Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi tegevusjuhend tagab kiire vastuse internetis levivale vihakõnele

Brüssel, 4. veebruar 2019

ELi tegevusjuhendi neljas hindamine näitab, et komisjoni algatus on tulemuslik.

IT-ettevõtjad hindavad nüüd 89 % märgistatud sisust 24 tunni jooksul ja 72 % vihakõneks peetavast sisust eemaldatakse. 2016. aastal, kui tegevusjuhend kasutusele võeti, hinnati 24 tunni jooksul 40% ja kõrvaldati 28%. Ettevõtjad peavad siiski parandama kasutajatele antavat tagasisidet.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles: „Täna avaldatud hindamistulemused näitavad, et koostöö ettevõtjate ja kodanikuühiskonnaga annab tulemusi. IT-ettevõtjad hindavad nüüd 89 % märgistatud sisust 24 tunni jooksul ja kõrvaldavad selle vajaduse korra kiiresti. See näitaja on üle kahe korra kõrgem kui 2016. aastal. Mis veelgi olulisem: tegevusjuhend toimib, sest selles austatakse sõnavabadust. Internet on koht, kus inimesed vahetavad seisukohti ja leiavad kõigest paari klikiga rohkem teavet. Mitte keegi ei tohiks tunda end ebaseadusliku, vaenuliku veebisisu tõttu ebakindlalt või ohustatult.“

Euroopa õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová lisas: „Vihakõne internetis ei ole üksnes kuritegu, see ohustab ka sõnavabadust ja demokraatlikku kaasatust. 2016. aasta mais tegin ettepaneku võtta kasutusele tegevusjuhend internetis leviva vihakõne vastu, sest pidime sellele nähtusele kiiresti vastu astuma. Täna, kaks ja pool aastat hiljem, saame öelda, et leidsime õige lahenduse ja kehtestasime Euroopas ühtsed nõuded selle tõsise probleemiga võitlemiseks, kaitstes samal ajal täielikult sõnavabadust.“

Pärast tegevusjuhendi vastuvõtmist 2016. aastal on näha, et tehtud on edusamme, ning hiljutine hindamine kinnitab, et IT-ettevõtjad reageerivad kiiresti rassistlikule ja ksenofoobsele vihakõnele, millest neile teatatakse. Nad peavad aga kasutajatele paremat tagasisidet andma ning tagama suurema läbipaistvuse seoses teavituste ja eemaldamisega.

Nad eemaldavad ebaseadusliku sisu üha kiiremini, tegutsemata seejuures liigse agarusega. Sisu eemaldamise määr näitab, et sõnavabadust austatakse endiselt. Lisaks sellele on tänu tegevusjuhendile loodud kodanikuühiskonna organisatsioonide, ametiasutuste ja IT-platvormide partnerlused teadlikkuse suurendamiseks ja haridusalaseks tegevuseks.

2018. aastal otsustasid tegevusjuhendiga ühineda neli uut äriühingut : Google+, Instagram, Snapchat ja Dailymotion. Täna teatas oma ühinemisest ka Prantsusmaa mänguplatvorm Webedia (jeuxvideo.com).

Taust

Raamotsusega, milles käsitletakse võitlust rassismi ja ksenofoobia vastu, on kriminaliseeritud avalik õhutamine vägivallale või vihkamisele, mis on suunatud rassi, nahavärvi, usutunnistuse, sünnipära, rahvuse või etnilise päritolu alusel määratletud rühmade vastu või sellisesse rühma kuuluvate inimeste vastu. Raamotsuses määratletud vihakõne on kuritegu ka siis, kui see leiab aset internetis.

Euroopa Liit, selle liikmesriigid, sotsiaalmeediaettevõtjad ja muud platvormid vastutavad ühiselt sõnavabaduse kaitsmise ja edendamise eest veebikeskkonnas. Samal ajal kannavad kõik need asjaosalised vastutust selle eest, et internet ei muutuks vägivalla ja vihkamise pesaks.

Veebikeskkonnas vohava rassistliku ja ksenofoobse vihakõnega võitlemiseks koostasid Euroopa Komisjon ja neli suurt IT-ettevõtjat (Facebook, Microsoft, Twitter ja YouTube) 2016. aasta mais „Internetis leviva vihakõne vastase võitluse tegevusjuhendi“.

7. detsembril 2016 tutvustas Euroopa Komisjon esimese hindamise tulemusi, et anda hinnang tegevusjuhendi rakendamisele. 1. juunil 2017 ja 19. jaanuaril 2018 avaldatud teise ja kolmanda hindamise tulemused näitasid jätkuvat edu.

28. septembril 2017 võttis komisjon vastu teatise, milles on esitatud platvormidele mõeldud suunised teavitamise ja meetmete võtmise menetluste kohta, et võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu. Teatises on toonitatud, et võitlus internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastu on äärmiselt oluline ja et tegevusjuhendi rakendamist tuleb jätkata.

1. märtsil 2018 avaldati komisjoni soovitus meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu. Sellel on kaks osa: üldosa meetmete kohta, mida võetakse iga liiki ebaseadusliku sisu suhtes, ja eriosa erimeetmete kohta, mida platvormid peaksid võtma terroristliku veebisisu vastu võitlemiseks. Iga liiki ebaseadusliku sisu suhtes on ette nähtud selgemad teavitamise ja meetmete võtmise menetlused, tõhusamad vahendid ja proaktiivsed tehnoloogiad, tugevamad kaitsemeetmed põhiõiguste tagamiseks, eritähelepanu pööramine väikeettevõtjatele ja tihedam koostöö ametiasutustega.

Lisateave

Teabeleht olulisimate arvandmetega tegevusjuhendi neljanda hindamise kohta

Teabeleht: Kuidas tegevusjuhend aitas võidelda internetis leviva vihakõnega

„Internetis leviva vihakõne vastase võitluse tegevusjuhendit“ puudutava neljanda hindamise küsimused ja vastused

 

IP/19/805

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar