Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkerhetsunionen: Kommissionen rekommenderar förhandlingar om internationella regler för att inhämta elektronisk bevisning

Bryssel den 5 februari 2019

EU-kommissionen rekommenderar i dag att inleda två internationella förhandlingar om regler för gränsöverskridande tillgång till elektronisk bevisning.

Eftersom merparten av brottsundersökningar kräver tillgång till bevisning som är internetbaserad och ofta är utanför EU, finns ett trängande behov att utrusta polis och rättsliga myndigheter med smidiga och effektiva verktyg som är anpassade till den moderna verkligheten. 

Som en uppföljning av Europeiska rådets slutsatser från oktober 2018 lägger kommissionen fram två förhandlingsmandat, ett för förhandlingar med USA och ett för det andra tilläggsprotokollet till Europarådets ”Budapestkonvention” om it-relaterad brottslighet. Båda mandaten, som måste godkännas av rådet, innehåller specifika garantier för dataskydd, privatliv och den enskildes processuella rättigheter.

– Brott och terrorism upphör inte vid Europas gränser, säger Dimitris Avramopoulos, ledamot av kommissionen med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. De bevis som krävs för att undersöka dessa brott är ännu svårare att tillgå inom nationella gränser och jurisdiktioner. Därför föreslår vi i dag att stärka vårt säkerhetssamarbete med USA och Europarådet, för att säkerställa tillgång till avgörande elektronisk bevisning som krävs för europeiska myndigheters brottsundersökningar.

– Brottslingar använder snabb, modern teknik för att organisera sina brott och dölja bevisen, säger Věra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. – Många av de uppgifter vi behöver för att spåra brottslingar lagras i USA eller av amerikanska företag. Det är dags att arbeta på ett övergripande EU-omfattande avtal med USA för att våra brottsbekämpande myndigheter snabbare ska få tillgång till denna bevisning. Ett sådant avtal kommer att stärka vår säkerhet och samtidigt skydda våra medborgares privatliv och rättsäkerhet.

– Vi kan inte tillåta att terrorister eller brottslingar gömmer sig på internet genom att missbruka modern teknik, säger Julian King, kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen. Vi måste täppa till kryphål och tillsammans på internationell nivå fortsätta att minska deras handlingsutrymme. 

Eftersom ett ökande antal undersökningar kräver tillgång till elektronisk bevisning, såsom e-post eller handlingar som finns i molnet, föreslog kommissionen i april 2018 nya bestämmelser för att göra det lättare för polisiära och rättsliga myndigheter att följa ledtrådar online och över gränserna. Med tanke på att ett antal leverantörer av onlinetjänster är baserade utanför EU kompletterar dagens mandat de nya reglerna för att garantera ökat samarbete på internationell nivå.

Rekommendera inledande av förhandlingar med USA

För närvarande samarbetar amerikanska tjänsteleverantörer med europeiska brottsbekämpande myndigheter på frivillig basis, enligt amerikansk lagstiftning, för att svara direkt på europeiska framställningar om tillgång till elektronisk bevisning. Det förhandlingsmandat som kommissionen föreslår syftar till följande:

  • Säkerställa snabb tillgång till elektronisk bevisning för brottsbekämpande myndigheter i EU och USA genom att fastställa tidsfristen för att lämna ut de begärda uppgifterna till 10 dagar (för närvarande är väntetiden i genomsnitt 10 månader).
  • Hantera rättsliga konflikter genom att fastställa definitioner och typer av uppgifter som omfattas, klargöra rättsliga skyldigheter och säkerställa ömsesidiga rättigheter för alla parter.
  • Garantera ett starkt skydd av personuppgifter, personlig integritet och rättssäkerhet som fullt ut respekterar de grundläggande rättigheterna och principerna om nödvändighet och proportionalitet.

Deltagande i förhandlingar enligt Budapestkonventionen

Budapestkonventionen är hörnstenen i det internationella samarbetet mot it-brottslighet, och utgör en övergripande ram för samarbete som omfattar mer än 60 länder. Det andra tilläggsprotokollet, när det har antagits, kommer att ytterligare stärka det internationella samarbetet, bland annat för tillgång till elektronisk bevisning, förstärkt ömsesidig rättslig hjälp och inrättande av gemensamma utredningar. Kommissionen föreslår idag ett mandat för att delta i dessa förhandlingar på Europeiska unionens och dess medlemmars vägnar för att säkerställa följande:

  • Protokollets överensstämmelse med EU:s nuvarande och framtida lagstiftning, bland annat när det gäller gränsöverskridande tillgång till elektronisk bevisning.
  • Utökat internationellt samarbete genom effektivare ömsesidig rättslig hjälp, bland annat förenklade förfrågningar och inrättande av gemensamma utredningsgrupper.
  • Direkt samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter och tjänsteleverantörer i andra jurisdiktioner.
  • Starkare garantier för skydd av personuppgifter och nationell praxis för gränsöverskridande tillgång till uppgifter.

Vad händer nu?

Kommissionen lägger fram två rekommendationer till förhandlingsmandat för rådet. Rådet ska nu överväga rekommendationerna och formellt anta ett beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar i enlighet med de förhandlingsdirektiv som anges i mandaten.

Bakgrund

Elektronisk bevisning krävs i omkring 85 % av brottsutredningar, och i två tredjedelar av dessa undersökningar är det nödvändigt att inhämta bevis från leverantörer av onlinetjänster som är baserade i en annan jurisdiktion. För närvarande har de största tjänsteleverantörerna sitt säte i USA. Antalet förfrågningar om uppgifter till de största leverantörerna av onlinetjänster fortsätter att öka och ökade med 84 % under perioden 2013–2018.

I den europeiska säkerhetsagendan från april 2015 åtog sig kommissionen att se över hindren i samband med straffrättsliga förfaranden. Till följd av de tragiska händelserna i Bryssel den 22 mars 2016 prioriterade EU:s ministrar med ansvar för rättsliga och inrikes frågor att anta åtgärder för att säkra och inhämta digitala bevis på ett effektivare och mer ändamålsenligt sätt. Frågan har diskuterats flera gånger av EU:s ministrar och i april 2018 föreslog kommissionen nya regler för gränsöverskridande tillgång till elektronisk bevisning. I oktober 2018 uppmanade EU:s ledare kommissionen att snarast lägga fram förhandlingsmandat för internationella avtal om elektronisk bevisning. Frågan har också diskuterats nyligen mellan EU och Förenta staterna vid ministermöten om rättsliga och inrikes frågor.

Läs mer

Frågor och svar: Mandat för samarbete mellan EU och USA om elektronisk bevisning

Frågor och svar: Mandat för tilläggsprotokoll till Budapestkonventionen

Rekommendation om bemyndigande att inleda förhandlingar mellan EU och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis

Rekommendation om bemyndigande att delta i förhandlingarna om ett andra tilläggsprotokoll till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet (CETS nr 185)

Länkar till alla tillgängliga dokument finns här.

 

IP/19/843

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar