Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Saugumo sąjunga. Komisija rekomenduoja derėtis dėl tarptautinių taisyklių dėl elektroninių įrodymų pateikimo

Briuselis, 2019 m. vasario 5 d.

Šiandien Europos Komisija rekomenduoja pradėti dvejas tarptautines derybas dėl tarpvalstybinių taisyklių dėl elektroninių įrodymų pateikimo.

Vykdant daugumą baudžiamųjų veikų tyrimų būtina gauti prieigą prie elektroninių įrodymų, kurie dažnai saugomi už ES ribų, todėl policijos ir teismines institucijas būtina kuo skubiau aprūpinti veiksmingomis ir šiuolaikines realijas atitinkančiomis priemonėmis. 

2018 m. spalio mėn. paskelbus Europos Vadovų Tarybos išvadas, Komisija teikia du derybų įgaliojimus: vieną – dėl derybų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, kitą – dėl Europos Tarybos konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų (Budapešto konvencijos) Antrojo papildomo protokolo. Abu įgaliojimus, kuriuose yra duomenų apsaugai, privatumui ir procesinėms asmenų teisėms taikomų konkrečių apsaugos priemonių, turi patvirtinti Taryba.

Pasak už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingo Europos Komisijos nario Dimitrio Avramopoulo: „Nusikaltimų ir terorizmo Europos sienos nesustabdys. Valstybes skiria ir sienos, ir jurisdikcijos, tad šiems nusikaltimams tirti reikalingus įrodymus dar sunkiau nustatyti. Dėl šios priežasties šiandien siūlome stiprinti bendradarbiavimą saugumo srityje su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Europos Taryba, siekdami užtikrinti prieigą prie itin svarbių elektroninių įrodymų, kurių reikia baudžiamųjų veikų tyrimus vykdančioms Europos institucijoms.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová kalbėjo: „Regzdami nusikaltimus ir slėpdami įrodymus, nusikaltėliai naudojasi sparčiomis šiuolaikinėmis technologijas. „JAV arba JAV bendrovėse saugoma daug šiems nusikaltėliams susekti reikalingų duomenų. Siekdami užtikrinti spartesnę mūsų teisėsaugos institucijų prieigą prie šių įrodymų, turime jau dabar imtis veiksmų dėl visapusiško ES masto susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis. Toks susitarimas padidins mūsų saugumą ir kartu apsaugos mūsų piliečių duomenų slaptumą ir užtikrins procesines apsaugos priemones.“

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas pridūrė: „Negalime leisti teroristams ar nusikaltėliams slapstytis internete, piktnaudžiaujant šiuolaikinėmis technologijomis. Reikia šalinti likusias teisines spragas ir drauge tarptautiniu lygiu toliau varžyti erdvę, kurioje jie rezga savo veiklą.“ 

2018 m. balandžio mėn. Komisija pasiūlė naujas taisykles, kurios leis policijai ir teisminėms institucijoms atsekti elektroninius įrodymus, kaip antai elektroninius laiškus ar „debesyje“ saugomus dokumentus, nes vis daugėja tyrimų, kuriuos vykdant neapsieinama be prieigos prie jų. Kadangi nemažai paslaugų teikėjų yra įsteigti už ES ribų, šiandieniniais įgaliojimais papildomos naujosios taisyklės siekiant užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarptautiniu lygiu.

Rekomenduojama pradėti derybas su JAV

Šiuo metu JAV įsteigti internetinių paslaugų teikėjai su Europos teisėsaugos institucijomis bendradarbiauja savanoriškai; deja, bet pagal JAV teisę jiems ne visada leidžiama tiesiogiai reaguoti į Europos prašymus dėl prieigos prie elektroninių įrodymų. Komisijos siūlomais derybų įgaliojimais siekiama:

  • ES ir JAV teisėsaugos institucijoms užtikrinti savalaikę prieigą prie elektroninių įrodymų, nustatant, kad laikotarpis, per kurį pateikiami prašomi duomenys, neturi būti ilgesnis kaip 10 dienų (šiuo metu vidutiniškai trunka 10 mėnesių);
  • spręsti teisinius konfliktus, apibrėžiant nagrinėjamus duomenis ir jų rūšis, išaiškinant teisinius įsipareigojimus ir užtikrinant visų šalių abipuses teises;
  • užtikrinti patikimas duomenų apsaugos, privatumo ir procesinių teisių apsaugos priemones, visapusiškai paisant pagrindinių teisių ir būtinumo bei proporcingumo principų.

Dalyvavimas derybose pagal Budapešto konvenciją

Budapešto konvencija yra esminis tarptautinio bendradarbiavimo elektroninių nusikaltimų srityje pagrindas, kuriuo nustatyta visapusiška bendradarbiavimo sistema, taikoma daugiau nei 60 šalių. Kai bus priimtas Antrasis papildomas protokolas, šis tarptautinis bendradarbiavimas bus dar intensyvesnis, be to, bus gauta prieiga prie elektroninių įrodymų, sustiprinta savitarpio teisinė pagalbą ir vykdomi bendri tyrimai. Šiandien Komisija siūlo, kad būtų suteikti įgaliojimai dalyvauti šiose derybose Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu siekiant užtikrinti:

  • protokolo suderinamumą su dabartiniais ir būsimais ES teisės aktais, tarp jų su tais, kurie yra susiję su tarpvalstybine prieiga prie elektroninių įrodymų;
  • geresnį tarptautinį bendradarbiavimą užtikrinant veiksmingesnę savitarpio teisinę pagalbą, įskaitant supaprastintą prašymo tvarką, ir bendrų tyrimo grupių sudarymą;
  • tiesioginį teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą su kitoms jurisdikcijoms pavaldžiais paslaugų teikėjais;
  • patikimesnes apsaugos priemones, taikomas saugant asmens duomenis ir nacionalinę tarpvalstybinės prieigos prie duomenų praktiką.

Tolesni veiksmai

Komisija teikia Tarybai abi rekomendacijas dėl derybų įgaliojimų. Dabar rekomendacijas svarstys Taryba; ji turi oficialiai priimti sprendimą, kuriuo Komisijai suteikiami įgaliojimai pradėti derybas pagal įgaliojimuose išdėstytus derybinius nurodymus.

Pagrindiniai faktai

Vykdant maždaug 85 proc. nusikalstamų veikų tyrimų prisireikia elektroninių įrodymų, o dvejuose iš trijų tokių tyrimų neišsiverčiama be įrodymų iš kitoje jurisdikcijoje įsisteigusių internetinių paslaugų teikėjų. Šiuo metu didžiausi paslaugų teikėjai savo būstines turi JAV. Svarbiausiems internetinių paslaugų teikėjams pateikiamų prašymų skaičius toliau auga ir 2013–2018 m. padidėjo 84 proc.

2015 m. balandžio mėn. Europos saugumo darbotvarkėje Komisija įsipareigojo peržiūrėti nuostatas, dėl kurių kyla kliūčių vykdant baudžiamuosius tyrimus. Po tragiškų įvykių 2016 m. kovo 22 d. Briuselyje ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrai susitarė prioriteto tvarka priimti priemones, kurios leistų veiksmingiau ir efektyviau išsaugoti ir surinkti skaitmeninius įrodymus. Nuo to laiko ES ministrai šį klausimą jau svarstė keletą kartų, galiausiai 2018 m. balandžio mėn. Komisija pasiūlė priimti naujas tarpvalstybinės prieigos prie elektroninių įrodymų taisykles. 2018 m. spalio mėn., Europos lyderiai paragino Komisiją skubiai pateikti derybų įgaliojimus dėl tarptautinių susitarimų elektroninių įrodymų srityje. Šis klausimas taip pat buvo aptartas neseniai vykusių ES ir JAV teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimų metu.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai: Įgaliojimas dėl ES ir JAV bendradarbiavimo elektroninių įrodymų srityje

Klausimai ir atsakymai: Įgaliojimas dėl Budapešto konvencijos papildomo protokolo

Rekomendacija suteikti įgaliojimus pradėti ES ir JAV derybas dėl tarpvalstybinės prieigos prie elektroninių įrodymų

Rekomendacija suteikti įgaliojimus dalyvauti derybose dėl Europos Tarybos konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų (CETS Nr.°218) Antrojo papildomo protokolo

Čia yra nuorodos į visus paskelbtus dokumentus.

 

IP/19/843

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar