Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolekuliit: komisjon soovitab pidada läbirääkimisi rahvusvaheliste normide üle elektrooniliste tõendite saamiseks

Brüssel, 5. veebruar 2019

Täna teeb Euroopa Komisjon ettepaneku alustada kahtesid rahvusvahelisi läbirääkimisi piiriülese juurdepääsu kohta elektroonilistele tõenditele.

Kuna suur osa kriminaaluurimistest vajab juurdepääsu tõenditele, mida säilitatakse veebis ja mis sageli asuvad väljaspool ELi, siis selleks, et politsei ja kohtuorganid suudaksid ajaga sammu pidada, tuleb neile võimalikult kiiresti anda kiired ja tulemuslikud vahendid. 

Tuginedes 2018. aasta oktoobris toimunud Euroopa Ülemkogu järeldustele, esitab komisjon kaks läbirääkimisvolitust: üks neist puudutab läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega ja teine Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni (Budapesti konventsioon) teist lisaprotokolli. Mõlemad volitused, mille nõukogu peab heaks kiitma, sisaldavad rangeid meetmeid isikute andmete, privaatsuse ja menetlusõiguste kaitseks.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ütles: „Kuritegevus ja terrorism ei tunne riigipiire. Riikidevahelised piirid ja erinevad õiguskorrad teevad selliste kuritegude uurimise eriti raskeks. Just sellepärast teeme me täna ettepanku tõhustada julgeolekualast koostööd Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Nõukoguga: nii oleks tagatud juurdepääs otsustavatele elektroonilistele tõenditele, mida Euroopa õiguskaitseasutused vajavad kriminaaluurimise raames."

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová sõnas: „Kurjategijad kasutavad oma kuritegude sepitsemiseks ja jälgede peitmiseks kiiret ja moodsat tehnoloogiat. Paljud nende tabamiseks vajalikud andmed on USA või sealsete ettevõtete valduses. On aeg sõlmida Ameerika Ühendriikidega laiaulatuslik ELi-ülene kokkulepe, millega oleks tagatud, et meie õiguskaitseasutused saaksid praegusest kiiremini juurdepääsu sellistele tõenditele. Selline kokkulepe suurendab meie turvalisust ning kaitseb samal ajal meie kodanike isikuandmeid ja menetlusõigusi.“

Julgeolekuliidu volinik Julian King märkis: „Me ei saa lubada, et terroristid või kurjategijad saaksid veebi peitu pugeda ja kaasaegset tehnoloogiat kuritarvitada. Me peame seaduslüngad kaotama ja jätkama rahvusvahelisel tasandil koostööd, et kurikaelad üha tihedamasse piiramisrõngasse võtta.“ 

Kuna üha rohkemate uurimiste raames on vaja juurdepääsu elektroonilistele tõenditele, nagu e-kirjad või pilve salvestatud dokumendid, tegi komisjon 2018. aasta aprillis ettepaneku uute normide kohta, millega lihtsustataks politsei ja kohtuorganite jaoks juhtlõngade järgimist veebis ja piiriüleselt. Kuna paljud teenuseosutajad asuvad väljaspool ELi, täiendavad tänased volitused uusi norme, et tagada rahvusvahelisel tasandil ulatuslikum koostöö.

Soovitus alustada läbirääkimisi USAga

Praegu teevad USAs asuvad teenuseosutajad Euroopa õiguskaitseasutustega koostööd vabatahtlikkuse alusel ja USA õigusest tulenevalt ei ole neil alati võimalik otse vastata Euroopast lähtuvatele elektrooniliste tõendite taotlustele. Komisjoni läbirääkimisvolitustel on järgmised eesmärgid:

  • tagada ELi ja USA õiguskaitseasutustele õigeaegne juurdepääs elektroonilistele tõenditele, kärpides ajavahemikku, mille jooksul tuleb taotletud andmed esitada, ja viies selle kümnele päevale (praegu kulub selleks keskmiselt kümme kuud);
  • pöörata tähelepanu õiguslikele konfliktidele, kehtestades hõlmatud andmete määratlused ja liigid, selgitades juriidilisi kohustusi ja tagades kõigi poolte vastastikused õigused;
  • tagada kindlad meetmed andmete, privaatsuse ja menetlusõiguste kaitseks, austades seejuures täielikult põhiõigusi ning vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtet.

Osalemine Budapesti konventsiooniga seotud läbirääkimistel

Budapesti konventsioon on rahvusvahelises küberkuritegevusvastases koostöös kesksel kohal ja seega ulatuslik raamistik koostööks enam kui 60 riigiga. Kehtima hakates süvendab teine lisaprotokoll seda rahvusvahelist koostööd veelgi, muu hulgas seoses juurdepääsu saamisega elektroonilistele tõenditele, vastastikuse õigusabi edendamise ja ühiste uurimistega. Täna teeb komisjon ettepaneku anda talle volitused esindada kõnealustel läbirääkimistel Euroopa Liitu ja selle liikmesriike, et tagada järgmine:

  • protokolli kooskõla praeguste ja tulevaste ELi õigusaktidega, sealhulgas seoses piiriülese juurdepääsuga elektroonilistele tõenditele;
  • tõhustatud rahvusvaheline koostöö vastastikuse õigusabi efektiivsuse suurendamise kaudu; see hõlmaks taotluste esitamise lihtsustatud korda ja ühiste uurimisrühmade loomist;
  • vahetu koostöö õiguskaitseasutuste ja teistes jurisdiktsioonides asuvate teenuseosutajatega;
  • rangemad kaitsemeetmed isikuandmete ja riikides andmetele piiriülese juurdepääsu suhtes kehtivate tavade kaitseks.

Edasised sammud

Komisjon esitab nõukogule kaks soovitust läbirääkimisvolituste kohta. Nüüd alustab nõukogu soovituste üle arutelu. Seejärel peab ta vastu võtma otsuse, millega volitatakse komisjoni alustama läbirääkimisi kooskõlas volitustes antud läbirääkimisjuhistega.

Taust

Elektroonilisi tõendeid on vaja umbes 85% kriminaaluurimiste puhul ning kahe kolmandiku puhul neist uurimistest on vaja tõendeid hankida internetipõhiste teenuste osutajalt, kes ei asu taotlejaga samas jurisdiktsioonis. Praegu on suurimate teenuseosutajate peakorterid USAs. Peamistele internetipõhiste teenuste osutajatele esitatavate taotluste arv üha suureneb: 2013 ja 2018. aasta vahel kasvas see 84%.

2015. aasta aprillis avaldatud Euroopa julgeoleku tegevuskavas võttis komisjon kohustuse vaadata läbi kriminaaluurimist takistavad aspektid. Pärast 22. märtsil 2016 Brüsselis toimunud traagilisi sündmusi seadsid ELi justiits- ja siseministrid prioriteediks meetmed digitaalsete tõendite tõhusamaks ja tulemuslikumaks tagamiseks ja kogumiseks. ELi ministrid on seda küsimust mitmel korral arutanud ja 2018. aasta aprillis tegi komisjon ettepaneku kehtestada uued normid piiriülese juurdepääsu kohta elektroonilistele tõenditele. 2018. aasta oktoobris kutsusid Euroopa juhid komisjoni üles esitama kiiremas korra läbirääkimisvolitused elektroonilisi tõendeid käsitlevateks rahvusvahelisteks läbirääkimisteks. Samuti on seda arutatud hiljutistel ELi ja USA justiits- ja siseministrite kohtumistel.

Lisateave

Küsimused ja vastused. Volitused läbirääkimisteks ELi ja USA koostöö üle elektrooniliste tõendite vallas

Küsimused ja vastused. Volitused läbirääkimisteks Budapesti konventsiooni lisaprotokolli üle

Soovitus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi ELi ja USA vahel, mis käsitlevad piiriülest juurdepääsu elektroonilistele tõenditele

Soovitus, millega antakse luba osaleda Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni teist lisaprotokolli (CETS nr 185) käsitlevatel läbirääkimistel

Olemasolevate dokumentide lingid leiate siit.

 

IP/19/843

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar