Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията опростява сигурния трансграничен достъп на гражданите до здравни данни

Брюксел, 6 февруари 2019 r.

Днес Комисията представя пакет от препоръки за създаването на сигурна система, която ще позволи на гражданите да имат достъп до своите електронни здравни досиета във всички държави членки.

Понастоящем възможностите на европейските граждани за достъп до електронните им здравни досиета в рамките на ЕС значително се различават в отделните държави. Въпреки че някои граждани имат достъп до част от своите електронни здравни досиета на национално равнище или през граница, за много други достъпът до цифрови технологии е ограничен или изобщо липсва. Поради това днес Комисията отправя препоръки, които ще улеснят сигурния достъп през граница в пълно съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Където и да се намират, хората се нуждаят от сигурен и пълен онлайн достъп до собствените си здравни данни. Медицинските специалисти на свой ред се нуждаят от здравните досиета, за да оказват по-навременна помощ при по-добра информираност. Същевременно здравните ни системи се нуждаят от най-добрите ресурси, за да осигурят най-добрите персонализирани здравни грижи. Заедно ние трябва да засилим и развием сигурния обмен на електронни здравни досиета в рамките на ЕС. Това ще подобри живота на хората и ще помогне на новаторите, разработващи цифрови решения и медицинско обслужване от следващо поколение.

Комисар Витянис Андрюкайтис, който отговаря за здравеопазването и безопасността на храните, добави: Когато пътуваме или се преместваме в друга държава, много от нас искат да имат достъп до здравните си данни, за да ги покажат на местния общопрактикуващ лекар. Освен това възможността за сигурен обмен на медицинска информация с лекари в чужбина може не само значително да подобри качеството на здравното обслужване, което получаваме, но и да окаже положително въздействие върху бюджетите за здравеопазване. По-малко вероятно е да се наложи повторно извършване на скъпи медицински изследвания, като например образна диагностика или лабораторни изследвания.

Комисар Мария Габриел, която отговаря за цифровата икономика и цифровото общество, допълни: Като част от усилията ни да предоставим на гражданите на ЕС достъп до сигурни и висококачествени цифрови услуги днешната инициатива ще помогне на пациентите да получават медицинска помощ навсякъде в ЕС, включително при спешни случаи. Предложената рамка на ЕС за обмен на електронни здравни досиета ще даде възможност на лекарите и на другите медицински специалисти да оказват по-ефикасна и по-ефективна медицинска помощ.

Държавите членки вече са започнали да осигуряват достъп и възможности за трансграничен обмен на част от информацията, съдържаща се в електронните здравни досиета. От 21 януари 2019 г. финландските граждани могат да купуват лекарства в Естония с електронни рецепти, а люксембургските лекари скоро ще имат достъп до обобщена здравна информация за пациентите от Чехия.

С днешните препоръки се предлага държавите членки да разширят тази практика за още три вида информация от здравното досие, а именно за лабораторни изследвания, епикризи, резултати от образна диагностика и медицинското им разчитане. Наред с това тази инициатива проправя пътя за разработването на техническите спецификации, които следва да се използват за обмена на здравни досиета във всеки отделен случай.

В резултат на това достъпът до пълните лични здравни досиета в целия ЕС може да донесе огромни ползи за европейските граждани, например:

  • Ако при пътуването си в друга държава от ЕС дадено лице претърпи злополука, лекарите ще разполагат с незабавен достъп до информация за пациента (например до данни за хронични заболявания, алергии или непоносимост към определени лекарства). Това може съществено да повиши ефикасността и навременността на лечението.
  • Подобряване на качеството и осигуряване на последователност и непрекъснатост на здравните грижи за гражданите, пътуващи в рамките на ЕС.
  • Подпомагане на научноизследователската дейност в областта на медицината с оглед на сериозните здравни предизвикателства, свързани с хроничните и невродегенеративните заболявания, посредством улеснения обмен на данни. Тази дейност ще може да се развива само с пълното съгласие на гражданите и в пълно съответствие с европейските правила за защита на данните.
  • Оказване на подкрепа за ефективността и устойчивостта на здравните системи, например чрез споделяне на информация за актуални лабораторни или радиологични изследвания на пациента. По този начин няма да се налага дадена болница в друга държава членка отново да прави същите изследвания, като така ще се спести време и ще се намалят болничните разходи.

Следващи стъпки

С цел по-нататъшно развитие на този обмен на информация ще бъде проведен Съвместен процес за координация между Комисията и държавите членки. Това ще даде възможност за участие и принос от заинтересовани страни като представители от сектора, работещите в сферата на здравеопазването и представители на пациентите както на равнище ЕС, така и от отделните държави членки.

Съвместният процес за координация ще гарантира участието на всички съответни страни в разработването на Европейския формат за обмен на електронни здравни досиета (ЕЗД). В рамките на мрежата за електронно здравеопазване държавите членки ще изготвят практически насоки за изпълнение и за наблюдение на напредъка по изпълнението им.

Контекст

В приетото през април 2018 г. Съобщение относно въвеждането на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар са очертани три области на действие:

 1) сигурен достъп на гражданите до здравни данни и споделянето им през граница;

 2) по-добри данни за насърчаване на научните изследвания, предотвратяването на заболявания и персонализираното здравеопазване и грижи;

 3) цифрови инструменти за предоставянето на по-широки правомощия на гражданите и за ориентирани към човека грижи.

 Освен Финландия, Естония, Люксембург и Чехия, се очаква още 18 държави да започнат да обменят обобщена здравна информация за пациентите и електронни рецепти до края на 2021 г. С подкрепата на програмата в областта на далекосъобщенията по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) много държави членки вече работят по инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване в рамките на мрежата за електронно здравеопазване. 

В препоръката се изразява подкрепа за допълнително разгръщане на този обмен от държавите членки. Тя обхваща обмена на обобщена здравна информация за пациентите, както и на електронни рецепти/електронно отпускане на лекарства, като предлага спецификации за допълнителни видове обмен, който на първо време ще обхване например резултати от лабораторни изследвания, резултати от образна диагностика и тяхното разчитане, както и епикризи. В препоръката се подчертава, че преминаването към оперативна съвместимост на системите за електронни здравни досиета в рамките на ЕС следва да върви ръка за ръка с осигуряването на защита на данните и сигурност съобразно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и да бъде в пълно съответствие с рамката в областта на киберсигурността.

Във връзка с това действие на ЕС се подготвя и преразглеждане на Решението за изпълнение, с което се предвиждат правила за учредяването, управлението и функционирането на мрежата от национални органи, отговарящи за електронното здравеопазване (2011/890/ЕС). Целта на решението е да се изясни функционирането на мрежата за електронно здравеопазване, по-специално по отношение на инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване. Срокът на поканата за предоставяне на обратна връзка изтече днес. Комисията ще разгледа мненията на заинтересованите страни и ще обяви резултатите през следващите месеци.

За повече информация

Препоръка на Комисията относно техническите спецификации за Европейския формат за обмен на електронни здравни досиета

Въпроси и отговори

Инфографика за въздействието на Европейския формат за обмен на електронни здравни досиета

Повече информация за препоръката

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2018 г. – цифрови публични услуги

Специален доклад 460 на Евробарометър: Нагласи към въздействието на цифровизацията и автоматизацията върху ежедневието

Електронни трансгранични здравни услуги

IP/19/842

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar