Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošības savienība: Komisija iesaka uzsākt sarunas par starptautiskajiem noteikumiem elektronisko pierādījumu iegūšanā

Briselē, 2019. gada 5. februārī

Šodien Eiropas Komisija nāk klajā ar ieteikumu iesaistīties divās starptautiskajās sarunās par pārrobežu noteikumiem attiecībā uz elektronisku pierādījumu iegūšanu.

Tā kā lielākajā daļā gadījumu kriminālizmeklēšanas veikšanai vajadzīga piekļuve pierādījumiem, kas atrodami tiešsaistē un bieži vien ārpus ES, ir steidzami nepieciešams nodrošināt policijas un tiesu iestādēm ātrus un efektīvus, mūsdienu realitātei atbilstošus instrumentus. 

Ņemot vērā Eiropadomes 2018. gada oktobra secinājumus, Komisija nāk klajā ar diviem sarunu pilnvarojumiem — sarunām ar Amerikas Savienotajām Valstīm un sarunām par otro papildu protokolu Eiropas Padomes Budapeštas konvencijai par kibernoziegumiem. Abi pilnvarojumi, kas jāapstiprina Padomei, ietver īpašus aizsardzības pasākumus attiecībā uz personas datu aizsardzību, privātumu un procesuālajām tiesībām.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls sacīja: “Noziedzība un terorisms neapstājas pie Eiropas robežām. Iegūt šādu noziegumu izmeklēšanai nepieciešamos pierādījumus citu valstu robežu un jurisdikciju ietvaros ir pat vēl grūtāk. Tāpēc mēs šodien ierosinām pastiprināt drošības jomas sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Padomi, lai nodrošinātu piekļuvi būtiski svarīgiem elektroniskajiem pierādījumiem, kas nepieciešami Eiropas iestādēm kriminālizmeklēšanas veikšanai.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova teica: “Noziedznieki savu noziegumu organizēšanai un pierādījumu slēpšanai izmanto ātras un modernas tehnoloģijas. Liela daļa datu, kas nepieciešami šo noziedznieku izsekošanai, tiek glabāti ASV vai ASV uzņēmumos. Pienācis laiks uzsākt darbu pie visaptveroša ES mēroga nolīguma ar Amerikas Savienotajām Valstīm, nodrošinot mūsu tiesībaizsardzības iestādēm ātrāku piekļuvi šiem pierādījumiem. Šāds nolīgums stiprinās mūsu drošību, vienlaikus arī aizsargājot mūsu pilsoņu datu privātumu un viņu procesuālās tiesības."

Drošības savienības komisārs Džūlians Kings piebilda: “Mēs nevaram pieļaut, ka teroristi vai noziedznieki rod patvērumu tiešsaistē, ļaunprātīgi izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Mums ir jānovērš juridiskās nepilnības un starptautiskā līmenī kopīgi jāturpina samazināt viņu darbības telpu.” 

Pieaugot to izmeklēšanu skaitam, kurām ir nepieciešama piekļuve elektroniskiem pierādījumiem, piemēram, mākonī glabātiem e-pastiem vai dokumentiem, Komisija 2018. gada aprīlī ierosināja jaunus noteikumus, kas policijas un tiesu iestādēm atvieglotu uzdevumu izsekot līdzi vajadzīgajai informācijai tiešsaistē un pāri robežām. Ņemot vērā to, ka daudzi pakalpojumu sniedzēji atrodas ārpus ES, šodien ierosinātie pilnvarojumi papildina jaunos noteikumus, nodrošinot ciešāku sadarbību starptautiskā līmenī.

Ieteikums uzsākt sarunas ar ASV

Pašlaik ASV pakalpojumu sniedzēji ar Eiropas tiesībaizsardzības iestādēm sadarbojas, pamatojoties uz brīvprātības principu, un saskaņā ar ASV tiesību aktiem tiem ne vienmēr ir atļauts tieši atbildēt uz Eiropas pieprasījumiem par piekļuvi elektroniskiem pierādījumiem. Komisijas ierosinātā sarunu pilnvarojuma mērķis ir:

  • nodrošināt ES un ASV tiesībaizsardzības iestādēm savlaicīgu piekļuvi elektroniskiem pierādījumiem, saīsinot termiņu pieprasīto datu sniegšanai līdz 10 dienām (patlaban šis process ilgst vidēji 10 mēnešus);
  • novērst juridiskus konfliktus, nosakot attiecīgo datu definīcijas un datu tipus, precizējot juridiskos pienākumus un nodrošinot visu pušu savstarpējās tiesības;
  • garantēt stingrus aizsardzības pasākumus attiecībā uz datu aizsardzību, privātumu un procesuālajām tiesībām, pilnībā ievērojot pamattiesības un nepieciešamības un samērīguma principus.

Piedalīšanās sarunās par Budapeštas konvenciju

Budapeštas konvencija ir centrālais elements starptautiskajā sadarbībā cīņai pret kibernoziedzību; tā nodrošina visaptverošu satvaru vairāk nekā 60 valstu sadarbībai. Pēc stāšanās spēkā otrais papildu protokols turpinās stiprināt šo starptautisko sadarbību, tostarp attiecībā uz piekļuvi elektroniskiem pierādījumiem, savstarpējās juridiskās palīdzības uzlabošanu un kopīgu izmeklēšanu veikšanu. Komisija šodien ierosina, lai Padome to pilnvaro ES un tās dalībvalstu vārdā piedalīties šajās sarunās un nodrošināt:

  • protokola saderību ar pašreizējiem un turpmākiem ES tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz pārrobežu piekļuvi elektroniskiem pierādījumiem;
  • labāku starptautisko sadarbību, gādājot par efektīvāku savstarpējo juridisko palīdzību (tostarp ar vienkāršotu palīdzības pieprasījumu palīdzību) un kopīgu izmeklēšanas grupu veidošanu;
  • tiesībaizsardzības iestāžu tiešu sadarbību ar pakalpojumu sniedzējiem citās jurisdikcijās;
  • stingrākus aizsardzības pasākumus attiecībā uz personas datu aizsardzību un atsevišķu valstu praksi saistībā ar pārrobežu piekļuvi datiem.

Turpmākie soļi

Komisija iesniedz Padomei divus ieteikumus piešķirt sarunu pilnvarojumus. Ieteikumus tagad izskatīs Padome, kurai jāpieņem oficiāls lēmums pilnvarot Komisiju sākt sarunas saskaņā ar pilnvarojumos izklāstītajām sarunu norādēm.

Konteksts

Elektroniskos pierādījumus ir nepieciešams iegūt aptuveni 85 % kriminālizmeklēšanas gadījumu, un divās trešdaļās no šīm izmeklēšanām pierādījumi ir jāiegūst no tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas citā jurisdikcijā. Patlaban lielāko pakalpojumu sniedzēju galvenās mītnes atrodas ASV. Pieprasījumu skaits galvenajiem tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem laikposmā no 2013. līdz 2018. gadam turpināja pieaugt, palielinoties par 84 %.

2015. gada aprīlī pieņemtajā Eiropas Drošības programmā Komisija apņēmās pievērsties šķēršļiem, kas apgrūtina kriminālizmeklēšanu. Pēc traģiskajiem notikumiem, kas risinājās Briselē 2016. gada 22. martā, ES tieslietu un iekšlietu ministri par prioritāti noteica pasākumus, kuri palīdzētu efektīvāk un rezultatīvāk iegūt digitālos pierādījumus. ES valstu ministri vairākkārt apsprieda šo jautājumu, un 2018. gada aprīlī Komisija ierosināja jaunus noteikumus par pārrobežu piekļuvi elektroniskiem pierādījumiem. Eiropas valstu vadītāji 2018. gada oktobrī aicināja Komisiju steidzami iesniegt sarunu pilnvarojumus attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem par elektroniskajiem pierādījumiem. Šis jautājums tika apspriests arī nesen notikušajās ES un ASV tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmēs.

Plašākai informācijai

Jautājumi un atbildes: pilnvarojums sarunām par ES un ASV sadarbību elektronisko pierādījumu jomā

Jautājumi un atbildes: pilnvarojums sarunām par Budapeštas konvencijas papildu protokolu

Ieteikums pilnvarojumam uzsākt sarunas starp ES un ASV par pārrobežu piekļuvi elektroniskajiem pierādījumiem

Ieteikums pilnvarojumam piedalīties sarunās par otro papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par kibernoziegumiem (Eiropas Padomes līgumu sērija Nr. 185)

Saites uz visiem dokumentiem ir pieejamas šeit.

 

IP/19/843

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar