Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Turvallisuusunioni: Komissio suosittelee neuvotteluja kansainvälisistä säännöistä sähköisen todistusaineiston saamiseksi

Bryssel 5. helmikuuta 2019

Euroopan komissio on tänään esittänyt suositukset kaksista kansainvälisistä neuvotteluista sähköisen todistusaineiston saantia koskevista rajat ylittävistä säännöistä.

Koska suurin osa rikostutkinnasta edellyttää verkossa, usein EU:n ulkopuolella, olevan todistusaineiston saantia, poliisi- ja oikeusviranomaiset tarvitsevat pikaisesti nykytodellisuuteen sopivat nopeat ja tehokkaat välineet. 

Komissio esittää lokakuussa 2018 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien perusteella kaksi neuvotteluvaltuutusta, joista toinen koskee neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa ja toinen neuvotteluja tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen toisesta lisäpöytäkirjasta. Molemmat valtuudet edellyttävät neuvoston hyväksyntää. Ne sisältävät erityisiä suojatoimia henkilöiden tietosuojaa, yksityisyydensuojaa ja prosessuaalisia oikeuksia varten.

”Rikollisuus ja terrorismi eivät pysähdy EU:n rajoihin. Näiden rikosten tutkintaan tarvittava todistusaineisto pysyy vielä vähemmän näiden rajojen ja lainkäyttöalueiden sisällä. Tämän vuoksi ehdotamme tänään, että turvallisuusyhteistyötä Yhdysvaltojen ja Euroopan neuvoston kanssa tehostetaan, jotta eurooppalaiset viranomaiset saisivat käyttöönsä rikostutkinnassa tarvittavaa ratkaisevaa sähköistä todistusaineistoa”, totesi muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová sanoi rikollisten käyttävän nopeaa nykyteknologiaa rikostensa suunnitteluun ja jälkiensä peittämiseen ja totesi, että suuri osa rikollisten jäljittämiseksi tarvittavasta datasta on tallennettu Yhdysvaltoihin tai yhdysvaltalaisiin yrityksiin. ”Yhdysvaltojen kanssa tarvitaan nyt kattava, koko EU:n laajuinen sopimus, jotta meidän lainvalvontaviranomaisemme saisivat tätä todistusaineistoa käyttöönsä aiempaa nopeammin. Tällainen sopimus parantaa EU:n turvallisuutta samalla kun kansalaisten tietosuoja ja prosessuaaliset takeet turvataan.”

Turvallisuusunionista vastaava komissaari Julian King puolestaan sanoi, että terroristit ja rikolliset eivät saa piileksiä verkossa ja väärinkäyttää nykyajan teknologiaa, vaan oikeudelliset aukot on tukittava ja heidän toimintatilaansa on kavennettava kansainvälisellä yhteistyöllä. 

Koska sähköisen todistusaineiston, kuten sähköpostiviestien tai pilvipalveluissa olevien asiakirjojen, tarve rikostutkinnassa kasvaa, komissio ehdotti huhtikuussa 2018 uusia sääntöjä, joiden myötä poliisin ja oikeusviranomaisten on helpompi seurata johtolankoja verkossa ja rajojen yli. Koska monet palveluntarjoajat sijaitsevat EU:n ulkopuolella, tänään ehdotettavilla neuvotteluilla täydennetään uusia sääntöjä yhteistyön lisäämiseksi kansainvälisellä tasolla.

Suositus neuvottelujen aloittamisesta Yhdysvaltojen kanssa

Yhdysvaltalaisten palveluntarjoajien tämänhetkinen yhteistyö eurooppalaisten lainvalvontaviranomaisten kanssa perustuu vapaaehtoisuuteen. Niillä ei aina ole Yhdysvaltojen lainsäädännön vuoksi oikeutta vastata suoraan Euroopasta tuleviin sähköistä todistusaineistoa koskeviin pyyntöihin. Komissio ehdottaa neuvotteluja, jotta voitaisiin

  • varmistaa EU:n ja Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten nopea pääsy sähköiseen todistusaineistoon lyhentämällä määräaika pyydettyjen tietojen toimittamiselle 10 päivään (tietojen luovutus kestää nykyään keskimäärin 10 kuukautta);
  • ratkaista lainvalintaongelmat vahvistamalla sopimuksen kattamien tietojen määritelmät ja tyypit, selkeyttämällä oikeudellisia velvoitteita ja varmistamalla kaikkien osapuolten vastavuoroiset oikeudet;
  • taata yksityisyydensuojaa, tietosuojaa sekä prosessuaalisia oikeuksia koskevat vahvat suojatoimet perusoikeuksien sekä tarpeellisuuden ja suhteellisuuden periaatteiden mukaisesti.

Osallistuminen tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen mukaisiin neuvotteluihin

Tietoverkkorikollisuutta koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus on keskeinen työkalu kansainvälisessä yhteistyössä tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi. Se tarjoaa kattavat puitteet yli 60 maan yhteistyölle. Kunhan sen toinen lisäpöytäkirja saadaan neuvoteltua, se lujittaa entisestään tätä kansainvälistä yhteistyötä. Lisäpöytäkirjassa on tarkoitus määrätä muun muassa sähköisen todistusaineiston saannista, keskinäisen oikeusavun tehostamisesta ja yhteisestä tutkinnasta. Komissio on tänään ehdottanut valtuutusta osallistua näihin neuvotteluihin Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta, jotta voidaan

  • varmistaa pöytäkirjan yhteensopivuus EU:n nykyisen ja tulevan lainsäädännön kanssa, myös sähköisen todistusaineiston rajat ylittävän saannin osalta;
  • lisätä kansainvälistä yhteistyötä tehostamalla keskinäistä oikeusapua muun muassa yksinkertaistamalla yhteistyöpyyntöjä sekä perustamalla yhteisiä tutkintaryhmiä;
  • turvata lainvalvontaviranomaisten suora yhteistyö muilla lainkäyttöalueilla toimivien palveluntarjoajien kanssa;
  • vahvistaa suojatoimia, joilla suojataan henkilötiedot ja rajat ylittävää tietoihin pääsyä koskevat kansalliset käytännöt.

Seuraavat vaiheet

Komissio esittää neuvostolle suositukset neuvottelujen aloittamisesta. Neuvosto harkitsee asiaa, ja sen on tehtävä virallinen päätös valtuuttaakseen komission aloittamaan neuvottelut esityksiin sisältyvien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

Tausta

Sähköistä todistusaineistoa tarvitaan noin 85 prosentissa rikostutkinnasta, ja kahdessa kolmasosassa näistä tutkimuksista tarvitaan todistusaineistoa toisen lainkäyttöalueen verkkopalveluntarjoajilta. Tällä hetkellä suurimpien palveluntarjoajien päätoimipaikat ovat Yhdysvalloissa. Tärkeimmät verkkopalvelujen tarjoajat saavat koko ajan enemmän tietopyyntöjä. Niiden määrä kasvoi 84 prosenttia vuosina 2013–2018.

Komissio sitoutui huhtikuussa 2015 hyväksytyssä Euroopan turvallisuusagendassa tarkastelemaan uudelleen rikostutkinnan esteitä. Brysselissä 22. maaliskuuta 2016 koettujen järkyttävien tapahtumien jälkeen EU:n oikeus- ja sisäasiainministerit asettivat etusijalle toimenpiteet, joilla sähköinen todistusaineisto turvataan ja sitä voidaan hankkia tehokkaammin ja tuloksellisemmin. EU:n ministerit ovat sittemmin keskustelleet asiasta useaan otteeseen, ja komissio ehdotti huhtikuussa 2018 uusia sääntöjä sähköisen todistusaineiston rajat ylittävästä saannista. EU-maiden johtajat kehottivat lokakuussa 2018 komissiota ehdottamaan pikaisesti neuvotteluvaltuuksia sähköistä todistusaineistoa koskevia kansainvälisiä sopimuksia varten. Aiheesta on keskusteltu viime aikoina myös EU:n ja Yhdysvaltojen oikeus- ja sisäasioiden ministerikokouksissa.

Lisätietoa

Kysymyksiä ja vastauksia: Neuvottelut sähköistä todistusaineistoa koskevasta EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyöstä

Kysymyksiä ja vastauksia: Neuvottelut tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen toisesta lisäpöytäkirjasta

Suositus luvan antamiseksi aloittaa EU:n ja Yhdysvaltojen neuvottelut rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon

Suositus luvan antamiseksi osallistua neuvotteluihin tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen toisesta lisäpöytäkirjasta

Linkit saatavilla oleviin asiakirjoihin.

 

IP/19/843

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar