Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Handelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft

Bryssel den 31 januari 2019

Den 1 februari 2019 träder avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan i kraft. Det betyder att företag och konsumenter i EU och Japan nu får tillgång till världens största öppna handelsområde.


– Europa och Japan sänder en signal till resten av världen om att det finns en framtid för en öppen och rättvis handel, säger Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Vi öppnar upp en ny marknad med 635 miljoner invånare som svarar för nästan en tredjedel av världens bruttonationalprodukt och för därmed människor i Europa och Japan närmare varandra än någonsin tidigare. Det nya avtalet ökar konsumenternas valmöjligheter och ger lägre priser. Det skyddar kända europeiska produkter (som österrikiska Tiroler Speck) i Japan och japanska produkter (som kobebiff) i EU. Det ger små företag på båda sidor möjlighet att expandera till en helt ny marknad. EU-företagen slipper betala 1 miljard euro om året i tullar och den handel som vi redan bedriver med varandra får ett rejält uppsving. Mer än något annat visar avtalet att handel inte bara handlar om kvoter och tullar, miljoner och miljarder. Det handlar om värderingar, principer och rättvisa. Genom avtalet blir våra principer på områden som arbetsrätt, säkerhet, klimat och konsumentskydd rättesnören internationellt. Detta är bara möjligt när man samarbetar med sina mest självklara partner, där vi trots ett avstånd på tusentals kilometer förenas av vänskap och gemensamma värderingar.

– Det här avtalet har allt, säger Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för handelsfrågor. Det slopar tullar och bidrar till den globala regelboken, samtidigt som det visar omvärlden att båda parter är övertygade om fördelarna med öppen handel. Från och med den 1 februari kan företagen i EU dra nytta av slopade tullar och förenklade tullförfaranden. Våra tillverkningsföretag, tjänsteföretag, nystartade teknikföretag och jordbrukare – alla har de något att glädjas över. Jag är också mycket stolt över att vi för första gången i ett handelsavtal har bakat in våra klimatåtagandena i Parisavtalet och även fastställt höga standarder vad gäller arbetstagares rättigheter och konsumentskydd. Förutsättningarna är på plats för en betydande ökning av handeln mellan oss, vilket i sin tur skapar nya arbetstillfällen och pressar priserna. Det är nu upp till företag och enskilda att dra största möjliga nytta av dessa nya möjligheter. Vi räknar också med att EU-länderna ser till att föra ut denna information så mycket som möjligt.

Genom avtalet slopas de allra flesta av de tullar på sammanlagt 1 miljard euro som EU-företag som exporterar till Japan betalar varje år. När avtalet är helt genomfört kommer Japan att ha avskaffat tullarna på 97 % av de varor som importeras från EU. Avtalet innebär också att ett antal icke-tariffära hinder som funnits länge tas bort, bl.a. genom att internationella standarder för bilar nu godkänns. Det kommer också att riva hindren för EU:s stora exportörer av livsmedel och drycker till 127 miljoner japanska konsumenter och öka exportmöjligheterna för en rad andra branscher. Den årliga handeln mellan EU och Japan kan öka med nästan 36 miljarder euro när avtalet är helt genomfört.

EU och Japan har enats om att fastställa långtgående standarder för hållbar utveckling och texten innehåller för första gången ett särskilt åtagande som rör Parisavtalet om klimatförändringar.

De viktigaste delarna i avtalet om ekonomiskt partnerskap

När det gäller EU:s jordbruksexport innebär avtalet följande:

  • Japanska tullar slopas på många ostar, t.ex. gouda och cheddar (som i dag uppgår till 29,8 %) och på viner (i dag i genomsnitt 15 %).
  • EU kommer att kunna öka sin export av nötkött till Japan avsevärt och vad gäller griskött kommer handeln med bearbetat kött att vara tullfri och för färskt kött nästan tullfri.
  • Avtalet skyddar över 200 europeiska jordbruksprodukter av hög kvalitet, så kallade geografiska beteckningar, i Japan och på samma sätt vissa japanska geografiska beteckningar i EU.

Genom avtalet öppnas även tjänstemarknaderna upp, framför allt marknaderna för finansiella tjänster, e-handel, telekommunikation och transport. Avtalet

  • gör det lättare för företag i EU att få tillgång till Japans upphandlingsmarknader i 54 stora städer och på nationell nivå undanröjs hinder för upphandling i den ekonomiskt viktiga järnvägssektorn,
  • innehåller bestämmelser om frågor som är känsliga för EU, t.ex. inom bilbranschen, där tullarna slopas först efter övergångsperioder på upp till sju år.

Det finns ett omfattande kapitel om handel och hållbar utveckling och avtalet innehåller särskilda bestämmelser som ska göra det enklare för små och medelstora företag. Mycket höga standarder fastställs när det gäller arbetsrätt, säkerhet, miljö- och konsumentskydd. Avtalet stärker EU:s och Japans åtaganden i fråga om hållbar utveckling och klimatförändringar och skyddar offentliga tjänster fullt ut.

Vad gäller uppgiftsskydd beslutade EU och Japan den 23 januari i år att tillåta ett fritt och säkert flöde av personuppgifter mellan de båda parterna. De enades om att erkänna varandras system för dataskydd som ”likvärdiga”, vilket kommer att skapa världens största område för ett säkert flöde av uppgifter.

Från och med den 1 februari tillämpas också en stor del av ett annat avtal provisoriskt – det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan. Detta avtal – som undertecknades i juli förra året tillsammans med avtalet om ekonomiskt partnerskap – är det första bilaterala ramavtalet mellan EU och Japan och stärker partnerskapet genom att ge en övergripande ram för ökat politiskt och sektoriellt samarbete samt för gemensamma åtgärder i frågor av ömsesidigt intresse, t.ex. regionala och globala utmaningar. Avtalet träder i kraft så snart det har ratificerats av alla EU-länder.

Vad händer nu?

Avtalet om ekonomiskt partnerskap har nu börjat gälla. Ett första möte mellan EU och Japan kommer att hållas i april 2019 för att utvärdera de första månaderna av tillämpning.*
När det gäller investeringsskydd fortsätter förhandlingarna med Japan om standarder för investeringsskydd och om hur sådana tvister ska lösas. Ett möte mellan chefsförhandlarna planeras äga rum i mars. Båda sidor är fast beslutsamma att uppnå samsyn i förhandlingarna om investeringsskydd så snart som möjligt, mot bakgrund av deras gemensamma engagemang för en stabil och säker miljö för investeringar i Europa och Japan.

Läs mer

MEMO om avtalet om ekonomiskt partnerskap

En särskild webbplats finns med bl.a.:

Faktablad om det strategiska partnerskapsavtalet

Sociala medier: @Trade_EU

 

* Uppdaterat 6.2.2019 kl. 9:50.

IP/19/785

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar