Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurnosna unija: Komisija preporučuje pregovaranje o međunarodnim pravilima za pribavljanje elektroničkih dokaza

Bruxelles, 5. veljače 2019.

Europska komisija danas preporučuje sudjelovanje u dvama međunarodnim pregovorima o prekograničnim pravilima za pribavljanje elektroničkih dokaza.

S obzirom na to da je za većinu kaznenih istraga potreban pristup dokazima na internetu, i to često izvan EU-a, policijska i pravosudna tijela hitno treba opremiti brzim i učinkovitim alatima koji su prikladni za naše moderno doba. 

Nastavno na zaključke Europskog vijeća iz listopada 2018. Komisija predstavlja dva pregovaračka mandata: jedan za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i jedan o Drugom dodatnom protokolu uz Konvenciju Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu donesenu u Budimpešti. Oba mandata, koja treba odobriti Vijeće, uključuju posebne zaštitne mjere u vezi sa zaštitom podataka, privatnosti i postupovnim pravima pojedinaca.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Kriminal i terorizam ne zaustavljaju se na europskim granicama. Dokaze koji su potrebni za istragu tih kaznenih djela još je teže otkriti unutar granica i jurisdikcija. Zato danas predlažemo da se pojača naša suradnja sa SAD-om i Vijećem Europe u području sigurnosti kako bi se osigurao pristup ključnim elektroničkim dokazima potrebnima za kaznene istrage koje provode europska tijela.

Povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová izjavila je: Kriminalci se koriste brzim, modernim tehnologijama za organizirani kriminal i prikrivanje dokaza. Velik dio podataka koji su potrebni da bi se ti kriminalci uhvatili pohranjen je u SAD-u ili američkim poduzećima. Vrijeme je da EU sklopi sveobuhvatni sporazum sa SAD-om kako bi naša tijela za provedbu zakona brže dolazila do tih dokaza. Taj će sporazum ojačati našu sigurnost i pritom zaštititi privatnost podataka građana i postupovne zaštitne mjere.

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: Ne smijemo dopustiti teroristima i kriminalcima da na internetu pronađu utočište i tako zlouporabe modernu tehnologiju. Moramo ukloniti rupe u zakonu te zajedno, na međunarodnoj razini, smanjiti prostor djelovanja kriminalaca i terorista. 

S obzirom na to da je za sve više istraga potreban pristup elektroničkim dokazima, poput e-pošte ili dokumenata pohranjenih u oblaku, Komisija je u travnju 2018. predložila nova pravila kojima je policiji i pravosudnim tijelima olakšala praćenje tragova na internetu i preko granice. Budući da niz pružatelja usluga ima sjedište izvan EU-a, današnjim se mandatima dopunjuju nova pravila kako bi se osigurala bolja suradnja na međunarodnoj razini.

Preporuka o započinjanju pregovora sa SAD-om

Trenutačno pružatelji usluga sa sjedištem u SAD-u surađuju s europskim tijelima za provedbu zakona na dobrovoljnoj osnovi te, prema američkom zakonodavstvu, ne smiju uvijek izravno odgovarati na europske zahtjeve za pristup elektroničkim dokazima. Pregovaračkim mandatom koji Komisija predlaže nastoji se:

  • tijelima za provedbu zakona u EU-u i SAD-u osigurati pravovremeni pristup elektroničkim dokazima tako da se rok za dostavljanje traženih podataka skrati na 10 dana (trenutačno je u prosjeku riječ o 10 mjeseci)
  • otkloniti pravne sukobe utvrđivanjem definicija i vrsta obuhvaćenih podataka, pojašnjavanjem pravnih obveza i osiguravanjem recipročnih prava za sve strane
  • zajamčiti snažne mehanizme za zaštitu podataka, privatnosti i postupovnih prava, uz puno poštovanje temeljnih prava te načela nužnosti i proporcionalnosti.

Sudjelovanje u pregovorima na temelju Budimpeštanske konvencije

Budimpeštanska konvencija je glavni instrument međunarodne suradnje u borbi protiv kiberkriminaliteta koja pruža sveobuhvatni okvir za suradnju više od 60 zemalja. Kad se donese Drugi dodatni protokol, njime će se dodatno ojačati ta međunarodna suradnja, pa i u vezi s dobivanjem pristupa elektroničkim dokazima, poboljšanjem međusobne pravne pomoći i uspostavom zajedničkih istraga. Komisija danas predlaže mandat za sudjelovanje u tim pregovorima u ime Europske unije i njezinih država članica kako bi se osiguralo sljedeće:

  • usklađenost Protokola s trenutačnim i budućim zakonodavstvom EU-a, uključujući područje prekograničnog pristupa elektroničkim dokazima
  • pojačana međunarodna suradnja u okviru učinkovitije međusobne pravne pomoći, uključujući pojednostavnjene zahtjeve, te uspostavom zajedničkih istražnih timova
  • izravna suradnja tijela za provedbu zakona s pružateljima usluga u drugim jurisdikcijama
  • snažniji zaštitni mehanizam za zaštitu osobnih podataka i nacionalne prakse u vezi s prekograničnim pristupom podacima.

Sljedeći koraci

Komisija podnosi Vijeću dvije preporuke za pregovaračke mandate. Vijeće će sad razmotriti te preporuke te mora službeno donijeti odluku kojom ovlašćuje Komisiju za otvaranje pregovora u skladu s pregovaračkim smjernicama utvrđenima u mandatima.

Kontekst

Elektronički dokazi potrebni su u otprilike 85 % kaznenih istraga, a u dvije trećine tih istraga treba prikupljati dokaze od pružatelja internetskih usluga sa sjedištem u drugoj jurisdikciji. Trenutačno najveći pružatelji usluga imaju sjedište u SAD-u. Broj zahtjeva upućenih glavnim pružateljima internetskih usluga stalno raste te je u razdoblju 2013. – 2018. porastao za 84 %.

U Europskom programu sigurnosti iz travnja 2015. Komisija se obvezala preispitati prepreke za kaznene istrage. Nakon tragičnih događaja u Bruxellesu 22. ožujka 2016. ministri pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a odredili su kao prioritet donošenje mjera za brže i učinkovitije osiguravanje i prikupljanje digitalnih dokaza. Ministri EU-a u međuvremenu su nekoliko puta raspravljali o tom pitanju te je u travnju 2018. Komisija predložila nova pravila za prekogranični pristup elektroničkim dokazima. U listopadu 2018. europski čelnici pozvali su Komisiju da hitno podnese pregovaračke mandate za međunarodne sporazume o elektroničkim dokazima. O tome se raspravljalo i na nedavnim sastancima ministara pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a i SAD-a.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori: Mandat za suradnju EU-a i SAD-a u pogledu elektroničkih dokaza

Pitanja i odgovori: Mandat za Dodatni protokol uz Budimpeštansku konvenciju

Preporuka o odobravanju otvaranja pregovora između EU-a i SAD-a o prekograničnom pristupu elektroničkim dokazima

Preporuka o odobrenju sudjelovanja u pregovorima o Drugom dodatnom protokolu uz Konvenciju Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu (CETS br. 185)

Poveznice na sve dostupne dokumente možete pronaći ovdje.

 

IP/19/843

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar