Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на сигурност: Съюз на сигурност: Комисията приветства политическото споразумение за преодоляване на пропуските по отношение на взаимосвързаността на информационните системи

Брюксел, 5 февруари 2019 r.

.

Днес Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение по предложението на Комисията за преодоляване на важни пропуски в сигурността чрез подобряване на съвместното функциониране на информационните системи на ЕС в областта на сигурността и управлението на миграцията и границите по по-интелигентен и целеви начин. С тази рамка за оперативна съвместимост, която е политически приоритет за периода 2018—2019 г., ще се гарантира, че граничните и полицейските служители имат достъп до подходящата информация, когато и където се нуждаят от нея за изпълнението на своите задължения.

Като приветства споразумението, първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви: „Днес постигнахме съгласие да предоставим на служителите на правоприлагащите органи подходящите инструменти, за да им помогнем да залавят престъпници и да защитават по-добре европейските граждани. Навсякъде в ЕС служителите на правоприлагащите органи, на граничната охрана и в областта на миграцията ще могат да работят пряко и незабавно с цялата налична информация. Европейците очакват да бъдат защитавани в Европа и днес ние увеличихме колективната ни способност да правим точно това“.

 Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Днес постигнахме резултати по отношение на изключително важна част от инфраструктурата ни в сферата на сигурността. В бъдеще всички елементи на различните ни информационни системи ще бъдат взаимосвързани. Това е пример за Европейския съюз в най-добрата му светлина: Като предоставяме на нашите гранични и полицейски служители подходящите инструменти, от които се нуждаят, ние им помагаме и им осигуряваме възможността да си вършат работата и да защитават европейските граждани“.

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг, добави: „Това е отговор на призивите от страна на работещите на първа линия — полицейските и граничните служители. Не става въпрос за създаването на една голяма база данни или за събирането на още данни, а за използването на съществуващата информация по един по-интелигентен и целенасочен начин, за да се помогне на служителите на правоприлагащите органи да си вършат работата, като същевременно основните права се зачитат изцяло“.

С новите инструменти ще се даде възможност на съществуващите, както и на бъдещите информационни системи на ЕС, като Системата за влизане/излизане (СВИ), Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS-TCN) да си взаимодействат така, че да не остане незабелязана важна информация. Новите инструменти ще спомогнат за:

  • кръстосана проверка на съществуващите данни с едно кликване: с европейски портал за търсене ще се даде възможност на граничните и полицейските служители да провеждат едновременно проверки на документи за самоличност във всички информационни системи на ЕС на един монитор в съответствие с правото за достъп, което им е предоставено. На служителите вече няма да се налага да проверяват документи в няколко бази данни, тъй като в рамките на няколко секунди ще получават пълна и точна информация;
  • по-доброто разкриване на измами с фалшива самоличност: граничните и полицейските служители ще могат по-ефективно да разкриват опасни престъпници благодарение на обща услуга за биометрично съпоставяне, която ще използва пръстови отпечатъци и портретни снимки, за да търси в съществуващите информационни системи, както и на общо хранилище на данни за самоличност, в което ще се съхраняват личните данни на граждани на държави извън ЕС. Освен това с детектор за множество самоличности ще се извършва кръстосана проверка и незабавно ще се сигнализира за лица, използващи фалшива самоличност или множество самоличности;
  • подобряването на достъпа за целите на правоприлагането: служителите на правоприлагащите органи ще могат да правят справки в информационните бази данни на ЕС по по-ефикасен и сигурен начин въз основа на двустепенен подход. Веднага щом търсената от даден служител информация съвпадне с информацията, съдържаща се в една от системите (т.е. когато се получи съответствие), служителят ще може да поиска по-целенасочен достъп в съответствие със специфичните правила за всяка система;
  • защитата на основните права: с рамката за оперативна съвместимост няма да се променят нито правилата за достъп, нито принципът на ограничаване в рамките на целта на информационните системи на ЕС, като по този начин се гарантира запазването на защитата на основните права. Освен това чрез специално създадена за целта уеб услуга на гражданите на трети държави ще бъдат предоставяни данните за контакт на националните органи, за да се улесни упражняването на правата им за защита на данните.

Следващи стъпки

Европейският парламент и Съветът ще трябва официално да приемат двата регламента за създаване на рамка за оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС в областта на сигурността и управлението на миграцията и границите.

След приемането им eu-LISA, агенцията на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, ще отговаря за разработването и въвеждането на техническите компоненти, които ще създадат оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС.

Контекст

Понастоящем няма достатъчна комуникация между информационните системи на ЕС — информацията се съхранява поотделно в несвързани помежду си системи, вследствие на което те са фрагментирани, сложни и трудни за експлоатация. Това води до рискове от пропускане на информация. Преодоляването на съществуващите недостатъци в управлението на данните и подобряването на оперативната съвместимост на съществуващите информационни системи е приоритет на Комисията „Юнкер“.

Заедно с речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза през 2016 г. Комисията представи съобщение относно по-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността, като даде начало на обсъждането на начина, по който може да се подобри работата на информационните системи на ЕС, за да се усъвършенства управлението на границите и на вътрешната сигурност.

Оттогава Комисията редовно докладва за постигнатия напредък в преодоляването на оставащите пропуски по отношение на информацията в информационните системи на ЕС с цел тяхното взаимодействие да бъде по-интелигентно и по-ефективно. През май 2017 г. Комисията предложи нов подход за постигане на пълна оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС в областта на сигурността и управлението на границите и миграцията до 2020 г. и впоследствие представи законодателни предложения през декември 2017 г.

За повече информация

Съобщение за медиите — Съюз на сигурност: Комисията преодолява пропуските по отношение на информацията с цел по-добра защита на гражданите

Съобщение за медиите — Съюз на сигурност: Комисията очертава нов подход към оперативната съвместимост на информационните системи

Информационен документ — Съюз на сигурност Преодоляване на пропуските по отношение на информацията

Информационен документ — Информационни системи на ЕС

IP/19/846

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar