Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Bekämpande av olaglig hatpropaganda online – EU:s uppförande kod ger snabba resultat

Bryssel den 4 februari 2019

Fjärde utvärderingen av EU:s uppförandekod visar att kommissionens initiativ ger goda resultat.

It-företagen granskar nu 89 % av allt flaggat innehåll inom 24 timmar, och 72 % av det innehåll som anses utgöra olaglig hatpropaganda tas bort, jämfört med 40 % respektive 28 % när uppförandekoden först infördes 2016. Företagen behöver dock förbättra sin återkoppling till användarna.

– Dagens utvärdering visar att samarbete med företagen och civilsamhället ger resultat, säger Andrus Ansip, EU-kommissionär för den digitala inre marknaden. Företagen granskar nu 89 % av allt flaggat innehåll inom 24 timmar, och tar snabbt bort innehåll när det är nödvändigt. Det är mer än dubbelt så mycket som 2016. Än viktigare är att uppförandekoden fungerar eftersom den tar hänsyn till yttrandefriheten. Internet är en plats dit människor går för att utbyta åsikter och klicka sig fram till information. Ingen ska behöva känna sig otrygg eller hotad på grund av olaglig hatpropaganda som ligger kvar på nätet.

– Olaglig hatpropaganda på nätet är inte bara ett brott utan även ett hot mot yttrandefriheten och det demokratiska samhället, säger Vĕra Jourová, EU-kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. I maj 2016 tog jag initiativ till uppförandekoden om olaglig hatpropaganda online, eftersom det brådskade att göra något åt detta fenomen. I dag, två och ett halvt år senare, kan vi konstatera att vi valt rätt metod och har satt en standard för hela Europa som visar hur vi ska hantera detta allvarliga problem, samtidigt som vi värnar yttrandefriheten.

Sedan uppförandekoden antogs 2016 har den gett stadiga framsteg. Den färska utvärderingen bekräftar att it-företagen numera reagerar snabbt på anmälningar om innehåll med rasistisk och främlingsfientlig hatpropaganda. Företagen måste dock förbättra sin återkoppling till användare som anmäler innehåll och öka öppenheten när det gäller anmälningar och avlägsnande av innehåll-

Företagen blir allt snabbare med att ta bort olagligt innehåll, men endast i den utsträckning som behövs: siffrorna visar att företagens agerande är helt i enlighet med yttrandefriheten. Tack vare uppförandekoden har också partnerskap för informations- och utbildningsåtgärder upprättats mellan civilsamhällets organisationer, nationella myndigheter och it-plattformarna.

Under 2018 beslutade också fyra nya företag att ansluta sig till uppförandekoden: Google+, Instagram, Snapchat och Dailymotion. I dag har också den franska spelplattformen Webedia (jeuxvideo.com) meddelat att de ansluter sig. 

Bakgrund

Genom rambeslutet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet kriminaliseras offentliga uppmaningar till våld eller hat riktade mot en grupp eller en medlem av en sådan grupp, grundade på ras, hudfärg, religion, härkomst, etniskt eller nationellt ursprung. Enligt rambeslutets definition är hatpropaganda ett brott även när den sprids online.

EU, EU-länderna, företag inom sociala medier och andra plattformar delar alla ett gemensamt ansvar för att värna om och främja yttrandefriheten i cyberrymden. Samtidigt har alla dessa också ett ansvar för att se till att internet inte blir en ställe där våld och hat kan florera fritt.

För att komma till rätta med den växande rasistiska och främlingsfientliga hatpropagandan online presenterade Europeiska kommissionen och fyra stora it-företag (Facebook, Microsoft, Twitter och YouTube) en uppförandekod om att motverka olaglig hatpropaganda online i maj 2016.

Den 7 december 2016 presenterade EU-kommissionen resultaten av den första utvärderingen av uppförandekodens genomförande. Resultaten av den andra och tredje utvärderingen, som lades fram den 1 juni 2017 och den 19 januari 2018, visade på fortsatta framsteg.

Den 28 september 2017 antog kommissionen ett meddelande som innehåller riktlinjer för plattformar om åtgärder för att hantera olagligt innehåll på nätet. Vikten av att motverka olaglig hatpropaganda online och behovet av att fortsätta arbeta med uppförandekodens genomförande framhävs särskilt i dessa riktlinjer.

EU-kommissionens rekommendation om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online lades fram den 1 mars 2018. Den är uppdelad i två delar: en allmän del om åtgärder som ska tillämpas på alla typer av olagligt innehåll och en särskild del som omfattar de särskilda åtgärder som plattformarna måste vidta i samband med terroristinnehåll. De bestämmelser som gäller för alla typer av olagligt innehåll omfattar tydligare rutiner för ”anmälan och åtgärder”, effektivare verktyg och proaktiv teknik, starkare skydd för grundläggande rättigheter, särskild hänsyn till småföretag och tätare samarbete med myndigheter.

Läs mer

Faktablad om den fjärde utvärderingen av uppförandekoden med de viktigaste siffrorna.

Faktablad: Hur uppförandekoden bidragit till att motverka olaglig hatpropaganda över internet

Frågor och svar om den fjärde utvärderingen av uppförandekoden om olaglig hatpropaganda online

 

IP/19/805

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar