Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Saugumo sąjunga. Komisija palankiai vertina politinį susitarimą šalinti informacinių sistemų spragas

Briuselis, 2019 m. vasario 5 d.

.

Šiandien Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl Komisijos pasiūlymo užtikrinti, kad ES saugumo, migracijos ir sienų valdymo informacinių sistemų tarpusavio sąveika būtų pažangesnė ir kryptingesnė, taip pašalinant svarbias saugumo spragas. Užtikrinti sistemų sąveikumą – tai 2018–2019 m. politinis prioritetas, kurį įgyvendinus sienos apsaugos ir policijos pareigūnai turės galimybę teisingą informaciją, kurios jiems reikia pareigoms vykdyti, gauti tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje.

Džiaugdamasis susitarimu, pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas kalbėjo: „Šiandien sutarėme teisėsaugos pareigūnams suteikti tinkamų priemonių, padėsiančių jiems gaudyti nusikaltėlius ir geriau apsaugoti europiečius. Bet kurios ES šalies teisėsaugos, sienos apsaugos ir migracijos pareigūnai galės tiesiogiai ir iškart susipažinti su visa turima informacija. Šiandien tapom pajėgesni drauge pateisinti europiečių lūkestį – saugiai gyventi Europoje.“

 Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos kalbėjo: „Šiandien įgyvendinome įsipareigojimą dėl esminio mūsų saugumo infrastruktūros elemento. Ateityje visos mūsų informacinės sistemos bus sąveikios. Pasirūpinome, kad mūsų sienos apsaugos ir policijos pareigūnai turėtų tinkamų priemonių, kurių jiems reikia tam, kad galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas ir apsaugoti Europos Sąjungos piliečius, ir tai yra geriausias puikiai veikiančios Europos Sąjungos pavyzdys.“

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas pridūrė: „Reaguojame į raginimus tų, kurių vaidmuo svarbiausias, o tai yra policijos ir sienos apsaugos pareigūnai. Kalbame ne apie vienos didelės duomenų bazės sukūrimą ar didesnio duomenų kiekio rinkimą, veikiau apie pažangesnį ir kryptingesnį esamos informacijos naudojimą, kad teisėsaugos pareigūnai galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas, kartu užtikrinant visapusišką pagarbą pagrindinėms teisėms.“

Naujosios priemonės leis užtikrinti esamų ir būsimų ES informacinių sistemų, kaip antai atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) bei Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS-TCN), tarpusavio sąveikumą, taip išvengiant atvejų, kai svarbi informacija lieka nepastebėta. Naujosiomis priemonėmis bus sudarytos sąlygos:

  • vienu klavišo spustelėjimu patikrinti visus esamus duomenis. Sienos apsaugos ir policijos pareigūnai, naudodamiesi savo esamomis prieigos teisėmis, užklausas dėl tapatybės dokumentų Europos paieškos portale galės teikti vienu metu visose ES informacinėse sistemose, o paieškos rezultatus matys viename ekrane. Pareigūnams nebereikės dokumentų tikrinti įvairiose duomenų bazėse – vos per kelias sekundes jie turės išsamią ir tikslią informaciją;
  • sėkmingiau aptikti tapatybės klastojimo atvejus. Naudodamiesi bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga, leisiančia pagal pirštų atspaudus ir veido atvaizdus atlikti paiešką visose esamose informacinėse sistemose, ir bendra tapatybės duomenų saugykla, kurioje bus saugomi ne ES šalių piliečių biografiniai duomenys, sienos apsaugos ir policijos pareigūnai galės lengviau nustatyti pavojingus nusikaltėlius. Be to, daugybinių tapatybių detektorius leis atlikti kryžminę patikrą ir iš karto įspės apie suklastotas arba daugybines tapatybes;
  • užtikrinti geresnę prieigą teisėsaugos pareigūnams. Teisėsaugos pareigūnai turės galimybę ES informacines duomenų bazes naudoti efektyviau ir saugiau. Tam pasirinktas dviejų etapų metodas: jei pareigūno ieškoma informacija randama vienoje iš sistemų (t. y. gaunamas paieškos rezultatas „yra atitiktis“), tuomet pagal kiekvienai sistemai taikomas konkrečias taisykles jis galės atlikti kryptingesnę paiešką;
  • užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą. Sąveikumo sistema nepakeis taisyklių, kuriomis ribojama prieiga prie ES informacinių sistemų ir tos prieigos tikslai, taip užtikrinant, kad pagrindinės teisės ir toliau bus saugomos. Be to, trečiųjų šalių piliečiai turės galimybę per specialią saityno paslaugą gauti nacionalinių institucijų kontaktinius duomenis, taip jiems sudarant palankesnes sąlygas naudotis savo duomenų apsaugos teisėmis.

Tolesni veiksmai

Dabar abu reglamentus, kuriais nustatoma ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinių sistemų sąveikumo sistema, turės oficialiai priimti Europos Parlamentas ir Taryba.

Kai minėti reglamentai bus priimti, Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra eu-LISA bus atsakinga už techninių komponentų, dėl kurių ES informacinės sistemos taps sąveikios, kūrimą ir diegimą.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu ES informacinių sistemų sąveikumas yra nepakankamas: informacija saugoma atskirose, nesusietose sistemose, todėl jos suskaidytos, sudėtingos ir sunkiai valdomos. Dėl tokios padėties kyla pavojus, kad tam tikra informacija liks nepastebėta. Pašalinti dabartinius duomenų valdymo trūkumus ir pagerinti esamų informacinių sistemų sąveikumą – J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetas.

Kartu su Pirmininko J.-C. Junckerio 2016 m. pranešimu apie Sąjungos padėtį Europos Komisija pateikė komunikatą dėl patikimesnių ir pažangesnių sienų ir saugumo informacinių sistemų ir pradėjo diskusijas dėl to, kaip pagerinti ES informacines sistemas, kad jos veiktų geriau ir padėtų sustiprinti sienų valdymą ir vidaus saugumą.

Nuo to laiko Komisija reguliariai teikė pažangos ataskaitas apie tai, kaip šalinamos likusios ES informacinių sistemų spragos, kad šių sistemų tarpusavio sąveika būtų pažangesnė ir veiksmingesnė. 2017 m. gegužės mėn. Komisija pasiūlė naują požiūrį, kad iki 2020 m. būtų visiškai užtikrintas ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinių sistemų sąveikumas, o 2017 m. gruodžio mėn. pateikė pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai „Saugumo sąjunga. Komisija šalina informacines spragas, kad piliečiai būtų saugesni“

Pranešimas spaudai „Saugumo sąjunga. Komisija nustatė naują požiūrį į informacinių sistemų sąveikumą“

Informacijos suvestinė „Saugumo sąjunga. Informacinių spragų šalinimas“

Informacijos suvestinė „ES informacinės sistemos“

IP/19/846

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar