Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen gör det lättare för medborgarna att få säker tillgång till sina hälsouppgifter över nationsgränserna

Bryssel den 6 februari 2019

EU-kommissionen lägger i dag fram ett antal rekommendationer för att skapa ett säkert system så att medborgarna kan få tillgång till sina elektroniska patientjournaler i andra EU-länder.

I dagsläget varierar de europeiska medborgarnas möjligheter att få tillgång till sina elektroniska patientjournaler över nationsgränserna mycket mellan olika länder i EU. Vissa kan få tillgång till en del av sina elektroniska patientjournaler på nationell nivå eller över nationsgränserna, medan många andra endast har begränsad digital tillgång eller helt saknar denna möjlighet. Därför utfärdar EU-kommissionen i dag rekommendationer som ska underlätta tillgång över nationsgränserna som är säker och i full överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen.

– Medborgarna vill ha säker och fullständigt tillgång till sina egna hälsouppgifter online, oavsett var de befinner sig, säger Andrus Ansip, EU-kommissionär för den digitala inre marknaden. Vårdpersonal behöver tillförlitliga patientjournaler för att kunna ge patienter snabbare behandling baserad på ett bättre underlag. Våra hälso- och sjukvårdssystem behöver de bästa resurserna och den bästa individanpassade vården. Nu måste vi tillsammans påskynda processen och utveckla ett säkert utbyte av elektroniska patientjournaler i EU. Det kommer att förbättra medborgarnas liv och hjälpa innovatörer att hitta nästa generation av digitala lösningar och medicinska behandlingar.

– Hur många av oss har inte i samband med en resa eller en flytt till ett annat EU-land önskat att vi kunde få tillgång till våra hälsouppgifter och förmedla dem till den lokala allmänläkaren? säger Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet. Om vi på ett säkert sätt kan dela medicinsk information med läkare i utlandet kommer det inte bara att avsevärt förbättra kvaliteten på den vård som vi får, utan det kommer också att ha positiva effekter på vårdkostnaderna. Risken minskar för att dyra medicinska tester, som bilddiagnostik eller laboratorieanalyser, behöver upprepas.

– Det här initiativet ingår i vårt arbete för att ge EU-medborgarna tillgång till säkra digitala tjänster av högsta kvalitet, säger Mariya Gabriel, EU-kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Det kommer att hjälpa patienterna att få den behandling som de behöver oavsett var de befinner sig i EU, även i akuta situationer. Den föreslagna EU-ramen för utbyte av elektroniska patientjournaler kommer också att hjälpa läkare och annan vårdpersonal att bistå medborgarna på ett mer effektivt sätt.

Några EU-länder har redan börjat göra vissa delar av de elektroniska patientjournalerna tillgängliga och möjliga att utbyta över nationsgränserna. Sedan den 21 januari 2019 kan finska medborgare köpa läkemedel med e-recept i Estland, och i Luxemburg kommer läkarna snart att kunna få tillgång till sina tjeckiska patienters patientöversikter.

I rekommendationerna föreslås att EU-länderna utvidgar det här arbetet till tre nya hälsoområden, nämligen laboratorietester, rapporter om utskrivning från sjukhus samt bilddiagnostik och rapporter från bilddiagnostik. Samtidigt banar initiativet vägen för utvecklingen av de tekniska specifikationer som ska användas för utbyte av patientjournaler i enskilda fall.

Tillgången till fullständiga personliga patientjournaler i hela EU kommer att vara till enorm nytta för de europeiska medborgarna, exempelvis på följande sätt:

  • Om någon är med om en olycka under en resa i ett annat EU-land kommer läkarna omedelbart att få tillgång till information om patienten (t.ex. information om kroniska tillstånd, allergier eller intolerans mot vissa läkemedel). Det kan avsevärt öka deras möjligheter att ge effektiv och snabb behandling.
  • Vårdens kvalitet och kontinuitet kan förbättras för medborgare som förflyttar sig i EU.
  • Forskningen om stora hälsoutmaningar, såsom kroniska eller neurodegenerativa sjukdomar, kan dra nytta av att det blir enklare att utbyta data. En förutsättning är dock att medborgaren ger sitt samtycke, på ett meningsfullt sätt och i full överensstämmelse med EU:s dataskyddsbestämmelser.
  • Hälsosystemen kan göras effektivare och mer hållbara genom exempelvis utbyte av patientens färska laboratorietester eller röntgenresultat. Därmed kommer inte ett sjukhus i ett annat EU-land att behöva upprepa samma tester, vilket sparar tid och sänker sjukhuskostnaderna.

Vad händer nu?

För den fortsatta utvecklingen av detta informationsutbyte kommer en gemensam samordningsprocess att inrättas för EU-kommissionen och medlemsländerna. Detta kommer att möjliggöra bidrag och synpunkter från sådana intressenter som branschföreträdare, vårdpersonal och patientföreträdare, både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Genom den gemensamma samordningsprocessen kommer alla berörda parter att involveras i arbetet med att utveckla ett europeiskt format för utbyte av elektroniska patientjournaler. EU-länderna kommer inom nätverket för e-hälsa att ta fram praktiska riktlinjer för genomförandet och uppföljningen.

Bakgrund

Meddelandet om en digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden, som antogs i april 2018, ringade in tre åtgärdsområden:

 1) Medborgarnas säkra tillgång till och delning av hälsodata över gränserna.

 2) Bättre data för att främja forskning, förebyggande av sjukdomar och individualiserad vård och omsorg.

 3) Digitala verktyg för medborgarinflytande och personcentrerad vård.

 Utöver Finland, Estland, Luxemburg och Tjeckien väntas 18 länder börja utbyta patientöversikter och e-recept före utgången av 2021. Med stöd av telekomprogrammet inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) arbetar många EU-länder redan med en infrastruktur för digitala e-hälsotjänster inom nätverket för e-hälsa. 

Rekommendationen uppmanar EU-länderna att vidareutveckla dessa utbyten. Den bygger på utbyten av patientöversikter och e-recept/e-expediering och föreslår specifikationer för nya användningsområden, där det i första steget handlar om laboratorieresultat, bilddiagnostik och rapporter från sådan samt rapporter om utskrivning från sjukhus. Rekommendationen understryker att en utveckling av interoperabla elektroniska patientjournaler i EU bör gå hand i hand med dataskydd och datasäkerhet, i linje med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med cybersäkerhetsramen.

Samtidigt är ett ändrat genomförandebeslut om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter med ansvar för e-hälsa (2011/890/EU) under utarbetande. Beslutet ska klargöra hur nätverket för e-hälsa ska fungera, i synnerhet i förhållande till infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster. Perioden för att inkomma med synpunkter avslutades i dag. EU-kommissionen kommer att behandla de synpunkter som kommit in från berörda parter och lägga fram resultaten under de närmaste månaderna.

Läs mer

Kommissionens rekommendation om ett europeiskt format för utbyte av elektroniska patientjournaler

Frågor och svar

Infografik om effekterna av ett europeiskt format för utbyte av elektroniska patientjournaler

Mer information om rekommendationen

Rapport om index för digital ekonomi och digitalt samhälle 2018 – digitala offentliga tjänster

Särskild Eurobarometer 460: Attityden till konsekvenserna av digitalisering och automatisering för vår vardag

Elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster över gränserna

IP/19/842

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar