Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ekonomisk interimsprognos vintern 2018: tillväxten dämpas till följd av global osäkerhet

Bryssel den 7 februari 2019

Den europeiska ekonomin förväntas växa för sjunde året i rad 2019, och tillväxt förutses i varje medlemsland. Den övergripande tillväxttakten förväntas mattas av jämfört med de senaste årens höga siffror och utsikterna är förenad med stor osäkerhet.

- I alla länder i EU förväntas fortsatt tillväxt under 2019, vilket betyder fler jobb och ökat välstånd, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Men vår prognos har reviderats nedåt, särskilt för de största ekonomierna i euroområdet. Detta återspeglar yttre faktorer, bland annat spänningar i handeln och den ekonomiska avmattningen i tillväxtmarknader, främst Kina. Oron över den negativa förbindelsen mellan stater och banker samt skuldhållbarhet är tillbaks i vissa länder inom euroområdet. Risken för en Brexit med störande effekter skapar ytterligare osäkerhet. Hälften av arbetet handlar om att vara medveten om dessa ökande risker. Den andra hälften handlar om att välja rätt policymix, till exempel att underlätta investeringar, öka insatserna för strukturreformer och en försiktig finanspolitik.

Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, säger: – Efter att ha nått en toppnivå under 2017 kommer avmattningen i EU:s ekonomi att fortsätta under 2019, med en tillväxt på 1,5 %. Denna nedgång kommer att bli mer markerad än vad som förutsågs i höstas, särskilt i euroområdet, på grund av osäkerhet i världshandeln och inhemska faktorer i våra största ekonomier. Europas grundläggande ekonomiska förutsättningar är i gengäld fortsatt solida och nyheterna är fortfarande goda, särskilt på arbetsmarknaden. Tillväxten väntas ta fart igen gradvis under andra halvåret 2019 och under 2020.

Ekonomisk tillväxt

Den ekonomiska verksamheten dämpades under det andra halvåret 2018, samtidigt som världshandelns tillväxt saktade in, osäkerhet undergrävde förtroendet och produktionen i vissa medlemsländer drabbades av tillfälliga inhemska faktorer, såsom störningar i biltillverkningen, sociala spänningar och osäkerhet i finanspolitiken. Följaktligen sjönk tillväxten i bruttonationalprodukten (BNP) i både euroområdet och EU sannolikt till 1,9 % 2018, jämfört med 2,4 % 2017 (i höstprognosen: 2,1 % för EU28 och euroområdet).

Den ekonomiska dynamiken i början av detta år var dämpad, men grundförutsättningarna förblir sunda. Den ekonomiska tillväxten kommer att fortsätta, men i måttligare takt. Den europeiska ekonomin kommer fortsatt att gynnas av förbättrade förhållanden på arbetsmarknaden, gynnsamma finansieringsvillkor och en lätt expansiv finanspolitik. Euroområdets BNP beräknas växa med 1,3 % under 2019 och med 1,6 % 2020 (i höstprognosen: 1,9 % under 2019; 1,7% under 2020). Prognosen för EU:s BNP-tillväxt har också reviderats nedåt, till 1,5 % år 2019 och 1,7 % år 2020 (i höstprognosen: 1,9 % under 2019; 1,8 % under 2020).

Hos de större medlemsländerna var justeringen nedåt för tillväxten under 2019 betydande för Tyskland, Italien och Nederländerna. Många medlemsländer drar nytta av en robust inhemsk efterfrågan, också med stöd av EU-medel.

Inflation

Konsumentprisinflationen i euroområdet sjönk mot slutet av 2018 till följd av en kraftig nedgång i energipriserna och lägre prisinflation på livsmedel. Den underliggande inflationen, som utesluter priserna för energi och obearbetade livsmedel, var dämpad under hela året, trots snabbare löneökningar. Den totala inflationen (HIKP) uppgick i genomsnitt till 1,7 % år 2018, jämfört med 1,5 % år 2017. Eftersom oljepriserna för detta och nästa år nu antas bli lägre nu än under hösten, väntas inflationen i euroområdet avta till 1,4 % 2019 för att sedan stiga något till 1,5 % 2020. För EU väntas inflationen uppgå till 1,6 % i genomsnitt i år och därefter stiga till 1,8 % år 2020.

Osäkerhetsfaktorer

En hög grad av osäkerhet omgärdar de ekonomiska utsikterna och prognoserna är föremål för nedåtrisker. Handelsspänningar som har tryckt stämningen en tid, har minskat något men är fortfarande ett problem. Kinas ekonomi kan försvagas kraftigare än väntat och de globala finansmarknaderna liksom många nya marknader är sårbara för plötsliga förändringar i risksentiment och tillväxtförväntningar. Brexit-processen förblir en källa till osäkerhet för EU.

Ett rent tekniskt antagande för Storbritannien 2019

Mot bakgrund av det pågående utträdesförfarandet för Storbritannien ur EU, är prognoserna för 2019 och 2020 baserade på ett rent tekniskt antagande om en oförändrad situation för handelsförbindelserna mellan EU27 och Storbritannien. Antagandet görs endast för prognosändamål och påverkar inte den process som pågår inom ramen för artikel 50.

Bakgrund

Denna prognos är baserad på en uppsättning tekniska antaganden rörande växelkurser, räntor och råvarupriser med brytdatum den 25 januari 2019. För alla andra inkommande uppgifter beaktas i denna prognos information som inkommit fram till och med den 31 januari.

Varje år offentliggör EU-kommissionen två övergripande prognoser (vår och höst) och två interimsprognoser (vinter och sommar). Interimsprognoserna omfattar årlig och kvartalsvis BNP och inflationen för det innevarande och kommande året för alla medlemsstater och euroområdet samt samlade uppgifter för EU.

Nästa prognos från kommissionen kommer att vara den ekonomiska vårprognosen 2019 i maj 2019.

Läs mer

Hela dokumentet: Ekonomisk interimsprognos vintern 2019:

Kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis på Twitter: @ VDombrovskis

Kommissionär Pierre Moscovici på Twitter: @ pierremoscovici

EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans på Twitter: @ecfin

Se tidigare pressmeddelande: Ekonomisk höstprognos 2018: fortsatt men avmattad tillväxt i en mer osäker omvärld

Tidigare prognos (hela dokumentet): Ekonomisk höstprognos 2018

IP/19/850

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar