Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia uverejnila praktické usmernenia pre Komisárov, ktorí sa zúčastnia volieb do Európskeho parlamentu

Brusel 6. február 2019

Európska komisia dnes vydala podrobné a praktické usmernenia o etických štandardoch pre členov Komisie, ktorí sa zúčastňujú na kampani vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v máji.

Cieľom usmernení je zabezpečiť jednotné uplatňovanie zrevidovaného kódexu správania pre členov Európskej komisie. Predseda Komisie Juncker v novembri 2016 navrhol nový kódex správania, aby tým výslovne umožnil všetkým Komisárom (ktorí sú všetci skúsení a kvalitní politici) aktívne sa zúčastňovať na kampani vo voľbách do Európskeho parlamentu, a to aj ako vedúci kandidáti na funkciu predsedu Komisie bez toho, aby museli dočasne prerušiť výkon svojej funkcie v Komisii. Zrevidovaný kódex správania nadobudol účinnosť v januári 2018.

V súvislosti s tými usmerneniami predseda Komisie Juncker povedal: „Od samého začiatku som si želal, aby bola táto Komisia politická. Komisári majú plnú politickú zodpovednosť za všetky rozhodnutia súčasnej Komisie. Zároveň od nich očakávam, aby naplno a osobne spolupracovali s občanmi. Aktívna účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu je neoddeliteľnou súčasťou tohto záväzku. A preto som zmenil kódex správania, aby som tým Komisárom umožnil zúčastniť sa predvolebných kampaní bez toho, aby museli opustiť Komisiu, za predpokladu, že ich aktivity počas predvolebnej kampane budú jednoznačne oddelené od aktivít, ktoré vykonávajú v rámci inštitúcií.“

Podľa týchto usmernení majú komisári, ktorí sa zúčastňujú kampaní v rámci volieb do Európskeho parlamentu, tieto povinnosti:

  • Musia informovať predsedu o svojej plánovanej účasti na kampani vo voľbách Európskeho parlamentu a o ich úlohe, ktorú plánujú v kampani zastávať.
  • Musia zabezpečiť inštitucionálnu kontinuitu a nepretržite si plniť svoje povinnosti. Toto sa týka najmä účasti na rozhodovacom procese Komisie, napr. pravidelnej účasti na zasadnutí kolégia, ktoré sa koná raz do týždňa, a vykonávaní inštitucionálnych funkcií a tých, ktoré spadajú do ich portfólia, ako napr. účasť na trialógoch a výkone právomocí. V súčasnosti je to veľmi dôležité pretože Európsky parlament a Rada práve dokončujú mnohé dôležité legislatívne návrhy.
  • Nesmú na činnosti spojené s kampaňou používať ľudské ani materiálne zdroje Komisie.Mali by sa napríklad uistiť, že náklady spojené s cestovaním na účely kampane nebude znášať Komisia, a že zamestnanci Komisie nebudú zapojení do organizácie podujatí v rámci kampane.
  • Ak Komisári vystupujú na verejnosti, mali by rozlišovať medzi vyhláseniami, ktoré vydajú v rámci svojej inštitucionálnej funkcie a vyjadreniami, ktoré poskytujú ako účastníci na kampani. Počas celého obdobia svojej účasti na kampani musia Komisári vždy konať v súlade s požiadavkami na nezávislosť, bezúhonnosť, dôstojnosť, lojálnosť a diskrétnosť. Podobne sa musia zdržať stanoviska, ktoré by nebolo v súlade s ich povinnosťou zachovávať mlčanlivosť alebo by bolo v rozpore so zásadou kolegiality. Predovšetkým nesmú kritizovať rozhodnutia a stanoviská Komisie alebo sa od nich dištancovať
  • Pokiaľ sa Komisári objavujú na sociálnych médiách, mali by opäť jasne rozlišovať medzi činnosťou, ktorú vykonávajú ako účastníci kampane, a činnosťou v rámci ich inštitucionálnych funkcií.
  • Podobne Komisári nesmú využívať svoje webové sídlo Komisie na účely kampane. Zároveň nesmú využívať priestory Komisie na svoje stretnutia so zástupcami záujmových skupín na účely kampane.

V týchto usmerneniach sa navyše jasne uvádza, že všetka finančná alebo materiálna podpora kampane a jej účastníkov musí byť poskytovaná priamo príslušnej strane alebo organizácii.

Ak by nastala situácia, ktorá by v zmysle kódexu správania mohla byť považovaná za konflikt záujmov, Komisári informujú predsedu Komisie, ktorý podnikne všetky potrebné opatrenia.

Usmernenia, ktoré zohľadňujú stanovisko nezávislého etického výboru, Komisári prediskutovali 9. januára a dnes ich jednomyseľne schválili. Tieto pravidlá nadobudnú platnosť okamžite.

Ďalšie informácie:

– praktické usmernenia o etických štandardoch o účasti členov Európskej komisie vo voľbách do Európskeho parlamentu (zo 6. februára 2019)

– tlačová správa: „Účinnosť nadobúda nový kódex správania sprísňujúci etické pravidlá pre členov Európskej komisie“ (z 31. januára 2018)

– Kódex správania pre Komisárov z roku 2018 (z 31. januára 2018)

– Rámcová dohoda o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (zo 17. februára 2018)

– Znenie článku 245 Zmluvy o fungovaní EÚ

 

PRÍLOHA

Článok 10 Kódexu správania pre Komisárov z roku 2018

Účasť na európskej politike počas funkčného obdobia

1. Členovia Komisie sa môžu zúčastňovať na európskom politickom živote ako členovia európskych politických strán alebo organizácií sociálnych partnerov na európskej úrovni, pod podmienkou, že to neohrozuje ich dostupnosť pre výkon služby na Komisii a prednosť, ktorú majú ich povinnosti voči Komisii pred straníckymi povinnosťami. Do zúčastňovania sa na činnosti európskych politických strán alebo organizácií sociálnych partnerov na európskej úrovni z pozície členov patrí aj zastávanie politických, čestných alebo nevýkonných funkcií v orgánoch straníckej štruktúry, nepatrí tam však plnenie riadiacich úloh. Politické kontakty z pozície člena Komisie zostávajú nedotknuté.

2. Členovia sa môžu zúčastňovať na volebných kampaniach vo voľbách do Európskeho parlamentu, a to aj ako kandidáti. Takisto ich európske politické strany môžu vybrať za hlavných kandidátov („Spitzenkandidat“) na pozíciu predsedu Komisie.

3. Členovia Komisie informujú predsedu Komisie o svojom úmysle zúčastniť sa na volebnej kampani v zmysle odseku 2 a o úlohe, ktorú plánujú pri takejto kampani zohrávať.

4. Predseda včas informuje Európsky parlament o tom, či jeden alebo viacerí členovia Komisie sa zúčastnia na volebných kampaniach ako kandidáti vo voľbách do Európskeho parlamentu, ako aj o opatreniach prijatých na zabezpečenie dodržiavania zásad nezávislosti, čestnosti a zdržanlivosti stanovených v článku 245 ZFEÚ a v tomto kódexe správania.

5. Členovia, ktorí kandidujú vo volebnej kampani vo voľbách do Európskeho parlamentu alebo sa zúčastňujú na takejto volebnej kampani v zmysle odseku 2, nesmú na činnosti spojené s volebnou kampaňou používať ľudské ani materiálne zdroje Komisie.

6. V súlade s odsekmi 3 a 4 sa členovia musia zdržať verejných vyhlásení alebo vystupovať v mene akejkoľvek európskej politickej strany, ktorej sú členom, s výnimkou prípadov, keď kandidujú vo voľbách alebo sa zúčastňujú kampane. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo členov Komisie na vyjadrenie svojich stanovísk. Členovia Komisie, ktorí sa takto zúčastňujú na volebných kampaniach, sa zaväzujú, že sa zdržia prijatia pozície v priebehu kampane, ktorá by nebola v súlade s povinnosťou zachovávať dôvernosť alebo v rozpore so zásadou kolegiality.

IP/19/854

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar