Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή επικροτεί την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την κάλυψη των κενών μεταξύ των συστημάτων πληροφόρησης

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2019

.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την κάλυψη σημαντικών κενών στον τομέα της ασφάλειας, καθιστώντας δυνατή την εξυπνότερη και πιο στοχευμένη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων. Το διαλειτουργικό αυτό πλαίσιο, που αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την περίοδο 2018-2019, θα εξασφαλίσει την πρόσβαση των συνοριοφυλάκων και των αστυνομικών στις σωστές πληροφορίες όταν και όπου τις χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Επικροτώντας τη συμφωνία, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Σήμερα συμφωνήσαμε να παράσχουμε στις αρχές επιβολής του νόμου τα σωστά εργαλεία για να τις βοηθήσουμε στη σύλληψη των εγκληματιών και την καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων. Οι αρχές επιβολής του νόμου, οι συνοριοφύλακες και τα στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούν να αξιοποιούν απευθείας και αμέσως όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Οι Ευρωπαίοι αναμένουν να διασφαλίζεται η προστασία τους στην Ευρώπη, και σήμερα βελτιώσαμε τη συλλογική μας ικανότητα να ικανοποιήσουμε την προσδοκία αυτή.»

 Ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα ολοκληρώνουμε ένα ουσιώδες τμήμα της υποδομής ασφαλείας μας. Στο μέλλον, θα υπάρχει διασύνδεση μεταξύ όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα διαφορετικά συστήματα πληροφοριών μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει το καλύτερό της πρόσωπο στηρίζοντας τους συνοριοφύλακες και τους αστυνομικούς μας και παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να επιτελούν το έργο τους και να προστατεύουν τους Ευρωπαίους πολίτες.»

Ο κ. Τζούλιαν Κινγκ, επίτροπος αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας, πρόσθεσε: «Ανταποκρινόμαστε στις εκκλήσεις όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, της αστυνομίας και των συνοριοφυλάκων. Το ζητούμενο δεν είναι η δημιουργία μιας μεγάλης βάσης δεδομένων ούτε η συλλογή περισσότερων δεδομένων, αλλά η χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών με πιο έξυπνο και στοχευμένο τρόπο, ώστε να διευκολύνονται οι αρχές επιβολής του νόμου στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Τα νέα εργαλεία θα επιτρέψουν στα υφιστάμενα αλλά και στα μελλοντικά συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, όπως το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS-TCN), να επικοινωνούν μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μη εντοπισμού σημαντικών πληροφοριών. Τα νέα εργαλεία:

  • προβαίνουν σε διασταύρωση των υφιστάμενων δεδομένων με ένα κλικ: μια ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης θα δώσει στους συνοριοφύλακες και στη συνοριακή αστυνομία τη δυνατότητα να διενεργούν ταυτόχρονους ελέγχους εγγράφων ταυτότητας σε όλα τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ σε μία μόνο οθόνη, σύμφωνα με το δικαίωμα πρόσβασης που τους έχει χορηγηθεί. Οι αξιωματικοί δεν θα χρειάζεται πλέον να ελέγχουν τα έγγραφα σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων, δεδομένου ότι, εντός δευτερολέπτων, θα έχουν πλήρη και ακριβή εικόνα·
  • εντοπίζουν καλύτερα την πλαστοπροσωπία: οι συνοριοφύλακες και η αστυνομία θα είναι σε θέση να εντοπίζουν καλύτερα επικίνδυνους εγκληματίες χάρη στην κοινή υπηρεσία βιομετρικής αντιστοίχισης, η οποία θα χρησιμοποιεί δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου για αναζήτηση σε όλα τα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών, καθώς και στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας, το οποίο θα αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα πολιτών τρίτων χωρών. Επιπλέον, ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων θα προβαίνει σε διασταύρωση δεδομένων και άμεση επισήμανση κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί πλαστές ή πολλαπλές ταυτότητες·
  • βελτιώνουν την πρόσβαση για σκοπούς επιβολής του νόμου: οι αρχές επιβολής του νόμου θα είναι σε θέση να συμβουλεύονται τις βάσεις δεδομένων της ΕΕ με πιο αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο, βάσει προσέγγισης δύο σταδίων. Από τη στιγμή που οι πληροφορίες που έχει αναζητήσει αξιωματικός αντιστοιχούν με πληροφορίες που περιέχονται σε ένα από τα συστήματα (δηλαδή λαμβάνει «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης»), θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πιο στοχευμένη πρόσβαση, σύμφωνα με ειδικούς κανόνες για κάθε σύστημα·
  • προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα: το πλαίσιο διαλειτουργικότητας δεν θα τροποποιήσει τους κανόνες πρόσβασης και περιορισμού του σκοπού των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιπλέον, ειδική διαδικτυακή υπηρεσία θα παρέχει στους υπηκόους τρίτων χωρών τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών, διευκολύνοντάς τους στην άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων τους.

Επόμενα βήματα

Οι δύο κανονισμοί που θεσπίζουν το πλαίσιο διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας, των συνόρων και της μετανάστευσης θα πρέπει τώρα να εγκριθούν επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Κατόπιν έγκρισής τους, ο eu-LISA, ο οργανισμός της ΕΕ που είναι αρμόδιος για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των τεχνικών συνιστωσών που θα καταστήσουν διαλειτουργικά τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ.

Ιστορικό

Επί του παρόντος, τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ δεν επικοινωνούν μεταξύ τους — οι πληροφορίες αποθηκεύονται χωριστά σε μη διασυνδεδεμένα συστήματα, με αποτέλεσμα να είναι κατακερματισμένες, πολύπλοκες και δυσχερείς στον χειρισμό. Υπάρχει επομένως ο κίνδυνος ορισμένες πληροφορίες να παραμένουν αναξιοποίητες. Η αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλείψεων στη διαχείριση δεδομένων και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών αποτελούν προτεραιότητα για την Επιτροπή Γιούνκερ.

Παράλληλα με την ομιλία του προέδρου κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση σχετικά με τα πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια, ξεκινώντας μια συζήτηση σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουν καλύτερα τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η διαχείριση των συνόρων και η εσωτερική ασφάλεια.

Έκτοτε, η Επιτροπή έχει υποβάλει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε για να καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά πληροφόρησης στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, έτσι ώστε να συνεργάζονται πιο έξυπνα και αποτελεσματικά. Τον Μάιο του 2017, η Επιτροπή πρότεινε μια νέα προσέγγιση για την επίτευξη πλήρους διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας, των συνόρων και της μετανάστευσης έως το 2020 και προέβη σε νομοθετικές προτάσεις τον Δεκέμβριο του 2017, δίνοντας συνέχεια στην πρόταση αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου – Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή γεφυρώνει τα κενά πληροφόρησης ώστε να προστατεύονται καλύτερα οι πολίτες

Δελτίο Τύπου – Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καθορίζει νέα προσέγγιση για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών

Ενημερωτικό δελτίο — Ένωση Ασφάλειας: Γεφύρωση του κενού πληροφόρησης

Ενημερωτικό δελτίο – Πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ

IP/19/846

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar