Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Kommissionens henstilling: forhandlinger om internationale regler vedrørende fremskaffelse af elektronisk bevismateriale

Bruxelles, den 5. februar 2019

Europa-Kommissionen har i dag henstillet, at der indledes forhandlinger om to internationale aftaler om grænseoverskridende regler vedrørende fremskaffelse af elektronisk bevismateriale.

Da størstedelen af de strafferetlige undersøgelser kræver adgang til bevismateriale online og ofte uden for EU, er der et presserende behov for at udstyre politi og retslige myndigheder med hurtige og effektive værktøjer, der svarer til virkelighedens verden. 

Som opfølgning på Det Europæiske Råds konklusioner af oktober 2018 fremlægger Kommissionen to forhandlingsmandater, et til forhandlinger med USA og et vedrørende den anden tillægsprotokol til Europarådets Budapestkonvention om IT-kriminalitet. Begge mandater, der nu skal godkendes af Rådet, indeholder specifikke beskyttelsesforanstaltninger vedrørende databeskyttelse, privatlivets fred og enkeltpersoners proceduremæssige rettigheder.

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtaler: "Kriminalitet og terrorisme stopper ikke ved Europas grænser. Det er endnu sværere at fremskaffe det nødvendige bevismateriale til at undersøge forbrydelser inden for egne grænser og jurisdiktioner. Af denne grund foreslår vi i dag at intensivere vores sikkerhedssamarbejde med USA og Europarådet med henblik på at sikre adgang til kritisk elektronisk bevismateriale, som de europæiske myndigheder har brug for til deres strafferetlige undersøgelser.

EU's kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Věra Jourová, udtaler: "De kriminelle anvender hurtig og moderne teknologi til at planlægge deres kriminalitet og skjule beviserne. Mange af de oplysninger, vi har brug for med henblik på at opspore kriminelle, befinder sig i USA eller hos amerikanske virksomheder. Det er på tide, at vi på EU-plan arbejder hen imod en samlet aftale med USA for at fremme de retshåndhævende myndigheders adgang til dette bevismateriale. Sådan en aftale vil styrke vores sikkerhed, samtidig med at vores borgeres data og retssikkerhedsgarantier beskyttes."

Kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen, Julian King, udtaler: "Vi kan ikke tillade terrorister eller kriminelle at søge tilflugt online og misbruge moderne teknologi. Vi er nødt til at lukke de juridiske smuthuller og sammen på internationalt plan fortsætte med at indskrænke deres råderum." 

Da det stigende antal undersøgelser kræver adgang til elektronisk bevismateriale, såsom e-mail eller dokumenter i skyen, foreslog Kommissionen i april 2018 nye regler, som skulle gøre det lettere for politi og retslige myndigheder at følge spor online og over grænserne. Eftersom en række tjenesteudbydere er etableret uden for EU, færdiggør de forhandlingsmandater, der er fremlagt i dag, de nye regler med henblik på at sikre større samarbejde på internationalt plan.

Henstilling om at indlede forhandlinger med USA

I øjeblikket samarbejder tjenesteudbydere, der er etableret i USA, med europæiske retshåndhævende myndigheder på frivillig basis og har ikke altid lov til i henhold til amerikansk ret direkte at besvare europæiske anmodninger om adgang til elektronisk bevismateriale. Det forhandlingsmandat, som foreslås af Kommissionen, tager sigte på at:

  • sikre rettidig adgang til elektronisk bevismateriale for de retshåndhævende myndigheder i EU og USA ved at forkorte fristen for udlevering af de ønskede oplysninger til 10 dage (i øjeblikket tager det gennemsnitligt 10 måneder)
  • håndtere retstvister ved at fastsætte de definitioner og typer af oplysninger, der er omfattet, klarlægge de retlige forpligtelser og sikre gensidige rettigheder for alle parter
  • garantere stærke beskyttelsesforanstaltninger vedrørende databeskyttelse, privatlivets fred og proceduremæssige rettigheder, som fuldt ud overholder de grundlæggende rettigheder og principperne om nødvendighed og proportionalitet.

Deltagelse i forhandlinger i henhold til Budapestkonventionen

Budapestkonventionen er hjørnestenen i det internationale samarbejde om bekæmpelse af IT-kriminalitet og indeholder en omfattende ramme for samarbejdet mellem mere end 60 lande. Den anden tillægsprotokol vil, når den er trådt i kraft, yderligere styrke dette internationale samarbejde, bl.a. vedrørende adgang til elektronisk bevismateriale, fremme af gensidig retshjælp og iværksættelse af fælles undersøgelser. Kommissionen stiller i dag forslag om et mandat til at deltage i disse forhandlinger på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemmer for at sikre:

  • protokollens overensstemmelse med gældende og fremtidig EU-ret, herunder på området for grænseoverskridende adgang til elektronisk bevismateriale
  • øget internationalt samarbejde gennem mere effektiv gensidig retshjælp, herunder forenklede anmodninger og oprettelse af fælles efterforskningshold
  • direkte samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder og tjenesteudbydere i andre jurisdiktioner
  • stærkere foranstaltninger, der beskytter personoplysninger og national praksis for grænseoverskridende adgang til data.

De næste skridt

Kommissionen fremlægger de to henstillinger om forhandlingsmandater for Rådet. Rådet skal tage stilling til disse henstillinger og formelt vedtage en afgørelse om at bemyndige Kommissionen til at indlede forhandlinger i overensstemmelse med de forhandlingsdirektiver, der er fastsat i mandaterne.

Baggrund

Der er brug for elektronisk bevismateriale i ca. 85 % af de strafferetlige undersøgelser, og der er brug for at opnå bevismateriale fra onlinetjenesteudbydere, som er etableret i en anden jurisdiktion, i to tredjedele af disse undersøgelser. I øjeblikket har de største tjenesteudbydere hovedkvarter i USA. Antallet af anmodninger til de største onlinetjenesteudbydere er fortsat stigende og steg i perioden 2013-2018 med 84 %.

I den europæiske dagsorden om sikkerhed fra april 2015 påtog Kommissionen sig at granske hindringer for strafferetlig efterforskning. Efter de tragiske begivenheder den 22. marts 2016 i Bruxelles tillagde EU's justits- og indenrigsministre det stor betydning at vedtage foranstaltninger med henblik på at sikre og opnå digitalt bevismateriale mere effektivt og virkningsfuldt. Emnet er sidenhen blevet drøftet adskillige gange af EU-ministrene, og i april 2018 foreslog Kommissionen nye bestemmelser for grænseoverskridende adgang til elektronisk bevismateriale. I oktober 2018 opfordrede europæiske ledere Kommissionen til omgående at fremlægge mandater til at forhandle om de internationale aftaler om elektronisk bevismateriale. Det er også blevet drøftet på et nyligt møde på ministerplan mellem EU og USA om retlige og indre anliggender.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar: Mandat til forhandlingerne om samarbejdet mellem EU og USA om elektronisk bevismateriale

Spørgsmål og svar: Mandat til forhandlingerne vedrørende den anden tillægsprotokol til Budapestkonventionen

Henstilling om bemyndigelse til at indlede forhandlinger mellem EU og USA om grænseoverskridende adgang til elektronisk bevismateriale

Henstilling om bemyndigelse til at deltage i forhandlinger om den anden tillægsprotokol til Europarådets konvention om IT-kriminalitet (CETS nr. 185)

Links til alle dokumenter findes her.

 

IP/19/843

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar