Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на капиталовите пазари: Постигнато е споразумение относно мерки за подобряване на пазара на инвестиционни фондове в ЕС

Брюксел, 5 февруари 2019 r.

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато днес между Европейския парламент и държавите – членки на ЕС, във връзка с новите правила за по-лесно, бързо и евтино предлагане на фондове от лицата, управляващи активи, на по-широк кръг инвеститори.

Инвеститорите в ЕС на свой ред ще получат достъп до много по-голям избор от продукти на фондовете при по-изгодни условия.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Днешното споразумение ще намали бюрокрацията и ще доведе до по-голяма яснота за управителите на фондове, които желаят да предлагат своите продукти на пазара в целия ЕС. Така инвеститорите ще имат по-голям избор при по-ниски разходи, което е едно от основополагащите условия за изграждането на съюза на капиталовите пазари. Така например, ние бихме искали управителите на фондове в Милано да могат лесно да предлагат своите фондове в Рига, без да правят компромис със защитата на инвеститорите.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, посочи: С тази стъпка отстраняваме едно от препятствията пред трансграничните инвестиции в ЕС, като така правим крачка напред и към завършването на съюза на капиталовите пазари. Инвестиционните капитали трябва да се движат свободно през границите в ЕС, за да могат във възможно най-голяма степен да осигурят на фирмите финансирането, необходимо за техния растеж.

Инвестиционните фондове са важен инструмент за насочване на частните спестявания към икономиката и за увеличаване на възможностите за финансиране на фирмите. Пазарът на инвестиционни фондове в ЕС възлиза на общо 14,3 трилиона евро. Той обаче все още не е реализирал пълния си потенциал. Седемдесет процента от общия размер на управляваните активи се притежават от инвестиционни фондове, лицензирани или регистрирани за предлагане само на вътрешния им пазар. Едва 37 % от предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и около 3 % от алтернативните инвестиционни фондове (АИФ) понастоящем са регистрирани за предлагане в повече от 3 държави членки. Причина за това отчасти са регулаторните пречки, които в момента възпрепятстват трансграничното предлагане на инвестиционни фондове.

Благодарение на днешното споразумение някои от тези пречки ще бъдат премахнати по отношение на всички видове инвестиционни фондове. По този начин ще се повиши прозрачността при трансграничното им предлагане, ще се облекчат прекалено сложните и обременяващи изисквания и ще се хармонизират различаващите се национални правила. Засилената конкуренция ще доведе до по-голям избор и по-изгодни условия, без това да бъде за сметка на високото равнище на защита на инвеститорите.

По-конкретно, с новите правила ще се въведат следните основни промени: 

  • Улесняване на управителите на алтернативни инвестиционни фондове в ЕС при проучването на интереса сред потенциалните професионални инвеститори на новите пазари (т.нар. „предварително предлагане“). Това ще им помогне да вземат по-информирани търговски решения преди навлизането на нов пазар.

  • Изясняване на задълженията на лицата, управляващи активи, във връзка с обслужването на клиентите в приемащата държава членка. Това следва да гарантира, че инвеститорите имат достъп до еднакво и високо равнище на обслужване на клиентите в целия ЕС, без да е необходимо лицата, управляващи активи, да правят разходи, свързани с физическо присъствие или поддържане на местни подразделения във всички приемащи пазари.

  • Съгласуване на процедурите и условията, при които управителите на колективни инвестиционни фондове могат да се оттеглят от националните пазари, когато решат да прекратят предлагането на фондовете си или влагането на средства в тези фондове (т.нар. отмяна на изискванията за уведомяване).

  • Осигуряване на по-голяма прозрачност и създаване на единна онлайн точка за достъп до информация относно националните правила във връзка с изискванията за предлагане на пазара и съответните такси. Това следва да помогне на управителите, желаещи да активизират трансграничните си дейности, да спестят разходи за правни консултации във връзка с националните правила. 

Следващи стъпки

Посоченото политическо споразумение ще бъде последвано от допълнителна техническа работа, преди Европейският парламент и Съветът да могат официално да приемат окончателните текстове.

Контекст

Пакетът от законодателни мерки, по които бе постигнато споразумение днес, беше представен от Комисията през март 2018 г. и е част от Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари. Действащите в момента директиви относно ПКИПЦК и ЛУАИФ ще бъдат изменени с нова директива, която ще засегне ограничен брой аспекти, свързани с достъпа до вътрешния пазар (член 53 от ДФЕС). Въпросите във връзка с функционирането на вътрешния пазар (чл. 114 от ДФЕС) ще бъдат уредени в нов регламент.

Съобщение за медиите относно предложението за нови правила относно трансграничното предлагане на фондове

Въпроси и отговори относно предложението за нови правила относно трансграничното предлагане на фондове

Информация за съюза на капиталовите пазари на уебсайта на ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“

IP/19/861

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar