Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на сигурност: Комисията препоръчва да бъдат договорени международни правила за получаването на електронни доказателства

Брюксел, 5 февруари 2019 r.

Днес Европейската комисия препоръча да бъде дадено началото на два процеса на международни преговори относно трансграничните правила за получаване на електронни доказателства.

Тъй като при по-голямата част от наказателните разследвания се изисква достъп до доказателства, намиращи се в онлайн пространството и често извън границите на ЕС, е необходимо на полицейските и съдебните органи спешно да се предоставят бързи и ефикасни инструменти, които да отговарят на съвременната действителност. 

В отговор на Заключенията на Европейския съвет от октомври 2018 г. Комисията представя два мандата за преговори — един за водене на преговори със Съединените щати и един за Втория допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа от Будапеща за престъпления в кибернетичното пространство. В двата мандата, които трябва да бъдат одобрени от Съвета, са включени конкретни гаранции за защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и процесуалните права на физическите лица.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Престъпността и тероризмът не спират на границите на Европа. Още по-трудно е в рамките на националните граници и юрисдикции да бъдат идентифицирани доказателствата, необходими за разследването на тези престъпления. Ето защо днес предлагаме да бъде засилено сътрудничеството в областта на сигурността със Съединените щати и Съвета на Европа, за да се осигури достъп до съществено важните електронни доказателства, необходими на европейските органи при извършването на наказателни разследвания.“

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: „Престъпниците използват високоскоростни съвременни технологии, за да организират престъпленията си и да прикриват доказателствата. Голяма част от данните, които са необходими, за да бъдат заловени тези престъпници, се съхраняват в САЩ или от дружества от САЩ. Време е да положим усилия за всеобхватно и приложимо за целия ЕС споразумение със Съединените щати, за да бъде ускорен достъпът от страна на нашите правоприлагащи органи до тези доказателства. Подобно споразумение ще подобри сигурността, като същевременно неприкосновеността на данните и процесуалните гаранции на нашите граждани ще бъдат защитени.“

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг заяви: „Не можем да допуснем терористи или престъпници да се възползват от онлайн пространството, като злоупотребяват със съвременните технологии. Трябва да ликвидираме възможностите за заобикаляне на закона и заедно — на международно равнище — да продължим да ограничаваме полето им на действие.“ 

С увеличаването на броя на разследванията, при които има нужда от достъп до електронни доказателства като електронни писма или документи, намиращи се в облака, през април 2018 г. Комисията предложи нови правила, с които се улеснява работата на полицейските и съдебните органи, когато следват улики — било то онлайн или трансгранично. Като се има предвид, че редица доставчици на услуги са базирани извън ЕС, днешните мандати допълват новите правила, за да се гарантира по-засилено сътрудничество на международно равнище.

Препоръчва се започването на преговори със САЩ

Понастоящем доставчиците на услуги със седалище в САЩ си сътрудничат с европейските правоприлагащи органи на доброволен принцип и съгласно правото на САЩ невинаги им е разрешено да отговарят директно на европейските искания за достъп до електронни доказателства. С мандата за водене на преговори, предложен от Комисията, се цели:

  • да се осигури своевременен достъп до електронни доказателства от страна на правоприлагащите органи в ЕС и САЩ, като срокът за предоставяне на исканите данни се скъси на 10 дни (понастоящем са необходими средно 10 месеца);
  • да се решават правни противоречия, като се установят определенията и видовете данни, които са включени, изяснят се правните задължения и се гарантират реципрочни права за всички страни;
  • да се осигурят ефективни гаранции по отношение на защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и процесуалните права при пълно зачитане на основните права и принципите на необходимост и пропорционалност.

Участие в преговори по Конвенцията от Будапеща

Конвенцията от Будапеща е в основата на международното сътрудничество в борбата с киберпрестъпността, като осигурява всеобхватна рамка за сътрудничество в над 60 държави. След като започне да се прилага, Вторият допълнителен протокол ще укрепи допълнително международното сътрудничество, включително по отношение на получаването на достъп до електронни доказателства, увеличаването на взаимната правна помощ и организирането на съвместни разследвания. Днес Комисията представя предложение за мандат да участва в тези преговори от името на Европейския съюз и неговите държави членки, за да гарантира:

  • съвместимостта на Протокола с настоящото и бъдещото право на ЕС, включително в областта на трансграничния достъп до електронни доказателства;
  • засиленото международно сътрудничество чрез по-ефективна взаимна правна помощ, включително опростени искания, и чрез създаване на екипи за съвместни разследвания;
  • прякото сътрудничество на правоприлагащите органи с доставчиците на услуги, базирани в други юрисдикции;
  • по-солидните гаранции за защитата на личните данни и националните практики относно трансграничния достъп до данни.

Следващи стъпки

Комисията представя на Съвета двете препоръки за мандатите за водене на преговори. Препоръките предстои да бъдат разгледани от Съвета, като той трябва официално да приеме решение за упълномощаване на Комисията да започне преговори в съответствие с указанията за водене на преговори, установени в мандатите.

Контекст

При около 85 % от наказателните разследвания са необходими електронни доказателства, като в две трети от случаите доказателствата трябва да бъдат получени от доставчици на онлайн услуги, установени в друга юрисдикция. Понастоящем най-големите доставчици на услуги са със седалище в САЩ. Броят на исканията, отправени към основните доставчици на онлайн услуги, продължава да се увеличава и е нараснал с 84 % в периода 2013—-2018 г.

В Европейската програма за сигурност от април 2015 г. Комисията пое ангажимент да направи преглед на пречките пред наказателните разследвания. След трагичните събития в Брюксел на 22 март 2016 г. министрите на правосъдието и вътрешните работи от ЕС определиха като приоритетна цел приемането на мерки за по-ефикасно и ефективно обезпечаване и получаване на електронни доказателства. От тогава до сега въпросът бе обсъждан няколко пъти от министрите от ЕС и през април 2018 г. Комисията предложи нови правила за трансграничния достъп до електронни доказателства. През октомври 2018 г. европейските лидери призоваха Комисията да представи спешно мандати за водене на преговори за международните споразумения относно електронните доказателства. Това също бе обсъдено и на скорошните срещи на министрите на правосъдието и вътрешните работи от ЕС и САЩ.

За повече информация

Въпроси и отговори: Мандат за сътрудничеството между ЕС и САЩ относно електронните доказателства

Въпроси и отговори: Мандат за Допълнителния протокол към Конвенцията от Будапеща

Препоръка за разрешаване на започването на преговори между ЕС и САЩ относно трансграничния достъп до електронни доказателства

Препоръка за разрешаване на участието в преговори по втори допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство (CETS № 185)

Връзки към всички документи можете да намерите тук.

 

IP/19/843

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar