avtal kommer att minska byråkratin och öka tydligheten för fondförvaltare som vill saluföra sina produkter i hela EU. Detta kommer att leda till ökad valfrihet för investerare och lägre kostnader – en viktig milstolpe för kapitalmarknadsunionen. Till exempel vill vi att fondförvaltare i Milano enkelt ska kunna erbjuda sina fonder i Riga, utan att göra avkall på skyddet för investerare.

Kommissionens vice ordförande, Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft säger: – Denna åtgärd undanröjer ett hinder för gränsöverskridande investeringar i EU, vilket är ett viktigt steg i fullbordandet av kapitalmarknadsunionen. Finansieringen måste kunna flöda fritt i hela EU så att den bäst kan gynna företag att få den finansiering de behöver för att växa.

Investeringsfonder är ett viktigt verktyg för att kanalisera privat sparande till ekonomin och ge företagen större finansieringsmöjligheter. Marknaden för investeringsfonder i EU uppgår till 14,3 biljoner euro, men den har ännu inte uppnått sin fulla potential. 70 % av alla tillgångar under förvaltning innehas av investeringsfonder som är auktoriserade eller registrerade för distribution endast inom sin nationella marknad. Endast 37 % av företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och omkring 3 % av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) är registrerade för distribution i fler än tre medlemsländer. Regleringshinder bidrar för närvarande delvis till att hämma gränsöverskridande distribution av investeringsfonder.

Dagens överenskommelse kommer att undanröja vissa av dessa hinder för alla typer av investeringsfonder, vilket gör gränsöverskridande distribution mer transparent, och avlägsnar alltför komplicerade och betungande krav och harmoniserar olika nationella bestämmelser. Ökad konkurrens kommer att ge investerarna större valfrihet och bättre avkastning, samtidigt som ett starkt investerarskydd säkerställs.

De viktigaste ändringarna som införs genom de nya reglerna kommer att 

  • göra det lättare för EU:s alternativa investeringsfonder att testa aptiten hos potentiella professionella investerare i nya marknader (s.k. sonderande marknadsföring). Detta kommer att hjälpa dem att fatta bättre affärsbeslut före inträdet på en ny marknad.

  • Klargöra kundserviceskyldigheterna för kapitalförvaltare i värdmedlemsstaten. Detta bör garantera att investerare har tillgång till en enhetlig och hög nivå av kundservice i hela EU, utan att ålägga kapitalförvaltare kostnaden för fysisk närvaro eller lokal kapacitet på alla marknader i värdländerna.

  • Anpassa förfaranden och villkor för förvaltare av kollektiva investeringsfonder att lämna nationella marknader när de beslutar att avsluta erbjudande eller placering av sina medel (s.k. avanmälan).

  • Införa större öppenhet och skapa en gemensam online-tillgång för information om nationella regler för marknadsföring och tillämpliga avgifter. Detta bör hjälpa förvaltare som vill öka sin gränsöverskridande verksamhet att spara in kostnader för juridisk rådgivning om nationella regler. 

Vad händer nu?

Denna politiska överenskommelse kommer att följas av ytterligare tekniskt arbete innan Europaparlamentet och rådet formellt kan anta den slutliga texten.

Bakgrund

Det lagstiftningspaket som godkändes i dag lades fram av kommissionen i mars 2018 och utgör en del av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen. Ett nytt direktiv ändrar de befintliga direktiven om fondföretag och alternativa investeringsfonder, och omfattar ett begränsat antal frågor som är kopplade till tillträde till den inre marknaden (art. 53 i EUF-fördraget). En ny förordning rör frågor med koppling till den inre marknadens funktion (art. 114 i EUF-fördraget).

Pressmeddelande om förslaget om nya regler för gränsöverskridande distribution av fonder

Frågor och svar om förslaget till nya regler för gränsöverskridande distribution av fonder

Kapitalmarknadsunionen på GD FISMA:s webbplats

IP/19/861

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar