Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия публикува практически договорености за комисарите, участващи в кампанията за изборите за Европейски парламент

Брюксел, 6 февруари 2019 r.

Европейската комисия публикува днес подробни и практически насоки относно етичните стандарти, които трябва да спазват членовете на Комисията, участващи в кампанията за изборите за Европейски парламент през месец май.

Насоките ще осигурят съгласувано прилагане на преразгледания Кодекс за поведение на членовете на Европейската комисия. През ноември 2016 г. председателят Юнкер предложи нов Кодекс за поведение с цел изрично да се позволи на комисарите — всички от които са опитни и високопоставени политици — да участват активно в кампанията за изборите за Европейски парламент, включително като водещи кандидати за длъжността председател на Комисията, без да им се налага временно да се оттеглят от длъжността, която заемат в Комисията. Измененият Кодекс за поведение влезе в сила през януари 2018 г.

Коментирайки днешните насоки, председателят Юнкер заяви: От самото начало исках тази Комисия да бъде политическа. Комисарите са изцяло политически ангажирани и поемат пълна политическа отговорност за всички решения на настоящата Комисия. В същото време очаквам от тях да общуват в пълна степен и лично с гражданите. Активното участие в предстоящите избори за Европейски парламент е неразделна част от този ангажимент. Поради това промених Кодекса за поведение, за да могат комисарите да участват в кампанията, без да им се налага да напускат Комисията — при условие че дейностите им, свързани с кампанията, са ясно отделени от институционалните им дейности.

В съответствие с насоките комисарите, които участват в кампанията за изборите за Европейски парламент:

  • Трябва да уведомят председателя на Комисията за намерението си да участват в предизборната кампания за Европейски парламент и за ролята, която очакват да играят в нея.
  • Трябва да гарантират институционална приемственост и да осигурят непрекъснатото изпълнение на своите задължения. Това се отнася по-специално до участието в процеса на вземане на решения на Комисията, например редовното присъствие на ежеседмичното заседание на колегиума, и до изпълняването на задължения, свързани с портфейла, за който отговарят, както и на институционални задължения, като например участие в тристранните срещи или упражняването на правомощия. Това е особено важно в настоящия момент, в който голям брой важни законодателни досиета са в процес на финализиране от Европейския парламент и Съвета.
  • Не им е разрешено да използват човешките и материалните ресурси на Комисията за дейности, свързани с кампанията.Те следва, например, да се уверят, че разходите за пътуване за целите на кампанията не са за сметка на Комисията, както и че служителите на Комисията не участват в организирането на кампанийни прояви.
  • Когато правят публични изказвания, комисарите следва да правят разграничение между изявленията, правени в качеството им на служители на институция, и изявленията, правени в ролята им на участници в кампанията. Докато участват в кампанията, комисарите трябва по всяко време да продължат да действат с необходимата независимост, почтеност, достойнство, лоялност и дискретност. В същия дух те не могат да заемат длъжности, които поставят под въпрос задължението им за поверителност или нарушават принципа на колегиалност. Те трябва по-специално да не критикуват решенията и становищата, приемани от Комисията, и да не се разграничават от тях.
  • Що се отнася до присъствието на комисарите в социалните медии, те следва отново да правят ясно разграничение между дейността си в качеството си на участници в кампанията и дейността си в качеството си на служители на институция.
  • Също така комисарите не могат да използват своя уебсайт на Комисията за целите на кампанията. Освен това не им е позволено да използват помещенията на Комисията за срещите си с представители на интереси за целите на кампанията.

В днешните насоки се посочва също ясно, че всяка финансова или материална подкрепа, получена за кампанията и участниците в нея, трябва да бъде насочена към партия или към самата организация на кампанията.

На последно място, ако възникне положение, което може с основание да бъде възприето като конфликт на интереси по смисъла на Кодекса за поведение, комисарите трябва да уведомят за това председателя на Комисията, който ще предприеме мерки, които счита за уместни.

Насоките, в които е взето под внимание становището на независимия комитет по етика, след като бяха проведени консултации с него, бяха обсъдени от комисарите на 9 януари и днес бяха одобрени с единодушие. Те ще влязат в сила незабавно.

За повече информация:

- Насоки относно етичните стандарти за участието на членовете на Европейската комисия в изборите за Европейски парламент (6 февруари 2019 г.)

- Съобщение за медиите „Влиза в сила нов Кодекс на поведение с по-стриктни етични правила за членовете на Европейската комисия“ (31 януари 2018 г.)

- Кодекс за поведение на комисарите от 2018 г. (31 януари 2018 г.)

- Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (17 февруари 2018 г.)

- Текстът на член 245 от Договора за функционирането на ЕС

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Член 10 от Кодекса за поведение на комисарите от 2018 г.

Участие в европейския политически живот по време на мандата

1. Членовете на Комисията могат да участват в европейския политически живот като членове на европейски политически партии или организации на социалните партньори на европейско равнище, при условие че това не им пречи да изпълняват служебните си задължения в Комисията и че функциите им в Комисията винаги имат предимство пред партийните им ангажименти. Членуването в европейски политически партии или организации на социалните партньори на европейско равнище включва заемането на политически, почетни или неизпълнителни функции в органите на партийната структура, но изключва всякакви управленски отговорности. Това не засяга политическите контакти в качеството им на членове на Комисията.

2. Членовете на Комисията могат да участват в предизборни кампании за изборите за Европейски парламент, включително като кандидати. Те могат също така да бъдат избирани от европейските политически партии като водещ кандидат (Spitzenkandidat) за длъжността председател на Комисията.

3. Членовете на Комисията информират председателя за намерението си да участват в предизборна кампания по смисъла на параграф 2, както и за ролята, която очакват да имат по време на кампанията.

4. Председателят информира своевременно Европейския парламент за това дали един или няколко членове на Комисията ще бъдат кандидати в предизборната кампания за изборите за Европейски парламент, както и за мерките, предприети, за да се гарантира спазването на принципите на независимост, почтеност и въздържаност, предвидени в член 245 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в настоящия кодекс за поведение.

5. На членовете на Комисията, които се кандидатират или участват в предизборна кампания по смисъла на параграф 2, не е позволено да използват човешките или материалните ресурси на Комисията за дейности, свързани с предизборната кампания.

6. Членовете на Комисията се въздържат от публични изявления или изказвания от името на европейска политическа партия, в която членуват, с изключение на случаите, когато се кандидатират за избори или участват в предизборна кампания в съответствие с параграфи 3 и 4. С това не се засяга правото на членовете на Комисията да изразяват личното си мнение. Членовете на Комисията, които участват в предизборни кампании, се ангажират да се въздържат от заемането на позиция в хода на кампанията, която няма да е в съответствие със задължението за поверителност или ще наруши принципа на колегиалност.

IP/19/854

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar