Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjunta – EU:n käytännesäännöistä nopea apu

Bryssel 4. helmikuuta 2019

Käytännesääntöjen neljäs arviointi osoittaa, että tämä komission aloite tuottaa hyviä tuloksia.

Tietotekniikkayhtiöt arvioivat nykyään 89 prosenttia ilmoitetusta sisällöstä vuorokauden kuluessa, ja 72 prosenttia laittomaksi vihapuheeksi katsotusta sisällöstä poistetaan. Nämä luvut olivat 40 ja 28 prosenttia vuonna 2016, jolloin käytännesäännöt otettiin käyttöön. Yritysten on kuitenkin parannettava käyttäjille antamaansa palautetta.

”Tänään julkaistava arviointi osoittaa, että yhteistyö yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tuottaa tulosta. Yritykset arvioivat nyt 89 prosenttia ilmoitetusta sisällöstä vuorokauden kuluessa ja tarvittaessa poistavat sen nopeasti. Luku on yli kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2016. Vielä tärkeämpi huomio on se, että käytännesäännöt toimivat, koska sanavapauden piiriin kuuluvaa sisältöä ei poisteta”, totesi digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip ja jatkoi: ”Ihmiset voivat jakaa internetissä näkemyksiään ja löytää tietoa pelkällä klikkauksella, mutta kenenkään ei pitäisi tuntea oloaan turvattomaksi tai uhatuksi verkossa olevan laittoman vihapuheen vuoksi.”

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová puolestaan totesi: ”Laiton vihapuhe verkossa ei ole ainoastaan rikos vaan myös uhka sananvapaudelle ja demokraattiselle osallistumiselle. Esitin toukokuussa 2016 aloitteen käytännesäännöistä verkossa esiintyvän vihapuheen torjumiseksi, koska asialle oli tehtävä nopeasti jotain. Nyt kaksi ja puoli vuotta myöhemmin voimme todeta, että löysimme tähän vakavaan ongelmaan oikean lähestymistavan koko Euroopassa sananvapautta kaventamatta.”

Sen jälkeen kun käytännesäännöt otettiin käyttöön vuonna 2016, edistys on ollut jatkuvaa. Tuore arviointi osoittaa, että tietotekniikkayritykset reagoivat nopeasti niille ilmoitettuun rasistiseen ja muukalaisvihamieliseen sisältöön. Niiden on kuitenkin parannettava palautteen antamista ilmoitusten tekijöille ja lisättävä sisältöilmoituksia ja -poistoja koskevaa avoimuutta.

Yritykset poistavat laittoman sisällön entistä nopeammin mutta ylireagoimatta: poistoaste osoittaa, että yritysten suorittamassa tarkastelussa kunnioitetaan edelleen sananvapautta. Käytännesääntöjen ansiosta on myös perustettu kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja verkkoalustojen kumppanuuksia tiedotusta ja valistusta varten.

Vuoden 2018 aikana käytännesäännöt otti käyttöön neljä uutta yritystä: Google+, Instagram, Snapchat ja Dailymotion. Tänään myös ranskalainen verkkopelialusta Webedia (jeuxvideo.com) ilmoitti tulevansa mukaan. 

Tausta

Puitepäätöksessä rasismin ja muukalaisvihan torjumisesta kriminalisoidaan julkinen yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen. Puitepäätöksessä määritelty vihapuhe on rikos myös silloin, kun se tapahtuu verkkoympäristössä.

EU ja sen jäsenvaltiot ovat sosiaalisen median yritysten ja muiden alustojen kanssa yhdessä vastuussa sananvapauden edistämisestä verkkomaailmassa. Toisaalta kaikkien näiden toimijoiden vastuulla on varmistaa, että internetistä ei tule väkivallan ja vihan tyyssijaa.

Vastatakseen verkossa levitettävän rasistisen ja muukalaisvihamielisen vihapuheen kasvuun Euroopan komissio ja neljä suurta tietotekniikkayritystä (Facebook, Microsoft, Twitter ja YouTube) esittelivät toukokuussa 2016 käytännesäännöt verkossa levitettävän laittoman vihapuheen torjumiseksi.

Komissio esitteli 7. joulukuuta 2016 käytännesääntöjen täytäntöönpanon ensimmäisestä arvioinnista saadut tulokset. Toisen ja kolmannen arvioinnin tulokset julkaistiin 1. kesäkuuta 2017 ja 19. tammikuuta 2018, ja ne osoittivat edistyksen jatkuneen.

Komissio antoi 28. syyskuuta 2017 tiedonannon, jossa erilaisille verkkoalustoille annetaan ohjeita ilmoitus- ja toimintamenettelyistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi. Siinä tuodaan vahvasti esiin, miten tärkeää on torjua laitonta vihapuhetta verkossa, ja että työtä käytännesääntöjen täytäntöönpanemiseksi on jatkettava.

Komission suositus tehokkaista toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi julkaistiin 1. maaliskuuta 2018. Siinä on kaksi osaa. Yleinen osa käsittelee kaikentyyppiseen laittomaan sisältöön sovellettavia toimenpiteitä. Toisessa osassa käsitellään erityisesti toimia, joilla alustojen olisi puututtava terroristiseen sisältöön. Kaikentyyppistä laitonta sisältöä koskevat suositukset sisältävät aiempaa selkeämmät ilmoitus- ja toimintamenettelyt, tehokkaampia välineitä ja ennakoivaa teknologiaa, vahvemmat takeet perusoikeuksien turvaamiseksi ja tiiviimpää yhteistyötä viranomaisten kanssa. Lisäksi niissä kiinnitetään erityistä huomiota pieniin yrityksiin.

Lisätietoja

Tietosivu ja numerotietoja käytännesääntöjen neljännestä arvioinnista

Tietosivu: Käytännesäännöistä apua verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjunnassa

Käytännesäännöt verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjumiseksi: kysymyksiä ja vastauksia neljännestä arvioinnista

 

IP/19/805: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-805_en.htm

 

MEMO/19/806: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-806_en.htm


Webedia (jeuxvideo.com)
Webedia (jeuxvideo.com)

Webedia (jeuxvideo.com).

 

Webedia (jeuxvideo.com).

 

IP/19/805

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar